Fotoğraf Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fotoğraf Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  FOTOĞRAF PROGRAMI
  Fotoğraf eğitiminin kurumsallaşması, alanında sayısız ilklerde imzası olan Mimar Sinan
  Üniversitesinin bir ürünüdür.
  Amaç: Fotoğrafın, yaygın kullanım olanaklarına okul kalitesini taşımak bilimsel metodlar
  yanında sanatsal boyutunu da irdeleyen bir eğitimle kişiyi gelişmeye dönük araştırmak ve yaratıcı
  yönlerini geliştirmektir.
  Lisans ve Lisansüstü programları ile geleceğin meslek ve sanat adamını yetiştirmeyi
  hedeflemektedir.

  SANATTA YETERLİK
  I.Yarı Yıl

  FOTOĞRAF TASARIMI (TANITIM)
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste, üretim-tüketim ilişkisi içinde yer alan fotoğrafın amaca yönelik ve etkin
  kullanımı hakkında öğrenciye bilgi aktarılır. Amaç, ürün-kurum tanıtımı ile sosyal-kültürel
  içerikli konular üzerinde çeşitli anlatım yöntemlerinin ve uygulama tekniklerinin araştırılarak
  yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, özgün tasarım ve uygulamalar yaptırılmasıdır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sömestre başında öğrencinin önerdiği proje çalışmasının aşamaları
  ara sınav, projenin tamamlanan ve teslim edilen biçimi dönem sonu uygulama sınavı olarak,
  ayrıca öğrencinin proje konusuna paralel, tez yazım kurallarına uygun hazırladığı metin teori
  sınavı olarak değerlendirilir.

  Önerilen Kaynaklar :
  - STEHLİ, Huntington; Creative Black Book, Black Book Marketing Group, New York
  (1994....).
  - LURZER, Walte; Lürzer's Int'l Archive Ads and Posters worlwide, Lürzer's Archive,
  Salzburg (2000.....).
  - SCOTT, Alexis; Workbook 22-23 Photography, Scott and Daughters Publishing, İnc, Los
  Angles (2000-2001).

  Dersi Veren : Doç.Nihal KAFALI

  FOTOĞRAF TASARIMI (BELGESEL)
  4 saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı bir konu başlığı altında öğrencinin kendi mesleki birikimlerini,
  konuya bakışını ve estetik anlayışını ortaya koyan uygulamalar yaptırmak, böylece öğrencinin
  fotoğrafçı kişiliğinin gelişmesini sağlamaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem başında belirlenen bir konu çerçevesinde öğrencinin yaptığı
  çalışma ve işlerinin değerlendirilmesi biçimindedir.

  Önerilen Kaynaklar:
  - FREUND, Giséle; Photographie und Gesellschaft, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg,
  1979.

  Dersi Veren: Prof. Sabit KALFAGİL

  FOTOĞRAF TASARIMI (SANAT)
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı, tasarıma yönelik bir araç olarak fotografinin, çok boyutlu nesnel
  gerçekliği iki boyutlu görsel dile dönüştürmesi tanımından hareketle iki yarı hedefe yöneliktir:
  • Fotografinin, teknolojik-estetik-semantik ve pragmatik olanaklarına sınırlılık getirmeden,
  iki boyutlu düzlem üzerinde sanatsal dilin oluşmasını sağlamak;
  • Fotografiyi başlangıçta bir alt yapı elemanı olarak kabul edip; gerektiğinde boyut ve
  malzeme sınırlılığını kaldırarak interdisipliner iletişimi başlatmaktır.
  Derste, nesnel gerçekliğin vurgulandığı proje çalışmaları ile soyut kavramlardan yola çıkarak
  nesnel gerçekliğin aşıldığı proje çalışmaları üretilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem başında belirlenen proje çalışmasının aşamaları ara sınav,
  projenin bitirilmiş ve teslim edilmiş, biçim ise yarıyıl sonu sınavı olarak değerlendirilir.

  Önerilen Kaynaklar :
  - LYNTON, N.; Modern Sanatın Öyküsü, RK.
  - RODINS, Kevin; İmaj-Görmenin Kültür ve Politikası, Ayrıntı Yayınları, 1999.
  - KOMMUNİKATİON, Visuelle; Beitröge Zur Kritik Ders Bewusstseinsin Dutrie, Verlag
  M.Du Mont, Schavberg, Köln, 1971.
  - KAHMEN, Volker; Fotografie Aus Kunst, Verlag Emst Wasmuth, Tübingen, 1973.
  - BERGER, John; Sehen, Rowohlt Taschenbuch, Verlag Gmbh, Hamburg, 1974.

  Dersi Veren : Yrd.Doç. Çetin ERGAND

  SANAT VE ELEŞTİRİ
  2 hafta / saat,T 2 Kredi 2,5 AKTS

  Dersin Amacı: Güncel sanatın, hangi eleştirel yöntemlerle ele alınabileceğinin tartışılması ve bu
  eleştirel yöntemlerin saptanmasında, hangi disiplinler-arası çalışmalara gereksinim duyulduğunun
  çözümlenmesi.

  Dersin Kapsamı: Başlangıçta, günümüz koşullarıyla yakın ilişki kurmakta olan 18. Batı
  Aydınlanması’ndan hareket ederek, bu dönemi hazırlayan faktörlerin açıklanması, kendinden
  önceki durum ile ayrılık noktalarının saptanması ve Batı Aydınlanma Dönemi’nin sonrasında,
  ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyolojik durumun hangi değişikliklere uğradığının yorumlanması.
  Bu karşılaştırmalar temelinde, “sanatsal eleştiri”nin bugün hangi yöntemlerden kaynaklandığının
  tartışmaya açılması.

  Dersin Yöntemi: Tüm dersler, ders sorumlusu tarafından anlatılmakta; anlatılanlar, zaman
  zaman görsel, işitsel malzemeler ve metinler ile desteklenmekte ve yeri geldiğinde, sınırlanmış
  bir sürede öğrenci yorumlarına yer verilmektedir.

  İzlenilecek Kaynaklar: “Sanat ve Eleştiri” dersi, daha önceden belirlenmiş sabit bir kaynaktan
  yararlanmamaktadır. Yeni basılan yayınları izlemekte ve mümkün olduğunca, programını bu yeni
  kaynaklar ile sürdürmeyi amaçlamaktadır. Tarihsel açıklamalar ile günümüz koşuları arasında
  bağlantı kurmayı hedefleyen bir program için, yenilenen kaynakların kullanılması uygun
  görülmektedir. Bununla birlikte, önümüzdeki ders yılında önerilmesi düşünülen kaynaklardan
  kimileri şunlardır:
  • Felsefe Nedir?---------------------------Gilles Deleuze / Felix Guattari
  • Kafka / Minör Bir Edebiyat İçin------Gilles Deleuze / Felix Guattari
  • Pera Peras Poros------------------------ Jacques Derrida ile Disiplinler-arası Bir Çalışma
  • Seçilmiş Yazılar-------------------------I. Kant
  • Romantik Muamma---------------------Besim Dellaloğlu
  • Frankfurt Okulu / Sanat ve Toplum---Besim Dellaloğlu
  • Tekil Düşünce---------------------------Ali Akay
  • Sanat Yapıtı------------------------------Beatrice Lenoir
  • İlişkisel Estetik---------------------------Nicolas Bourriaud

  Sınav Yöntemi: Ara sınavlar ve final sınavı, öğrencilere verilen araştırma-yorumlama konuları
  kapsamında gerçekleştirilmektedir.

  Dersi Veren: Yrd. Doç. Emre ZEYTİNOĞLU

  GÜNCEL SANAT EĞİLİMLERİ
  2Saat/ Hafta T 2,2 Kredi,5 AKTS

  Amaç/İçerik: Son yirmi yıl bağlamında, güncel sanat pratiği ile ilintili olarak dönüşen algı
  biçimleri incelenecek, özellikle bu pratiğin teknoloji ile birlikte devam eden varlığı ele
  alınacaktır. Sanatsal pratiği oluşturan , dönüşmekte olan mekanizmalar (sanat kurumları,
  enstitüler, sivil inisiyatifler, galeriler vs) tartışılarak, gündelik yaşamın sanatsal içeriği
  sorgulanacaktır.

  Değerlendirme yöntemleri: Araştırma raporu

  Önerilen kaynaklar:
  BOURRIAUD Nıcolas, İlişkisel Estetik, Çeviren: Saadet Özen, İst.2005
  BOURRIAUD Nıcolas, Postprodüksiyon, Çeviren: Nermin Saybaşılı, İst.2004HERBERT J.
  Gans, Popüler Kültür ve Yüksek Kültür , Çeviren:Emine Onaran İncirlioğlu, İst.2005
  BAUMAN Zygmunt, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Çeviren:İsmail
  Türkmen, İst. 2000
  BAUMAN Zygmunt, Parçalanmış Hayat, Çeviren: İsmail Türkmen, İst. 2001
  SARTWELL Crispin , Yaşama Sanatı, Çeviren:Abdullah Yılmaz İst.2000
  LEPPERT Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü, Çeviren: İsmail Türkmen, İst. 2002
  KAHRAMAN Hasan Bülent, Sanatsal Gerçeklikler Olgular ve Öteleri…İst. 2005
  ÇALIKOĞLU Levent, Çağdaş Sanat Konuşmaları, Hazırlayan Levent Çalıkoğlu, İst. 2005
  9. İstanbul Bienal Kataloğu, İst. 2005

  Dersi Veren: Yrd. Doç Gülçin ÖZDEMİR

  SAYISAL ORTAMDA GÖRÜNTÜ TASARIMI
  4/Saat Hafta, T 2 ,U2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kazanılmış dijital teknik yetenekler, dijital görüntüleme, dijital çıktı, projeksyon
  v.b tüm araçlarla, sanat projesi doğrultusunda, tasarım amacıyla kullanılır.
  Değerlendirme Yöntemi: Serbest başlık altında çalışılan proje bütününün notlanması.

  Önerilen Kaynaklar:
  - BRIGHT, Susan, Art Photography Now, London 2005
  - RUSH, Michael, New Media in Late 20th-Century Art, London 2001
  - Metamorphose: Photography in the Electronic Age, Aparture New York 1994
  - WEBB, Jeremy, Creative Vision : Digital & Traditional Methods For Inspiring
  Innovative, NewYork 2005
  - FREEMAN, Michael, Digital Photography Special Effects, London 2003
  - BUSSELLE, Michael, Amphoto Book: Creative Digital Photography By Michael
  Busselle, New York 2003
  - HUGGINS, Barry, PROBERT, Ian, Surreal Digital Photography,London 2004
  - PAUL, Christiane, Digital Art, New York 2003

  Dersi Veren: Yrd.Doç. Ozan Bilgiseren

  II.Yarı Yıl

  FOTOĞRAF TASARIMI (TANITIM)

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste, üretim-tüketim ilişkisi içinde yer alan fotoğrafın amaca yönelik ve etkin
  kullanımı hakkında öğrenciye bilgi aktarılır. Amaç, ürün-kurum tanıtımı ile sosyal-kültürel
  içerikli konular üzerinde çeşitli anlatım yöntemlerinin ve uygulama tekniklerinin araştırılarak
  yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, özgün tasarım ve uygulamalar yaptırılmasıdır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sömestre başında öğrencinin önerdiği proje çalışmasının aşamaları
  ara sınav, projenin tamamlanan ve teslim edilen biçimi dönem sonu uygulama sınavı olarak,
  ayrıca öğrencinin proje konusuna paralel, tez yazım kurallarına uygun hazırladığı metin teori
  sınavı olarak değerlendirilir.

  Önerilen Kaynaklar :
  - STEHLİ, Huntington; Creative Black Book, Black Book Marketing Group, New York
  (1994....).
  - LURZER, Walter; Lürzer's Int'l Archive Ads and Posters worlwide, Lürzer's Archive,
  Salzburg (2000.....).
  - SCOTT, Alexis; Workbook 22-23 Photography, Scott and Daughters Publishing, İnc, Los
  Angles (2000-2001).
  Dersi Veren : Doç.Nihal KAFALI

  FOTOĞRAF TASARIMI (BELGESEL)
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı birkonu başlığı altında öğrencinin kendi mesleki birikimlerini,
  konuya bakışını ve estetik anlayışını ortaya koyan uygulamalar yaptırmak, böylece öğrencinin
  fotografçı kişiliğinin gelişmesini sağlamaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem başında belirlenen bir konu veya kavram çerçevesinde
  öğrencinin dönem boyunca yaptığı işlerin değerlendirilmesi biçimindedir.

  Önerilen Kaynaklar:
  - FREUND, Giséle; Photographie und Gesellschaft, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg,
  1979.

  Dersi Veren : Prof. Sabit KALFAGİL

  FOTOĞRAF TASARIMI (SANAT)

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı, tasarıma yönelik bir araç olarak fotografinin, çok boyutlu nesnel
  gerçekliği iki boyutlu görsel dile dönüştürmesi tanımından hareketle iki yarı hedefe yöneliktir:
  • Fotografinin, teknolojik-estetik-semantik ve pragmatik olanaklarına sınırlılık getirmeden,
  iki boyutlu düzlem üzerinde sanatsal dilin oluşmasını sağlamak;
  • Fotografiyi başlangıçta bir alt yapı elemanı olarak kabul edip; gerektiğinde boyut ve
  malzeme sınırlılığını kaldırarak interdisipliner iletişimi başlatmaktır.
  Derste, nesnel gerçekliğin vurgulandığı proje çalışmaları ile soyut kavramlardan yola çıkarak
  nesnel gerçekliğin aşıldığı proje çalışmaları üretilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem başında belirlenen proje çalışmasının aşamaları ara sınav,
  projenin bitirilmiş ve teslim edilmiş, biçim ise yarıyıl sonu sınavı olarak değerlendirilir.

  Önerilen Kaynaklar :
  - LYNTON, N.; Modern Sanatın Öyküsü, RK.
  - RODINS, Kevin; İmaj-Görmenin Kültür ve Politikası, Ayrıntı Yayınları, 1999.
  - KOMMUNİKATİON, Visuelle; Beitröge Zur Kritik Ders Bewusstseinsin Dutrie, Verlag
  M.Du Mont, Schavberg, Köln, 1971.
  - KAHMEN, Volker; Fotografie Aus Kunst, Verlag Emst Wasmuth, Tübingen, 1973.
  - BERGER, John; Sehen, Rowohlt Taschenbuch, Verlag Gmbh, Hamburg, 1974.

  Dersi Veren : Yrd.Doç. Çetin ERGAND

  SANAT VE ELEŞTİRİ
  2 hafta / saat,T 2 Kredi 2,5 AKTS

  Dersin Amacı: Güncel sanatın, hangi eleştirel yöntemlerle ele alınabileceğinin tartışılması ve bu
  eleştirel yöntemlerin saptanmasında, hangi disiplinler-arası çalışmalara gereksinim duyulduğunun
  çözümlenmesi.

  Dersin Kapsamı: Başlangıçta, günümüz koşullarıyla yakın ilişki kurmakta olan 18. Batı
  Aydınlanması’ndan hareket ederek, bu dönemi hazırlayan faktörlerin açıklanması, kendinden
  önceki durum ile ayrılık noktalarının saptanması ve Batı Aydınlanma Dönemi’nin sonrasında,
  ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyolojik durumun hangi değişikliklere uğradığının yorumlanması.
  Bu karşılaştırmalar temelinde, “sanatsal eleştiri”nin bugün hangi yöntemlerden kaynaklandığının
  tartışmaya açılması.

  Dersin Yöntemi: Tüm dersler, ders sorumlusu tarafından anlatılmakta; anlatılanlar, zaman
  zaman görsel, işitsel malzemeler ve metinler ile desteklenmekte ve yeri geldiğinde, sınırlanmış
  bir sürede öğrenci yorumlarına yer verilmektedir.
  İzlenilecek Kaynaklar: “Sanat ve Eleştiri” dersi, daha önceden belirlenmiş sabit bir kaynaktan
  yararlanmamaktadır. Yeni basılan yayınları izlemekte ve mümkün olduğunca, programını bu yeni
  kaynaklar ile sürdürmeyi amaçlamaktadır. Tarihsel açıklamalar ile günümüz koşuları arasında
  bağlantı kurmayı hedefleyen bir program için, yenilenen kaynakların kullanılması uygun
  görülmektedir. Bununla birlikte, önümüzdeki ders yılında önerilmesi düşünülen kaynaklardan
  kimileri şunlardır:
  • Felsefe Nedir?---------------------------Gilles Deleuze / Felix Guattari
  • Kafka / Minör Bir Edebiyat İçin------Gilles Deleuze / Felix Guattari
  • Pera Peras Poros------------------------ Jacques Derrida ile Disiplinler-arası Bir Çalışma
  • Seçilmiş Yazılar-------------------------I. Kant
  • Romantik Muamma---------------------Besim Dellaloğlu
  • Frankfurt Okulu / Sanat ve Toplum---Besim Dellaloğlu
  • Tekil Düşünce---------------------------Ali Akay
  • Sanat Yapıtı------------------------------Beatrice Lenoir
  • İlişkisel Estetik---------------------------Nicolas Bourriaud
  Sınav Yöntemi: Ara sınavlar ve final sınavı, öğrencilere verilen araştırma-yorumlama konuları
  kapsamında gerçekleştirilmektedir.

  Dersi Veren: Yrd. Doç. Emre ZEYTİNOĞLU

  FOTOĞRAF TASARIMI (GÜNEŞ BASKILARI)
  4 Saat/ hafta T 2,U2, 3 Kredi ,5 AKTS

  Amaç / İçerik: Fotoğrafın unutulmaya yüz tutmuş eski baskı tekniklerinin güncel sanat içinde
  yeniden yorumlanmasına olanak sağlamak.
  Güneş baskı teknikleri olan Van Dyke, Cyanotype,Gumbikoromat gibi güneş baskı teknikleri
  öğretilecek ve bu doğrultuda serbest tasarımlar yapılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yarıyıl içinde yapılan uygulama ve araştırma ödevlerinin not
  ortalaması yıl içi notunu belirler. Başarı notuna katkısı %70 tir. Finalde yapılacak uygulama
  ödevinin başarı notuna katkısı %30 dur.

  Önerilen Kaynaklar:
  - John P. SCHAEFER,Basic Techniques of Photography Book 2
  - Lyle REXER Harry N. Abrams Inc.,Photography’s Antiquarian Avant-Garde.
  - John SZARKOWSKİ, Moma- New York,Looking at Photographs
  - Christian A.PETERSON,w.w.Norton &Company, After The Photo-Secession
  - Joshua P.SMİTH,Smithsonian İnstitution,The Photography of Invention

  Dersi Veren: Doç.Y.Murat Şen

  SAYISAL ORTAMDA GÖRÜNTÜ TASARIMI
  4/Saat Hafta, T 2,U 2 ,3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kazanılmış dijital teknik yetenekler, dijital görüntüleme, dijital çıktı, projeksyon
  v.b tüm araçlarla, sanat projesi doğrultusunda, tasarım amacıyla kullanılır.

  Değerlendirme Yöntemi: Serbest başlık altında çalışılan proje bütününün notlanması.

  Önerilen Kaynaklar:
  - BRIGHT, Susan, Art Photography Now, London 2005
  - RUSH, Michael, New Media in Late 20th-Century Art, London 2001
  - Metamorphose: Photography in the Electronic Age, Aparture New York 1994
  - WEBB, Jeremy, Creative Vision : Digital & Traditional Methods For Inspiring
  Innovative, NewYork 2005
  - FREEMAN, Michael, Digital Photography Special Effects, London 2003
  - BUSSELLE, Michael, Amphoto Book: Creative Digital Photography By Michael
  Busselle, New York 2003
  - HUGGINS, Barry, PROBERT, Ian, Surreal Digital Photography,London 2004
  - PAUL, Christiane, Digital Art, New York 2003

  Dersi Veren: Yrd.Doç. Ozan Bilgiseren

  GÜNCEL SANAT EĞİLİMLERİ
  2Saat/ Hafta T 2,2 Kredi,5 AKTS

  Amaç/İçerik: Son yirmi yıl bağlamında, güncel sanat pratiği ile ilintili olarak dönüşen algı
  biçimleri incelenecek, özellikle bu pratiğin teknoloji ile birlikte devam eden varlığı ele
  alınacaktır. Sanatsal pratiği oluşturan , dönüşmekte olan mekanizmalar (sanat kurumları,
  enstitüler, sivil inisiyatifler, galeriler vs) tartışılarak, gündelik yaşamın sanatsal içeriği
  sorgulanacaktır.

  Değerlendirme yöntemleri: Araştırma raporu

  Önerilen kaynaklar:
  BOURRIAUD Nıcolas, İlişkisel Estetik, Çeviren: Saadet Özen, İst.2005
  BOURRIAUD Nıcolas, Postprodüksiyon, Çeviren: Nermin Saybaşılı, İst.2004HERBERT J.
  Gans, Popüler Kültür ve Yüksek Kültür , Çeviren:Emine Onaran İncirlioğlu, İst.2005
  BAUMAN Zygmunt, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Çeviren:İsmail
  Türkmen, İst. 2000
  BAUMAN Zygmunt, Parçalanmış Hayat, Çeviren: İsmail Türkmen, İst. 2001
  SARTWELL Crispin , Yaşama Sanatı, Çeviren:Abdullah Yılmaz İst.2000
  LEPPERT Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü, Çeviren: İsmail Türkmen, İst. 2002
  KAHRAMAN Hasan Bülent, Sanatsal Gerçeklikler Olgular ve Öteleri…İst. 2005
  ÇALIKOĞLU Levent, Çağdaş Sanat Konuşmaları, Hazırlayan Levent Çalıkoğlu, İst. 2005
  9. İstanbul Bienal Kataloğu, İst. 2005

  Dersi Veren: Yrd. Doç Gülçin ÖZDEMİR

  GÜNCEL SANATLARDA FOTOĞRAFIN KULLANIMI

  2/Saat Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Sanatın nasıl yapıldığından çok neden yapıldığını sorgulayan güncel sanatın,
  fotoğrafla edindiği alternatif anlatım dilleri; sanatçılar ve yaptıkları işler üzerinden incelenecektir.
  Öğrencilere, günümüze kadar geçen zamanda fotoğraf sanatının zorladığı sınırlar görsel sunumla
  aktarılacaktır.

  Değerlendirilme Yöntemi: Yazılı Sınav

  Kaynak: Güncel makale ve sergiler.

  Ders Sorumlusu: Doç. İnsel İnal

Fotoğrafçılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |