Fizik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Işık Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şile - İstanbul

 • Program tanımları
  Fizik Yüksek Lisans Programı

  Fizik Yüksek Lisans Programı tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. 

  Programın tezli seçeneğinin resmi ders yükü kredisiz bir seminer dersi, en az 21 kredi saatlik ders ve bir Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur. Programın tezsiz seçeneğinin resmi ders yükü 30 kredi saatlik ders ve bir Yüksek Lisans Projesi’nden oluşur.

  Her iki program seçeneğinde öğrenciler PHYS 501, PHYS 502, PHYS 503 ve PHYS 504 derslerini almak zorundadırlar. Bütün öğrenciler lisansüstü fizik derslerinden en az 12 kredi saatlik ders yükü tamamlamalıdır. Lisansüstü danışman onayı ile program dışı lisansüstü dersler de programa sayılmak üzere alınabilir. Yine akademik danışmanın onayı ile en çok 6 kredi saatlik ders yükü fizik ileri düzey lisans derslerinden alınabilir.

  Ders  Listesi


  PHYS 500 Lisansüstü Seminer
  PHYS 501 İstatistiksel Fizik
  PHYS 502 Elektromanyetik Kuramı
  PHYS 503 Fizikte Matematiksel Yöntemler
  PHYS 504 Kuantum Mekaniği
  PHYS 511 Hesaplamalı Fizik
  PHYS 513 Işıldama Kuramı
  PHYS 522 Molekül Fiziği
  PHYS 532 Yoğun Madde Fiziği
  PHYS 538 Katının Manyetik Özellikleri
  PHYS 551 Nükleer Fizik
  PHYS 562 Kuantum Hesaplaması
  PHYS 580 Dönem Projesi
  PHYS 581 - 589 Fizikte Özel Konular
  PHYS 590 Yüksek Lisans Tezi

  Ders Tanımları  

  PHYS 500 Lisansüstü Seminer  (Graduate Seminar)
  (0+1+0) Kredisiz
  Lisansüstü öğrencilerinin, fakülte üyelerinin ve misafir konuşmacıların verdiği fizik konularının sunumlarını içeren seminerler.


  PHYS 501 İstatistiksel Fizik  ( Statistical Physics)
  Temel olasılık kavramları; basit kinetik kuramı; klasik mikrokanonik, kanonik ve grand kanonik topluluklar; klasik ideal gaz; enerjinin eşbölüşümü; kuantum mekaniksel topluluklar; ideal Fermi ve Bose sistemleri; siyah cisim ışıması, fononlar, elektron gazı; manyetizm; dengede olmayan istatistiksel fiziğe giriş.

  PHYS 502  Elektromanyetik Kuramı (Electromagnetic Theory)
  Kırınım ışıması; özel göreceliğe giriş ve kovaryant gösterilim; hareketli cisimlerin ışıması; çoklu açılım; ışıma tepkimesi.  

  PHYS 503 Fizikte Matematiksel Yöntemler ( Mathematical Methods in Physics )

  Karmaşık değişkenli fonksiyonlar, matematiksel fiziğin özel fonksiyonları, kısmi diferansiyel denklemler. İntegral denklemler, seriler, değişimler hesabı, Green fonksiyonu, grup kuramı ve uygulamaları

  PHYS 507 Kuantum Mekaniği
  (Quantum Mechanics)
  Temel bilgiler; açısal momentum kuramı ve merkezi potansiyel problemi; Wigner-Eckart teoremi ve açısal momentumun toplanması; kuantum mekaniğindeki simetriler; zamana-bağlı ve zamandan bağımsız tedirginlikler için yaklaşıklık yöntemleri. Özdeş parçacıklı sistemler ve ikinci nicemleme; ışımanın klasik ve kuantum kuramı; saçılma kuramı;  Dirac denklemi.  

  PHYS 511 Hesaplamalı Fizik
  ( Computational Physics)
  Temel matematiksel araçlar; diferansiyel denklemler ve sınır değer problemleri; özel fonksiyonlar; matris işlemcileri; cebirsel yöntemler; Monte Carlo yöntemleri.  

  PHYS 513
  Işıldama Kuramı   ( Theory of  Luminescence )
  Katılarda ışıldama, ısıl ışıldamanın (TL) basit ve ileri kuramları, yayım spektrumları, tepe şekli yöntemleri, çeşitli ısıtma hızlı yöntemleri, TL nin doza bağlılığı, doz hızı etkileri, ısıl ışıldamanın uygulamaları, arkeolojik ve jeolojik örneklerin TL ile tarihlenmesi, doz öncesi tarihleme, jeolojik örneklerin TL ile tarihlenmesi, optik tarihleme ve ilgili etkiler.  

  PHYS 522 Molekül Fiziği
  (Molecular Physics)
  Molekül'ün elektronik, titreşimsel ve dönme enerjileri. Dipol geçişler; iki atomlu moleküllerin elektronik yapı analizi; moleküler hesaplamalarda genel yöntemler; moleküller arası kuvvetler: kısa ve uzun-erişimli etkileşmeler; moleküler çarpışma kuramı: merkezi kuvvet tarafından saçılma; esnek ve esnek olmayan çarpışmalar; geçiş olasılıkları ve çapışmalı enerji aktarımı.  

  PHYS 532 Yoğun Madde Fiziği (Condensed Matter Physics)

  Örgü titreşimleri(fononlar), örgü Green fonksiyonu, yerel kipler, elektronik enerji kuşakları, durum yoğunluğu hesapları, katının optik özellikleri, taşınım özellikleri. Enerji kuşak kuramı, yerelleştirilmiş durumlar, yüzey durumları ve yüzerme, çok-cisim teknikleri, üstün iletkenlik, manyetizma.  
   

  PHYS 538 Katının Manyetik Özellikleri  (Magnetic Properties of Solids)
  Katı'nın statik alan uygulamalarındaki diyamanyetik ve paramanyetik davranışları, ferromanyetik, antiferromanyetik ve ferrimanyetik katıların özellikleri. Paramanyetik gevşeme, paramanyetik rezonans koşulları, aşırı ince yapı: fırıl Hamilton fonksiyonu; paramanyetik moleküllerin ve diğer sistemlerin spektrumları: nükleer manyetik rezonans.  

  PHYS 551  Nükleer Fizik
  (Nuclear Physics)
  Nükleer kuvvetler, nükleer madde, Hartre-Fock kuramı, nükleer kabuk modeli. Çekirdeğin bileşik modelleri, nükleer dönme. Elektromanyetik ve çekirdek ile zayıf etkileşmeler; elektron saçılması, beta bozunması, muon yakalanması, nötrüno tepkimeleri. Hadronik etkileşmeler; pion-çekirdek etkileşmeleri, optik potansiyel, çekirdek tepkimeleri, ağır iyon çarpışmaları.

  PHYS 562 Kuantum Hesaplaması (Quantum Computation)
  Otomatlar kuramının geniş-özeti, Church- Turing tezi, karar verebilirlik, indirgenebilirlik, zaman karmaşıklığı, uzay karmaşıklığı, izlenemezlik, olasılık makineleri, kuantum hesaplamaları.  

  PHYS 580 Dönem Projesi (Term Project)
  Kredisiz
  Bir fizik konusunun bir öğretim üyesinin gözetiminde tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından ayrıntılı incelenmesi.  

  PHYS 581-589 Fizikte Özel Konular   ( Special Topics in Physics )

  Fizik alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

  PHYS 590 Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis) Kredisiz
  Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik  danışmanları gözetiminde bir Yüksek Lisans Tezi’nin hazırlanması

Fizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |