Felsefe Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Felsefede Doktora Diploması alabilmek için, öğrencinin en az 24 kredilik bir programı tamamla-ması; böyle bir diplomaya sahip olandan hakim olması beklenen felsefe literatürünü ve diğer bilgi alanlarındaki gelişmelerden haberdar olacak derecede ilgili yayınları okuması; felsefedeki yeni gelişmeleri izlemek amacını güden kişisel çalışmalar yapması veya bu gibi ortak çalışmalara katılması; İngiliz, Alman, Fransız dillerinden birini bir tartışmaya katılabilecek derecede ve Eski Yunanca, Latince veya yaptığı araştırmayla ilgili başka bir klasik dili sözlükle basit bir metni çözebilecek derecede bildiğini doktora tez çalışmalarına başlamadan önce yapılacak birer sınavla göstermesi; danışmanıyla birlikte kararlaştıracağı yaklaşık 50 sayfalık bir çeviri hazırlaması; danışmanının gerekli göreceği diğer çalışmaları yapması ve bir tez hazırlayıp bunu başarıyla savunması gerekir.


  DERS İÇERİKLERİ

  FEL 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  FEL 703 Felsefe Problemleri
  Felsefede bir problemin ortaya konmasında ve sınırlandırılmasında karşılaşılan sorunların, ilkin yapılmış araştırmalara dayanarak, sonra da seminere katılanlarca yapılacak dar çerçeveli özgün çalışmalar üzerinde tartışılması.

  FEL 704 Seçilmiş Felsefe Metinleri
  19. veya 20. yüzyıl filozoflarından, ya da seminere katılan doktora öğrencilerinin özel araştırmalarına yardımcı olabilecek bir filozoftan bir metin ve oradaki ana problemin durumu.

  FEL 721 Hukuk Felsefesi Problemleri
  Hukuk felsefesinin problem alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir problem üzerinde, değerhakkanun bağlantısı açısından tartışmalı araştırma.

  FEL 731 Toplum Felsefesi Problemleri
  Toplum felsefesinin problem alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir problem üzerinde tartışmalar açtırma.

  FEL 732 Devlet Felsefesi Problemleri
  Devlet felsefesinin problem alanına giren ve semineri yönetenin seçeceği bir problem üzerinde, değerhukukdevlet tipleri bağlantısı açısından tartışmalı araştırma.

  FEL 741 Hegel
  Hegel'in felsefedeki yeri ve etkileri. Metin olarak Hegel'in ana eserlerinden biri.

  FEL 742 Nietzsche
  Nietzsche'nin ana sorunları, Felsefedeki yeri ve yüzyılımıza etkileri, eserlerinden seçilmiş metinlerle.

  FEL 743 Schopenhauer
  Schopenhauer'ın varlık, bilgi, etik, sanat görüşlerinden birinin Schopenhauer'ın ana yapıtına dayanılarak incelenmesi ve değerlendirilmesi.

  FEL 744 Marx
  Marx'ın felsefî görüşü, ana eserlerinden seçilmiş metinlerle.

  FEL 751 Ortaçağda Felsefî Düşünce
  Felsefî düşüncenin Doğu ve Batı Ortaçağındaki durumu, özellikle Augustinus, Aquinas, Scotus, Ockham ve Kındî, Farabî, İbni Sina, İbni Rüşt gibi düşünürlerin görüşleri; Ortaçağdaki felsefî düşüncenin arka plânı ve Yeniçağın düşüncesine etkisi.

  FEL 752 Doğunun Belli Başlı Düşünürleri
  İslâm, Hint, Çin ve Doğu dünyasının diğer düşünürlerinden birinin felsefî görüşü. Bu görüşün arka plânı ve çağındaki durumu.

  FEL 763 Anlam Sorunu
  Anlam sorununun ve bu soruna ilişkin temel kuramların Locke, Frege, Russell, Wittgenstein, Austin ve Grice gibi filozofların metinlerine dayanılarak incelenmesi ve bu kuramların anlam sorununa ne ölçüde çözüm getirdiklerinin tartışılması.

  FEL 772 Tarih Problemi
  Çeşitli tarih görüşlerinin karşılaştırmalı incelenmesi; tarih metafiziklerinden sıyrılabilmenin önşartları; tarihi oluşturan değişkenler.

  FEL 773 Yüzyılımızda İnsan
  Yüzyılımızın belli başlı düşünce ve edebiyat eserlerinden seçmelere dayanarak, yüzyılımızın insan görüşü, temelleri ve düşündürdükleri.

  FEL 774 İnsan Bilimlerinde Yorumlama Sorunu
  Hermeneutiğin temel sorunlarının, özellikle de anlama, açıklama ve yorumlama sorunlarının Dilthey, Gadamer, Habermas ve Ricoeur'un yapıtlarından seçilen metinlere dayanılarak incelenmesi ve hermeneutiğin insan bilimlerine sağladığı bilme olanaklarının tartışılması.

  FEL 782 Felsefe Bakımından Siyaset Problemleri
  Devlet yönetiminde, siyasal hayatta ve siyasal ilişkilerde ortaya çıkan problemlerden bir veya ikisinin Etik ile Toplum, Değer, Hukuk, Devlet Felsefesi bakımından analizi ve temellendirilmesi.

  FEL 791 Çağımız ve Arka Planı
  Çağımızı oluşturan felsefî görüşler. Bu görüşlerin tarihsel arka plânı ve otaya çıkardıkları sorunlar. Bunlarla ilgili olarak ülkemizdeki durum.

  FEL 792 Çağdaş Felsefî Görüşler
  Felsefî düşüncenin ana gelişme yönleri. Bu yönlerden birinin belli başlı temsilcileri.

  FEL 794 İnsan Hakları Problemleri
  İnsan hakları belgeleri ve sorunları; insan haklarıyla ilgili olarak karşılaşılan kavramsal sorunlar; etik ilkeler ve hukukun temel ilkeleri olarak insan hakları.

  FEL 795 Fenomenoloji
  Husserl'in ana yapıtlarından birisi üzerinde durularak, fenomenolojinin temel özellikleri, arka plânı ve çeşitli alanlarda sağladığı bilme olanaklarının tartışılması.

  FEL 796 Felsefede ModernizmPostmodernizm Tartışması
  Postmodernist sayılan bazı düşünürlerin modernizm anlayışlarının ana yapıtlarından örneklere dayanılarak incelenmesi, modernizmpostmodernizm tartışmasının arka plânı, bugünkü durumu ve yol açtığı sorunların gözden geçirilmesi.

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |