Home > Doktora Programları > Psikoloji > Çankaya > Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Endüstri ya da Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış olmak ve giriş sınavında başarılı olma şartı aranır.
 • Program tanımları
  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin en az 30 kredilik dersi başarı ile tamamlamaları, doktora yeterlik sınavını başarmaları ve danışmanlarının yönetiminde bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu alanda doktora diploması için gerekli dersler ve krediler dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

  DERS İÇERİKLERİ

  PSİ 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  PSİ 704 Psikolojide Yeni Gelişmeler ve Sorunlar
  Psikolojide en yeni akım ve gelişmelerin özellikle derse katılan öğrencilerin ilgi alanları dikkate alınarak tartışılması.

  PSİ 713 Çok Değişkenli İstatistik I
  Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin incelenmesi. Yazılı kaynaklardaki istatistiksel işlemlerin anlaşılması ve yorumlanması. Çoklu korelasyonlar, kanonik korelasyon, çokdeğişkenli varyans ve kovaryans analizleri gibi konuların ayrıntılı olarak incelenmesi ve örneklerle uygulanması.

  PSİ 719 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Profesyonel Uygulamalar
  Örgütlerde endüstri ve örgüt psikolojisi alanının kapsamına giren konularda yürütülen uygulamalara ilişkin sorunlar ve pratik çözüm yollarının incelenmesi.

  PSİ 720 İleri Örgütsel Psikoloji
  Liderlik, motivasyon, örgütsel davranış gibi örgütsel psikoloji kavramları ile ilgili yeni akım ve gelişmelerin incelenmesi ve derste tartışılarak değerlendirilmesi. Mikro ve makro düzeydeki araştırma ve analizlerin bağlantılarının kurulması.

  PSİ 721 Kültürlerarası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  Endüstri ve Örgüt Psikolojisindeki konu ve kavramlara ilişkin, farklı kültürlerde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulguların incelenmesi ve değerlendirilmesi. Kültür kuramları, ekokültürel yaklaşımlar ve insan kaynakları uygulamaları yönünden ortaya çıkabilecek farklılıkların incelenmesi.

  PSİ 725 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Araştırma I
  Endüstri ve örgüt psikolojisi araştırma yöntemlerinin tarihçesi
  Endüstri ve örgüt psikolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik analizleri
  Endüstri ve örgüt psikolojisi niteliksel araştırmaların olumlu ve olumsuz yönleri
  Endüstri ve örgüt psikolojisi araştırmalarında güç analizi
  Endüstri ve örgüt psikolojisi araştırmalarında veri toplama yaklaşımları
  Veri analizi teknikleri
  Araştırma makalesi yazma kuralları

  PSİ 726 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Araştırma II
  Çok düzeyli yaklaşımın temel ilkeleri
  Personel seçmede çok düzeyli yaklaşım
  Performans değerlendirmede çok düzeyli yaklaşım
  Personel eğitiminde çok düzeyli yaklaşım
  İnsan kaynakları uygulamalarında çok düzeyli yaklaşım
  Kültür açısından çok düzeyli yaklaşım
  Çok düzeyli veri analizi

  PSİ 727 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular I
  Personel seçme yazınını tarihsel olarak değerlendirmek ve seçme yöntemlerinden mülakatın diğer yöntemlere göre olumlu ve olumsuz yönleri
  Personel seçmede kişilik testlerinin önemi
  Görev ve yurttaşlık performansının öncül ve sonuçları
  360 derece geribildirim sisteminin özelliklerini ve kültüre özgü yönleri
  Endüstri ve örgüt psikolojisinde Kültürlerarası araştırmaların sorunları

  PSİ 728 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular II
  İşten ayrılma niyetinin öncül ve sonuçları
  Örgütlerde emniyet kültürünün öncül ve sonuçları
  İşyerinde yaşanan duyguların bireylerin performansı üzerindeki etkileri
  Takım çalışmaları ile bireysel çalışmaların, örgütlere yaptıkları katkılar
  Örgütsel sağlık psikolojisinin temel ilke ve kavramları
  Dönüşümsel ve etkileşimsel liderlerin özellikleri

  PSİ 729 Örgütsel Çatışmalar
  Çatışmada etkileşim yaklaşımı ve bununla ilgili kuramlar
  Örgütsel çatışmalarda güç kullanımının yeri
  Çatışmada yüzü koruma kaygıların etkisi
  Çatışmada ortamın özellikleri
  Farklı çatışma çözüm stillerini birbirleri ile karşılaştırma
  Çatışmaların çözüme ulaşmasında üçüncü tarafların rolü

  PSİ 730 Örgütsel Sosyal Psikoloji
  Sosyal kimlik yaklaşımın ilke ve kavramları
  Örgütsel psikolojisinin çeşitli kavramlarının sosyal kimlik yaklaşımı çerçevesinde açıklanması

  PSİ 732 Personel Seçimi
  Seçme ölçümlerinin temel ilkeleri
  Seçme ölçümlerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri
  Aday toplama ve ilk elemenin yöntemleri
  Personel seçme ile iş analizi arasındaki bağlantı
  Personel seçmenin çeşitli yöntemlerini karşılaştırma
  Personel seçme ile performans arasındaki bağlantı

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |