Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  AMAÇ
  Çevre mühendisliği, çevreyi insan aktivitelerinden kaynaklanan kirlilikten korumak ve aynı zamanda bunun tam tersi olarak insanları kirlenmiş çevrenin kötü etkilerinden korumak amaçlı bir mühendislik alanıdır.
  Çevre Mühendisliğinin başlıca konuları şunlardır:
  · Su ve atıksu arıtma ve altyapı sistemlerinin tasarım ve yönetimi
  · Hava kirliliği önlenmesi
  · Katı atık yönetimi
  · Doğal çevrenin korunması
  · Gürültü kirliliğinin önlenmesi
  · Çevre değerlendirmesi
  · Kirlilik kontrol ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalar

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Aşağıdakiler bölüm tarafından yürütülmekte olan araştırma konularıdır:
  1.İleri arıtım yöntemleri:
  2.Elektrokimyasal yöntemler:
  3.Ultrasound teknikleri:
  4.İleri dezenfeksiyon yöntemleri:
  5.Hava kirliliği ve kontrolü:
  6.Su kirliliği ve kontrolü:
  7.Çevre yönetim sistemleri ve endüstriyel hijyen:
  8.Ekoloji:
  9.Ekotoksikoloji:
  10.Biyomonitorlama:
  11.Biyoakümülasyon:
  12.Fiziksel kimyasal arıtım teknikleri:
  13.Kimyasal metotlarla tehlikeli atıkların arıtımı:
  14.Yaygın kaynak kirliliği:
  15.Havza modellemesi:
  16.Su kalitesi modellemesi:
  17.Hava kalitesi modellemesi:
  18.Polimerler:
  19.Tıbbi bitkilerin değerlendirilmesi:
  20.Enerji teknolojileri:
  21.Reaksiyon ve tasarım mühendisliği:
  22.Baca gazından kirletici giderimi:
  Bölüm, uluslararası yayınlarda 70 in üzerinde yayın (SCI) ve 100 ün üzerinde devam eden konferans yayınlamıştır. Yayın sayısı bölümdeki dinamik ve üretken araştırma ortamının açık bir göstergesidir.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölüm aşağıdaki yabancı üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketlerle işbirliği içindedir.
  · Anhalt Üniversitesi, Köthen, Germany
  · Institute of Chemical Technology, Prague, Czech Republic.
  · Üniversitesi of Pittsburg:
  · Pennnsylvania, PA:
  · The Abdussalam International Center for Theoretical Physics (ICTP) Trieste, Italy. :
  · CNR (Consiglio Nazionale Ricerea) Atmospheric Pollution Inst., Rome, Italy. :
  · FORGEA, Capliari, Sardinia, Italy.· Aristotle Üniversitesi of Thessalaniki Atmospheric Physics Lab. Thessalaniki, Greece. :
  · Newcastle upon Tyne :

  SUNULAN OLANAKLAR
  (Laboratuvar, kütüphane, sosyal aktivite olanakları v.b.)
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler, fakültenin bilgisayar laboratuvarı imkanlarından yararlanabilirler. Bilgisayar laboratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısı ve çalışmalarına göre mevcut olan bir grup software uygulamalarına sahiptirler.

  Laboratuvar İmkanları
  Çevre Mühendisliği Bölümü, aşağıdaki eğitim ve araştırma imkanlarına sahiptir. Öğrenciler ders ve araştırma aktiviteleri için bu imkanlara erişebilirler.

  Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı I ve II
  Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı aşağıdaki deney ve analizleri uygulamak için imkanlara, araç ve gereçlere sahiptir.
  Koagulasyon ve flokülasyon, Jar test
  I., II., III. ve IV. tip çökelme analizleriKesikli çökelme kolonu testi, Çökelme hızı belirlenmesi
  Birincil durultucu tasarımı veri eldesi için çökelme tankı (kolon testi)
  Veri değerlendirmesi için çökelme tankı modeli
  Tekli ve çoklu ortam filtreleri
  Büyüklük dağılışı, partikül yoğunluğu ve filtre yatağı malzemesinin geçirgenliğinin belirlenmesi
  Derin yatak filtrasyonu
  Filtre edilebilirlik belirlemesi ve karşılaştırması
  Freundlich and Langmuir izotermleri için adsorbsiyon testi
  İyon değişimi, Yumuşatma ve Rejenerasyon Aktif Çamur Prosesleri
  Havalandırmalı Lagünler
  Havalandırma Tankı
  Aerobik Çürütücü
  Anaerobik Çürütücü

  Çevre Kimyası Laboratuvarı
  Çevre Kimyası Laboratuvarı aşağıdaki deney ve analizlerin yapılması için tasarlanmıştır.
  Doğal sularda ve atıksularda gravimetrik analiz
  Birincil standartlarla laboratuvarda kullanılan çözeltilerin standardizasyonu
  Suda asidite tayini
  Suda alkalinite tayini
  Suda sertlik tayini
  Turbidimetrik analiz
  Çözünmüş Oksijen ölçümü (Titrimetrik ve Potansiyometrik)
  Biyokimyasal Oksijen İsteği analizi
  Kimyasal Oksijen İsteği analizi
  Su kalitesi tayinine bağlı bütün deneyle

  Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  Mikrobiyoloji Laboratuvarı aşağıdaki deneyleri ve analizleri yapmak için imkanlar, araç ve gereçler içermektedir.
  Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
  Ortam hazırlama
  Basit boyama ve negatif boyama
  Gram boyama
  Bakterilerde hareket
  Canlı mikroorganizma tayini
  Saf kültür ve saf kültür izolasyonu eldesi metotları
  Su analizi
  Fungi ve maya analizi

  Hava Kirliliği Laboratuvarı
  Hava Kirliliği Laboratuvarı aşağıdaki çalışmaları uygulamak için tasarlanmıştır.
  Çeşitli hava kirletici bileşenlerin ölçümü ve monitorlanması çalışmaları
  Yeni pasif örnekleyicilerin geliştirilmesi ve validasyonuna yönelik çalışmalar
  Hava kirleticilerin bitkilere etkilerinin incelenmesi ve fumigasyon odası çalışmaları

  Katı Atık Laboratuvarı
  Katı Atık Laboratuvarı aşağıdaki görevler için tasarlanmıştır:
  Evsel ve tıbbi atıkların insinerasyon deneyleri
  Katı atıkların içeriklerinin belirlenmesi
  Deponi alanlarından sızıntı suyu ve toprak analizi
  Katı faz ekstraksiyon ve katı faz mikroekstraksiyon yöntemleri ile sızıntı suyu ve toprak numunelerindeki organik bileşenlerin tayini

  Elektrokimyasal Süreçler Laboratuvarı
  Bu laboratuvarda elektrokimyasal yöntemlerle su ve atıksuların arıtımı, kirletici gaz bileşenlerinin giderimi ve dezenfeksiyon gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ultrasound?un çevre mühendisliği uygulamaları yapılmaktadır.

  Su Kalitesi ve Monitorlaması LaboratuvarıSu Kalitesi ve Monitorlaması Laboratuvarı, akarsular gibi doğal suların monitorlanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Akış ölçüm ekipmanı, örnekleme aletleri (manuel ve otomatik) mevcuttur. Bununla birlikte, uygulamada tüm deneyler su kalitesi tayinine bağlı olarak bölümdeki diğer laboratuvarlardan ilave yardımlarla yürütülebilir.

  Kütüphane
  Merkez kütüphanenin yanı sıra, mühendislik öğrencileri için hazırlanan bir kütüphane yapım aşamasındadır ve birkaç yıl içinde hizmete açılacağı tahmin edilmektedir.


  DERS LİSTESİ

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


  1. Yarıyıl
  ÇEV523     Çevre Mühendisliğinde Aletli Analiz ve Değerlendirme Yöntem.   
  ÇEV531     Mühendislik Verilerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi    
  ÇEV540     Çevre Sistemlerinin Modellenmesi    

  Seçmeli Dersler
  ÇEV501     Çevre Mühendisliğinde Özel Konular I    
  ÇEV503     Çevre Mühendisliğinde Proses Kontrol    
  ÇEV505     İleri Arıtım Teknikleri I    
  ÇEV506     İleri Arıtım Teknikleri II    
  ÇEV517     Hava Kirliliğinin Modellenmesi
  ÇEV524     Kirleticilerin Ekotoksikolojik Riskleri    
  ÇEV525     Çevre Kalitesinin İzlenmesinde Biyomonitorlama ve Teknikleri   
  ÇEV526     Entegre Atık Yönetimi ve Ekonomisi
  ÇEV527     İleri Katı Atık Yönetimi I
  ÇEV528     Endüstriyel Hava Kirliliği ve Kontrolü    
  ÇEV530     Atıkların Arıtımı için Anaerobik Biyoteknoloji
  ÇEV533     Yaygın Kaynak Kirliliği    
  ÇEV534     Temiz Üretim    
  ÇEV535     Yeraltı Suyu Kirliliği ve Arıtımı    
  ÇEV536     Doğal Arıtım Sistemleri    
  ÇEV537     Enerji Üretiminde Çevresel Etkiler ve Çevre Politikaları    
  ÇEV538     Çevre Müh.Su,Hava ve Bakteriyolojik Değerlendirme Yöntemleri   
  ÇEV539     Yaşam Döngüsü ve Değerlendirmesi    
  ÇEV541     Su Arıtım Teknolojileri ve Uygulamaları    
  ÇEV542     Evsel Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi
  ÇEV543     Deney Laboratuvarlarının Akreditasyon Süreci    
  ÇEV544     Metal Kirliliği ve Çevre    
  ÇEV545     İleri Mikrobiyal Ekoloji    
   
  2. Yarıyıl
  ÇEV592     Seminer    
  MAT517     Uygulamalı Matematik    
   
  3. Yarıyıl
  ÇEV790     Tez    

  DERS LİSTESİ

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

    
  ÇEV523     Çevre Mühendisliğinde Aletli Analiz ve Değerlendirme Yöntem.   
  ÇEV531     Mühendislik Verilerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi    
  ÇEV540     Çevre Sistemlerinin Modellenmesi    

  Seçmeli Dersler
  ÇEV501     Çevre Mühendisliğinde Özel Konular I    
  ÇEV503     Çevre Mühendisliğinde Proses Kontrol    
  ÇEV505     İleri Arıtım Teknikleri I    
  ÇEV506     İleri Arıtım Teknikleri II    
  ÇEV517     Hava Kirliliğinin Modellenmesi    
  ÇEV524     Kirleticilerin Ekotoksikolojik Riskleri
  ÇEV525     Çevre Kalitesinin İzlenmesinde Biyomonitorlama ve Teknikleri   
  ÇEV526     Entegre Atık Yönetimi ve Ekonomisi    
  ÇEV527     İleri Katı Atık Yönetimi I
  ÇEV528     Endüstriyel Hava Kirliliği ve Kontrolü
  ÇEV530     Atıkların Arıtımı için Anaerobik Biyoteknoloji
  ÇEV533     Yaygın Kaynak Kirliliği    
  ÇEV534     Temiz Üretim
  ÇEV535     Yeraltı Suyu Kirliliği ve Arıtımı
  ÇEV536     Doğal Arıtım Sistemleri
  ÇEV537     Enerji Üretiminde Çevresel Etkiler ve Çevre Politikaları    
  ÇEV538     Çevre Müh.Su,Hava ve Bakteriyolojik Değerlendirme Yöntemleri   
  ÇEV539     Yaşam Döngüsü ve Değerlendirmesi
  ÇEV541     Su Arıtım Teknolojileri ve Uygulamaları    
  ÇEV542     Evsel Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi    
  ÇEV543     Deney Laboratuvarlarının Akreditasyon Süreci    
  ÇEV544     Metal Kirliliği ve Çevre
  ÇEV545     İleri Mikrobiyal Ekoloji    
   
  2. Yarıyıl
  MAT517     Uygulamalı Matematik    
   
  3. Yarıyıl

  ÇEV599     Dönem Projesi


Çevre mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |