Çevre Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çevre Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  Çevre mühendisliği, çevreyi insan aktivitelerinden kaynaklanan kirlilikten korumak ve aynı zamanda bunun tam tersi olarak insanları kirlenmiş çevrenin kötü etkilerinden korumak amaçlı bir mühendislik alanıdır.
  Çevre Mühendisliğinin başlıca konuları şunlardır:
  · Su ve atıksu arıtma ve altyapı sistemlerinin tasarım ve yönetimi
  · Hava kirliliği önlenmesi
  · Katı atık yönetimi
  · Doğal çevrenin korunması
  · Gürültü kirliliğinin önlenmesi
  · Çevre değerlendirmesi
  · Kirlilik kontrol ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalar

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Aşağıdakiler bölüm tarafından yürütülmekte olan araştırma konularıdır:
  1.İleri arıtım yöntemleri:
  2.Elektrokimyasal yöntemler:
  3.Ultrasound teknikleri:
  4.İleri dezenfeksiyon yöntemleri:
  5.Hava kirliliği ve kontrolü:
  6.Su kirliliği ve kontrolü:
  7.Çevre yönetim sistemleri ve endüstriyel hijyen:
  8.Ekoloji:
  9.Ekotoksikoloji:
  10.Biyomonitorlama:
  11.Biyoakümülasyon:
  12.Fiziksel kimyasal arıtım teknikleri:
  13.Kimyasal metotlarla tehlikeli atıkların arıtımı:
  14.Yaygın kaynak kirliliği:
  15.Havza modellemesi:
  16.Su kalitesi modellemesi:
  17.Hava kalitesi modellemesi:
  18.Polimerler:
  19.Tıbbi bitkilerin değerlendirilmesi:
  20.Enerji teknolojileri:
  21.Reaksiyon ve tasarım mühendisliği:
  22.Baca gazından kirletici giderimi:
  Bölüm, uluslararası yayınlarda 70 in üzerinde yayın (SCI) ve 100 ün üzerinde devam eden konferans yayınlamıştır. Yayın sayısı bölümdeki dinamik ve üretken araştırma ortamının açık bir göstergesidir.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölüm aşağıdaki yabancı üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketlerle işbirliği içindedir.
  · Anhalt Üniversitesi, Köthen, Germany
  · Institute of Chemical Technology, Prague, Czech Republic.
  · Üniversitesi of Pittsburg:
  · Pennnsylvania, PA:
  · The Abdussalam International Center for Theoretical Physics (ICTP) Trieste, Italy. :
  · CNR (Consiglio Nazionale Ricerea) Atmospheric Pollution Inst., Rome, Italy. :
  · FORGEA, Capliari, Sardinia, Italy.· Aristotle Üniversitesi of Thessalaniki Atmospheric Physics Lab. Thessalaniki, Greece. :
  · Newcastle upon Tyne :

  SUNULAN OLANAKLAR
  (Laboratuvar, kütüphane, sosyal aktivite olanakları v.b.)
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler, fakültenin bilgisayar laboratuvarı imkanlarından yararlanabilirler. Bilgisayar laboratuvarındaki bütün bilgisayarlar internet bağlantısı ve çalışmalarına göre mevcut olan bir grup software uygulamalarına sahiptirler.

  Laboratuvar İmkanları
  Çevre Mühendisliği Bölümü, aşağıdaki eğitim ve araştırma imkanlarına sahiptir. Öğrenciler ders ve araştırma aktiviteleri için bu imkanlara erişebilirler.

  Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı I ve II
  Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı aşağıdaki deney ve analizleri uygulamak için imkanlara, araç ve gereçlere sahiptir.
  Koagulasyon ve flokülasyon, Jar test
  I., II., III. ve IV. tip çökelme analizleriKesikli çökelme kolonu testi, Çökelme hızı belirlenmesi
  Birincil durultucu tasarımı veri eldesi için çökelme tankı (kolon testi)
  Veri değerlendirmesi için çökelme tankı modeli
  Tekli ve çoklu ortam filtreleri
  Büyüklük dağılışı, partikül yoğunluğu ve filtre yatağı malzemesinin geçirgenliğinin belirlenmesi
  Derin yatak filtrasyonu
  Filtre edilebilirlik belirlemesi ve karşılaştırması
  Freundlich and Langmuir izotermleri için adsorbsiyon testi
  İyon değişimi, Yumuşatma ve Rejenerasyon Aktif Çamur Prosesleri
  Havalandırmalı Lagünler
  Havalandırma Tankı
  Aerobik Çürütücü
  Anaerobik Çürütücü

  Çevre Kimyası Laboratuvarı
  Çevre Kimyası Laboratuvarı aşağıdaki deney ve analizlerin yapılması için tasarlanmıştır.
  Doğal sularda ve atıksularda gravimetrik analiz
  Birincil standartlarla laboratuvarda kullanılan çözeltilerin standardizasyonu
  Suda asidite tayini
  Suda alkalinite tayini
  Suda sertlik tayini
  Turbidimetrik analiz
  Çözünmüş Oksijen ölçümü (Titrimetrik ve Potansiyometrik)
  Biyokimyasal Oksijen İsteği analizi
  Kimyasal Oksijen İsteği analizi
  Su kalitesi tayinine bağlı bütün deneyle

  Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  Mikrobiyoloji Laboratuvarı aşağıdaki deneyleri ve analizleri yapmak için imkanlar, araç ve gereçler içermektedir.
  Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
  Ortam hazırlama
  Basit boyama ve negatif boyama
  Gram boyama
  Bakterilerde hareket
  Canlı mikroorganizma tayini
  Saf kültür ve saf kültür izolasyonu eldesi metotları
  Su analizi
  Fungi ve maya analizi

  Hava Kirliliği Laboratuvarı
  Hava Kirliliği Laboratuvarı aşağıdaki çalışmaları uygulamak için tasarlanmıştır.
  Çeşitli hava kirletici bileşenlerin ölçümü ve monitorlanması çalışmaları
  Yeni pasif örnekleyicilerin geliştirilmesi ve validasyonuna yönelik çalışmalar
  Hava kirleticilerin bitkilere etkilerinin incelenmesi ve fumigasyon odası çalışmaları

  Katı Atık Laboratuvarı
  Katı Atık Laboratuvarı aşağıdaki görevler için tasarlanmıştır:
  Evsel ve tıbbi atıkların insinerasyon deneyleri
  Katı atıkların içeriklerinin belirlenmesi
  Deponi alanlarından sızıntı suyu ve toprak analizi
  Katı faz ekstraksiyon ve katı faz mikroekstraksiyon yöntemleri ile sızıntı suyu ve toprak numunelerindeki organik bileşenlerin tayini

  Elektrokimyasal Süreçler Laboratuvarı
  Bu laboratuvarda elektrokimyasal yöntemlerle su ve atıksuların arıtımı, kirletici gaz bileşenlerinin giderimi ve dezenfeksiyon gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ultrasound?un çevre mühendisliği uygulamaları yapılmaktadır.

  Su Kalitesi ve Monitorlaması LaboratuvarıSu Kalitesi ve Monitorlaması Laboratuvarı, akarsular gibi doğal suların monitorlanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Akış ölçüm ekipmanı, örnekleme aletleri (manuel ve otomatik) mevcuttur. Bununla birlikte, uygulamada tüm deneyler su kalitesi tayinine bağlı olarak bölümdeki diğer laboratuvarlardan ilave yardımlarla yürütülebilir.

  Kütüphane
  Merkez kütüphanenin yanı sıra, mühendislik öğrencileri için hazırlanan bir kütüphane yapım aşamasındadır ve birkaç yıl içinde hizmete açılacağı tahmin edilmektedir.


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  ÇEV890     Tez

  Seçmeli Dersler
  ÇEV601     Çevre Mühendisliğinde Özel Konular II    
  ÇEV610     Endüstriyel Çevre Kalitesi Yönetimi    
  ÇEV612     İnsinerasyon Proseslerinde Aktarım Mekanizmaları
  ÇEV614     İleri Katı Atık Yönetimi II    
  ÇEV615     Kirletici Gazların Klasik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Gid
  ÇEV616     İleri Dezenfeksiyon Teknikleri    
  ÇEV617     Isıl Dönüşüm Teknolojileri    
  ÇEV618     Ekosistemlerde Objektif Çevresel Değişkenler    
  ÇEV619     Çevre Kalitesi Geliştirme Planlamaları
  ÇEV620     Su Sistemlerinde Kirletici Taşınımı ve Davranışı    
  ÇEV621     Atmosferik Analizlerde İleri Teknikler    
  ÇEV622     Su Kimyası
  ÇEV623     Küresel Isınmada Etken Parametreler ve Kontrol Teknikleri
  ÇEV624     Atmosfer Kimyası    
   
  3. Yarıyıl
  ÇEV890     Tez    
   
  4. Yarıyıl
   
  ÇEV890     Tez    

  DERS İÇERİKLERİ

  ÇEV     601    Çevre Mühendisliğinde Özel Konular II    3+0      7,5
  Bu Ders Kapsamında Çevre Mühendisliği’nde Güncel Olan ve Ülke Genelinde ve Yöre Bazında Önemli Yer Tutan Konular Ele Alınacak ve İşlenecektir.

  ÇEV     610    Endüstriyel Çevre Kalitesi Yönetimi  3+0      7,5
  Endüstriyel Tesislerde Hava ve Su Kalitesinin; Katı Atık; Tehlikeli ve Toksik Atıkların Yönetimi; Endüstriyel Hijyen ve Risk Yönetimi; Endüstriyel Tesislerde İşyeri Ortamının Kalitesi ve Çalışanların Sağlığına Etkisi; İşçi Sağlığı-Iş Güvenliği Prosedürleri; Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Çalışmaları; Çevre Kalitesi Yönetim Sistemleri (ÇKYS)-ISO 14000 Uygulamaları; Çevre Kalitesinin Korunması ile İlgili Yasal Mevzuat ve Standartlar; Kalite İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları; Etki Değerlendirmede ve Düzenlemelerde Uygulanan Prosedürler; Çevre Kalitesini Korumaya ve İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar.

  ÇEV     612    İnsinerasyon Proseslerinde Aktarım Mekanizmaları  3+0      7,5
  İnsinerasyon Proseslerinin Tasarımı ve Mühendislik Prensipleri Açısından Ele Alınması; Atıkların Tamamen Bozulmasının, Proseste Üretilen Baca Gazındaki Tehlikeli Bileşenlerin Yasal Sınırların Altında Tutulmasının ve Uygun Akış Rejiminin Oluşturulabilmesinin Temini için Sıcaklık, Zaman ve Türbülans Gibi Akış Koşullarının Kontrolu; Yanma İşlemi Sırasında Gerçekleşen Olayların Modeller Eşliğinde İrdelenmesi; Modellemede Kullanılan Akım Alanları; Bölgesel Isı Aktarımı ve Kimyasal Kinetikle İlgili Varsayımların İncelenmesi.

  ÇEV     613    İleri Su ve Atıksu Dezenfeksiyonu   3+0      7,5
  Laboratuvarda Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonun İncelenmesi; Kullanılan Değişik Teknikler (İlitasyon, İnterilizasyon, Sterilizasyon, Tindalizasyon, Kimyasal Madde ile Sterilizasyon, Genel Dezenfeksiyon ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Dezenfektantipi: Mikroorganizma Tipi, Dezenfeksiyon Süresi UV Işığı, Flor, Klor, Hipoklorit, Alkol; vb. Fotoaktivasyona Dayalı Diğer Teknikler; Elektrokimyasal Dezenfeksiyon; Elektrooksidasyon ile Dezenfeksiyon; Elektroadsorpsiyon ile Bakteri Giderimi; Elektrokoagulasyon ile Dezenfeksiyon; Ultrasound ile Dezenfeksiyon.

  ÇEV     614    İleri Katı Atık Yönetimi II           3+0      7,5
  Isıl Dönüşüm Teknolojileri; Isıl Proseslerin Temelleri, Yanma Sistemleri, Piroliz Sistemleri, Gazlaştırma Sistemleri; Çevre Kirliliği Kontrol Donanımları: Hava Kirliliği Kontrolu, Su Kirliliği Kontrolu, Kül Bertarafı; Enerji Geri Kazanım Sistemleri; Düzenli Depolama Alanları: Düzenli Depolama Alanı Yer Seçimi Kriterleri, Düzenli Depolama Alanı Dizaynı, Sızıntı Suyu Kontrolü, Düzenli Depolama Alanı Gazından Enerji Elde Etme Prosesleri; Düzenli Depolama Alanı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Prosesleri.

  ÇEV     615    Kirletici Gazların Klasik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderimi 3+0      7,5
  Kirletici Gaz Bileşenler (SO 2 ; NO x ; H 2 S; CO 2 ,..); Kullanım Alanları ve Kaynakları; Canlı ve Cansız Varlıklara Etkileri; Sınır Değerleri; Kirletici Gaz Bileşenlerin Kontrol ve Giderme Yöntemleri; Klasik Giderim Yöntemleri; Elektrokimyasal Giderim Yöntemleri; Elektrokimyasal Yükseltgeme; Elektrokimyasal İndirgeme; Kirletici Gaz Bileşenlerin Giderim Yöntemlerinin Karşılaştırılması; Çevresel Etkileri; Verimliliği; Ekonomisi.

  ÇEV     617    Isıl Dönüşüm Teknolojileri          3+0      7,5
  Isıl Proseslerin Temelleri: Stokiyometrik Yanma, Aşırı Havayla Yanma, Yanma Isısı, Katı Atıkların Yanmasında Kütle ve Isı Denklikleri; Yakma Sistemleri: Yakma Sistemlerinin Tipleri, Isı Geri Kazanım Sistemleri, Piroliz Sistemleri; Gazlaştırma Sistemleri: Gazlaştırma Prosesinin Tanımı, Gazlaştırıcı Tipleri; Çevresel Kontrol Sistemleri; Enerji Geri Kazanım Sistemleri: Akış Diyagramları.
   
  ÇEV     618    Ekosistemlerde Objektif Çevresel   Değişkenler   3+0      7,5
  Çevrede Bulunan Yararlı ve Zararlı Maddelerin Özellikleri ve Miktarları; Ekosistem Ögelerinin Özellikleri; Ekosistemlerdeki Davranış Biçimleri; Bitki ve Hayvan Türlerinin Yok Olması; Habitat Kaybı; Toksik Madde Birikimi; Ekosistemin Kendini Onarma Yeteneği; Ekosistemlerin Değişim Hızları; Çevresel Faktörlerin ve Ekosistemlerin Kontrolu; Kontrol Listeleri ve Kriterleri; Çevre Kalitesinin Yönetmeliklerle Karşılaştırılması.

  ÇEV    619       Çevre Kalitesi Geliştirme  Planlamaları                                  3+0      7,5
  Kirlilik Önleme Kavramı; Kirleticilerin Özellikleri ve Dağılım Mekanizmaları: Organik kimyasallar, Metaller, Kirleticilerin taşınması ve dönüşüm süreçleri; Endüstriyel Aktiviteler ve Çevre: Hava kirliliği, Katı atıklar, Tehlikeli atıklar, Su kirliliği, Enerji kullanımı, Kaynak tüketimi; Gelişmiş Endüstriyel Süreçler: Süreç geliştirme ve tasarım; Kirlilik önleme ekonomisi; Kirlilik Önleme Planlaması: Programın organizasyonu, Ön değerlendirme, Plan geliştirme, İyileştirme teknolojileri; Çevre Yönetim Sistemleri; Çevresel Denetim Mekanizmaları.

  ÇEV     620    Su Sistemlerinde Kirletici Taşınımı ve Davranışı                  3+0      7,5
  Su Sistemlerinde (Akarsular; Göller, Denizler) Kirletici Taşınımının Genel Prensipleri; Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Taşınım; Süreklilik ve Hız Denklemleri; Kirletici Maddelerin Yayılımı; Analitik ve Nümerik Çözümler. Su Sistemlerinde Kirleticilerin Davranışları; Konservatif ve Konservatif Olmayan Davranış; Bozunma Tepkimeleri (Hidroliz; Fotoliz; Biyodegradasyon); Diğer Mekanizmalar (Volatilizasyon; Çökelme).

  ÇEV    621       Atmosferik Analizlerde İleri Teknikler                             3+0      7,5
  Atmosferik kirleticiler, atmosferde sıvı, katı ve gaz fazlarında bulunan organik ve inorganik kirleticiler; Atmosferik örneklerde önişlemler ve örnek ekstraksiyonunda kullanılan gelişmiş teknikler; Organik   kirleticilerin belirlenmesinde kullanılan GC, GC-MS, LC, LC-MS vb analitik tekniklerin çalışma prensipleri, kalibrasyonları; Inorganik kirleticilerin belirlenmesinde kullanılan UV-VIS, AAS, GFAAS, ICP, ICP-MS analitik tekniklerinin çalışma prensipleri, kalibrasyonları; Kalitatif ve kantitatif instrumental analiz; Kalite kontrolunda standard referans maddeler, doğruluk, tekrarlanabilirlik hesapları.

  ÇEV     622    Su Kimyası                                    3+0      7,5
  Korunma Prensipleri; Kütle; Enerji; Kimyasal Denge Kavramı; Suda Gerçekleşen Önemli Reaksiyonların Kinetiği; Kompleks Oluşumu ve Reaksiyon Kinetiği; Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonları; MINEQL+; Kimyasal Denge Problemlerinin Çözüm Programı.
   
  ÇEV     623    Küresel Isınmada Etken Parametreler ve Kontrol Teknikleri     3+0              7,5
  Küresel Isınma ve Soğumanın Nedenleri, Etkileri ve Farklı Görüşler; Yerküre Katmanlarının Tarihsel Sıcaklık Profili; Sera Etkisi ve Sera Gazları; Küresel İklim Sistemleri; Doğal Radyasyon Enerjisi Etkileşimleri; Yerküre Enerji Denkliği; Eşdeğer Karbon Dioksit Derişimi ve Yerküre Karbon Balansı; Ormansızlaşma Sorunları; Nüfus ve Ekonomide Büyüme, Küresel Enerji, Sıcaklık ve Carbon Çevrimi İlişkileri ve Modelleri; Küresel Sıcaklık Değişimlerinin Kontrolunda Yeni Teknoloji Tasarımları ve Yöntemler; Küresel Isınma Ajanlarını Oluşturanlar Arasında Carbon Vergisi ve Benzeri Uluslararası Ekonomik Paylaşım Modelleri; Modellerin Gelecekteki Koşulları Öngörebilme Yetenekleri ve Senaryo Bazlı Veri Değerlendirilmesi; Uluslararası Protokoller.

Çevre mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |