Çevre Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çevre Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Çevre Mühendisliği Doktora Programı

  Doktora ( Güz )

          
  CEM     601         Kimyasal Arıtma Proseslerinin Modellenmesi     Modelling of Chemical Treatment Process     
  CEM     604         Seminer     Seminar         
  CEM     605         Proje Yönetimi     Project Management     
  CEM     613         Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliğinde Arıtım Mühendisliği     Remediation Engineering for Soil and Groundwater Pollution
              
        
  Doktora ( Bahar )
          
  CEM     603         İçme Sularında Organik Madde Kontrolü     Control of Organic Matter in Drinking Water     
  CEM     604         Seminer     Seminar         
  CEM     605         Sediman Yönetimi ve Arıtımı     Sediment Management and Treatment
  CEM     614         İleri Yükseltgenme Teknikleri     Advanced Oxidation Processes           


  DERS İÇERİKLERİ

         
  Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
  Integrated Pollution Prevention and Control
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Çeşitli endüstriyel faaliyetlerde çevresel etkilerin kontrolu için entegre yaklaşımlar. Üretim proseslerinin optimizasyonu ile atık oluşumunun önlenmesi. IPPC Direktifi (hedefler, kapsam, tanımlar). Mevcut en iyi teknikler (BAT). Mevcut en iyi Teknik Referans dökümanları (BREF's). Çeşitli sektörler için uygulama örnekleri.
  İngilizce İçerik: Integrated approach for controlling environmental impacts in various industrial applications. Waste prevention with optimisation of production processes. IPPC directive. Best Available Technics (BAT). Best Available Technics Reference Documantes (BREF
   


  Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtımı
  Chemical Treatment of Waste Water
   3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Kimyasal arıtma yöntem ve uygulamaları. Atıksu yapısının kimyasal arıtıma etkisi. Arıtmada oluşan çamur miktarı hesabı. Evsel ve endüstriyel atıksuların (deri, metal son işlem, tekstil, kağıt, ilaç, çöp sızıntı suyu) kimyasal arıtımı.
  İngilizce İçerik: Methods and practice of chemical treatment. Effects of wastewater composition on chemical treatment processes. Quantity of sludge from chemical treatment. Chemical treatment of domestic and industrial waste waters (leather tanning industry, metal finishing industry, textile industry, pulp and paper industry, pharmaceutical industry, landfill leachete) .
   

  Çevre Biyoteknolojisi
  Environmental Bitechnology
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Biyoteknoloji ve biyoproses mühendisliği. Biyoreaktör dizaynı, sistem bileşenleri. Biyoproseslerin enstrümantasyon ve kontrolü, destekleme sistemleri, saflaştırma ve ürün eldesi. Süspansiyon ve immobilize kültürler için biyoreaktörler. Kesikli ve sürekli reaktörlerin modifiye edilmesi, katı-hal fermentasyoınu, ölçek büyütme çalışmaları. Biyoproses uygulamaları: karışık kültürlerin endüstriyel kullanımı, biyodegradasyon, biyosorbsiyon, biyodönüşüm, biyokompostlaştırma. Atık gazların biyolojik arıtılması. Çevre biyoteknolojisi için genetik mühendisliğ. Biyoteknolojinin emniyeti.
  İngilizce İçerik: Biotechnology and Bioprocess Engineering, Bioreactor Design, System Components, Instrumentation and Control of Bioprocesses, Support Systems, Recovery and Purification of Products, Bioreactors for Suspension and Immobilized Cultures, Modifying Batch and Continuous Reactors. Solid-state Fermentations, Scale-Up, Bioprocess Applications: Industrial Utilization of Mixed Cultures.Biodegradation; Biosobtion; Biocompostion; Biological treatment of waste gases; Environmental Biotecnology for genetic engineering; Safety of Biotecnology.
   


  Seminer
  Seminar
  Güz


  Çevre Bilimlerinde Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi
  Scientific Results Preparation in Environmental Sciences
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Bilimsel makale öncesi sorgulanması gerekli temel hususlar, veri toplanması ve verilerin istatistiksel analizleri, sonuçların değerlendirilmesi, bilimsel yazım ve bilimsel makale kavramları, doğru ifadelerin seçimi, dilin doğru kullanımı, yazımda stil, bilimsel yazımda etik kurallar, bir bilimsel makalenin anatomisi: başlık; yazarlar; özet; giriş; materyel ve metod; veri hazırlanması ve sunumu; tartışma ve değerlendirme; sonuç yorumları; referanslar; teşekkür, bilimsel bir yazının sözlü ve poster sunumu.
  İngilizce İçerik: Basic research concerns before a scientific paper, database and statistical analysis, using research results, concepts of scientific writing and scientific paper, choosing the wright expressions and language, style in writing, ethical aspects of research writing, anatomy of a paper: title; authors; abstract; introduction; materials and methods; data preparation and results; discussion and evaluation; concluding remarks, references, acknowledgments, oral and poster presentation of the paper.
   

  Özel ve Tehlikeli Atıklar I
  Specific and hazardous wastes I
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Tehlikeli atıkların sınıflandırılması ve tanımlanması. Türkiye'de ve dünyadaki mevzuat. Bileşim ve analiz metodları. Tehlikeli atık kaynakları. Potansiyel tehlikeler. Risk değerlendirme metodları. Geçici depolama. Toplama. Taşıma. Arazide depolama. Arıtma ve bertaraf için en uygun teknolojiler. Yeni yöntemler. Acil durumlarda işletme ve planlama.
  İngilizce İçerik: Classification and identification of specific and hazardous wastes. Regulations in Turkey and in World. Composition and analysis methods. Resources of specific and hazardous wastes. Potential risks. Methods of risk evaluation. Temporary storage. Collection. Transportation. Land Disposal. Best available techniques for treatment and disposal. Innovative techniques. Emergency operations and plan.
   


  Deniz Deşarj Modelleme
  Marine Discharge Modeling
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Türbülanslı jet karışımında kavramlar :(sürüklenme, difüzyon, gelişim bölgesi, jetler ve saçaklar). Seyrelme (seyrelme ve konsantrasyon). Alıcı ortam koşulları (derinlik, tabakalaşma, ortam akıntısı ve deşarj yönleri vb.). Yayıcılar (kavramları, geometrisi). Deşarj tiplerinin gelişmiş yöntemlerle analizi. Seyrelmenin modellenmesi. Modelleme yöntemleri ve uygulamaları.
  İngilizce İçerik: Concepts in turbulent jet mixing (entrainment, diffusion, development zone, jets and plumes). Dilution (dilution and concentration). Ambient considerations (depth, stratification, ambient current and discharge direction etc.). Diffusers (concepts, geometry). Analysis of discharge types via advanced methods. Dilution modeling. Modeling methods and their applications.
   

  Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü
  Industrial Air Pollution Control
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Emisyon faktörleri, Endüstrilerde emisyon tahmini, Endüstrilerde emisyon kontrolü kavramı, Yanma emisyonları ve diğer emisyonlar, Endüstrilerin tanımlanması ve sınıflandırılması, , Sektörlere göre emisyon karakterizasyonu, Çamur yakma, Katı atık toplama ve yakma, Koku emisyonu ve kontrolü.
  İngilizce İçerik: Emission factor, Emission estimation for industries, Emission control concepts in industry, Combustion emissions and other emissions, Definition and classification of industry, Emissions characterization for industries in a sectorwise setting, Sludge management and incineration, Solid waste handling and incineration, Odor and emission control.
   

  Biyolojik Prosesler ve Arıtma
  Biological Processes and Treatment
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Mikroorganizmaların sınıflandırılması, Biyolojik sistemlerde enerji üretimi, ATP üretimi ve kimyasal enerji transferi, NAD ve elektron transferi, Aerobik solunum, Anoksik solunum, Anaerobik solunum, Enerji kullanımı, Biyosentez enerjisi, Bakım enerjisi, Dönüşüm oranı ve stokiometri kavramları, Reaktörler ve kütle dengeleri, Mikrobiyal proseslerin reaktör kinetiği, Biyofilm Prosesi, Granül çamur prosesi.
  İngilizce İçerik: Classification of microorganisms, Energy generation in biological systems, Formation of ATP and the transfer of chemical energy, NAD and the transfer of electrons, Aerobic respiration, Anoxic respiration, Anaerobic respiration, Utilization of energy, Energy for biosynthesis, Energy for maintenance, Concept of yield and stoichiometry, Reactors and mass balances, Reactor kinetics of microbial processes, Biofilm processes, Granular sludge processes.
   

  Su ve Atıksu Arıtımında Membran Teknolojileri
  Membrane Technology in Water and Wastwater Treatment
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Membranların yapısı ve karakteristik özellikleri; Membran prosesleri (mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz) ve uygulama alanları; Membranlarda kirlenme ve konsantrasyon polarizasyonu; Membranların temizlenmesi; Membran biyoraktörler (MBR) ve kullanım alanları; Membran modül tipleri ve dizaynı; Membran kullanımının ekonomik analizi.
  İngilizce İçerik: Structure and characteristics of membranes; Membrane processes (microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis) and their application areas; Fouling and concentration polarization of membranes; Membrane cleaning; Membrane bioreactors (MBRs) ve their application areas; Module types of membranes and their design; Cost analysis of membrane treatment plants.
   

  Endüstriyel Atıkların Minimizasyonu
  Industrial Waste Minimization
  3-0-0 Bahar
  Türkçe İçerik: Endüstiyel atıkların sınıflandırılması; sıvı, katı ve gaz atıklarının oluşum diyagramlarının oluşturulması; atıkların kaynakta azaltılması; atık azaltımında proses modifikasyonları; atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımı.
  İngilizce İçerik: Classification of ındustrial wastes; diagrams of production of liquid, solid and gas wastes; waste minimization on resource; processes modifications in waste minimization; waste recycling and reuse.
   

  Atıksularda Ağır Metal Giderimi
  Heavy Metal Removal from Waste Water
  3-0-0 Bahar
  Türkçe İçerik: Ağır metaller ve çevresel önemi. Ağır metal kirliliğine neden olan önemli endüstriler: metal kaplama, metal parlatma, deri, akü, boya ve pigment endüstrileri vb. Alıcı su ortamları için deşarj standartları. Atıksudan ağır metalleri giderim yöntemleri. Giderim yöntemlerinin uygulamalarına ilişkin örnekler. Geri kazanım ve yeniden kullanımı içeren temiz teknolojiler.
  İngilizce İçerik: Heavy metals and environmental importance. The major industries that contribute to water pollution by heavy metals: electroplating, metal finishing, leather tanning, battery, paint and pigment industries etc. Discharge standarts for receiving water bodies. Heavy metal removal methods from wastewater. Examples related with applications of removal methods. Clean technologies including recovery and reuse.
   

  Temas Havalandırmalı Sistemler ile Demir ve Mangan Giderilmesi
  Iron and Manganous Removal by Contact Aeration Systems
  3-0-0 Bahar

  Türkçe İçerik: Demir ve manganın doğada bulunuşu demir ve manganın zararları ve içme suyu standartları sulu ortamlarda demir ve manganın kimyası. Havalandırma ile Fe (II) 'nin oksidasyonunun kinetiği ve Fe(III) ve Mn(IV) 'ın katalitik etkisi. Fe(II) ve Mn(II) nin oksidasyonunun mekanizması. Fe(II) ve Mn(II) nin oksidasyonunun kinetiği. Homojen oksidasyon. Heterojen oksidasyon. Fe(OH)3 ve MnO2 yumaklarının katalitik etkisinin mekanizması. Doğal sularda bulunan organik ve inorganik maddelerin Fe(III) ve Mn(II) nin oksidasyon kinetiğine olan etkileri. Çamur yaşını oksidasyon hızına etkisi. Fe(II) ve Mn(II) nin oksijenle oksidasyonunun sürekli sistemde uygulaması.
  İngilizce İçerik: Oxygenation of Fe (II) and Mn(II) in neutral solutions. The chemistry of aqueous iron and manganese. The solubility of Fe(II), Fe (III), Mn(II) and Mn(III). Compolex formation. Hydrolytic reactions. Oxidation and reduction. Rate of oxygenation of Fe(II) and Mn(II). The effect of ferric hydroxide on the oxygenation of ferrous ions in neutral solutions. The effect of MnO2 on the oxygenation of manganese ions in neutral solutions. Effect of organic and inorganic matter on Fe(II) and Mn(II) oxidation. The relationship of speciation to iron and manganese removal strategies.
   

  Mikrobiyal Ekoloji
  Microbial Ecology
  3-0-0 Bahar

  Türkçe İçerik: Ekosistemler ve öğelerinin tanımları, mikroskobik organizmalar ve tipleri, yüksek seviyeli organizmalar ve mikroorganizma ilişkileri, biyolojik sistemlerden sorumlu mikorganizma komüniteleri, biojeokimyasal döngüler ve mikroorganizmaların rolü, mikrobiyal populasyonların çevresel değişimlere ve strese adaptasyon kabiliyetleri, patojen organizmalar ve insan yaşamı ve sağlığına etkileri.
  İngilizce İçerik: Ecosystems and elements of ecosystems, microscopic organisms and types of microbial organisms, interactions between microorganism and high-level organisms, communities of microorganisms responsible for processes, biogeochemical recycles and role of microorganisms, ability of microbial populations to adapt to stress and other changes in the environment, pathogenic organisms and it
   

  Seminer
  Seminar
  Bahar


  Atıksuların İyileştirilmesi ve Yeniden Kullanımı
  Wastewater Reclamation and Reuse
  3-0-0 Bahar

  Türkçe İçerik: Atıksuların iyileştirme ve yeniden kullanımına giriş, yüzeysel ve yeraltı sularının kirlenmesi, su ihtiyaçları, kaynak dağılımı, su yeniden kullanımı için arıtma ihtiyacları, Atıksuların yeniden kullanımı uygulamaları; tarımda, sulamada, endüstride, yeraltısuyu depolamada, rekrasyonel ve çevresel kullanımı ve içme suyunda tekrar kullanımı. İyileştirme teknolojisinin seçimi, Sağlık riski ve hukuki konuların değerlendirilmesi, yeniden kullanma programlama örnekleri.
  İngilizce İçerik: Introduction to wastewater reclamation and reuse, contamination of surface and groundwater , Water demands, Source substitution, Treatment requirements for water reuse. Wastewater reuse practices in agricultural and landscape irrigation, industry, groundwater recharge, recreational and environmental uses, and potable water reuse. Selection of reclamation technologies. Assessment of health risks and legal issues., Examples of reuse programs
   
  Koku Emisyonu ve Kontrolü
  Odor Emission And Control
  3-0-0 Bahar

  Türkçe İçerik: Koku karakteristikleri, ölçümü ve yasal düzenlemeler, su ve atıksu arıtma tesislerinde koku oluşumu, katı atık işleme tesislerinde koku oluşumu, endüstriyel tesislerde koku problemi, koku veren bileşikler ve emisyonları, koku izleme programları, koku kontrol teknikleri, biyolojik yöntemler, oksidasyon yöntemleri, ıslak kontrol yöntemleri, adsorbsiyona dayalı yöntemler, koku emisyonlarının modellenmesi.
  İngilizce İçerik: Odor characteristics, measurement and regulation, odor occurrence in water and wastewater treatment plants, odor occurrence in solid waste processing plants, odor occurrence in industrial plants, odorous compound and emission rates, odor source monitoring programs, evaluating odor control alternatives, biological alternatives, oxidation alternatives, wet control alternatives, adsorptive techniques, atmospheric dispersion and odor modelling.
   


  Atıksulardan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi
  Biological Nitrogen and Phosphorus Removal From Wastewaters
  3-0-0 Bahar

  Türkçe İçerik: Atıksularda Azot ve Fosfor: kaynak ve miktarları, alıcı ortama etkileri- Biyolojik Azot Gideriminin Prensipleri: Nitrifikasyon kinetiği ve stokiometrisi, Denitrifikasyon kinetiği ve stokiometrisi. Biyolojik Fosfor Gideriminin Prensipleri : biyokimyasal mekanizma.- Besi Maddesi (azot ve fosfor) Gideren Aktif Çamur Sistemlerinin Tasarımı: Proses Akım Şemaları, Atıksu Karakterinin ve İşletme Koşullarının Etkileri, Azot Gideren Prosesler için Tasarım Algoritması. Azotla Birlikte Fosfor Gideren Sistemler
  İngilizce İçerik: Nitrogen and Phosphorus in wastewaters: sources and quantities, impact of nitrogen and phosphorus.- Principles of Biological Nitrogen Removal: Kinetics and Stoichiometry of Nitrification, Kinetics and Stoichiometry of Denitrification. Principles of Biological Phosphorus Removal: biochemical mechanism.- Design of Activated Sludge Biological Nutrient Removal Plants : Process Configurations, Effects of Wastewater Characteristics and Operation Conditions, Design Algorithm for Nitrogen Removal Systems, Enhanced Biological Phosphorus Removal with Nitrogen Removal
   

  Çevresel Analizler ve Değerlendirilmesi
  Environmental Analysis and Evaluation
  3-0-0 Bahar
  Türkçe İçerik: Numune alma, hazırlama ve saklama. Analiz metodu belirleme. Su ve atıksu analizlerinde inorganik ve organik rutin parametreler. Standart metotlar. Parametrelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması. Yönetmelikler ve parametreler. İleri analiz teknikleri (Atomik absorpsiyon spektroskopisi, gaz kromatografi, IR)
  İngilizce İçerik: Sampling, sample preparation and storage. Determination of analysis method. Standart Methods for water and wastewater analysis (organic and inorganic routine parameters). Evaluation and interpretation of parameters. Regulations and parameters. Advanced analysis techniques (AAS, GC, IR).
   


  Atmosferik Partikül Madde ve Kontrolü
  Atmospheric Particulate Matter and Their Control
  3-0-0 Bahar
  Türkçe İçerik: Partikül Maddenin tanımı, kaynakları ve fiziksel ve kimyasal özellikleri. Partikül maddenin sağlık üzerindeki etkileri. Partikül madde konsantrasyonunun ve içeriğinin tayininde kullanılan yöntemler ve cihazlar. Partikül madde emisyonu kontrol teknikleri ve tasarım yöntemleri: Siklonlar, Islak Arıtıcılar, Torbalı Filitreler, Elektrofiltreler. Ortam havası ve baca gazı emisyonu partikül madde ulusal ve uluslar arası standartları.
  İngilizce İçerik: Particulate Matters
   

  Kimyasal Arıtma Proseslerinin Modellenmesi
  Modelling of Chemical Treatment Process
  3-0-0 Güz
  Türkçe İçerik: Çevre mühendisliğinde modellemede temel yaklaşımlar; denge, kararlı hal, reaksiyon kinetiği, açık ve kapalı sistemler. Sıyırma ile; NH3, uçucu organik karbon ve CO2 gideriminin , kimyasal çöktürme ile; karbonat, sülfat, ağır metaller, florür ve amonyak gideriminin, kimyasal oksidasyonla; siyanür ve sülfür giderimlerinin, kimyasal indirgenme ile; krom gideriminin modellenmesi.
  İngilizce İçerik: Fundemental approaches in modelling of environmental enginering. Equilibrium, steady state, rection kinetics, open and closed systems. Modelling of NH3, volatile organic carbon and CO2 removal by stripping.carbonate. Modelling of sulphate, heavy metals, fluorid and ammonia removal by chemical settling. Modelling of cyanide and sulphure removals by chemical oxidiation. Modelling of chrome removal by chemical reduction.
   

  Seminer
  Seminar
  Güz


  Proje Yönetimi
  Project Management
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Proje yöneticisinin görevleri. Motivasyon. Kalitenin sağlanması. Organizasyon. Planlama. Gelişme planları ve aşamaları. Avan proje. İstikşafi etüt. Master plan. Fizibilite çalışmaları. Kat'i proje. Uygulama projesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın mevzuatı, şartnamelerin hazırlanması İhale işleri ve ihale mevzuatı kontrol teşkilatı sorumluluk ve görevleri. Yurt dışından kredi temin edilerek yapılan işlerdeki farklılıklar. Dünya Bankasına göre danışman firmanın seçimi. Proje müdürü. Mühendis.Yurt dışından kredili işlerde sözleşme tipleri. FIDIC'in sözleşme şartları. Dünya Bankasına göre uluslar arası rekabet tarzında teklif verme.ve iş yaptırma yöntemleri Anlaşmazlıkların çözümü. Tahkim. ICC'nin Uzlaştırma va Tahkim Tüzüğü. Sahtekarlık ve rüşvet.
  İngilizce İçerik: Task of project manager. Motivation. Quality assurance. Organization. Planning. Advancement plans. Draft Projects. Reconnaissance studies and projects. Master Plans. Feasibility studies. Final Projects. Application (as-built) projects. Regulations of the Ministry of Public Works. Preparation of biddings and technical and administrative specifications. External financing of local projects. Selection of consulting firms according to the World Bank regulations. Project manager. Engineer. Contract types. Contract's terms of FIDIC. Bidding in competitive environment. ICC regulations on agreemnt and arbitration. Corruption and bribery.
   


  Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliğinde Arıtım Mühendisliği
  Remediation Engineering for Soil and Groundwater Pollution
  3-0-0 Güz

  Türkçe İçerik: Toprak ve yeraltısularının kirlenme nedenleri. Kirletici özelikleri. Kirlenmiş toprakların arıtımında kullanılan mevcut teknolojiler (Camlaştırma, elektrokinetik arıtım, toprak yıkama, toprak buhar ekstraksiyonu, hava ile sıyırma, biyolojik indirgeme, bitkisel arıtma, katılaştırma ve kararlı hale getirme vb). Arazide ve arazi dışında uygulama örnekleri. Kirlenmiş yeraltısularının arıtımında kullanılan mevcut teknolojiler (Reaktif bariyerler, pompala ve arıt sistemleri, bitkisel arıtma vb) ve uygulama örnekleri.
  İngilizce İçerik: The reasons of soil and groundwater pollution. Contaminant characteristics. Potential remediation technologies for contaminated soil (Vitrification, electrokinetic remediation, soil washing, soil vapor extraction, air sparging, biodegradation, phytoremediation, stabilization and solidification etc). Ex Situ and In Situ applications. Potential remediation technologies for contaminated groundwater (Reactive bariers, pump and treat systems, phytoremediation etc.).
   

  İçme Sularında Organik Madde Kontrolü
  Control of Organic Matter in Drinking Water
  3-0-0 Bahar

  Türkçe İçerik: İçme sularında organik madde kirlenmesinin önemi. Kirlenme kaynakları ve kirletici maddeler ve analiz yöntemleri. THM oluşumu ve parametreler kontrol ve arıtma yöntemleri. Organik maddelerin giderilme prosesleri, havayla sıyırma prosesleri, oksidasyon prosesleri. Ozon/UV, H2O2/Ozon. Filtrasyon teknikleri. Elektrokimyasal prosesler.
  İngilizce İçerik: The importance of organic matter pollution in drinking water, organik pollution sources and polluting substances, analysis and measurement techniques, THM formation and THM parameters. Control and treatment methods. Organik matter removal processes; air stripping and oxidation: ozone/UV, H2O2/UV and H2O2/Ozone. Filtration techniques. Electrochemical processes.
   

  Seminer
  Seminar
  Bahar

   
  Sediman Yönetimi ve Arıtımı
  Sediment Management and Treatment
  3-0-0 Bahar

  Türkçe İçerik: Sedimanlar. Sedimanların dipten taranıp alınması(dip tarama). Taranmış materyalin taşınması, susuzlaştırılması ve bertarafı. Taranmış materyalın faydalı kullanımı. Dip taramanın çevresel etkileri. Kirli sedimanlar için arıtım/ıslah teknolojileri: Biyolojik arıtma, fiziksel/kimyasal arıtma, termal arıtma, alıkoyma-hapsetme, alan dışında bertaraf, alan içinde bertaraf, alan içinde depolama. Sediman yönetimi.
  İngilizce İçerik: Sediments. Sediment dredging. Dredged material transport, dewatering, and disposal. Beneficial use of dredged material. Environmental effects of dredging activities. Remedial technologies for contaminated sediments: Biological treatment, physical/chemical treatment, thermal treatment, containtment, off-site disposal, on-site disposal, on-site storage. Sediment management.
   
         
  İleri Yükseltgenme Teknikleri
  Advanced Oxidation Processes
  3-0-0 Bahar

  Türkçe İçerik: İleri yükseltgenme yöntemleri (İYY)'nin tanımı ve sınıflandırılması. İleri yükseltgen çeşitleri. İYY'nin avantajları ve dezavantajları. İYY'nin verimini etkileyen faktörler. Radikal tanımı/çeşitleri, doğada ve endüstriyel uygulamalarda oluşumları. Fotokimyasal yükseltgenme: Işık kaynakları, aktinometreler. İYY'nin uygulamaları. Fotoreaktör çeşitleri. H2O2 ve O3 fotolizi, Fenton/Foto-Fenton kimyası. İYY'nde yeni teknolojiler: Geçiş metal veya yarı iletken ortamında fotokataliz, ultrasonikasyon, katalizörler ve yükseltgen maddelerin birlikte kullanımlarına ilişkin örnekler.
  İngilizce İçerik: Definition and categorization of advanced oxidation processes (AOPs). Advanced oxidant types. Advantages and disadvantages of AOPs. Factors affecting AOP efficiency. Definition/type of radicals, their formation in the nature and industrial applications. Photochemical oxidation: Light sources, actinometers. Applications of AOPs. Photoreactor types. Photolysis of H2O2 and O3, Fenton/Photo-Fenton chemistry. Emerging technologies of AOPs: Examples for transition metal or semiconductor mediated photocatalysis, ultrasound and combinations with catalysts and oxidants.
   

Çevre mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |