Biyoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyoloji Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  BİYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

  Programın Amacı
  Programımız, “Hayat Bilimi” olarak tanımlayacağımız Biyoloji’nin çeşitli konularında Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen öğrencilere seçenekler sunmaktadır.

  Programın Dili: Türkçe

  DERS İÇERİKLERİ

  İNSAN GENETİĞİ                      
  Üreme organları, Üreme hücreleri ve döllenme, Embriyonik gelişme, Eşey tayini, Genetik anormallikler, Çevre ve kalıtım.
   
  EROZYONU ÖNLEMEDE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİ BİYOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ

  Toprak erozyonuna tesir eden faktörler, Su erozyonu ve sınıflandırılması, Su erozyonunun önlenmesinde bitki örtüsünün rolü ve çayır, mera örtüsünün tesiri, Toprak erozyonuna karşı kullanılan yastık formlu bitkilerin biyolojisi, Erozyonu önlemede kullanılacak ağaç, çalı ve otsu formda olan bitki türleri, Erozyona karşı alınacak tedbirler.

  İLERİ BİTKİ ANATOMİSİ I         
  Bitki kısımları ve farklı dokuların yapısı (Epidermis, parankima, kollenkima, sklerenkima, ksilem, floem), Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum anatomik yapıları, Çiçek ve kısımlarının anatomik yapıları.

  Uygulama: Bitki doku ve kısımlarından kesit alınması ve bu kesitlerden fotoğraf çekilmesi ve çizim aleti yardımıyla çizimlerin yapılması.

  BAKTERİ METABOLİZMASI       
  Mikroorganizmaların metabolizması hakkında genel bilgi, Besiyerleri, Mikroorganizmaların enerji ihtiyaçları, Mikroorganizmaların enerji kaynakları, Kimyasal enerji ve enerji transferi, Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları, Elektron taşıma zinciri,   Yüksek enerjili bileşikler, Fermentasyon:Embden-Meyerhof yolu,   Solunum ve elektron taşıma, Sitrik asit siklusu, Aerobik solunum ve ATP oluşumu,   Farklı enerji üretim yolları.  

  VEJETASYONUN FİTOSOSYOLOJİK İNCELEME METODLARI
  Vejetasyon çalışmalarında fitososyolojik nomenklatür tipleri, Sintaksonların hiyerarşik sistemleri, Sintaksonların yayınlanma metodları, Bitki kommuniteleri, Sintakson isimlerinin tipifikasyonu, Bitkilerde sintaksonomik değişim metodları, isim ve epitetlerin seçim metodu ve authorun verilişi.

  GYMNOSPERMLERİN SİSTEMATİĞİ
  Gymnospermlerin genel karakterleri; sistematik terminoloji; familya, cins, türler ve bunların karakteristik özellikleri; Türkiye’deki yayılışları.       
   
  POLLUSYON EKOLOJİSİ
  Hava kirlenmesi, Sürekli içilen sigara vs. den kaynaklanan dumanlar, Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirleticiler, Taşıt eksozlarından kaynaklanan kirleticiler, PAN (Peroxy acetyl nitrate) ve etkileri, Hava kirliliğinin bitkilerdeki olumsuz etkileri, Bitkileri olumsuz etkileyen bazı kirleticiler, Kükürt dioksit, FDK (fotokimyasal duman kompleksi), Ozon, Nitrojen oksitler, Floritler, Kirletici partiküllerin etkileri, Radyoaktif Madde Kirlenmesi, Radyasyon ve bitkiler üzerindeki etkileri, Toprak Kirlenmesi, Pestisitler ve özellikleri, Bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri, Domestik atıklar ve kimyasallar ve etkileri, Ağır metallerle kirlenme, Ağır metallerle kirlenmiş karasal ortamların biyolojik olarak arıtılması, Su kirlenmesi, Domestik atıklar, organik ve anorganik kimyasallar ve su bitkileri üzerindeki olumsuz etkileri, Sucul ortamların biyolojik olarak arıtılması.

  HAVA KİRLİLİĞİNİN BİYOLOJİSİ        
  Giriş, Birinci sınıf karşılıklı etkileşimler, Bitkilerin hava kirleticiler için kaynaklar ve birikme yerleri olarak işlev görmesi, İkinci sınıf karşılıklı ilişkiler, Bitki topluluklarının kuvvetli olarak hava kirleticileri tarafından etkilenmesi, Üçüncü sınıf karşılıklı etkileşimler, Bitki ekosistemlerinin hava kirleticileri tarafından çok kötü etkilenmesi.

  BESİN MİKROBİYOLOJİSİ
  Mikroorganizmalar ve bunların besinler içindeki gelişmeleri, Mikropların yarattığı zorluklar, Besinlerin bozuşması ve besinlerden kaynaklanan hastalıklar, Besinlerin muhafaza usulleri, Mikroorganizmaların endüstri maksatları için yetiştirilmesi, Hücre kültürleri, Besin üretiminde kullanılan fermentasyon olayları, Taze besinlerin mikrop florası, Mikrop etkisi ile besinlerin bozuşması, Besinlerin mikrobiyoloji usulleri ile incelenmesi, Besinlerin muhafazası, fermente edilmiş besinler, endüstride mikrop enzimleri, vitamin’ler ve aminoasit’ler, Antibiyotik’ler ve steroid’ler, Tek hücre proteini’nden ibaret besinler olarak mikroorganizmalar.

  MİKROORGANİZMA KÜLTÜR TEKNİKLERİ

  Kültivasyon (Yetiştirme) için genel usuller, Giriş, Kültür besin ortamlarının hazırlanması, Bakteri kolleksiyonları, Bakterilerin sınıflandırılması, Besin maddelerinden bakterilerin ayrıklanması, Bitkilerden patojen bakterilerin ayrıklanması, Süt ve süt mamüllerinden bakterilerin ayrıklanması, Bakterilerin muhafazası, Bakteriler ve herbaryum, Mantar kolleksiyonları, Mantarların sınıflandırılması, Laboratuvar metodları, Mantarların ayrıklanması, Mantarların muhafazası.

  İNSAN BESLENMESİ YÖNÜNDEN MANTARLAR    
  Giriş, Mantar morfolojisi, Mantar ekolojisi ve fizyolojisi, Mantar sınıflandırılması, İnsanlar için mantarların önemi, Zehirli mantarlar, Mantar zehirlenmelerinde ortaya çıkan sendromlar, Yenilebilen mantarlar, Mantarların besin değeri, Mantarlardan faydalanma, Kül analizi sonuçları, Mantarların tıp ile ilgili etkileri, Kültürü yapılan mantarlar, Hayvan besini olarak mantarlar, Mikrobiyolojik materyal olarak mantarlar, İlaç imalinde mantarlar, Şapkalı yenen mantarların tanınma özellikleri.

  TEMEL VİROLOJİ
  Viruslar ve parazitizm, Virusların kültürü, Virusların saflaştırılması, Virusların fiziksel ve kimyasal özellikleri, Virusların üretilmesi, Viral infeksiyonlar.

  FUNGAL BÜYÜME İÇİN FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARI
  Sıcaklık, Metabolizma üzerine etki, Büyüme üzerine etki, Sınır sıcaklıkların aşılması, Hidrostatik basınç, Biyosferin derinliğine bağlı olarak fungusların oluşumu, Fizyolojik etkinliklerde hidrostatik basıncın etkisi, Işık, Yönlendirilmemiş cevaplar, Yönlendirilmiş cevaplar, Işık etkinliklerinin mekanizması, Radyasyonun etkileri, Fungusların radyasyon tesirlerine etki eden karakteristikleri, İyonize eden radyasyonun funguslar üzerindeki etkileri, Ultraviyole radyasyonunun funguslar üzerine etkileri.
   
  HİSTOLOJİK METODLAR
  Canlıdan doku alınması, Korunması, Mikroskopta incelenmesi için Hazırlanması, Doku ve hücre kültürlerinin histolojik preparat halinde hazırlanması, Mikroskopta inceleme, Cihazların tanıtımı, Metodların uygulanması.
   
  İMMOBİLİZE ENZİMLER VE BİYOSENSÖR TEKNOLOJİSİ         
  Structure of Enzymes, Enzyme Separation and Purification in Industry, Analysis of Enzymes, Immobilized Enzymes and Methods of Immobilizitation, Chemical Process of Immolized Enzymes, Immobilizitation of Antibody and Receptor, Biosensors, Biomolecular Analysis Technique, Essential Components of A BIA Application Areas, Applications in Food and Drink Industries, Procedure For Immobilizing Haptens on Sensor Chip, Receptor Biosensors and Procedure of the Immobilization, Procedure of the Interaction Analysis of Antibodies, Results and Evolution of the Interaction Analysis of Antibodies, Application of Biosensors in Medicine, Genetic Engineering and Industry.

  DENİZ EKOLOJİSİ            
  Denizel ekosistemin yapısını oluşturan biyotik öğeler (fitoplankton, zooplankton, bentos, nekton, nöston) ile abiyotik öğelerin (ışık, deniz suyunun bileşenleri, sıcaklığı, tuzluluğu; basınç, viskozite, pH, Suda çözünmüş oksijen, Besleyici elementler, Su hareketleri vb. tanımı. Ayrıca, abiyotik öğelere etkileri, biyotik öğelerin arasındaki ilişkiler ile denizlerde birincil verimi ölçme yöntemleri.

  TOHUM BİYOLOJİSİ
  Angiosperm tohumlarının yapısı, Gelişimi, Tohum kabuğunun gelişimi ve yapısı, Tohum tipleri ve dağılma mekanizmaları, Tohum çimlenmesi, Çimlenen tohumların yapısal ve fizyolojik değişiklikleri, Tohumlardaki besin maddeleri, Tohumların depolanması, Tohum dormansisi ve tohumların insanlar için önemi ve kullanım alanları.

  ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ        
  Giriş, Toprak mikrobiyolojisi, Hava ve su mikrobiyolojisi, Evlik su ve atık su mikrobiyolojisi, İnsan vücudunun olağan mikrop florası.
   
  DENİZ KİRLENMESİ
  Deniz kirlenmesi ile ilgili faktörlerin ve kirlenmesi tiplerinin (termik; evsel atıkların sebep olduğu; kimyasal; radyoaktif) tanımı, Deniz suyunda ve canlılarda ağır metallerin birikimi, Kirlenmenin organizmalar üzerin etkisi, Denizlerde kendi kendini arıtma (otoepürasyon).Monitoring kavramı. Türkiye denizlerinde kirlenme ve boyutları.

  ANGİOSPERMLERİN SİSTEMATİĞİ
  Angiospermlerin genel karakterleri, Sistematik terminoloji, Familya, Cins, Türler ve bunların karakteristik özellikleri.      

  HÜCRE BİYOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR   
  Kısa bir prokaryotik hücre tanıtımından sonra ökaryotik hücrenin moleküler yapısı, Hücresel transport, Hücresel etkileşim, Hücre iskeleti, Endoplasmik retikulum,   Golgi, Mitokondri, Kloroplast, Nukleus, Kromatin, Kromozomlar, Hücre döngüsü, Hücre ölümü, Hücre farklılaşması konuları yapısal ve moleküler düzeyde incelenecektir.

  ANADOLU’DAKİ TIBBİ ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN ETKEN MADDELERİ, SİSTEMATİĞİ                  
  Tıbbi bitkilerin tanınması bulundukları yerler, Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, Drogların hazırlanışı, Tıbbi bitkilerin bileşimi, Etki ve kullanış şekilleri, Türkiye tıbbi bitkileri üzerinde araştırmalar, Bitkilerin tedavi etkilerine göre sınıflandırılmaları.

  TÜRKİYE’NİN FİTOSOSYOLOJİK ÜST BİRİMLERİ VE EKOLOJİSİ        
  Querco-Fagea üst sınıfının birimleri, Quercetea pubescentis sınıfı, ordosu ve alyanslarının karakteristik türleri, Querco-Fagetea sınıfı, ordosu ve alyanslarının karakteristik özellikleri, İç Anadolu’nun orman vejetasyonu ve ekolojisi, İç Anadolu’nun çalı ve step vejetasyonu.

  İLERİ BİTKİ ANATOMİSİ II                                
  Bitki kısımları farklı dokuların yapısı (Epidermis, parankima, kollenkima, sklerenkima, ksilem, floem), Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum anatomik yapıları, Çiçek ve kısımlarının anatomik yapıları.
   
  KENTSEL EKOLOJİ
  Kentsel habitatlar ve bu habitatların özellikleri, İnsan etkisi altında oluşmuş olan yeni ekolojik şartlar ve bu şartların bitkiler üzerindeki etkileri, Kentlerdeki bitki istilâsı ve sonuçları, Ruderal bitkiler ve özellikleri, Kentsel çevrede gelişen bitkiler ve kommüniteler, Kentlerde gelişen yerli ve yerli olmayan türler, Kentsel ortamlarda yetişen bitkilerde peryodisite, Hızlı nüfus artışı ve kentsel ortamlarda gelişen bitkilere etkileri, Yapılaşma ve sanayileşme ve bu faktörlerin kentsel ortamlarda gelişen bitkilere etkileri, Kentsel habitatlarda gelişen bitkiler üzerindeki insan tahribatı ve bitkilerin tepkileri.

  SÜS BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI                           
  Giriş, Simptomlara göre hastalıkların sınıflandırılması, Sebeplerine göre hastalıkların sınıflandırılması, Bitki hastalıkları ile mücadele, Çeşitli süs bitkilerinin özel hastalıkları.

  ENDÜSTRİ MİKROBİYOLOJİSİ             
  Mikroorganizmalar ve endüstri, Endüstri maksatları için mikroorganizmalar üzerinde biyoloji mühendisliği, Bakterilerin endüstride kullanılması, Mantarların endüstride kullanılması, Maya mantarlarının endüstride kullanılması, Küf mantarlarının endüstride kullanılması, Hibridoma’lar ve monoklon antikor’lar, Bağışıklık için kullanılan biyoloji kökenli maddeler, Petrol mühendisliği, Mikrobiyoloji ve madencilik, Besinlerden başka maddelerin bozunması, Tahlil mikrobiyolojisi, Kağıt hamuru’nun, kağıt’ın ve boya maddeleri’nin mikroplar tarafından bozulması, Nitelikli su sağlamadaki zorlukların biyoloji ile ilgili yönleri.

  YENEN MANTAR YETİŞTİRİLMESİ
  Mantar nedir, Şapkalı mantarların ve yer mantarlarının biyolojisi, Beyaz mantar (Agaricus bisporus)’un yetiştirilmesi, Sa   man mantarı (Volvariella volvacea)’nın yetiştirilmesi, Japon mantarı (Lentinus edodes)’in yetiştirilmesi, Gerçek yer mantarı (Tuber melanosporium)’un yetiştirilmesi, Odunda gelişen bazı Basidiomycetes sınıfı mensuplarının yetiştirilmesi, Kuzu göbeği mantarı (Morchella sp.) ve toprakta gelişen mantarların yetiştirilmesi.

  VİRUS KONUKÇU İLİŞKİSİ
  Bitkilerde virus-konukçu ilişkileri, Konukçunun enfeksiyonu, Genetik informasyonun realize edilmesi, Virus sentezi, Konukçu bitkinin reaksiyonları, Virusların sınıflandırılmaları, Virus kavramı, Virusların özellikleri ve orijinleri, Virusların symptomları, Hastalıkların epidemiyolojisi ve ekolojisi, Virus hastalıklarını kontrolü.

  FUNGAL BÜYÜME İÇİN KİMYASAL ÇEVRE KOŞULLARI                        
  Ortam, makro ve mikro besin maddeleri, Vasatların sınıflandırılması, Genel anlamlar, Bir vasatı teşkil eden maddeler, Karbon kaynakları, Hücre üretimi için kullanılan karbon bileşiklerinin tipleri, Karbon kaynaklarının misel meydana getirmesindeki etkinliği, Belirli karbon kaynaklarının kullanılmasında karşı karşıya gelinen pratik problemler, Vitaminler ve diğer organik büyüme faktörleri, Biyosentetik kapasitedeki değişmeler. Çevre koşullarından etkilenme, Taksonomik ve ekolojik görüşler, Büyüme faktörleri, Gelişmeyi engelleyen kimyasal maddeler, Genel bilgiler, Temel fungisit grupları.

  DOKU VE HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ   

  Çeşitli doku ve hücre kültürleri, Kültür ortamları, Kültürlerin incelenmesi, Hücre büyümesi, Analiz yöntemleri ve kullanım alanları.

  SİTOKİMYAYA GİRİŞ
  Sitokimya nedir? Hücrelerin kimyasal yapıları, kimyasal yapıyı oluşturan komponentler, hidrolazlar ve fonksiyonları, asit fosfotazlar, polisakkaritler, nukleazlar, endonukleazlar ve ekzonukleazlar.

   

Biyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |