Bilgi ve Belge Yönetimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgi ve Belge Yönetimi Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • Programın Adı
              BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
   
  • Programın Türü         
       
        DOKTORA
   
  • Programın Yürütücüsü
             
              Bilim Dalı Başkanı        :   
        Anabilim Dalı Başkanı :    Prof. Dr. Şevki Nezihi AYKUT
   
  • Programın İlişkili Olduğu Bölüm ve Fakülte  
   
  BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI   / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı    :    Prof. Dr. Ayşe Üstün
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Korkut TUNA
   
  • Okutulan Dersler ve İçerikleri
   
   1. Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi I
   
  Tarihçe; Türkiye tarihçe; Cumhuriyetin ilk yıllarındaki çalışmalar; yerli ve yabancı bilim adamlarınca düzenlenen kurslar; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümlerinin kurulması; İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün kurulması; H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün kurulması.
   
   
   
   1. Milli Kütüphanelerde Enformasyon Hizmeti I
   
  Tarihçe; Türkiye tarihçe; tanım; amaç; genel özellikleri; Milli Kütüphane' nin kuruluşu; Milli     Kütüphanelerin     işlevleri;     Milli     Kütüphanelerin    bibliyografik     işlevleri;     Türkiye Bibliyografyası; Türkiye Makaleler Bibliyografyası.
   
   1. Mesleki Kişilik ve Kütüphaneci
   
  Meslek, kişilik, profesyonellik kavramları ele alınmaktadır. Amaç, mesleki etik için altyapıyı kurmak, meslek etiğinin amaçları, işlevleri konusunu ele almaktır.
   
   1. Bilgi Yönetimi l
   
  1.   Bilgi yönetimi kavramları (veri,   enformasyon, bilgi,   bilgelik,   enformasyon yönetimi, bilgi yönetimi...);
  2.               Bilgi yönetiminin özellikleri;
  3.               Bilgi yönetimi yol haritası:
   
  3.1.   Alt süreçler;
  3.2.   Enformasyon altyapısı, akışı politikası;
  3.3.   Teknoloji ve teknikler, araçlar, yöntemler;
  3.4.         İlke ve stratejiler:
   
  3.4.1.   Kurumsallaştırma Stratejileri;
  3.4.2.   Bireyselleştirme stratejisi;
  3.5. Sürekli eğitim ve öğrenme;
  3.6. Sürecin başlatılması, geliştirilmesi;
   
   1. Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi II 
  Bilgi ve Belge Yönetimi alanında hazırlanmış raporlar; John Dewey Raporu; Lawrance S. Thomson Raporu; Arthur McAnally Raporu; Adnan Ötüken Raporu; Hellmutt Ritter Raporu; Ralph Hopp Raporu; çeşitli Bölümlerdeki ders program ve içeriklerinin durumları; Arşivcilik Bölümleri; Bilgi ve Belge Yönetimi biçimine dönüşmesi ve ortak ders programları.
   1. Milli Kütüphanelerde Enformasyon Hizmeti II
   Milli Kütüphanelerin koruma, saklama ve kültür aktarım işlevi; Türkiye'de bu işlevlerin yerine getirilmesi; Milli Kütüphanelerde kullanıcı ilişkileri; teknolojinin bu alana getirdikleri; çeşitli uluslar arası merkezler; son gelişmeler ve yeni eğilimler; Milli Kütüphanelerin diğer kütüphane türlerine yapacağı öncülükler.
   1. Mesleki Kişilik ve Kütüphaneci II
  Ders, meslek etiğinin Batı ülkelerindeki durumu, uygulamaları, işlevini değerlendirme, Türkiye'de Bilgi ve Belge Yönetimi alanında neden bir meslek etiği oluşturulamadığını anlamaya çalışmak üzerine kurulmuştur.
   
   1. Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliğinin Temelleri
   Günümüz kütüphaneciliğinin temellendirilmesinde; Osmanlı eğitim düzeni, bilgi üretimi    yöntemleri,  bilgi   ve   bilimin   algılanışından   yola   çıkılarak    Türkiye    Cumhuriyeti
  devrimleri   ve   yenilikleri   anlaşılmaya   çalışılmaktadır.    Bilgi   ve   Belge   Yönetimi   alanında yapılanlar irdelenmektedir.
   
   1. Bilgi Yönetimi 2
   
  1.   Bilgi yönetimi sistemini organize/reorganize etmenin basamakları:
  1.1.        Bilgi yönetimi sisteminin altyapı değerlendirmesi;
  1.2.        Bilgi yönetimi sisteminin analizi;
  1.3.        Bilgi yönetimi sisteminin tasarımı;
  1.4.        Bilgi yönetimi sisteminin gerçekleştirme hazırlığı ve uygulaması;
  1.5.        Bilgi yönetimi sisteminin değerlendirilmesi;
  2.                   Bilgi yönetiminde insan gücü/profesyoneller ve özellikleri.
   
  Programın Amaç Kapsam ve Tarihçesi

  Amaç:

  Kamu veya özel sektör kuruluşlarında, genel olarak bilgi ve belge yönetimini başarıyla üstlenecek "bilgi profesyonelleri" ile bilgi-belge yönetimi alanında araştırmacı olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir.

  Kapsam:

  Kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezi, bilgi merkezi, belge-bilgi merkezi gibi adlar altında faaliyet gösteren kuruluşlarda, 'kütüphaneci', 'arşivist', 'dokümantalist', 'bilgi uzmanı', 'bilgi yöneticisi' gibi değişik unvanlarla çalışan profesyonel elemanlar yetiştirilmektedir. Bilgi içeren bilgi kaynaklarını sağlama, depolama, sınıflama, dizinleme ve bu kaynaklara en kısa sürede erişimi sağlama gibi hizmetleri düzenli, sistemli ve bilimsel bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi önemli işlevleri kapsamaktadır.

  Tarihçe:

  Bölüm, 1963 yılında Edebiyat Fakültesi'ne bağlı "Kütüphanecilik Bölümü" adıyla
  kurulmuş ve 1964-1965 akademik yılında öğretime başlamıştır. Bölümün kurucusu ve ilk
  başkanı, Almanya'dan gelen Prof.Dr. Rudolf Juchhoffdur. Juchhoff , vefatına kadar bu
  görevini sürdürmüştür (1968). Meral (Şenöz) Alpay tercümanı olarak ve Jale Baysal öğretim
  yardımcısı olarak görev almışlardır. Öğretim elemanı konusunda büyük güçlükler yaşayan
  bölüm, başka bölümlerden sağlanan öğretim üyesi desteği ile faaliyetlerini sürdürmüş; ancak
  1969-1974 yılları arasında öğrenci alımı durdurulmuştur. Prof. Juchhoff tan sonra bölüm
  başkanlığını sırasıyla Prof.Dr. Jale Baysal (1974-1994) ve Prof.Dr. Meral Alpay (1994-1997),
  Prof.Dr. Aysal Yontar (1997-2003) üstlenmişlerdir. 2003 yılından itibaren Bölüm
  Başkanlığını Prof.Dr. Ayşe Üstün yürütmektedir.

  1983'de yüksek Lisans, 1984'de doktora programları açan bölüm, 1987'den itibaren "Kütüphanecilik Dergisi: Belge-Bilgi-Kütüphane Araştırmaları" adlı bilimsel bir dergi yayımlamaya başlamıştır. Kütüphanecilik Bölümü, 1990'da, biri 'Kütüphanecilik', diğeri 'Dokümantasyon ve Enformasyon' olmak üzere iki anabilim dalı halinde örgütlenmiş; 1995'den itibaren Kütüphanecilik Anabilim Dalı'nda, ikinci öğretim programı da açılmıştır. Bölüm, Yükseköğretim Kurulu kararıyla ve genel yapılanma gereği 2002 yılında "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" adıyla yeniden yapılandırılmış ve bu çerçevede Arşivcilik Bölümü de kapatılarak kadrosu buraya katılmıştır. Söz konusu tarihten itibaren arşivcilik, kütüphanecilik ve dokümantasyon Bölümleri birleştirilerek "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" adıyla eğitim verilmektedir. Bölüm, bundan başka, bir yandan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını sürdürürken, diğer yandan Yan Dal ve Çift Anadal programlarıyla da başka branşlarda eğitim gören öğrencilere farklı bir alternatif sunmaktadır.
             
  Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları
  Mezunlar, klasik kütüphane, arşiv ve belge-bilgi merkezleri, bilgi teknolojisi, elektronik ortamda bilginin düzenlenmesi ve arşivlenmesi, kitap ve kitap satış yönetimi, veri tabanı yönetimi, web tasarım yönetimi vb. alanlarda çalışmaktadırlar.
   

Letras ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |