Bale Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bale Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Bale Sanatta Yeterlik Programı Ders İçerikleri


  Repertuvar Metodolojisi

  Dersin Kodu : 6102, 6202
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü : Prof. Dilek EVGİN
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori ve Uygulama
  Dersin Kredisi : 3
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz ve Bahar
  Dersin Önkoşulu : Klasik bale tekniğinde ileri seviyede olmak
  Amaç : Klasik Bale formatındaki topluluklar ve okullarda eser sahneleyebilmek için metod
  bilgisi.
  İçerik : Klasik Bale repertuvarının teknik analizi, hareketin kurgulanış biçimi- sahnelemede
  uygulama biçimleri
  Dersin İşleniş Yöntemi : I.Yarıyıl: Seçilen temel klasik yapıtların, teknik taramalarının
  yapılması, sahneleniş önerilerinin saptanması metodu
  II.Yarıyıl: Seçilen 21. y.y. yapıtlarının teknik taraması ve sahneleniş inceliklerinin saptanması
  metodu
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Dönem sonu projeler uygulamalı ve teorik olarak
  sunulur.

  Spor Hekimliği ve Dans
  Dersin Kodu : 6105,6205
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim
  Görevlisi Doç. Dr . Bülent Bayraktar
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 4
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : Haftada 4 saat
  Dersin Verildiği Yarıyıl :2006/2007 (Güz ve Bahar Yarıyılı)
  Dersin Önkoşulu : y. Lisans veya lisans devresinde konuyla ilgili bilimsel çalışma yapmış
  olmak.
  Amaç : Spor Hekimliği ve Dans dersinin amacı sanatlarını bedenleri ile icra eden dansçıların
  sıklıkla yaşadıkları ve karşılaşabilecekleri sakatlık ve yaralanmaların mekanizmalarının
  anlaşılabilmesi, yaralanmaların tanınması, önlenmesi konusunda yapılması gerekenlerin
  anlaşılması, yaralanmalar halinde yapılması gerekenler ve sahneye dönüş kriterlerinin
  oluşturulması aşamasında yapılacak çalışmaların ve rehabilitasyon programlarının öğrenilmesi ve
  uygulanabilmesi konusunda temel hazırlamaktır.
  İçerik : Spor Hekimliğine giriş,Bireysel Hekimlik nedir?,Sağlık Ekibi kimlerden oluşur,
  Tedavi üniteleri,Rehabilitasyon çalışmaları,Bir örnek ünite ziyareti ve çalışmaların yerinde
  tetkiki, Oluşan bir sakatlığında kısa, orta ve uzun vadede neler yapılmalıdır,Sakatlık düzeyinin
  tespiti, İntrensek faktörler,Ekstrensek faktörler,Korunma yolları,Kontüzyonlar,
  Stress fraktürü,Elektroterapi ve egzersiz terapileri,Saha çalışmaları,Doktor-antrenör
  koordinasyonunun önemi,Bandajlama ve teypleme prensipleriYöntemleri,Uygulamaları
  Sakatlık sonrası dansa dönüş kriterleri, Branşlara özel sakatlıklar ve mekanizmaları,
  Koruyucu aparatlar, Dopingle ilgili bilgilerin tazelenmesi, Doping nedir?,
  Doping maddeleri ve yöntemleri, Kontrol yöntemleri
  Dersin İşleniş Yöntemi : Ders teorik bilgi aktarımı, interaktif sentez ve analiz çalışmaları ile
  karakterize bir işleyişle yürütülecektir.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Güz ve bahar yarıyılları sonunda birer vize ve
  izleyen ay final olmak üzere üç yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlarda iki vize ortalamasının % 30’u
  ile final notunun % 70’nin toplamıyla yıl sonu notu oluşacaktır.

  Dansçı Sağlığı
  Dersin Kodu : 6106,6206
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Doç. Dr . Bülent Bayraktar
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 4
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : Haftada 4 saat
  Dersin Verildiği Yarıyıl :2006/2007 (Güz ve Bahar Yarıyılı)
  Dersin Önkoşulu : y.lisans veya lisans devresinde konuyla ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak
  Amaç : Dansçı Sağlığı dersinin amacı sanatlarını bedenleri ile icra eden dansçıların yüksek
  performans ile sanatlarını icra edebilmeleri için vazgeçilmez şart olan sağlılık halinin devamının
  sağlanması konusunda bilginin sorgulanması, algılanması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve
  uygulanabilir hale getirilmesidir.
  İçerik : Dansçı Sağlığına giriş, İnteraktif eğitim çalışması, Genel hijyen
  prensipleri,Hastalıklardan korunma,Genel (tarama) ve özel (vak’a) sağlık kontrolleri, Sporcuları
  ve takımları tehdit eden bulaşıcı hastalıklar,Hepatit B ve C,AIDS, Performans nedir?,Sporda ani
  ölüm sebepleri, görülme sıklığı, önlemler,Sakatlıklardan korunma,Ayak anatomisine göre Ayak
  sağlığı, Ayak bakımı
  Dersin İşleniş Yöntemi : Ders teorik bilgi aktarımı, interaktif sentez ve analiz çalışmaları ile
  karakterize bir işleyişle yürütülecektir.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Güz ve bahar yarıyılları sonunda birer vize ve
  izleyen ay final olmak üzere üç yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlarda iki vize ortalamasının % 30’u
  ile final notunun % 70’nin toplamıyla yıl sonu notu oluşacaktır.

  İleri Seviye Klasik Repertuvar

  Dersin Kodu : 6103, 6203
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü : Yb. Uy. Öğr. Gör. Natalia KHMELEVA/Doç. Ayşin KABALAK
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 4
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 4 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz ve Bahar
  Dersin Önkoşulu : Klasik Bale tekniğinde ileri seviyede olmak
  Amaç : Profesyonel topluluklarda ve lisans devresinde klasik bale eserlerinin sahnelenişi
  İçerik : Klasik Bale temel eserlerinin teorik açıdan uygulamalı olarak incelenmesi
  Dersin İşleniş Yöntemi : Öğrenci tüm yıl boyunca sahnelenen tüm eserlere asistanlık yapar ve
  sahneleniş gerekliliklerini öğrenir. İ.D.O.B. ile eşgüdümlü çalışma sürdürülür.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Uygulanan bir eserin sahnelenişinin sunumu

  Türkiye’de Modernleşme ve Sanat
  Dersin Kodu : 6108, 6208
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : Öğr. Gör. Dr. Şükrü Aslan
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : Haftada 2 saat
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz ve Bahar
  Dersin Önkoşulu : yok
  Amaç :TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME VE SANAT dersi ile; genel olarak modernleşme
  projesi, dinamikleri ve Türkiye’de bu projenin nasıl uygulandığını, bunun sanat alanındaki
  yansımalarını, bu bağlamda sanatın, modernleşme projesinde nasıl dönüştürücü bir güç olarak
  algılandığını sorgulamak, anlamak ve açıklamak amaçlanmaktadır.
  İçerik : Modernleşme projesi, hem projeye eleştirel bakanların hem de olumlu süreç olarak
  görenlerin, en azından kendisinden önceki dönemlerle köklü kopuşlar içermesi nedeniyle önemli
  bir tarihsel süreç olarak tanımlanmıştır.
  Projenin; insanın boş inançlardan, akıldışı yaklaşımlardan kurtuluşunu, akıl ve bilgi yolu
  ile doğaya ve kendisine egemen olmasını vaat etmesi; siyasal sistemlerin örgütlenmesinden
  gündelik hayatın yeniden düzenlenmesine kadar her alanda dönüştürücü etkiler yapmasına yol
  açmıştır. Bu bağlamda modernleşme projesi esas olarak piyasa toplumunun ve ulus devletin
  ortaya çıkış sürecine tekabül etmektedir. Bu şu anlama gelir: yurttaşlık hakları, devlet, ulus, vatan
  vb. kavramlar modernleşmeyle birlikte somut anlam kazanmışlardır.
  Sanat da modernleşme projesinin dönüştürücü araçlarından biri olarak bu dönemde adeta
  yeniden “keşfedilmiştir”. Yeni toplumun ve değerlerin inşası sürecinde sanata önemli bir işlev
  yüklenmiştir. Modernleşme projesinin “anayurdu” sayılan Avrupa’da sanat alanındaki gelişmeler
  bu çerçevede anlam bulmaktadır.
  Türk modernleşmesi bu sürecin bir örneğidir. Osmanlı’da başlayan son 200 yıllık
  batılılaşma geleneği, Cumhuriyet döneminde başlı başına bir modernleşme projesi olarak her
  alanda yeniden örgütlenmiştir. Cumhuriyet döneminin eğitim pratikleri, ulus devletin bayrak,
  parti, marş, ordu, siyasal sistem vb. temsil araçlarıyla yeniden örgütlenmesi, bağımsızlık
  duygusuna vurgu, ekonomide kamusallığın belirleyici olması, laikliğin benimsenmesi, kılık
  kıyafet devrimi, takvim ve ölçülerin batılı kurallara göre düzenlenmesi gibi daha bir dizi alanda
  projenin izleri görülebilir.
  Bütün bu alanlarda olduğu gibi, sanat alanında da yeni düşünme biçimlerine uygun bir
  dizi radikal kararlar alınmıştır. Sanatta, ulusal imgelere yapılan vurgu ile modernleşme arasında
  yeni bir bağ kurma eğilimi pek çok örnekte yansımaktadır. Bu bağlamda erken cumhuriyet
  dönemi modernleşme projesi, kaynağında batının bulunduğu klasik sanat dallarının Türkiye’de
  yaygınlaşması için devlet olanaklarının en üst düzeyde kullanıldığı bir dizi girişimi içermektedir.
  Doğal olarak bu girişimlerin yaygınlaşması, sözü edilen sanat etkinlikleri için istenilen
  tüketici kitlesinin yaratılmasını da gerektirmiş ve bu bağlamda da özellikle sanat eğitimini temel
  alan kurumların örgütlenmesine önem verilmiştir. Yeni toplumun inşasında Atatürk’ün sanata
  verdiği önem ve onu nasıl bir dönüştürücü güç olarak algıladığına dair bugün de duvarlarımızı ve
  kitaplarımızı süsleyen pek çok sözü bulunmaktadır.
  Dersin İşleniş Yöntemi :Türkiye’de Modernleşme ve Sanat dersi, aşağıdaki ana başlıklar altında
  kuramsal tartışmalar ve somut pratiklerin incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Ayrıca, öğrencilere
  erken cumhuriyet dönemi modernleşme projesinin sanat alanındaki yansımaları üzerine, daha çok
  o dönem süreli basına yansıyan haber ve yorumların taranmasını içeren ödevler hazırlatılacaktır.
  * Modernizm Üzerine Tartışmalar
  * Modernizm, Milliyetçilik ve Sanat İlişkileri
  * Osmanlı’nın Son döneminde Modernleşme Hareketleri
  * Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesi
  * Türk Modernleşmesi Sürecinde Sanatın İşlevi
  * Günümüzde Modernleşme Sürecindeki Gelişmeler ve Sanatın Yeni İşlevleri
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu :Türkiye’de Modernleşme ve Sanat Dersi için güz
  ve bahar yarıyılları sonunda birer vize ve izleyen ay final olmak üzere üç yazılı sınav
  yapılacaktır. Sınavlarda iki vize notunun toplamının yarısının % 30’u ile final notunun % 70’nin
  toplamıyla yıl sonu notu oluşacaktır.

  HAREKET TEORİSİ
  Dersin Kodu : 6214
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : Gurur Ertem
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Bahar
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Modern öznenin bedensellik ve hareket üzerinden nasıl kurgulandığı incelenecek ve
  dans çalışmaları bu bakış açısıyla yorumlanacak.
  İçerik : Bu derste modern öznenin bedensellik ve hareket üzerinden nasıl kurgulandığı
  konusunda yazılmış metinler incelenecek ve dans çalışmaları bu bakış açısıyla yorumlanacak.
  Dersin İşleniş Yöntemi :
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Yazılı Sınav-Dönem Ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  - BANES, Sally, Introduction to Terpsichore in Sneakers (new intro) 1992
  - BARKER, Francis. The Tremulous Private Body : Essays on Subjection. Ann Arbor:
  University of Michigan Pres, 1995.
  - BRENNAN, Teresa,. Exhausting Modernity : Grounds for a New Economy. London ; New
  York: Routledge. 2000.
  - BURKITT, Ian., Bodies of Thought : Embodiment, Identity, and Modernity. London ;
  Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. 1999.
  - CSORDAS, Thomas J. Embodiment and Experience : The Existential Ground of Culture
  and Self. New York: Cambridge University Press. 1994.
  - FERGUSON, Harvie. Modernity and Subjectivity : Body, Soul, Spirit. Charlottesville:
  University Press of Virginia. 2000.
  - FEUILLET, Raoul-Auger. Choregraphie : Ou l'Art De Decrire La Dance. New York:
  Broude Bros. 1968.
  - FOSTER, Susan L. Corporealities : Dancing, Knowledge, Culture, and Power. London ;
  New York: Routledge. 1996.
  - FOUCAULT, Michel. Discipline and Punish : The Birth of the Prison. New York: Vintage
  Books. 1979.
  - FOUCAULT, Michel. The History of Sexuality. New York: Pantheon Books. 1978.
  - FRANKO, Mark. Dancing modernism/performing Politics. Bloomington: Indiana
  University Press. 1995.
  - FRANKO Mark. Dance as Text : Ideologies of the Baroque Body. Cambridge England ;
  New York, NY, USA: Cambridge University Press. 1993.
  Sanatta Yeterlilik 2007-2008 Öğretim Yılı Ders Tanımlama Formu

  İLERİ KOMPOZİSYON

  Dersin Kodu : 6117-6217
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü :Yard.Doç.Tuğçe Tuna
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 1
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : Temel kompozisyon bilgisine sahip olmak.
  Amaç : Bu derste artistik yaklaşım, form bilgisi,mekan kullanımı, müzik ve koreografi ilişkisi
  araştırılır. Ayrıca düşünce üretmek ve düşünceyi hareket formunda araştırmak ve bireysel
  yaklaşımı teşvik üzerinde durulur. Sergilenmek üzere solo veya grup çalışmaları yapılır.
  İçerik : Bu derste artistik yaklaşım, form bilgisi,mekan kullanımı, müzik ve koreografi ilişkisi
  araştırılır. Ayrıca düşünce üretmek ve düşünceyi hareket formunda araştırmak ve bireysel
  yaklaşımı teşvik üzerinde durulur. Sergilenmek üzere solo veya grup çalışmaları yapılır.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Proje Sunumu
  Önerilen Kaynaklar:
  - BLOM ,Lynne Anne, CHAPLİN, Tarin, The Intimate Act of Choreography, Dance Boks
  Cecil Court, London, 1982
  - SMİTH- AUTARD M. Jacqueline, Dance Composition, A&C Black – London,Third
  edition 1996
  - MINTON, Sandra Cerny, Choreography, Human Kinetics, 1986
  Sanatta Yeterlilik 2008-2009 Öğretim Yılı Ders Tanımlama Formu


  İLERİ KLASİK TEKNİKTE UYGULAMALI ANATOMİ
  Dersin Kodu : 6116-6216
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü :Prof.Aydın Teker
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 6
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 6 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : Klasik teknikte ileri seviyede olmak.
  Amaç :İskelet, kas, sinir ve kuvvet sistemleri klasik teknik dersinde uygulamalı olarak öğretilir
  ve bu bilgilerin teknik geliştirmedeki etkileri incelenir.
  İçerik : İskelet, kas, sinir ve kuvvet sistemleri klasik teknik dersinde uygulamalı olarak öğretilir
  ve bu bilgilerin teknik geliştirmedeki etkileri incelenir.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Sınav ve dönem ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  - FRANKLİN, Eric, Dance Imagery For Technique and Performance, Human Kinetics, 1996
  - FRANKLIN,Eric ,Dynamic Alignment Through Imagery, Human Kinetics, 1996
  - GERMAİN, Blandine Calais, Anatomy of Movement, Eastland Press,Seattle, 1993
  - HALE, Robert Beverly ve COYLE, Terence, Albinus on Anatomy, Dover Publications, Inc.
  New York, 1979
  - TODD, Mabel Elsworth, The Thinking Body, Paul B. Hober,1937
  - SWEIGARD, Lulu, Human Movement Potential, Iys Ideokinetic Facilitation. Harper and
  Row Publishers,1974

  KÜLTÜREL TEORİLERE GİRİŞ
  Dersin Kodu : 6212
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü :Doç. Dr. Arzu ÖZTÜRKMEN
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Bahar
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Bu ders, dansa kültürel çalışmalar penceresinden bakmayı amaçlar.
  İçerik : 19.YY dan itibaren sosyal bilimlerdeki sosyolojik, tarihsel ve edebi akımlar içindeki
  gelişmeleri mukayeseli olarak tartışarak bunların post modern bakış açısı içindeki yeni
  konumlarını inceler
  Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Yazılı Sınav-Dönem Ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  -GROSSBERG, Lawrence,NELSON, Cary and TREİCHLER, Paula, Introduction to Cultural
  Studies Bloomington and London: 1992
  -ROSALDO, Renato, Introduction to Culture and Truth: The Remarking of Social Analysis,
  Smithsonian (Paperback) 1993
  -SPENCER, Paul, Society and the dance, Cambridge University Press, 1985

  YÜKSEK MODERN TEKNİK
  Dersin Kodu : 6115-6215
  Dersin Türü : (SZ) Seçmeli-Zorunlu
  Dersin Yürütücüsü :Yard.Doç.Tuğçe Tuna
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 6
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 6 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : İleri modern dans tekniğine sahip olmak.
  Amaç : Bu ders bedenin ileri derecede dans tekniği ile kuvvetlendirilmesini, geliştirilmesini
  amaçlar.
  İçerik : Bu derste Laban “Hareket Analizi Teorisi” ve Bartanieff, prensipleri üzerine kurulu olan
  temel tekniklerin yanı sıra, bedenin hareket kapasitesini arttırmak üzere yoğunlaşılır.Bu metotlar
  bedenin; eksen ve düzlemleri üzerinde hareket patenleri sağlayarak tüm kas gruplarını
  kuvvetlendirmeyi amaçlar. Anatomi ve kinezyoloji bilimleri doğrultusunda bilimsel, bilinçli ve
  duyarlı yaklaşımı öngörür, daha ekonomik, esnek ve akışkan bir işlerliği de sağlar.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - FRANKLİN, Eric, Dance Imagery For Technique and Performance, Human Kinetics, 1996
  - FRANKLIN,Eric , Dynamic Alignment Through Imagery, Human Kinetics, 1996
  - HACKNEY, Peggy, Making Connections, Gordon and Breach Publishers, Second
  Printing, 2000
  - BARTANIEFF,I.-LEWIS,D., Body Movement,New York: Gordon and Breach Brooks,
  1980
  - HARTLEY Linda, Wisdom of the Body Moving, North Atlantic Boks Berkley, California,
  1989

  DANS ANTROPOLOJİSİ
  Dersin Kodu : 6111
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü :Doç.Dr. Arzu ÖZTÜRKMEN
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Dans Antropolojisi dansın sosyo-kültürel alandaki yerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu
  ders öğrenciye dansı incelemede kültürler arası bir farkındalık ve bakış vermeyi amaçlar.
  İçerik : Bu derste dans kültürünün sosyal yapılanma süreci araştırılır ve bu kültürün çeşitli
  uluslarda ve bağlamlarda beden üzerindeki etkileri incelenir.
  Dersin İşleniş Yöntemi :
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Yazılı Sınav-Dönem Ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  -ROYCE, Anya Peterson, Dansın Antropolojisi/ Bloomington and London: Indiana
  University,1977
  -KAEPPLER, Adrienne, Exhibiting Dilemmas: Issues of Representation at the Smithsonian
  (Paperback) 1999
  -SPENCER, Paul, Society and the dance, Cambridge University Press, 1985,
  - BUCKLAND, J. Theresa, Dance in the Field: Theory, Methods and Issues in Dance
  Ethnography, Palgrave Macmillan, 1999

  DANS VE METİNSEL ANLATIM
  Dersin Kodu : 6113
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü :Prof. Şebnem Aksan
  Dersin Kesimleri (Teori / Uygulama / Laboratuvar ) : Teori
  Dersin Kredisi : 2
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz
  Dersin Önkoşulu : Yok
  Amaç : Bu dersin amacı öğrencilere çağdaş dans estetiği hakkında geniş bir bilgi sunmak ve saha
  araştırması gibi çeşitli araştırma/yazma yöntemlerini tanıtmaktır.
  İçerik : Öğrencilerin bu derste, yazma tekniklerini ve ifade yeteneklerini geliştirmeleri beklenir.
  Dönem boyunca öğrenciler çeşitli koreografların yaratım süreçlerine ve eser sahnelemelerine
  tanık olacaklar; bir dans eserinin yazıyla aktarımında gerekli olan bakma/görme/değerlendirme
  araştırmaları yapacaklardır. Bu ders aşağıdaki üç başlık altında işlenecektir.
  a. Notasyon sistemleri
  b. Analitik yazı
  c. Eleştirel yazı
  Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Yazılı Sınav-Dönem Ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  - BANES, Sally, Introduction to Terpsichore in Sneakers (new intro) 1992
  - STİNSON, Susan ve GREEN, Jill, Postpositivist Research in Dance ) Researching Dance:
  Modes of Inquiry (op.cit)
  - MARQUES, Isabel, Dance Education in/and the Postmodern, from Dance,Power and
  Difference: Critical and Feminist Perspectives on Dance Education, edited by Sherry
  Shapiro 1998

  Bir Farkındalık Aracı Olarak Beden

  Dersin Kodu : 6118-6218
  Dersin Türü : (S) Seçmeli
  Dersin Yürütücüsü : Şirin Duruk
  Dersin Kesimleri (Teori/ Uygulama / Laboratuvar ) : Uygulama
  Dersin Kredisi : 1
  Dersin Süresi ( Saat / Hafta ) : 2 saat/hafta
  Dersin Verildiği Yarıyıl : Güz -Bahar
  Dersin Önkoşulu : yok
  Amaç : Ders esas olarak bir özdeneyim yoluyla farkındalık geliştirme dersi olarak
  tanımlanmıştır.Feldenkrais methodu,Ruhun Derin Hareketleri, Bedenlenmiş Yaşam
  Meditasyonu,Sanatla Terapi yöntemleri kullanılarak katılımcıların fiziksel,zihinsel,duygusal
  alanlarda farkındalıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
  İçerik :
  *Bir farkındalık aracı olarak beden: tarihçe,yöntemlerin gelişmesi, felsefi, teorik yaklaşım ( Jung,
  bir metafor olarak beden,Gestalt Terapisi, Sistemik Terapiler, Feldenkrais Yöntemi, Doğu
  Felsefeleri ve Beden)- katılımcılardan konuya yönelik kaynakları okumaları beklenecektir.
  *İnsan ruhunun sözsüz yanıyla karşılaşmak-Ruhun derin hareketlerine giriş-Hareketin ve
  Durmanın gücü-Özdneyim yoluyla çalışılacaktır.
  *Farkındalık egzersizleri.
  *Bedenle çalışırken dikkat edilecek noktalar, kendinize özgü olanı keşfetmek, merkezde kalmak,
  zihinsel,duygusal,fiziksel ve ruhsal düzlemde bütünleşmenin gücü.
  Dersin İşleniş Yöntemi : Uygulamalı.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu : Uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  *FELDENKRAIS Awareness Through Movement (Moshe Feldenkrais/ Harper&Row,
  Publishers)
  *Wisdom of the Body Moving ( Linda Hartley/North Atlantic Books)
  *Making Connections ( Peggy Hackney/Gordon and Breach Publishers)

Dans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |