Arkeoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Arkeoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES/ALES) eşit ağırlıklı 45 (LES) ya da eşit ağırlıklı 55 (ALES) puanını alması beklenmektedir. Bunun yanı sıra gene ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Dil Sınavı’ndan (KPDS) 70 ya da Üniversiteler Dil Sınavı’ndan (ÜDS) 70 puan alması beklenmektedir. Eğer aday söz konusu yabancı dil sınavlarına girmemişse TOEFL 190 (CBT), TOEFL 74 (IBT), IELTS 6, CPE B sınavlarında belirtilen notları aldığını belgelemek zorundadır. Adaylar, bölüm tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları; lisans öğrenimlerini yine 2.5 akademik ortalama ile, yüksek lisans öğrenimlerini ise 3.5’lik akademik ortalama ile yukarıda belirlenen alanlardan birinde tamamlamış olmaları gerekmektedir. İsteyen adaylar müracaat dosyalarına tavsiye mektubu da ekleyebilirler.
 • Program tanımları
  ARKEOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

  Doktora programındaki derslerin tamamı seçmeli olup, öğrenci öğrenimine başladığı ilk iki yıl içinde bunlardan toplam 24 kredilik ders almak ve 4 üzerinden en az 3.0 ortalamasında akademik başarı göstermek zorundadır. Verilen süre içinde bu başarıyı gösteremeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Derslerini başarı ile tamamlayan doktora öğrencisi bunu izleyen ilk 6 aylık dönem içinde Doktora Yeterlilik Sınavına girer. Bu sınavda başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı tanınır. Doktora Yeterlilik Sınavı öğrencinin genel kuramsal, yöntemsel konular ve tez konusu hakkındaki bilgi birikimini değerlendirmeyi amaçlar. Sınavda başarılı olan öğrencilere tezlerini hazırlamaları için iki yıl sure tanınır, çalışmalarının ilerleme süreci danışmanının da üyesi olduğu tez izleme komitesi tarafından yılda iki kez toplanılarak değerlendirilir. Çalışmaları tatmin edici olduğu halde tezlerini hazırlayamayan doktora adaylarına en fazla 2 yıl ek sure tanınır. Doktora adayı, hazırladığı tezini çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır.

  DERS İÇERİKLERİ

  ARK 700 Özel Konular

  ARK 701 Eski Önasya’da Madencilik
  Eski Önasya’da ele geçen çeşitli madenlerden yapılmış eserler teknik ve sanatsal özellikleri göz önünde bulundurularak incelenecek ve madenciliğin evrimi tartışmalı olarak ele alınacaktır.

  ARK 703 Hitit Şehirlerinden Örnekler

  ARK 705 Eski Önasya’da Mabed ve Saraylar
  Anadolu, Suriye ve Irak’ta yapılan kazılarda açığa çıkartılan mimari eserlerden mabet ve saray yapı tiplerinin gelişmesi ve bunların çeşitli dönemlere göre gösterdikleri özellikler tartışmalı olarak ele alınacaktır.

  ARK 706 Eski Önasya’da Duvar Resimleri
  Başlangıcından M.Ö. 1. binyılın ilk yarısına değin görülen dönemlerde mimariye bağlı olarak izlenen duvar boyaları süsleme, teknik ve işlevsellik açılarından ele alınarak ayrıntılı olarak incelenecektir.

  ARK 708 Miken Kaleleri
  Kıta Yunanistan’da kazıları yapılmış ve yapılmakta olan Miken yerleşmeleri özellikle mimari açıdan ele alınarak bunların Anadolu ile olan ilişkileri - benzerlik ve ayrılıkları tartışılacaktır.

  ARK 709 Eski Önasya’da Ekonomi ve Ticaret
  Sumerler’den itibaren Önasya’da ekonomi ve buna bağlı olarak takas, kıymetli madenlerin alış-veriş birimi olarak kullanılmaları ve bankacılık gibi konuların yanı sıra Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticari ilişkiler ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

  ARK 710 Girit Miken Uygarlıkları
  Yunan kültürünün hazırlayıcılarından olan Orta ve Geç Tunç Çağı; Girit ve Miken uygarlıkları ve bunların Önasya ile olan olası ilişkileri üzerinde durulacaktır.

  ARK 711 Bölgesel Arkeolojik Araştırmalar
  Önasya ve özellikle Anadolu’da saptanan kültür bölgelerinin bağlı bulundukları dış bölgeler ile birlikte incelenerek bölgesel kültürlerin tanımlanması, bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya çıkarılması, bölgesel özelliklerin bunlardan ayrılabilmesi, bunun yanı sıra, bölgeler arası kültürel geçiş alanlarının saptanarak değerlendirilmesi ve kültür bölgelerinin ayrıntılı olarak ele alınmaları amaçlanmaktadır.

  ARK 712 Kronoloji ve Stratigrafi Problemleri
  Arkeoloji biliminin esasını oluşturan kronoloji ve stratigrafi oluşumları, bunların değerlendirilmelerinde ortaya çıkan farklı görüşlerin tartışılacağı ve ortaya çıkan sonuçların değerlendirileceği, böylece Önasya kronolojisinin ve çeşitli yerleşim yerlerinin tabakalaşmalarının da karşılaştırılacağı bir inceleme ve tartışma amaçlanmaktadır.

  ARK 713 Eski Önasya’da Heykeltraşlık
  Bu derste başlangıcından M.Ö. 1. binyılın ortasına kadar Önasya’da ele geçen idol, figürin, heykelcik ve heykellerden oluşan yontu sanatının gelişme ve dinsel anlamları tartışılacaktır.

  ARK 714 Akdeniz Arkeolojisinin Anadolu İçin Önemi

  ARK 715 Eski Önasya’da Teknolojik Gelişme ve Sosyal Yaşamda Aletlerin ve Silahların Yeri
  Bu derste başlangıcından M.Ö. 1. binyılın ortalarına kadar Önasya’da üretilen çeşitli madenden yapılmış alet ve silahların dönemlere ve bölgelere göre yapım teknikleri, tipolojileri, işlevleri ele alınacak ve çeşitli dönemlerde farklı bölgelerde ortaya çıkan teknik gelişim ile sosyal yapı karşılaştırmalı olarak yorumlanacaktır.

  ARK 716 Arkeolojik Araştırmalar Işığında Ekoloji ve Yerleşim İlişkisi
  Bu derste Eski Önasya’da çağlar boyunca değişen ekolojik koşulların değişen yerleşim şemalarına olan etkileri araştırılacak ve insanların ne ölçüde çevre koşullarından etkilendiği ve ne ölçüde yaşam tarzlarını ve yerleşim düzenlerini bu koşullara göre düzenledikleri ele alınacaktır.

  ARK 717 Arkeolojik ve Filolojik Araştırmaların Işığında Eski Önasya Toplum Yapısının Gelişimi

  ARK 718 Arkeolojik ve Filolojik Araştırmaların Işığında Eski Önasya Dini İnançları


Arkeoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |