Aile ve Tüketici Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Aile ve Tüketici Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Anabilim dalımız; kişi, aile ve kurumların yerel, ulusal düzeyde tatminkar bir yaşam kalitesinin temel fonksiyonları olan; ekonomik, psikososyal ve fiziksel refahının temini ve geliştirilmesine dolayısıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak; aile yaşantısı eğitimi, tüketicinin eğitimi ve korunması, kurumlarda fiziksel çevre ve yönetimi alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

  Öğretim Üyeleri

  Prof.Dr.R.Günsel Terzioğlu (Başkan)
  Prof.Dr.Müberra Babaoğul
  Prof.Dr.Şükran Şafak
  Doç.Dr.Canan Yertutan
  Doç.Dr.Özgün Bener
  Doç.Dr.Oya Hazer
  Doç.Dr.Sibel Erkal
  Doç.Dr.Zeynep Çopur
  Doç.Dr.Arzu Şener
  Öğr.Gör.Dr.Hülya Öztop

  MEZUNİYET KOŞULLARI
  Öğrenimi boyunca 7 dersten az olmamak koşulu ile en az 24 kredilik ders yükü ile kredisiz olarak alınan seminer ve üçüncü yarıyılın başından itibaren başlayacağı tez çalışmasını tamamlaması gerekir.

  Öğrencinin uzmanlık alanı diploma ekinde belirtilir. 

  DERS İÇERİKLERİ

  ATB 600 Özel Konular
  Problem seçiminden araştırmanın sonuçlandırılmasına kadar gerekli olan adımların danışmanların gözetiminde gerçekleştirilmesi.

  ATB 601 Kurumlarda Fiziksel Çevre Yönetimi - İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan gücü planlaması, insan gücü sağlama ve seçme, insan gücü eğitimi, insan gücü değerlendirmesi, insan gücü kontrolü, motivasyon, iş değerlendirmesi.

  ATB 606 Aile Kaynakları Yönetimi
  Aile sistemini oluşturan alt sistemler ve özellikle yönetsel alt sistemin özellikleri, analizi, diğer sistemlerle etkileşimi, Aile kaynaklarının özellikleri, kullanım yol ve yöntemleri, Ailede karar verme süreci ve stratejilerine ilişkin farklı yaklaşımlar, Konuya ilişkin örnek olayların analizi

  ATB 616 Tüketici Eğitimi
  Tüketici eğitiminin tanımı önemi, Tüketici eğitiminin amacı ve kapsamı, Tüketici eğitiminden sorunlu taraflar, Tüketici eğitiminin Türkiye’deki durumu, Tüketici eğitiminde ülke uygulamaları

  ATB 617 Tüketici Hakları
  İnsan hakları içinde Tüketici Haklarının yeri, Evrensel Tüketici Haklarının Doğrusu ve gelişimi, Evrensel Tüketici Hakları ve kapsamı, Tüketici hakları açısından Ülkemizin durumu, AB ülkelerinde Tüketici Hakları ve uygulamalar.

  ATB 622 Tüketici Sorunları
  Tüketici sorunları, Tüketici sorunlarını yaratan faktörler, Farklı tüketici grupları açısında tüketici sorunları (çocuk, yaşlı ve düşük gelirli), Tüketici sorunlarını yaratan iç ve dış faktörler, Tüketici sorunlarının çözümü açısından Tüketici eğitiminin önemi, Ülkemizde ve Dünyada sorun çözme mekanizmaları ile ilgili uygulamalardan örnekler

  ATB 623 Tüketicinin Korunması ve Tüketici Yasaları
  Tüketicinin korunması kavramının Türkiye ve Dünyadaki tarihçesi, Tüketicinin korunması konusu ve korunma nedenleri, Ülkemizde tüketiciyi koruyan yasalar, AB Mükteselatında Tüketicini n korunması ve Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırma, Tüketicilerin yasal hakları konusundaki bilgi düzeyleri, Araştırmalardan örnekler

  ATB 624 Tüketici Davranışları
  Tüketici davranışının tanımı ve ekonomik sistemdeki yeri ve önemi, Tüketici davranışını etkileyen iç ve dış faktörler, Farklı bilim dallarında tüketici davranışlarının açıklanması, Tüketici davranış modelleri, Farklı sosyo-ekonomik  ve demografik özelliklerdeki tüketicilerin davranışları, Rasyonel tüketici davranışının geliştirilmesi.

  ATB 631 Kadının Statüsü
  Statünün tanımlanması, göstergeleri ve sınırlılıkları, Toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyet rolleri, Kadın ve eğitim ile kadın ve ekonomi, Kadın ve siyasal yaşam, Kadın ve sağlık, kadın ve şiddet, Kadın ve yoksulluk, Kadın ve çevre, kadın ve medya

  ATB 632 Aile Yaşantısı Eğitimi
  Aile Yaşantısı Eğitimine ilişkin literatürlerin incelenmesi, İncelenen literatürün sunumu, tartışılması ve proje konusunun belirlenmesi, Aile yaşantısı eğitimine ilişkin temel kavramların ve eğitim yöntemlerinin öğretilmesi, Ailelerin yaşam boyu karşılaşacakları sorunları inceleterek, ailelerin gereksinmelerine yönelik eğitim programları geliştirebilme konusunda bilgi ve beceri kazandırılması, Projenin sunumu ve tartışılması

  ATB 636 Yetişkin Eğitimi  Yöntem ve Teknikleri
  Sosyal değişim sürecinde yetişkin eğitiminin rolü, Yetişkin eğitiminin önemi ve amaçları, Yetişkinlerin özellikleri, Eğitimsel programların planlanmasında ve değerlendirilmesinde temel prensipler, Yetişkin eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler
  Eğitim materyallerinin özellikleri ve hazırlanmasında temel prensipler, Kitle iletişim araçlarının yetişkin eğitimindeki rolü

  ATB 639 Kurumlarda Fiziksel Çevre ve Toplam Kalite
  Kalitenin önemi ve etkileyen faktörler, Klasik yönetim anlayışı, Toplam kalite yönetimi, Kalite çemberleri, Kurum ev idaresi açısından  toplam kalite

  ATB 640 Kurumlarda Fiziksel Çevre ve Yönetimi
  Sağlık açısından kurum ev idaresinin önemi, Verimlilik açısından kurum ev idaresinin önemi, Farklı kuruluşların organizasyonunda kurum ev idaresinin yeri, Farklı kuruluşlarda kurum ev idaresi bölümünün organizasyonu, Kurum ev idaresi alanındaki personelin yönetimi, Kurum ev idaresi hizmet alanlarından temizlik, Kurum ev idaresi hizmet alanlarından  enfeksiyon kontrolü ve sanitasyon, Kurum ev idaresi hizmet alanlarından fiziksel çevre düzenlenmesi, Kurum ev idaresi hizmet alanlarından çamaşırhane

  ATB 644 Konut-Sağlık İlişkisi
  Konut ve sağlık konusunda  literatürlerin incelenmesi, Konut ve çevre özellikleri ve bunun sağlık üzerine etkisi, Konut hijyeni ve bu konuda yapılan araştırmaların incelenmesi, proje verilmesi, Konut hijyeni ve sağlık konusunda yapılan araştırmaların sunulması, Projenin sunulması

  ATB 645 Kurumlarda Sağlıklı Çevre
  Literatür çalışması, Sağlık-çevre ilişkisi, Enfeksiyon kontrolü ve ev idaresi, Kişisel hijyen ve ev idaresi, Temizlik ve enfeksiyon ilişkisi, Fiziksel çevre ve sağlık, Kazalar, İnsan vücudunun doğru kullanımı, Proje sunumu

  ATB 646 Aile ve Toplum
  Literatür Çalışması, Aile ve Toplum Etkileşimi, Bunu etkileyen faktörler, Bireyin Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü, Farklı Toplumlarda Aile, Aile İçi İlişkiler, Aile İçi İletişim, Aile İçi Şiddet, Ailede Rol-Sorumluluk Dağılımı, Aile ve Gençlik, Ailenin Korunması, Göç ve Aile, Aile Hizmetleri, Aile Eğitimi, Proje Sunumu

  ATB 648 Verimlilik İlkeleri
  Verimlilik ve tanımı, Çalışma yeri, İnsan vücudunun kullanılması, Statik ve dinamik kas işi, Yapılan işi etkileyen faktörler ve verimlilik, Uygun ve verimli bir çalışma ortamının düzenlenmesi, Ayakta ve çalışmada oturarak çalışma yükseklikleri, Proje sunumu

  ATB 649 Seminer
  Aile ve Tüketici Bilimleriyle ilgili yayınların incelenmesi, tartışılması, Belli bir konunun seçilerek, kapsamlı kaynak taramasının yapılması, Her bir kaynağın özet halinde sunumu, Dönem sonu raporu hazırlanarak raporun sunumu

Aile danışmanlığı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |