Türk ve İslam Sanatları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türk ve İslam Sanatları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

  Sanat Tarihi Anabilim Dalı “Türk ve İslam Sanatları” ve “Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat” başlıklı iki programdan oluşmaktadır. Türk-İslam Sanatları yüksek lisans ve doktora programlarında İslamiyet öncesi Orta Asya Türk sanatından Osmanlı Devleti’nin son dönem sanatına dek uzanan bir yelpazede mimarlık, süsleme, el sanatları, ikonografi gibi konular işlenmektedir. Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat yüksek lisans ve doktora programlarında ise konu dağarcığını Batı sanatı, çağdaş sanat ve Osmanlı Devleti’nin son döneminden günümüze Türkiye sanatı oluşturmaktadır.

  TÜRK ve İSLAM SANATLARI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  GÜZ DÖNEMİ

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta,T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik:Tez hazırlanmasında kullanılacak yöntemler, tezin sahip olması gereken format işlenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri:Ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  MÜLAYİM, Selçuk, Sanat Tarihinde Metod, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul 1983
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇGİN

  TÜRK SÜSLEME SANATLARI VE TASARIMI
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk sanatında süsleme türleri gruplandırılıp, bu süsleme türlerinin kendi içlerindeki kompozisyon kuruluşları ve kullanılan malzeme hakkında teknik bilgiler verildikten sonra, Türk süsleme sanatının dönem üslubuna göre gelişimi konu edinilmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Arasınav yerine geçen ödev ve yarıyıl sonu yazılı sınav.
  Önerilen kaynaklar :
  CANTAY, Gönül, Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara 2002
  CANTAY, Gönül, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifası, Ankara 1992
  Dersi Veren : Prof. Dr. Gönül CANTAY

  TÜRK-İSLAM EL SANATLARINDA ÜSLUP VE TEKNİKLER
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk İslam el sanatlarında (maden, keramik,çini, dokuma, cam, ahşap işçiliği gibi) uygulanan dönem üslupları ve teknikler ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/Yazılı sınav
  Önerilen kaynaklar :
  DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslüpta Çiçekler, İstanbul 1986
  İNANCIK, Halil - RENDA, Günsel (yay.haz); Osmanlı Uygarlığı, Kültür ve Turizm
  Bakanlığı, Ankara, 2005
  PEKER, A, Uzay, OCAK, A.Y., BİLİCİ, K.; Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi
  Uygarlığı 1, Ankara, 2006.
  Dersi Veren : Prof. Dr. Banu MAHİR

  ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE ÜSLUP ARAŞTIRMALARI
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç/İçerik: 12. yüzyıldan itibaren Anadolu’da devamlı bir gelişme gösteren Selçuklu mimarisinde yapı türleri, plan tipolojisi ve süsleme teknikleri açısından değerlendirilmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen kaynaklar:
  ASLANAPA, Oktay, Anadoluda İlk Türk Mimarisi, Ankara 1991
  ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul 2003
  KUBAN, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul 2002
  KURAN, Abdullah, Anadolu Medreseleri, Ankara 1969
  ÖGEL, Semra, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul 1986
  ÖGEL, Semra, Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, İstanbul 1994
  ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1978
  SÖNMEZ, Zeki, Başlangıcından 16.Yüzyıla Kadar Anadolu Türk İslam Mimarisinde
  Sanatçılar, Ankara 1989
  Dersi Veren: Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ

  ANADOLU TÜRK ŞEHİRCİLİĞİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Başlangıcından günümüze kadar Anadolu’daki Türk şehirleri ve
  Türklerin genel anlamda Anadolu şehirciliğine katkıları incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/ Yazılı sınav.
  Önerilen kaynaklar :
  CAN, Yılmaz, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara 1995
  SERJEAN,R.B.,İslam Şehri, (çev.Elif Topçugil), İstanbul,1992
  CEZAR, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul,1977
  KUBAN, Doğan, Anadolu Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özelikleri Bazı
  Gelişmeler, Vakıflar Dergisi,VII,Ankara,1968
  BARKAN,Ömer, Lütfi, Şehirlerin Teşekkül ve İnkişaf Tarihi Bakımından Osmanlı
  İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluşu ve İşleyiş Tarzına Ait Araştırmalar,
  İktisat Fakültesi Mecmuası,XXIII/1-2,İstanbul,1962-1963
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇGİN

  İSTANBUL’DA KENT VE MİMARLIK KÜLTÜRÜ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bizans öncesi dönemden Batılılaşma dönemine dek İstanbul kentinin
  yapılaşma aşamaları ve dönem üsluplarının mimariye yansımaları incelenecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav.
  Önerilen kaynaklar:
  ASLANAPA, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986
  AYVERDİ, E.Hakkı, İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu, Ankara 1958
  EYİCE, Semavi, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul 1963
  KUBAN, Doğan, İstanbul Bir Kent Tarihi, İstanbul 2000
  MULLER – WIENER, W., İstanbul Tarihi Topografyası, İstanbul 2000
  ÖZ, Tahsin, İstanbul Camileri, Ankara 1997
  TEZCAN, Hülya, Topkapı Sarayı ve Çevresinin Bizans Devri Arkeolojisi, İstabul 1988
  Dersi Veren: Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ

  ERKEN DEVİR TÜRK SANATINDA KURGAN
  4 Saat/Hafta, T4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Türklerin yayılma alanları,yapılan araştırma ve yayınlar, Türklerde ölüm kültürü ve defin gelenekleri, kurgan kelimesinin anlamı, plan ve mimari özellikleri,Proto-Turk, Hun, Göktürk ve diğer Türk devletlerinde kurgan mimarisi incelenmekte ve kurgan mimarisinin Türk İslam mezar mimarisine katkıları ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatı, Kabalcı Yay., İstanbul 2007.
  HUDYAKOV, Yu. S. , Drevniye Tuyurki Na Yenisee, Novosibirsk 2004.
  DOSİMBAYEVA, A., Merke Jetisu Türkilerinin Kiyeli Jeri (Merke Sakralnaya Zemliya
  Tyurkov Jetisu-Merke Sacred Space of the Zhetisu Turks), Taraz 2002.
  JETTMAR, K., Art of The Steppes, Londra 1967.
  RUDENKO, S. I., Frozen Tombs of Siberia, The Pazyryk Burials of Iron Age
  Horsemen ( çev. M. W. Thompson ), Londra 1970.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu

  TÜRK KONUT MİMARİSİ
  4 Saat/Hafta, T4, 4 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: “Konut” – “Ev” tanımlamasından yola çıkılarak, çadır mimarisinden
  geleneksel “Türk Evi” kimliğinin oluşumuna kadarki gelişim süreci dersin konusunu
  oluşturacaktır. Türk konut mimarisinin, Anadolu ve Anadolu dışındaki örnekleri,
  mekân örgütlenmesi, plân biçimleri, alt ve üst örtü yapıları, cephe düzenlemeleri,
  pencere, kapı, duvar v.b. gibi işlevsel mimari unsurları irdelenerek, dönemlere göre
  gelişimi ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  ARÛ, A. Kemal; Türk Kenti, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
  CANSEVER, Turgut; İslâm’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
  Çelik, Zeynep; Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996.
  GENİM, M. Sinan; “Sinan’ın Sivil Yapıları”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986.
  GÜNAY, Reha; Türk Ev geleneği ve Safranbolu Evleri, YEM Yayınları, İstanbul
  1998.
  GÜR, Ö. Şengül; Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü, YEM Yayınları, İstanbul 2000.
  HASOL, Doğan; Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayınları, İstanbul 1988.
  KIZIS, Yannis; “Mora Yarımadası, Tesalya, İstanbul; 18. yy. Konut Mimarisinde
  Yöresel Miras ve Etkileşimler.”, Osmanlı Mimarisinin 7 Yüzyılı
  Uluslarüstü Bir Miras. YEM Yayınları, İstanbul 1999.
  KORTAN, Enis; Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlık ve Şehirciliği, ODTÜ Yayınları, No: 37, Ankara 1983.
  KUBAN, Doğan; Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayınları, İstanbul 2000.
  KUBAN, Doğan; Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekân Teşekkülü, İTÜ Yayınları,
  İstanbul 1958.
  KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı,Gerçek Yayınevi, İsyanbul 1981.
  KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.
  KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
  KÜÇÜKERMAN, Önder; Anadolu Mirasında Türk Evleri, T.C. Kültür Bakanlığı
  Yayınları / 1777, Sanat-Sanat Tarihi Dizisi / 117-9, İstanbul 1995.
  ÖGEL, Semra; “Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan
  Yapılarına Bir Bakış”, Doğan Kuban’a Armağan, Eren Yayıncılık,
  İstanbul 1996.
  SÖZEN, Metin; Türklerde Ev Kültürü, (THY), Doğan Yayıncılık, İstanbul 2001.
  TANYELİ, Uğur; “Klasik Dönem Osmanlı Metropolünde Konutun “Reel” Tarihi: Bir Standart Saptama derecesi”, Doğan Kuban’a Armağan, Eren
  Yayıncılık, İstanbul 1996.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sönmezer

  BAHAR DÖNEMİ

  SEMİNER

  2 Saat/Hafta,T 2, 0 Kredi, 5 AKTS
  Amaç/İçerik:Tez hazırlanmasında kullanılacak yöntemler, tezin sahip olması gereken format işlenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri:Ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  MÜLAYİM,Selçuk,Sanat Tarihinde Metod, Anadolu Sanat Yayınları,İstanbul 1983
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇGİN

  TÜRK SÜSLEME SANATLARINDA KORUMA VE ONARIM
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 10 AKTS
  Amaç/İçerik: Türk süsleme sanatı hakkında genel bilgiler verildikten sonra, koruma ve onarım ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl içi ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  CANTAY, Gönül, Koruma Kurulları Müze İlişkisi I, 4. Müzecilik Semineri, (16-18 Eylül 1998, İstanbul)
  CANTAY, Gönül, Müzeciliğimiz ve Eğitimi, 1. Müzecilik Sempozyumu Bildirileri,
  İstanbul 1994
  Dersi Veren : Prof. Dr. Gönül CANTAY

  TÜRK SANATINDA SEMBOLLER
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç/İçerik: İslam öncesi devirden Osmanlı döneminin sonuna kadar Türk sanatının çeşitli dallarında (mimarlık, çini, keramik vb...) görülen dini ve dindışı semboller incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ÇORUHLU, Yaşar, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, Seyran Kit, İstanbul 1995
  COOPER, J.C., An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols, Londra 1992
  DANESHWARI, A., Animal Symbolism in Warqa va Gulshah, Oxford 1986
  WHITTICK, A., Symbols Signs and Their Meaning, Londra 1960
  ÖZEL, S., Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul 1986
  Dersi Veren: Prof. Dr.Yaşar ÇORUHLU

  TÜRK-İSLAM EL SANATLARINDA ÜSLUP VE TEKNIKLER

  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Türk İslam el sanatlarında (maden, keramik,çini, dokuma, cam, ahşap işçiliği gibi) uygulanan dönem üslupları ve teknikler ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ATASOY, N.-RABY, J., İznik Seramikleri, Londra 1989
  ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul 1984
  ÖNEY, Gönül, Türk Çini Sanatı, İstanbul 1976
  Dersi Veren: Prof. Dr. Banu MAHİR

  OSMANLI MİMARİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: 15. yüzyıldan başlayarak, 16.yüzyılın sonuna kadar Osmanlı mimarisinin
  gelişimi, yapı tipleri ve plan şemalarıyla incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ASLANAPA, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, Istanbul 1986
  AYVERDİ, E.Hakkı, Osmanli Mimarisinde Fatih Devri (1451-1481), İstanbul 1973
  AREL, Ayda, Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılaşma Süreci, İstanbul
  1975
  GOODWİN, G., A History of Ottoman Architeture, London 1971
  KURAN, Aptullah, Mimar Sinan, İstanbul 1986
  SÖNMEZ, Zeki, Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar Belgeler, İstanbul 1988
  Dersi Veren: Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ

  ANADOLU TÜRK ŞEHİRCİLİĞİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 5 AKTS

  Amaç/İçerik:Başlangıcından günümüze kadar Anadolu’daki Türk şehirleri ve Türklerin genel anlamda Anadolu şehirciliğine katkıları incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  CAN, Yılmaz, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara 1995
  SERJEAN, R.B.,İslam Şehri,(çev.Elif Topçugil), İstanbul,1992
  CEZAR, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul,1977
  KUBAN, Doğan, Anadolu Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özelikleri Bazı Gelişmeler, Vakıflar Dergisi,VII,Ankara,1968
  BARKAN,Ömer, Lütfi, Şehirlerin Teşekkül ve İnkişaf Tarihi Bakımından Osmanlı
  İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluşu ve İşleyiş Tarzına Ait Araştırmalar,
  İktisat Fakültesi Mecmuası,XXIII/1-2,İstanbul,1962-1963
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇGİN

  İSTANBUL’DA KENT VE MİMARLIK KÜLTÜRÜ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik:İstanbul kentinin dini, sivil mimarisinden örnekler ele alınacak; buna ek olarak meydanlar, yol güzergahları, liman ve ticaret bölgeleri incelenecektir. Kentin geçirdiği depremler ve yangınların yanısıra Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe Sarayı’na mimarlık alanındaki değişimin somut göstergeleri işlenecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirme/Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ASLANAPA, Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1975
  AREL, Ayda, Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılaşma, İstanbul 1975
  MÜLLER- WIENER, W., İstanbul’un Tarihi Topografyası, İstanbul 2000
  Dersi Veren: Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ

  OSMALI SARAY MİMARİSİ

  4 Saat/Hafta, T4, 5 Kredi

  Amaç/İçerik: Tarihsel süreç içerisinde Türk saray mimarisinin gelişimi açıklanarak, 15.-19. yüzyıllara tarihlenen Osmanlı sarayları, kronolojik sırayla mimari üslup ve plân özellikleriyle ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  AREL, Ayda; Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İ.T.Ü.
  Mimarlık Fakültesi Baslı Atölyesi, İstanbul 1975.
  ARSEVEN, Celâl Esad; Eski İstanbul (Abidât ve Mebânisi), Çelik Gülersoy Vakfı
  İstanbul Kütüphanesi Yayınları, Şefik Matbaa, İstanbul 1989.
  BELGE, Murat; İstanbul’u Gezerken, Pamukbank Kültür Yay., Tarih Vakfı Yurt
  Yayınları, İstanbul 1998.
  BİNGÖL, Yüksel; İshak Paşa Sarayı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Sanat
  Dizisi: 61, Ajans Türk Basın ve Basım, İstanbul 1998.
  ÇAĞMAN, Filiz; Tezcan, Hülya v.d.; Topkapı Sarayı, Akbank Kültür ve Sanat
  Kitapları: 68, İstanbul 2000.
  GRABAR, Oleg; İslâm Sanatının Oluşumu, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1988.
  HALAÇOĞLU, Yusuf; XIV. – XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve
  Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995.
  İNCİCİYAN, P. Ğ.; 18. Asırda İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, Baha Matbaası,
  İstanbul 1976.
  KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.
  KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
  ÖNER, Sema, Yılmaz F. Yaşar; v.d.; Dolmabahçe Sarayı, Millî Saraylar Daire
  Başkanlığı Yayınları No: 28, TBMM Basımevi, İstanbul 2005.
  SANER, Turgut; 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında “Oryantalizm”, Pera Turizm ve
  Ticaret A.Ş., Alâattin Eser Kitaplığı Yayın no:14, İstanbul 1998.
  SÖZEN, Metin; Bir İmparatorluğun Doğuşu Topkapı, Unilever, Hürriyet Gazetecilik ve
  Matbaacılık A.Ş., İstanbul 1998.
  ORTAYLI, İlber; Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sönmezer

Sanat tarihi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |