Su Ürünleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Su Ürünleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  SU ÜRÜNLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı

  Su Ürünleri Mühendisleri, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Mezunları, Biyologlar, Çevre Mühendisleri, Kimyagerler gibi çeşitli alanlarda mezun olmuş ve temel lisans bilgileri almış olan elemanlara Su Ürünlerinin;

  a)       Temel Bilimler

  b)       Yetiştiricilik ve Hastalıklar

  c)        Avlama ve İşleme Teknolojisi

  alanlarındaki yenilikleri, teknolojik bilgileri ve gelişmeleri vermek amaçlanmıştır.

   
  Programın Dili : Türkçe


  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin fark dersleri 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programına alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programında 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazla ders almasını gerektiren alanlardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  Adayların lisans düzeyindeki eksik dersleri, M.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde yer alan derslerden tamamlanacaktır.

  DERS İÇERİKLERİ

  KAFES BALIKÇILIĞI
  Kafes balıkçılığı hakkında genel bilgi, mevzuat, yer seçimi, ortam özellikleri, kullanılan malzemeler, yönetim, avantaj ve dezavantajlar.

  TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
  Su ürünleri sektörü nedir, sektörü oluşturan parametreler,sorunlar ve öneriler.

  BALIK HASTALIKLARI VE TANI YÖNTEMLERİ VE LABORATUVAR TEKNİKLERİ
  Paraziter, fungal ve bakteriyel balık hastalıklarının teşhisinde kullanılan preparat hazırlama ve boyama teknikleri, patojen bakterinin saf kültür olarak izole edilmesi ve biyokimyasal testlerle teşhis edilmesi.

  BALIKÇILIKTA KLİNİK FARMASİ
  Balık hastalıklarında kullanılan tedavi edici maddeler, ilaç tedavisinden başka tedavi tipleri, ilaçların orijinal kaynakları, ilaç tipleri, kimyasal maddelerin uygulama metodları, dozajların hesaplanması, ilaçların kullanım şekilleri ve etkileri. Antiseptik ve dezenfektanlar, kemoterapi, antibiotik tedavisi. Toksikoloji, ilaç ve sinonimlerinin listesi.

  BAZI KEMİKLİ BALIKLARIN MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ  
  Denizlerde yaşayan çenesiz, kıkırdaklı ve kemikli balıkların sınıflandırılması.Türkiye denizlerinde bulunan balıkların tanınması,yaşam ortamları ve denizlere göre dağılımı.

  SU ÜRÜNLERİNDE ARAŞTIRMA YAPMA ve SUNMA TEKNİKLERİ
  Su Ürünlerinin çeşitli bilim dallarında ele alınan bir konunun incelenip değerlendirilmesi. Bu amaçla gerekli kaynak taramalarının yapılması, konunun planlanma, uygun yöntemlerin saptanması, sonuçlarının sunulması, tartışılması. Konuyla ilgili örneklerle çalışmaların yapılması.

  SU OMURGALILARI KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ
  Su ortamında yaşayan omurgalı hayvanlardan balıklar ile kurbağa, sürüngen, kuş ve memeli hayvanların çeşitli anatomik ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

  BALIKLARDA STOK AYIRMA YÖNTEMLERİ            
  Populasyon ve stok kavramları, stok belirlemede kullanılan veriler, stok ayrımı amacıyla geliştirilen yöntemler. Balık stoklarını saptamada kullanılan doğrudan sayım, dolaylı stok belirleme yöntemleri, av gücü, avlanma yoğunluğu.

  TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI     
  Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdenizde yaşayan ve çoğunlukla ekonomik öneme sahip balıkların tanımsal özellikleri, sistematik konumları. Türkiye balıkçılığındaki yerleri ve önemleri.

  BALIKÇI GEMİLERİNDE AVLANMA ALET VE MAKİNELERİ
  Balıkçı tekneleri hakkında genel bilgiler, ülkemiz su ürünleri avcılığında önemli bir yeri olan gırgır ve trol tekneleri, ağ dalyanlar, eko-saunder, seyir cihazları,deniz balıkçılığındaki haberleşme sistemleri.

  MOLLÜSKLERİN AVLANMALARI, BİYOLOJİK ÖLÇÜM VE ET VERİMLİLİĞİ
  Ekonomik değeri olan ve yoğun olarak avlanan beyaz kum midyesi (C.gallina), akivides 8    (T.decussatus), kitonya (V.verrucosa) gibi kum midyelerinin, istiridye (O.ostrea), deniz midyesi (M.galloprovincialis) morfolojik özellikleri, dağılımları, avlanmaları, biyolojik ölçüm ve et verimliliklerinin araştırılması.

  MİKRO ALG KÜLTÜRÜ VE METODLARI
  Spirulina sp., Chlorella sp., Dunaliella sp., Tetraselmis sp. ve diğer türler hakkında genel bilgiler. Kültür ortamları, ortamların hazırlanması ve kültür teknikleri.

  ALG EKOLOJİSİ VE MİKRO PREPARASYON             YÖNTEMLERİ
  Alglerin taksonomik, biyolojik ve ekolojik özellikleri, mikropreparasyon teknikleri ve teşhis metotları. Chlorophyll ölçüm yöntemleri ve biomass tesbiti.

  TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE ÜRETİM KAPASİTELERİ
  Türkiye deniz,göl ve akarsularına genel bir bakış. Su kaynaklarının,su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından incelenmesi,yıllık üretim miktarları ve öneriler.

  MERSİN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ
  Mersin balıkları hakkında genel bilgi,sistematiği,biyolojileri,ekolojisi,beslenmesi ve üretimi.Havuz tipleri ve özellikleri.

  KALKAN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ
  Kalkan balıkları hakkında genel bilgi,sistematiği,biyolojileri,ekolojisi,beslenmesi ve üretimi.Havuz tipleri ve özellikleri.

  BALIK HASTALIKLARINI ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR DEZENFEKSİYON METODLARI VE HİJYEN  Balık hastalıklarının oluşmasını önlemek için yumurta ve yavru temini, populasyon yoğunluğu, kaliteli yemlerle uygun besleme, profilaktik amaçlı uygulamaları da içeren çalışma prensipleri. İşletmede giriş, yavru havuzları, büyütme havuzları, su kanalları, kullanılan ekipmanın balık hastalıklarının girişine engel olacak şekilde temiz tutulma yöntemleri.

  BALIK PARAZİTOLOJİSİ
  Balık yumurtası ve balık üzerindeki mantarlar, eksternal ve internal tek hücreli parazitler, monogenetik trematodlar, sestodlar, nematodlar, dikenbaşlı kurtlar, sülükler, parazit kopepodlar, değişik mollüskler.

  DENİZ BİYOLOJİSİ
  Denizel ekosistemin yapısını oluşturan biyotik ögeler (fitoplankton; zooplankton; bentos; nekton; nöston)   ile abiyotik ögelerin (ışık; deniz suyunun bileşenleri; sıcaklığı; tuzluluğu; basınç; viskozite; pH; suda çözünmüş oksijen;besleyici elementler;su hareketleri vs.) tanımı.Ayrıca abiyotik ögelerin biyotik ögelere etkileri;biyotik ögelerin aralarındaki ilişkiler ile denizlerde birincil verimi ölçme yöntemleri.

  TÜRKİYE GÖLLERİ
  Göllerin jeolojik yapısı ve sınıflandırılması. Türkiye göllerinin özellikleri, jeolojik ve biyolojik sınıflandırılması. Türkiye göllerinde yapılan ıslah ve balıklandırma çalışmaları. Türkiye göllerinin su ürünleri üretiminde yeri ve önemi.

  GÖL EKOSİSTEMİNDE ENERJİ DÖNGÜSÜ  
  Göl ekosistemini oluşturan elemanlar arasındaki enerji ve madde değişimleri. Ekosisteme giren ve çıkan başlıca maddeler ile göl ortamında besin zinciri ile enerji döngüsü.

  BALIKLARDA GÖÇ OLAYI VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ
  Göç eden başlıca balık türleri, biyolojileri, balık göçlerini etkileyen ekolojik faktörler, ekonomik balıkların göç yolları ve bunların balıkçılık üzerine etkileri.

  TÜRKİYE DENİZLERİ OŞİNOGRAFİSİ VE BALIKÇILIK OLANAKLARI
  Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdenizde yaşayan ve çoğunlukla ekonomik öneme sahip balıkların tanımsal özellikleri, sistematik konumları. Türkiye balıkçılığındaki yerleri ve önemleri.

  İLERİ ZOOPLANKTON
  Zooplankton organizmalarının tanımı, dağılımı, örnekleme, toplama aletlerinin özellikleri, volümetrik ve mikroskobik analizler, dağılım haritaları.

  JAPON BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ
  Japon balıkları hakkında genel bilgi, biyolojik, ekolojik özellikleri ve üretim teknikleri.

  CANLI YEM ÜRETİMİ
  Daphinia sp., Branchionus sp. (Rotifera), Artemia sp. n in biyo – ekolojik özellikleri ve kültür teknikleri.

  SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DENEYLERİ
  Fiziksel ve kimyasal parametrelerin belirlenmesi ve su analiz metodları. Kirlilik deney ortamları, hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi.

Çevre bilimleri ve yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |