Seramik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Seramik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Anabilim Dalımız Programına, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olan öğrenciler alınacaktır.
 • Program tanımları
  Seramik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler
  Manufacturing Processes of Ceramic Materials
  Seramiklerde Katı Hal Reaksiyonları ve Faz Dengeleri
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Mühendislik Matematiği
  Structure and Properties of Silicates
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler

  Seramik Malzemelerin Karekterizasyonu   
  Cam ve Cam-Seramikler   
  Seramik Malzemelerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
  Bioceramics
  Yapısal Seramikler
  Archaeological Ceramics
  Sensör Malzemeler

  Ders İçerikleri

  Manufacturing Processes of Ceramic Materials (Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri)
  Seramik malzemelere giriş ve tanımlar. Seramik malzemelerin yapıları ve bağlar. Doğal ve sentetik seramik hammaddeleri ve özellikleri. Seramik hammaddelerin hazırlanması. Seramik üretim süreçlerinin prensip ve teknolojisi. Seramik malzemelerin sinterlenmesi. Cam ve cam-seramiklerin yapı ve özellikleri. Refrakterlerin yapı ve özellikleri. Refrakterlerin üretim süreçleri ve uygulamaları. Seramik malzemeler için kalite kontrol yöntemleri.

  Seramiklerde Katı Hal Reaksiyonları ve Faz Dengeleri
  Metalik olmayan sistemlerde difüzyon. Yüzeyler, arayüzeyler ve tane sınırları. Katı-katı reaksiyonları. Katı-sıvı reaksiyonları, refrakter korozyonu. Camlarda faz ayrışması. Katı hal sinterlemesi, reaktif sıvı faz sinterlemesi, basınçlı sinterleme ve sıcak presleme. Seramik sistemlerde yeniden kristalleşme, tane büyümesi ve çökelme. Seramik sistemlerde faz dengeleri; ikili ve üçlü seramik sistemlerde kristalleşme düzeni, üçlü oksit sistemlerde izotermal ve düşey kesitler, dörtlü ve çok bileşenli sistemler.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Mühendislik Matematiği
  1. dereceden differensiyal denklemler ve denklem çözümlerine örnekler : elektrik devreleri, fizik problemleri. 2. derece differensiyal denklemler Serbest salınım denklemleri, Cauchy denklemi. Homojen olmayan 2. derece differensiyal denklemler, zorlamalı salınımlar, resonans, elektrik devreleri. Laplace dönüşümleri. Laplace dönüşüm tabloları ve uygulamaları. Lineer Cebir : vektörler. Skalar ve tensör kavramı. Tensör denklemleri. Vektör işlemleri Matriks ve determinantlar. Lineer denklem sistemleri. Eigen değerleri ve eigen vektörleri. Differensial denklem sistemleri ve modelleme. Kısmi differensiyal denklemler. Tek  boyutlu dalga denklemi. Değişkenlerin ayrılması. 2-boyutlu dalga denklemi. Dikdörtgen membran. Kutupsal eksen sistemi için Laplasiyan. Kısmi differensiyal denklemler olarak betimlenen modeller : Isı ve kütle iletimi. Fick kanunları ve çıkarımı. Hata fonksiyon kavramı. Metalurjik fırın tasarım problemleri. Karbürizasyon ve dekarbürizasyon problemleri.

  Structure and Properties of Silicates (Silikatların Yapı ve Özellikleri)
  Silika ve silikatlarda kimyasal bağlar; Si-O , Si-O-Si bağları, SiO4 tetrahedri ve SiO6 oktahedri içeren silikatlarda bağ uzunlukları ve bağ açıları , katyon- oksijen bağı ve Si-O bağı üzerindeki etkisi, elektropozitif ve elektronegatif katyonlar. Silikat anyonlarının sınıflandırılması, silikat anyonları ve silikatların yapısal formülleri. Tetrahedral olmayan katyon özelliklerinin silikat anyonlarının yapısına etkisi. Alümino silikatların yapı ve özellikleri. Demir, titanyum, fosfor içeren silikatların ve cam yapıcı sistemlerin yapı ve özellikleri. Uçucu bileşenleri içeren silikat sistemleri.

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Seramik Malzemelerin Karekterizasyonu
  X-ışınlarının difraksiyonu; kristal yapıların belirlenmesi, kalitatif ve kantitatif faz analizi, x-ışınları spektrometresi ile kimyasal analiz, düzenlilik-düzensizlik dönüşümleri. Termal analiz; termal analizin esasları, diferansiyel termal analiz (DTA), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), termogravimetre, DTA ve DSC nin pratik kullanımı ve uygulamaları. Elektron mikroskobu; Demet numune etkileşimi,taramalı ve geçirimli electron mikroskbunun temel ilkeleri,. Dilatometre ve BET teknikleri . ICP analiz tekniklerinin teorik ilkeleri.

  Cam ve Cam-Seramikler
  Cam oluşum teorileri, camların yapısı, cam kararlılığının yapıları ile ilişkisi, camlarda mikrofaz ayrışması. Renksiz ve renkli camların yapıları ve özellikleriCam harmanının ergitilmesi, cam fırınları, cam rafinasyonu. Cam ürünlerin şekillendirilme yöntemleri. Camın tavlanması ve temperlenmesi. Camların kontrollü kristalizasyonu, cam-seramikler için çekirdeklendirme elemanları. Cam-seramiklerin özellikleri ve uygulamaları.

  Seramik Malzemelerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
  Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY)'in temel prensipleri. Malzeme Biliminin SEY içindeki yeri ve tanımları. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları. CAE yazılımlarında programlama teknikleri ve işlem pratikleri; ön işlemler aşaması, çözüm aşaması ve sonuçların değerlendirilmesi aşaması. Malzemelerin 2-boyutlu ve 3-boyutlu katı geometrik modelinin oluşturulması. Katı modelin SE-modelinin oluşturulması, eleman tipleri ve özellikleri. Malzemeye ait fiziksel özelliklerin belirlenmesi ve uygulanması.Sınır şartları ve yükleme durumları. Zamana bağlı olmayan durumlar. Zamana bağlı durumlar. Çözüm teknikleri ve interpolasyon yöntemlerinin tanımları. Yapısal, ısısal, akış, akışkanlar dinamiği ve bunların bağlantılı alan mühendislik problemlerinin çözüm yöntemleri. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanından çeşitli örnek problemlerin çözümleri. Endüstriyel fırın refrakter astar sisteminin termal, mekanik ve termo-mekanik özelliklerinin incelenmesi. Katılaşmakta olan döküm parçasının katılaşma faz değişiminin benzetimi ve katılaşma hızlarının belirlenmesi. Cam fırını içindeki ergimiş sıvı camın akışının modellenmesi, akış hızları ve yoğunluğunun belirlenmesi.

  Bioceramics
  Biyoseramik, cam, cam-seramik ve kompozitlerine giriş, biyouyum kavramı, biyoseramiklere karşı reaksiyonlar ve değerlendirilmesi, biyouyumlu malzemelerden beklenilen özellikler, biyoseramiklerin üretimi, biyoaktif camlar, A/W cam seramikler, işlenebilir fosfat içeren seramikler, yoğun hidroksiapatit, pirolitik karbon kaplamalar, biyoseramiklerin karakterizasyonu teknikleri, tıp ve dişçilik alanındaki uygulamalar.

  Yapısal Seramikler
  Yapısal seramiklere giriş ( motorlar, yataklar, metal şekillendirmede kullanılan seramikler, aşınmaya dayanıklı parçalar, biyoseramikler, askeri amaçlı seramikler), silisyum karbür, silisyum nitrür, sialon seramikleri, dönüşüm tokalaştırılmış seramikler, bor karbür, seramik kompozitler

  Archaeological Ceramics (Arkeolojik Seramikler)
  Arkeolojik seramiklerin önemi ve çağlar boyu gelişimi. Eski seramiklerin tasnifi. Eski seramiklerde kullanılan hammaddeler. Seramiklerin mikroyapısal, petrografik, kimyasal ve termal yöntemlerle karakterizasyonu. Seramik üretim teknolojisi.; şekillendirme ve pişirme teknolojisi. Eski fırınlar. Pişirme sıcaklığının tayini. Antik sırların özellikleri ve süsleme teknikleri. Özel konular: İslam ve Yunan seramik teknolojisi. Avrupa porselen teknolojisi. Antika camlar

  Sensör Malzemeler
  Sensör ve sensör sistemleri. Sensörlerin sınıflandırılması. Sensör karakteristikleri. Sensörlerde işaretler. Sensör uygulamaları ve tipleri. Sensör malzemeler. Seramiklerin sensör malzeme olarak kullanımı. Metallerin sensör malzeme olarak kullanımı. Sensörler ve fizik. Gaz sensörleri. Nem sensörleri. Basınç sensörleri. Sıcaklık sensörleri. Manyetik sensörler. Optik sensörler.

Metalurji ve malzeme mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |