Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Yüksek Lisans ( Güz )

          
  MMM 500     Zorunlu     Metalurjik Proseslerde Heterojen Dengeler ve Termodinamiği     Heterogeneous Equilibria in Metallurgical Process and Thermodynamics     
  MMM 502     Seçmeli     Alternatif Demir ve Çelik Üretim Yöntemleri     Alternative Iron and Steel Production Methods     
  MMM 503     Zorunlu     Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım     Computer Aided Enginnering and Design
  MMM 504     Seçmeli     Hasar Analizi     Failure Analysis     
  MMM 505     Seçmeli     Endüstriyel Elektrometalurji     Industrial Electrometallurgy
  MMM 506     Seçmeli     Refrakter Metal ve Sert Malzeme Teknolojisi     Refractory Metals and Hard Materials Technologies     
  MMM 508     Seçmeli     Taramalı Elektron Mikroskop ve Elektron Mikroprob Analizi     Scanning Electron Microscope and Electron Microprobe Analysis Techniques     
  MMM 514     Seçmeli     Seminer     Seminar     
  MMM 515     Seçmeli     Kırılma Mekaniği     Fracture Mechanics           
      
  Yüksek Lisans ( Bahar )
          
  MMM 501     Seçmeli     Geçirim Elektron Mikroskobu ve Malzemelerin Analizinde Uygulamalar     Transmission Electron Microscope and Its Application in Analysis of Materials
  MMM 507     Seçmeli     Hafif Alaşımlar     Light Alloys     
  MMM 509     Zorunlu     Hidrometalurji     Hydrometallurgy
  MMM 510     Zorunlu     Arayüzey Olayları     Interfacial Phenomena     
  MMM 511     Seçmeli     Yüksek Sıcaklıkta Deformasyon     Deformation at Elevated Temperatures     
  MMM 512     Seçmeli     İleri Refrakter Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamaları     Advanced Refractory Materials and Industrial Application
  MMM 513     Zorunlu     Mühendislik Alaşımlarında Gevreklik     Embrittlement of Engineering Alloys
  MMM 514     Zorunlu     Seminer     Seminar     
  MMM 517     Seçmeli     Metallerin Yüksek Sıcaklık Oksidasyonu     High Temperature Oxidaiton of Metals     
              
   
  DERS İÇERİKLERİ

  Metalurjik Proseslerde Heterojen Dengeler ve Termodinamiği
  Heterogeneous Equilibria in Metallurgical Process and Thermodynamics
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Değişik üçlü sistemlerin denge diyagramları, gövdesel gösteriş, içerik ve izoterm kesitler, tek ve ikili denge diyagramlarının termodinamik irdelenmesi, metalurjik ve seramik alanından uygulamalar.
  İngilizce İçerik: Phase diagrams of various ternary systems. Compositional and isothermal sections. Thermodynamic evaluation of single and binary phase diagrams. Examples from metallurgical and ceramic fields.
           
         
  Alternatif Demir ve Çelik Üretim Yöntemleri
  Alternative Iron and Steel Production Methods
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Sünger demir üretim teknolojileri. Sıvı ham demir üretimi için alternatif prosesler. Çelik üretimindeki son gelişmeler. İkincil çelik üretimi; pota metalurjisi ve uygulamaları.
  İngilizce İçerik: Sponge iron production technologies. Alternative processes for liquid iron production. Recent advances in steel making. Secondary steel making; ladle metallurgy and its applications.
           

  Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım
  Computer Aided Enginnering and Design
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Sonlu elemanlar yöntemi (SEY)'in temel prensipleri. Bilgisayar destekli dizayn (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve bunların yazılımları. Geometrik modelleme teknikleri (CAD). Malzeme modelinin oluşturulması. Malzeme biliminin SEY içindeki yeri, önemi ve uygulama teknikleri. SE- modelinin oluşturulması. 2-D ve 3-D SE- ağ yapıları ve eleman tipleri, bunların eksenel simetrik özellikleri. Sınır koşullarının belirlenmesi. Yapısal, ısı transferi ve bağlantılı analizler. Zamana bağlı olmayan ve zamana bağlı çözüm yöntemleri. Metalurji ve Malzeme mühendisliği alanında seçilmiş çeşitli örnek problemlerin çözümü.
  İngilizce İçerik: Fundamental of Finite Element Analysis (FEA). Computer aided design (CAD) and Computer aided engineering (CAE) and their software. Geometrical modelling techniques. Forming the material model. Usage and importance and of Finite Element Analysis (FEA) in material science. Forming the Finite Element (FE) model. Element types of 2D and 3D Finite Element-meshing and their axial symmetric properties. Determination of boundary conditions. Structural heat transfer and coupled analysis. Steady state and transient solution technicques. Solutions of some examples from the Metallurgical and Materials Engineering field.
           
         
  Hasar Analizi
  Failure Analysis
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Hasar analizine giriş, hasarın sebepleri ve mekanizmaları. Hasarın teşhisi. Hasar analizinin kademeleri. Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri. Kırılma analizi, kırılma tipleri, kırılma mekaniği. Yorulma ve yorulma hasarı. Sürünme ve sürünme hasarı. Aşınma ve aşınma hasarı. Korozyon hasarları. Kaynak hataları. Metallerde özel kırılganlıklar (hidrojen, temper ve sıvı metal kırılganlıkları). Isıl işlem hataları. Mekanik işlem hasarları. Döküm hataları.
  İngilizce İçerik: Introduction to failure analysis, causes and mechanisms of failures. Identification of failures. Procedure of failure analysis. Destructive and nondestructive inspection techniques. Fracture analysis, types of fracture, fracture mechanics. Fatigue and fatigue failures. Creep and creep failures. Wear and wear failures. Corrosion failures. Welding defects. Embrittlement of metals (hydrogen, temper and liquid metal embrittlement). Heat treatment defects. Mechanical working defects. Casting defects.
           

  Endüstriyel Elektrometalurji
  Industrial Electrometallurgy
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Elektrokimyanın temelleri. Metal ekstraksiyonu, rafinasyonu ve üretimi. Elektroliz büyüklükleri ve parametreleri. Elektroliz hücresi dizayn parametreleri. İnorganik elektrolit prosesleri. Elektrokimyasal ve kimyasal kaplamalar. Elektrokimyasal şekillendirme. Korozyon. Piller ve yakıt hücreleri. Sensör teknikleri.
  İngilizce İçerik: Fundamental concepts of electrochemistry. The extraction, refining and production of metals. Electrolysis parameters. Principles of cell design. Other inorganic electrolytic processes. Electroplating and electroless plating. Electroforming. Corrosion. Batteries, fuel cells. Sensor techniques.
           
         
  Refrakter Metal ve Sert Malzeme Teknolojisi
  Refractory Metals and Hard Materials Technologies
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Genel bakış, tarihçe, kristal ve elektronik yapıları, refrakter metaller ve alaşımlarının (W, Mo, Re, Ta, süper alaşımlar) üretim teknolojileri ve uygulamaları, sert malzemelerin (karbürler, nitrürler, borürler, WC-Co, sermetler, elmas) üretim teknolojileri ve uygulamaları, proses-yapı-özellik ilişkileri.
  İngilizce İçerik: Overview, history, crystal and electronic structure, refractory metals and alloys (W, Mo, Re, Ta, superalloys) production techniques and applications, hard materials production and applications, processing-structure-property relations.
           
         
  Taramalı Elektron Mikroskop ve Elektron Mikroprob Analizi
  Scanning Electron Microscope and Electron Microprobe Analysis Techniques
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Taramalı elektron mikroskobunun yapısı (SEM) ve ayarları. Elektron tabancası, elektromanyetik mercek sistemi, objektif mercek odaklama şartları. SEM'de görüntü türleri, ikincil, soğurulmuş ve geri saçılmış elektron görüntülerinde kontrast mekanizması. SEM'de X-ışınları mikroprop analiz teknikleri (Enerji dağılımlı ve kristal spektrometre sistemleri), yarı ve tam kantitatif analiz yöntemleri. SEM için numune hazırlama teknikleri.
  İngilizce İçerik: Structure of scanning electron microscope (SEM). Electron gun, electromagnetic lens system and its adjustment, focusing conditions of objective lens. Electron images in SEM, secondary electron image, absorbed electron image, back- scattered electron image and the contrast mechanisms in the images. X-ray microprobe analytical techniques in SEM (Energy dispersive and wave lenght dispersive systems), semi quantitative analytical methods. Specimen preperation techniques used in SEM
           
         
  Seminer
  Seminar
  Yok
  Güz

  Türkçe İçerik: Öğrencinin verilen bir konuyu araştırıp rapor halinde yazması ve dinleyiciler karşısında sunması.
  İngilizce İçerik: Student is required to prepare a scientific report on a given topic and to present it in front of the audience.
           
         
  Kırılma Mekaniği
  Fracture Mechanics
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Kırılma mekaniğine giriş ve tarihçesi, gerilim konsantrasyonları, elastik-plastik kırılma mekaniği, gevrek malzemelerde Griffith kırılma teorisi, çatlak ucundaki gerilimler, gevrek malzemelerde çatlak şekilleri, kırılma mekaniğinde Irwin formülasyonu (gerilim şiddet faktörü), kırılma mekaniğinde Irwin formülasyonu (enerji bırakma hızı), iç gerilmeli çatlaklar, çok eksenli gerilmelerde kırılma, J-integral ve R-eğrisi, elastisite ve mukavemet ölçümleri, gerilim şiddet faktörünün hesaplanması, kırılma mekaniğinin mühendislik uygulamaları.
  İngilizce İçerik: Introduction to fracture mechanics and it's history, stress concentrations, elastic-plastic fracture mechanics, the Griffith theory of fracture in brittle materials, stress at the crack tip, crack shape in brittle materials, the Irwin formulation of fracture mechanics (the stress intensity factor), the Irwin formulation of fracture mechanics (the energy release rate), internal stress at cracks, failure under multiaxial stress, J-integral and R-curve, measurements of elasticity, strength, calculation of stress intensity factor, engineering applications of fracture mechanics.
           

  Geçirim Elektron Mikroskobu ve Malzemelerin Analizinde Uygulamalar
  Transmission Electron Microscope and Its Application in Analysis of Materials
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Geçirim elektron mikroskobun (TEM) yapısı ve vakum sistemleri. Elektromanyetik mercek sistemleri ve mercek kusurları. Temel görüntü çeşitleri. TEM'de ayar ve kalibrasyon. Elektron difraksiyon oluşumu, Ewald Küresi, nokta patern, Kikuchi çizgileri ve difraksiyon çözümü. Görüntü kontrast mekanizmaları (kinematik ve dinamik teori). Tane ve tane sınırı, çökelti, dislokasyon, istif hataları, antifaz domain görüntüleri ve kantitatif değerlendirmeler. TEM için numune hazırlama teknikleri.
  İngilizce İçerik: Structure of transmission electron microscope (TEM), vacuum and electron optic systems. Types basic images in TEM. Adjustment of electron optics and their calibration. Theory of electron diffraction, Ewald sphere, evaluation of diffraction patterns and Kikuchi patterns. Image contrast mechanisms (kinematic and dynamic theories on image formation). Quantitative image evaluations on grains and grain boundaries, precipitation, dislocation, stacking faults and antiphase domains. Specimen preparation techniques employed in TEM.
           
         
  Hafif Alaşımlar
  Light Alloys
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Al, Mg ve Ti'un üretim yöntemleri. Al alaşımlarında yaşlandırma sertleştirmesi prosesi, korozyon davranışı ve mekanik özellikleri. Dövme ve döküm Al alaşımlarının üretimi, dizaynı, özellikleri ve sertleştirme yöntemleri. Isıl işlem uygulanabilen ve uygulanamayan Al alaşımları ile özel Al ürünleri. Al-Si, Al-Cu, Al-Mg ve Al-Zn-Mg sistemleri. Mg alaşımlarının ergitilmesi, dökümü, alaşımlanması ve dizaynı. Zr içeren ve içermeyen döküm alaşımları, elektrokimyasal özellikleri, işlenmesi ve kaynak özellikleri. ?, ?, ?/? Ti alaşımları, fabrikasyon işlemleri ve dökümü.
  İngilizce İçerik: Production method of Al, Mg and Ti. Age hardening process for Al alloys, corrosion behavior and mechanical properties. The production, design and properties of wrought and cast Al alloys and hardening methods. Heat treatment applicable and non-applicable Al alloys and special Al products. Al-Si, Al-Cu, Al-Mg, Al-Zn-Mg systems. Melting, casting, alloying and design of Mg alloys. Zr containing and Zr non-containing casting alloys, electrochemical properties, processing and welding properties. ?, ?, ?/? Ti alloys, fabrication procedures and casting.
           
         

  Hidrometalurji
  Hydrometallurgy
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Seyreltik ve seyreltik olmayan çözeltilerin fizikokimyası. Aktivite katsayısının tahmini. Çözünürlük hesaplamaları. Denge sabitine sıcaklık ve basıncın etkisi. Potansiyel-pH diyagramları. Hidrometalurjik sistemlerde kütle dengesi. Boyut analizi ve boyutsal gruplar. Konvektif kütle transferi için hız profili. Liç geometrisi, daralan nüve modeli. Metallerin, metal oksitlerin ve sülfürlerin liçi. Metal çökelmesi, sementasyon. İyon değişimi, solvent ekstraksiyon.
  İngilizce İçerik: Thermochemistry of dilute and concentrated solutions, estimation of activity coefficient, solubility calculations. Effects of temperature and pressure on the equilibrium constant. Potential-pH diagrams. Mass balance of hydrometallurgical systems. Dimension analysis and dimensional groups. Velocity profile required for convective mass transfer. Leaching geometry. Shrinking core model. Leaching of metals, metaloxide and sulfides. Metal precipitation, cementation, ion-exchange, solvent extraction.
           
         
  Arayüzey Olayları
  Interfacial Phenomena
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Arayüzeylerin termodinamiği. Adsorbsiyon özellikleri. Şarjlı yüzeylerin elektriksel özellikleri. Arayüzey reaksiyonlarının kinetiği. Köpük ve emülsiyonların oluşumu ve kararlılığı.
  İngilizce İçerik: Thermodynamics of interfaces. Adsorption properties. Electrical properties of charged surfaces. Kinetics of interfacial reactions. Formation and stability of foams and emulsions.
           
   
  Yüksek Sıcaklıkta Deformasyon
  Deformation at Elevated Temperatures
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Zamana bağlı deformasyon tipleri. Sürünme tanımı ve sürünmeye etki eden faktörler. Gerilme ve sıcaklığın sürünmeye etkisi. Mikroyapının sürünmeye etkisi. Sürünmede deformasyon mekanizmaları. Deformasyon mekanizmaları haritaları. Kırılma mekanizmaları haritaları. Statik ve dinamik toparlanma ve yeniden kristalleşme. Sıcak işlem sırasında ve sonrasında toparlanma ve yeniden kristalleşme. Sıcak işlemin mekanik özelliklere etkisi. Termomekanik işlemler. Süperplastisite. Süperplastik deformasyon türleri ve mekanizmaları. Yüksek sıcaklık uygulamaları için malzeme seçimi
  İngilizce İçerik: Types of time dependent plastic deformation. Creep and the factors which influences creep. The effects of stress. Temperature and microstructure on creep. Deformation mechanisms of creep. Deformation mechanism maps. Fracture mechanism maps. Dynamic and static recovery and recrystallization. Recovery and recrystallization during and after hot working. The effect of hot working on mechanical properties. Thermo- mechanical treatments. Superplasticity. The mechanisms and the types of superplastic deformation. Material selection for high temperature applications.
           
         
  İleri Refrakter Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamaları
  Advanced Refractory Materials and Industrial Application
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Tuğla ve dökülebilir refrakterler. Karbon katkılı refrakterler ve üstünlükleri. Çimentolu, düşük çimentolu, çimentosuz ve kendinden akmalı dökülebilir refrakterler ve üstünlükleri. Bu refrakterlerin üretimi ve üretimindeki gelişmeler. Refrakter özelliklerin tayini. Endüstriyel uygulamaları. refrakter astarın dizaynı. mekanik, termomekanik ve kimyasal koşulların incelenmesi. Uygun refrakter seçimi.
  İngilizce İçerik: Brick and castable refractories. Carbon added refractories and advantages. Cement, low cement, no-cement and self flowing castables and advantages. Production of these refractories and developments. Determination of refractory properties. Industrial applications. Design of refractory linings. Investigations of thermal, mechanical, thermomechanical and chemical conditions. Selecting suitible refractories.
           
         
  Mühendislik Alaşımlarında Gevreklik
  Embrittlement of Engineering Alloys
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Ni ve Ni alaşımlarında tane sınırı gevrekliği, agresif olmayan ortamlarda demir alaşımlarında tanelerarası kırılma, hidrojen gevrekliği, kaynaklı malzemelerde gevreklik, radyasyonun yol açtığı gevreklik, yüksek sıcaklık alaşımlarında gevreklik, yüksek sıcaklık korozyonu ve alaşım-gaz etkileşimleri, wolfram ağır alaşımlarda gevreklik mekanizmaları.
  İngilizce İçerik: Grain boundary embrittlement of Ni and Ni alloys, intergranular fracture in ferrous alloys in nonaggressive environments, hydrogen embrittlement, emmbrittlement of welds, irradiation embrittlement, embrittlement of high temperature alloys, high temperature corrosion and gas-alloy interactions, embrittlement of tungsten heavy alloys.
           

  Seminer
  Seminar
  Yok
  Bahar

  Türkçe İçerik: Öğrencinin verilen bir konuyu araştırıp rapor halinde yazması ve dinleyiciler karşısında sunması.
  İngilizce İçerik: Student is required to prepare a scientific report on a given topic and to present it in front of the audience.
           
         
  Metallerin Yüksek Sıcaklık Oksidasyonu
  High Temperature Oxidaiton of Metals
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Metallerin yüksek sıcaklıkta oksidasyonunun termodinamik temelleri, oksidasyon mekanizmalarına giriş, mekanizmalar, iletim mekanizmaları, n-tipi ve p-tipi yarı iletkenler, oksidasyon hızları, Wagner'in oksidasyon teorisi, lineer hız yasası, parabolik hız yasası, lineer hız yasasından parabolik yasaya geçiş, logaritmik hız yasası. Saf metallerin ve alaşımların oksidasyonu. Metallerin yüksek sıcaklık oksidasyonunda deneysel metodlar (gravimetrik, manometrik, volumetrik vb.), oksitlenmeyi etkileyen parametrelerin (metalik malzemelerin yüzey koşulları, saflığı, gaz hızı, empürite vb.) incelenmesi.
  İngilizce İçerik: Thermodynamic fundamentals of high temperature oxidation of metals, introduction to oxidation mechanisms, transport mechanisms, n-type and p-type semiconductors, oxidation rates, Wagner's oxidation theory, linear rate law, parabolic rate law, transition from linear rate law to parabolic rate law, logarithmic rate law. Oxidation of pure metals and alloys. Experimental methods for high temperature oxidation of metals (gravimetric, manometric, volumetric etc), investigation of parameters affecting oxidation (surface condition of metals, purity, gas flow rate, impurity etc.).
           
         
  Ekstraktif Metalurjide Heterojen Reaksiyon Sistemlerinin Kinetiği ve Reaktör Tasarımı
  Kinetics and Reactor Design of Heterogeneous Reaction Systems in Extractive Metallurgy
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Akışkan katı reaksiyonlarda gözeneksiz ve gözenekli tek partikül davranışı ve model seçimi, gaz filmi - gözenek - kimyasal reaksiyon direnci kontrolünde reaksiyon kinetiği, küçülen partikülde hız bağıntıları, gaz - sıvı reaksiyonlarında çift film teorisi, film dönüşüm parametresi, çözünürlük, reaktör tasarımı.
  İngilizce İçerik: The behavior of dense (non-porous) and porous particles during fluid-solid heterogeneous reactions and model selection. Reaction kinetics under control of gas film, pore and chemical reaction resistance. Rate equations for the shrinking particles. Double film theory for gas-liquid reactions, film transformation parameter, solubility, reactor design.
           
         
  Elektronikte Kullanılan Seramik Malzemeler ve Özellikleri
  Ceramic Materials Used in Electronics and Their Properties
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Elektrik iletkenliğinde bant modeline kısa bakış, yalıtkan seramikler ve özellikleri, iyonik iletkenlik ve iyonik iletken seramikler, yarı iletken seramik malzemeler, piezoelektrik seramik malzemeler ve özellikleri, kapasitör seramikler, süper iletkenlik ve özellikleri, bu özelliği gösteren seramik malzemeler, elektron seramiklerin üretim yöntemleri.
  İngilizce İçerik: Band model of the electronic conduction in materials. Insulator ceramics and their properties. Ionic conductivity and ionic conductor ceramics, semiconductor ceramics, piezoelectric ceramics and their properties, ceramic capasitors, superconductor ceramics. Manufacturing techniques used in the production of electronic ceramics.
           
         
  Demirli Ham Maddelerin Redüksiyonu
  Reduction of Iron Ore Based Raw Materials
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Demir içeren ham maddeler; cevher, sinter ve peletler. Demir oksitlerin indirgenme termodinamiği ve kinetiği. Ham demir üretimi için konvensiyonel ve alternatif süreçler. Konvensiyonel ve alternatif ham demir üretim süreçlerinde enerji ve kütle dengesi. Demir üretiminde enerji tasarrufu.
  İngilizce İçerik: Iron ore based raw materials; ores, sinter and pellets. Thermodynamics and kinetics of iron oxide reduction. Conventional and alternative reduction processes for iron production. Heat and mass balances in the conventional and alternative reduction processes. Energy savings in iron making.
           

  İleri Seramik Malzemelerin Üretim Yöntemeleri
  Production of Advanced Ceramic Materials
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: İleri mühendislik seramik hammaddeleri ve özellikleri. Seramik tozların üretimi; geleneksel ve modern toz üretim teknikleri. Sol-Jel yöntemi, solüsyon yöntemleri, kimyasal buhar çöktürme (CVD), fiziksel buhar çöktürme (PVD), seramik tozların yüksek sıcaklık işlemleri ile üretimi. Seramik ürünlerin şekillendirilmesi; çamur döküm, enjeksiyon, ekstrüzyon, şerit döküm, kuru presleme, soğuk izostatik presleme (CIP), sıcak izostatik presleme (HIP). Kurutma ve sinterleme fırınları.
  İngilizce İçerik: Raw materials and properties of advanced ceramic. Manufacturing ceramic powders; conventional and modern techniques. Sol-Gel, solution, CVD (chemical vapor deposition), PVD (physical vapor deposition) methods and high temperature processes of ceramic powder production. Forming of ceramic bodies; slip casting, injection, extrusion, tape casting, dry pressing, CIP (cold isostatic press). HIP (hot isostatic press). Drying and sintering furnaces.
           

  İleri İnce Film ve Kaplama Teknolojileri
  Advanced Thin Film and Coating Technologies
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Introduction to thin film and coating technologies, physical vapor deposition, sputtering, ion plating, chemical vapor deposition, plasma spray and detonation gun coating techniques, coating caharacterization (morphology, composition, residual stress, texture), surface characterization techniques, application of coating tecnologies for microelectronics.
  İngilizce İçerik: Introduction to thin film and coating technologies, physical vapor deposition, sputtering, ion plating, chemical vapor deposition, plasma spray and detonation gun coating techniques, coating caharacterization (morphology, composition, residual stress, texture), surface characterization techniques, application of coating tecnologies for microelectronics.
           

  Alaşımlı ve Özel Çeliklerin Üretimi
  Production of Alloyed and Special Steels
  3+0
  Güz

  Türkçe İçerik: Alaşım elementlerinin çeliklerin özelliklerine etkileri. Alaşımlı çeliklerin sınıflandırılması, standartlarda belirtilmesi, özellikleri ve kullanım alanları. Çelik üretiminin genel prensipleri, rafinasyon ve alaşımlandırma. Takım, ısıya dayanıklı, derin çekilebilir, aşınmaya dayanıklı, maraging, yüksek mukavemetli düşük alaşımlı, çift fazlı, ıslah, otomat, yay, sementasyon ve paslanmaz çeliklerin üretimi. Özel amaçlara yönelik çeliklerin üretilmesi.
  İngilizce İçerik: Effects of alloying elements on steel properties. Classification of alloyed steels, properties, applications and steel standards. General principles of steel production. Alloying and refining of steel. Production of tool, heat resistant, deep drawn, abrasion resistant, maraging, high strength low alloy, dual phase, heat treatable, free cutting, spring, case hardening and stainless steels. Production of steels for special purposes.
           

  Seminer
  Seminar
  Güz

  Türkçe İçerik: Öğrencinin verilen bir konuyu araştırıp rapor halinde yazması ve dinleyiciler karşısında sunması.
  İngilizce İçerik: Student is required to prepare a scientific report on a given topic and to present it in front of the audience.
           

  Çözelti Termodinamiği ve Galvanik Hücreler
  Thermodynamic of Solution and Galvanic Cells
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Raoult ve Henry kuralları, Gibbs-Duhem bağıntısı ve uygulamaları, ideal ve ideal olmayan çözelti özellikleri, regüler çözeltiler, galvanik hücreler, hücre tipleri, katı elektrolitler, elektrokimyasal denge diyagramları.
  İngilizce İçerik: Raoult and Henry rules, Gibbs-Duhem equation and its applications, properties of ideal and non-ideal solutions, regular solutions, galvanic cells, cell types, solid electrolytes, electrochemical equilibrium diagrams.
           
     
     
  Manyetik Seramik Malzemeler ve Özellikleri
  Magnetic Ceramic Materials and Their Properties
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Manyetizma teorisine kısa bakış, paramanyetizm, diamanyetizm, ferromanyetizm ve ferrimanyetizm, manyetik özelliklerin tanımı ve ölçümü, sert manyetik seramiklerden baryum ve stronsiyum ferritler, kristal yapıları, isotropik ve anisotropik mıknatıs üretimi, yumuşak ferritlerden nikel-çinko ve mangan-çinko ferritler, kristal yapıları ve üretimi, kullanım alanları.
  İngilizce İçerik: Theory of magnetism. Paramagnetism, diamagnetism, ferromagnetism and ferrimagnetism. Definition of magnetic properties and their measurements, hard magnetic ceramics (barium and stronsium ferrites). Production of isotropic and anisotropic permanent ceramics magnets. Soft ferrites (nikel-zinc and manganese-zinc ferrites), crystal structure and their magnetic properties, production of soft magnetic ferrite ceramics.
           

  İleri Toz Metalurjisi ve Sinterleme Teknikleri
  Advanced Powder Metallurgy and Sintering Techniques
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Toz üretimi; mekanik, elektrolitik, kimyasal ve atomizasyon üretim teknikleri. Tozların karakterizasyonu; tane boyutu ve dağılımı analizi, yüzey alanı analizi, morfolojileri, preslenebilirlik ve kimyasal karakterizasyon. Toz karışımlarının hazırlanması. Presleme; soğuk ve sıcak presleme, tek yönlü ve çift yönlü presleme teknikleri, ham yoğunluk - basınç, yaş mukavemet - yoğunluk, yaş mukavemet - pres basıncı ilişkileri, yağlayıcıların etkisi. Sinterleme; sinterleme teorisi, gözenek yapıları, sinterleme diyagramları, preslemenin etkisi, katı ve sıvı faz sinterlemeleri, sinterleme atmosferleri, sinterleme fırınları. Sinterlenmiş ürünün karakterizasyonu; mikroyapısal özellikler, gözenek karakteristiği, mekanik özellikler, yüzey özellikleri ve fiziksel özellikler. Sinterleme sonrası uygulanan işlemler; yüzey işlemleri ve ısıl işlemler.
  İngilizce İçerik: Powder fabrication and powder characterization. Tailoring powders for shaping and consolidation. Compaction; lubrication, cold and hot compaction, green density-pressure, green strength-density, green strength-compaction pressure relationships. Sintering; sintering theory, pore structures in sintering, sintering diagrams, compaction effects on sintering, solid-state and liquid phase sintering, sintering atmospheres, sintering furnaces. Compact characterization; microstructural features, pore characteristics, mechanical properties, surface properties and physical properties. Finishing operations.
           

  Yapısal Seramik Malzemeler
  Structural Ceramic Materials
  3+0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Mühendislik uygulamalarda kullanılan oksit, karbür, nitrür ve oksi-nitrür esaslı seramik yapılar. Partikül ve fiberle takviye edilmiş seramik kompozit malzemeler. Dönüşüm toklaştırması gibi mukavemet arttırıcı işlemler. Sertlik, mukavemet, kırılma, yorulma ve aşınma gibi mekanik özellikleri, ısı iletimi, ısıl genleşme, ısıl şok ve sürünme gibi termo-mekanik özellikleri gelişmiş seramikler ve özellikleri.
  İngilizce İçerik: Oxide, carbide, nitride and oxi-nitride based structural ceramics. Particle and fiber reinfoced ceramic composite materials. Strengthening processes such as transformation toughening. Mechanical and thermomechanical properties improved ceramics.
           

  Seminer
  Seminar
  Bahar

  Türkçe İçerik: Öğrencinin verilen bir konuyu araştırıp rapor halinde yazması ve dinleyiciler karşısında sunması.
  İngilizce İçerik: Student is required to prepare a scientific report on a given topic and to present it in front of the audience.
      

Metalurji ve malzeme mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |