Restorasyon Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Restorasyon Doktora Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum Yüksek Lisans mezuniyet ortalaması 3.0/4.0 (85/100) olmalıdır. LİSANS: Mimarlık ,İnşaat Mühendisliği ,Kimya, Şehir ve Bölge Planlama mezunları ile Y.LİSANS: Restorasyon, Mimarlık Tarihi, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Koruma, Taşınır Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarımı, Kültür Mirası Korunması ve Onarımı mezunları tercih edilir. İstenen ek belgeler: Referans Mektubu, CV, Portfolyo(yapılan projeler ve varsa korumaya yönelik belgeleme ve stajlarla ilgili A3 formatında dosya), Yüksek Lisans Tezi Not: Restorasyon dışındaki yüksek lisans programlarından kabul edilen öğrencilerin, önce Program Yürütme Kurulu tarafından öğrencinin altyapısına göre tanımlanan 2-4 yarıyıllık bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Restorasyon Doktora Programı

  Ders Listesi


  Tarihi Çevrede Koruma ve Tasarım Sorunları
  Geleneksel Strüktürler ve Yapım Teknikleri I (Antik ve Bizans)
  Endüstri Arkeolojisi
  Anıtlarda Yeniden Yapım Sorunları
  Uzmanlık Alan Dersi
  19. Yüzyıl İstanbul unda Kentsel Dönüşüm
  Anadolu Kent Tarihi    
  Laboratory Training for Architectural Conservators
  Conservation of Stone     
  Ortaçağ Yapılarında Yapım Teknikleri ve Koruma Sorunları
  Uzmanlık Alan Dersi    

  Ders İçerikleri

  Tarihi Çevrede Koruma ve Tasarım Sorunları
  Tarihi çevrelerin özgün mimarisini yaratan ve onları korunmaya değer yapan yapı grupları ve tek yapıların, farklı örnekler üzerinde sokak/ada/parsel bazındaki tipolojik dökümlerinin irdelenmesi; bu özellikler ışığında yoğun tarihi çevrelerdeki boş/yıkılmış/sıhhileştirilmesi gerekli alanlara yeni yapı yaparken, ya da eski yapıya yeni ek getirirken gözönüne alınması gerekli temel ilke ve veriler, konuya yönelik uluslar arası kararlar; farklı tarihi yapı gruplarının yeniden işlevlendirilmesi konusunda güncel yaklaşımlar; Avrupa ve Amerika dan tarihi çevre koruma ve tasarım örnekleri üzerinde tartışma; Türkiye den ve İstanbul dan seçilen eski dokuya yeni yapı ve eski yapıya yeni ek uygulamalarının incelenmesi.

  Geleneksel Strüktürler ve Yapım Teknikleri I (Antik ve Bizans)
  Yunan, Roma ve Bizans dönemleri mimarisinin strüktür ve yapIm teknikleri ele alınmakta, strüktür özellikleri, alt yapı ayrıntıları (temel, döşeme), duvar örgüsü türleri, taş işleme aletleri ve teknikleri, taş, tuğla ve harç gibi yapı malzemeleri, taşıyıcı ögeler (sütun, ayak, düz atkı, eğrisel atkı) ve bunların iç ilişkileri, yapi içindeki yerleri, yerlerine tespiti, tonoz kubbe gibi kargir eğrisel örtüler incelenmektedir. Derslerde örnek yapılar üzerinde gözlemlerle yapım tekniğinin analizi istendiği gibi, doktora adayı öğrencilerden İstanbul Bizans yapılarından birini seçerek yapı üzerinde gözlem yapması ve çizimli bir restitüsyon denemesi istenmektedir. Bu ödevleri sırasında yapacakları araştırmalarla konunun derinine inebileceklerdir.

  Endüstri Arkeolojisi
  Endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstri arkeolojisi ile teknoloji tarihinin ilişkisi; endüstri arkeolojisi verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstri arkeolojisi anıtlarının ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; Türkiye'de endüstri arkeolojisinin özgül sorunları; endüstri-öncesi dönemin üretim teknolojileri ve tesisleri; erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; konuyla ilgili uluslar arası örgütler ve kurumlar; örnek durumlar, çözümler ve irdelenmeleri

  Anıtlarda Yeniden Yapım Sorunları
  Anıtlarda deprem, yangın, savaş ve sosyo-politik, kültürel, dinsel değişimlerin neden olduğu tahribat; rekonstrüksiyon (yeniden yapma) kavramı; yeniden yapımda amaç, gerekçe, uygulanma koşulları ve yöntemleri; kentsel belleğin korunması, çevre bütünlüğünün korunması, toplumsal kimlik kaygıları, turizm ve rant hedefleri; anıtın tarihi belge değeri, mimari ve simge değeri; yeniden yapımda restitüsyon problemleri; yeniden yapılan anıtın özgünlük sorunları, yeniden yapımda kullanılacak malzeme ve yapım teknolojisinin tartışılması; uluslar arası yaklaşım, ilkeler, tüzükler; ülkemizdeki durum, ilgili yasa ve ilke kararları; dünyadan ve Türkiye'den uygulama örneklerinin irdelenmesi.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  19. Yüzyıl İstanbul'unda Kentsel Dönüşüm
  18.yy.da İstanbul da Batılılaşmayla başlayan değişimler ve bunları yaratan ortam; 19.yy.İstanbul undaki kentsel değişimler; yeni kurumlar; yeni yapı tipleri; imar düzenlemeleri ve nizamnameler; 19. yy. İstanbul undan önemli bölgelerde, kentsel dönüşümün incelenmesi ve irdelenmesi.

  Anadolu Kent Tarihi

  Anadolu kentlerinin tarihsel gelişimi; örnek tarihi kent dokularının incelemesi; Anadolu kentlerinde karşılaşılan geleneksel yapı tiplerinin tipolojik analizi; Anadolu kentlerinin yönetim yapısı; Anadolu kentlerinde sosyal doku, ekonomik kaynaklar, zenaatlar; Osmanlı devri şeriyye sicilleri, tapu kayıtları gibi yazılı kaynaklarının analizi; kent haritası, gravür vb. çizili kaynakların mimarlık tarihi açısından yorumlanması; kaynakların değerlendirilmesiyle kent gelişiminin tesbiti; Anadolu kentinde koruma sorunları.

  Laboratory Training for Architectural Conservators

  Bu dersin amacı mimari koruma uzmanlarına koruma harçlarının kompozisyonlarının belirlenmesi konusunda önbilgiler vermek ve gerekli laboratuar deneyimini elde etmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında hem teorik bilgi aktarımı hem de deneysel çalışmalar birlikte yer almaktadır. Bu ders kapsamında yer alan deneysel çalışmalar arasında mimari yüzeylerden örnek alınması ve bunların ölçümü, gözenekli yapı malzemelerinin fiziksel ve mekanik niteliklerinin belirlenmesi, tuzların hareketi, tuz kristallenme çevrimleri, suda çözünebilen tuzlerın niteliksel analizi, geleneksel harç ve sıvaların karakterizasyonu, onarım harçları için karışım tasarımları, yapı taşlarının temizlenmesi ve bozulmuş taşların sağlamlaştırılması sayılabilir.

  Conservation of Stone
  Taş koruma kuramının ve uygulamalarının tarihsel evrimi (19 yüzyılın sonu - 2002); taş sağlamlaştırıcılar; inorganik sağlamlaştırıcılar; doğal organikler; inorganiklerin başarısızlık nedenleri; organik sağlamlaştırıcılar; etil silikat, epoksi reçineleri, akrilik reçineler, alkil alkoksi silanlar, silan-siloksanlar ve su iticiler; son gelişmeler: mikroemülsiyonlar; bir taş sağlamlaştırıcıda aranan nitelikler ve uygulamada etkinliğin ölçütleri; doğal taşlarda bozulma ortamları ve morfolojileri; uygun sağlamlaştırıcılar; kozmetik ve plastik onarımlar; sağlamlaştırıcıların etkinliğinin araştırıldığı bir laboratuar araştırma programı ve ilgili deney standartları.

  Ortaçağ Yapılarında Yapım Teknikleri ve Koruma Sorunları
  Ortaçağ mimarisinde yapı tipleri; bu yapılarda kullanılan yapım teknikleri ve bölgesel özellikler; yapıların malzeme, yapı elemanları, işçilik, biçim, taşıyıcılık özelliklerinin irdelenmesi; yapı çözümleme çalışmaları, yapım tekniği analizleri; yapılardaki farklı dönem eklerinin ve restitüsyon problemlerinin tartışılması; sağlamlaştırma ve bütünleme sorunları; özgün yapım tekniklerinin korunması konusunda sorunlar, yöntemler ve uygulamalar; yeniden kulanım sorunlarının irdelenmesi.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |