Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Periodontoloji Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Periodontoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Periodontoloji Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  PERİODONTOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

  Periodontoloji Doktora programının amacı klinik, davranış ve biomedikal bilimleri alanında bir temel eğitim sağlayarak bu eğitim sonrasında hastalıkları, anomaliteleri ve periodontal ve periimplant dokuları etkileyen yapısal bozuklukların teşhis ve tedavileri konusunda yeterli bir klinisyen yetiştirmektir.

  DERS LİSTESİ


  ADCH603    AĞIZ, YÜZ VE BOYUN ENFEKSİYONLARI VE TEDAVİSİ       
  ADCH604    AĞIZ HASTALIKLARI           
  ADCH631    AĞIZ VE ÇENE TÜMÖRLERİ VE KİSTLERİ
  PER601       İLERİ PERİODONTOLOJİ I
  PER603       PERİODONTAL HASTALIKLARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE DENTAL PLAK
  PER604       PERİODONTAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ                
  PER605       PERİODONTOLOJİDE TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ       
  PER606       PERİODONTOLOJİDE TEDAVİ PLANLAMASI
  PER607       OKLÜZYON VE PERİODONTAL HASTALIKLAR
  PER608       PROTETİK YAKLAŞIMLAR VE PERİODONTAL TEDAVİ       
  PER609       PERİODONTAL-ENDODONTİK İLİŞKİLER     
  PER610       SİSTEMİK HAST. VE PERİODONTAL DOKULAR       
  PER612       İLERİ PERİODONTAL TEDAVİ II       
  PER613       İMPLANT UYGULAMALARI VE PERİİMPLANTİTİS TED.       
  PER614       PERİODONTAL HASTALIKLAR VE GENETİK       
  PER615       PERİODONTOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ                 
  PER617       LİTERATÜR I       
  PER618       PERİODONTAL HASTALIKLARIN İMMÜNOLOJİ       
  PER620       TEMEL VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ       
  PER622       LİTERATÜR II       
  PER624       İLERİ PERİODONTAL TEDAVİ I       
  PER625       PERİODONTAL HASTALIKLARDA KEMOTERAPİ                 
  PER627       İLERİ PERİODONTOLOJİ II       
  PER699       TEZ ÇALIŞMASI       
  SABE601     BİYOİSTATİSTİK       
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ             

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 38 kredi alacaktır.

  DERS  KAPSAMLARI  PER 601 İleri Periodontoloji I :
  Periodontal dokuların anatomi, histoloji ve fizyolojisi.

  PER 603 Periodontal Hastalıkların Mikrobiyolojisi ve Dental Plak :
  Periodontal hastalıkların primer etkeni olarak kabul edilen dental plağın oluşum teorileri, özellikleri ve mikrobiyal içeriğin değerlendirilmesi.

  PER 604 Periodontal Hastalıkların Patogenezi :
  Periodontal hastalıklara karşı vücudu savunan mekanizmalar ve bu proçesleri etkileyerek periodontal dokuların yıkımına neden olan faktörler.

  PER 605 Periodontolojide Teşhis ve Tedavi Yöntemleri :
  Periodontal hastalıkların teşhisi sırasında kullanılan rutin ve gelişmekte olan  yardımcı teşhis yöntemleri.

  PER 606 Periodontolojide Tedavi Planlaması :

  Periodontal hastalığın tedavi planlaması aşamaları ve bireye özgü tedavi planlaması.

  PER 607 Oklüzyon ve Periodontal Hastalıklar :
  Oklüzal uyumsuzluklar, bunların periodontal dokulara yansıması ve tedavileri.

  PER 608 Protetik Yaklaşımlar ve Periodontal Tedavi :

  Protetik tedavi öncesinde periodontal dokuların hazırlanması, protetik restorasyonlar ve periodontal dokuların uyum ve sağlığı, periodontal tedavi sonrası splint uygulamaları.

  PER 609 Periodontal-Endodontik İlişkiler :

  Periodontal dokularla periapikal enfeksiyonlar arasındaki ilişki ve bunların tedavi prensipleri, furkasyon sorunları ve tedavileri.

  PER 610 Sistemik Hastalıklar ve Periodontal Dokular :

  Bazı sistemik hastalıkların periodontal dokular üzerine etkileri ve tıbbi tedavi altındaki hastalara uygulanılacak periodontal tedaviler.

  PER 612 İleri Periodontal Tedavi 1I :
  Periodontal hastalıkların tedavisi ve ileri vakaların tedavisinde kullanılan cerrahi yaklaşımlar.

  PER 613 İmplant Uygulamaları ve Periimplantitis Tedavisi :
  Oral implant sistemleri, prensipleri ve periimplant dokuların tedavileri.

  PER 614 Periodontal Hastalıklar ve Genetik :

  Güncel literatür çerçevesinde periodontal hastalıkların genetik predispozisyonu ve genetik yapının periodontal hastalıkların seyri üzerine etkileri.

  PER 615 Periodontolojide Araştırma Teknikleri :
  Genel araştırma planlamasının özelliklerinin yanısıra periodontolojide araştırma planlamasının incelikleri.

  PER 617 Literatür I :
  Periodontoloji ve implantolojiye ait son literatürün incelenmesi, vaka sunumları ve disiplinlerarası vaka değerlendirmeleri.

  PER 618 Periodontal Hastalıkların İmmünolojisi :

  Periodontal hastalıkların oluşum ve gelişim aşamalarında konağa ait immün cevabın rolü.

  PER 620 Temel ve Klinik İmmünoloji :
  Periodontal hastalıkların ortaya çıkmasında, gelişiminde ve tedavisinde rol alan temel immunolojik yapılar gözden geçirilerek son literatür bilgileri değerlendirilecektir.

  PER 622 Literatür II  :

  Periodontoloji ve İmplantolojiye ait son literatürün incelenmesi, vaka sunumları ve disiplinlerarası vaka değerlendirmeleri.

  PER 624 İleri Periodontal Tedavi I :
  Periodontal hastalıkların tedavisi ve ileri vakaların tedavisinde kullanılan cerrahi yaklaşımlar.

  PER 625 Periodontal Hastalıklarda Kemoterapi :
  Periodontal hastalıkların tedavisinde lokal ve sistemik kemoterapötik ajanların kullanımı ve yavaş salım sistemlerinin değerlendirmesi.

  PER 627 İleri Periodontoloji II :

  Periodontal hastalıkların etiyolojisi, epidemiyolojisi ve sınıflandırması.

  ADCH 603 Ağız,Yüz ve Boyun Enfeksiyonları ve Tedavisi:

  Maksillofasiyal cerrahide enfeksiyon yayılım yolları, apse, sellülit tanımı, yayılımı, müdahaleler, ve etkin antibiotikler; genel antibiotik profilaksisi, endokardit profilaksisinde yenilikler; Kronik böbrek yetmezliklerinde ve karaciğer hastalarındaki ağız diş bulguları ve bu hastalara yaklaşımlar, immun yetmezliği olan hastalara yaklaşımlar.

  ADCH 604 Ağız Hastalıkları:

  Oral patolojik lezyonların teşhis tedavileri histopatolojik ve klinik değerlendirmeleri.

  ADCH 631 Ağız ve Çene Tümörleri ve Kistleri :
  Oral ve maksillofasiyal bölgedeki benign ve malign lezyonlar, biyopsi teknikleri ve patolojik cerrahi tekniklerinde yenilikler.

  SABE 601 Biyoistatistik


  SABE 602 Araştırma Teknikleri

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |