Otomotiv Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Otomotiv Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (75/100) olmalıdır. Mühendislik bölümlerinin mezunları başvurabilir.
 • Program tanımları
  Otomotiv Yüksek Lisans Programı

  Ders listesi

  Zorunlu  Dersler    
  Cadde ve Ray Taşıtlarının Dinamiği
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  Computer Aiede Simulation in Automotive Engineering (CAS)
  İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşumu
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics

  Seçmeli Dersler
  İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma
  İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi    
  Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri    
  Taşıt Tasarımı
  Yoldışı Araç Mekaniği
  Combustion Fundamentals
  Şasi ve Karoseri Tasarımında İleri Yöntemler     
  Taşıtlarda Güç Aktarımı
  Taşıtlarda Ömür Testleri
  Automotive Tribology
  Spark Ignition Engine Combustion
  Vehicle Control Systems
  Cadde ve Ray Taşıtlarının Titreşimleri

  Ders İçerikleri


  Cadde ve Ray Taşıtlarının Dinamiği
  Havalı lastik tekerleğin dinamiği, tekerlek asılışları, yalpa merkezleri ve ekseni, gezi dinamiği: genel denklemler, az ve aşırı dönme, bu karakterler üzerine olan etkiler, non-lineer etkiler, dinamik kararlılık, muhtelif datalı taşıtların karşılaştırılması, arkadan da direksiyon, raylı taşıtların dönmesi, tek izli taşıtların dinamiği, katarların dinamiği

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)

  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  Computer Aieded Simulation in Automotive Engineering (CAS) (Otomotiv Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Simülasyon)
  Mühendislik Simulasyon Tekniklerine Giriş. Simulasyonun temel hatkarı; Geometrik Modelleme, Fiziki Modelleme, Matematik Modelleme nişn temel yaklaşım özetleri. Çözüm Teknikleri ve araçlarının tanıtılması. Otomotiv Mühendisliği Problemlerine özel uygulamalar.

  İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşumu
  Diesel motorunun yakıt sistemi ve matematik modeli, yakıt jetinin parçalanması, demet oluşumu ve etkili parametreler, Damlacık çap dağılımının belirlenmesi, Damlacık buharlaşması, demet oluşumunun matematik modeli, Yanma odası şeklinin karışım oluşmasına etkisi, Diesel motorunda yanma odası tipleri, Hava hareketleri, Püskürtme sistemi ve matematik modeli, Püskürtme gecikmesi, Tutuşma ve yanma, Püskürtme parametreleri ile yakıt tüketimi ve emisyonlar arasındaki ilişki

  Benzin motorunun yakıt sistemi, Emme kanalına ve silindire doğrudan püskürtme, demet oluşumu ve etkili parametreler, Damlacık buharlaşması, demet oluşumunun matematik modeli, Püskürtme ve yanma odası şeklinin karışım oluşmasına etkisi, Hava hareketleri, Tutuşma ve yanma, Püskürtme parametreleri ile yakıt tüketimi ve emisyonlar arasındaki ilişki

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma
  Giriş, Tarihçe, Performans arttırıcı bir yöntem olarak aşırı doldurma, Aşırı doldurma sistemlerinin sınıflandırılması, Aşırı doldurmanın termodinamiği, Doldurucu ve motorun debi-basınç oranı karakteristikleri, Temel parametreler, Motor-doldurucu uyumu, Türbin-motor eş çalışması, Enerji dönüşüm metotları, Aşırı doldurmalı motorların güç, moment, yakıt tüketimi, ivmelenme ve emisyon karakteristiklerinin geliştirilmesi, Ara soğutma, Motor, türbin ve doldurucu sistemlerin matematik modelleri

  İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi    
  İçten Yanmalı Motorların geçmişi ve önemli özelliklerinin günümüze kader ki gelişimi. Yeni bir motor modelinin tasarımında ve geliştirilmesinde ana kriterler, matematik modeller ve hesaplama yöntemleri. Motor çevriminde meydana gelen olayların birbirine olan etkileri ve alternatiflerin karşılaştırılma yöntemleri.

  Modelleme, sonuçların değerlendirilmesi ve tasarıma uygulanmasına ait örnekler.

  Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri
  Taşıt motorları üzerinde yapılabilecek araştırmaların önemi ve sınıflandırılması, araştırma ve deney prensipleri, motor deneylerinin sınıflandırılması, motorun performans karakteristikleri ile ilgili araştırmalar, motor yükleme ve test donanımları, motor çevrimlerinin deneysel olarak çıkartılması ve analizi, yanma odası basıncı ölçü ve kayıt aletleri, motorlarda sıcaklık ölçümü ve ölçü aletleri, motorlarda vuruntu ve tutuşma gecikmesi araştırmaları.
      
  Taşıt Tasarımı
  Motorlu taşıtların geçmişi ve önemli özelliklerinin günümüze kadar ki gelişimi, yeni bir taşıt modelinin geliştirilmesinde tasarım zaman planı ve prensip diyagramı, taşıt tasarımında ana kriterler, taşıt özelliklerinin birbirlerine olan etkileri ve alternatiflerin karşılaştırılması yöntemleri, organizasyon ve tasarım analizi için matematik modeller, testler ve değerlendirme örnekleri, seri üretime geçiş.

  Yoldışı Araç Mekaniği
  Yol dışında hareket; kısa tarihçe, canlıların yürüme mekanizmaları, toprak-araç mekaniği. Toprağın mekanik özellikleri; bu özelliklerin pratik ölçülmesi, toprağın plastik denge teorisi. Toprak-araç ilişkileri; tekerlek ve paletin iş yeteneği, seyir direnci, cer kuvveti, toprağın taşıma kapasitesi. Yoldışı araçlarının iş yetenekleri; çeki yeteneği, iki ve dört tekeri tahrikli taşıtların karşılaştırılmaları, yakıt ekonomisi, arazide taşıma üretkenliği ve verimi. Paletli taşıtların dümenlenmesi, kaymalı dümenleme, güç ihtiyacı, dümenleme mekanizmaları. Yoldışı araçlarının sürüş ve konfor özellikleri. Hava yastıklı taşıtlar.

  Combustion Fundamentals (Yanmanın Temelleri)
  Kimyasal reaksiyon ifadeleri, stokyometrik bağıntılar; Temel termodinamik tanımlar, karışım oranı, ısıl değer, adyabatik alev sıcaklığı; Sonlu hızlı kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, Yanma kinetiği, reaksiyon hızı, hız katsayıları, Arhenius modeli, kompleks kimyasal reaksiyonlar ve disosiyasyon, denge sabitlerinin ve bileşenlerin hesabı, hidro karbon yakıtlar için yanma modeli, alev sıcaklığı hesabı; Dengeye erişmemiş prosesler, kısmi denge kabulü, hassasiyet analizi; Kinetik eşitlikler, ODD'ler için çözüm metodları; Reaksiyon sayısının indirgenmesi, yarı denge durumu kabulü, oksijen-hidrojen, hava-metan/diğer hidrokarbon yakıtlar için indirgeme modeleri; Tıutuşma ve patlama teorileri, tutuşma sıcaklığı, tutuşma geçikmesi, patlama limitleri,

  Yanma fiziği, çok bileşenli fiziksel sistemler için korunum denklemleri; Alev oluşumu, önkarışımlı yanma, laminar ve turbülanslı yanma, detonasyon, deflagrasyon; Diffüzyon kontrollü yanma, damlacığın buharlaşması ve yanması, katı yakıtların yanması; İs ve diğer kirleticilerin oluşumu.

  Şasi ve Karoseri Tasarımında İleri Yöntemler
  Şasi ve karoserinin tasarımı için gerekli olan ileri hesap yöntemlerinden; Birim Yük Metodu, Kuvvet Metodu, Taşıma Matris Metodu, Sonlu Eleman Deplasman Metodu'nun teorisi, Otomobil, Kamyon ve otobüs gövdelerinin hesabında ilgili teorilerin uygulaması (üç boyutlu kafes yapılar), Gövde tasarımında pasif emniyetle ilgili plastik deformasyon (enerji hesabı), Kesit çarpılması teorisi, Düğüm noktaları elastikliğinin etkisi, Çözümle ilgili software ve programların tanıtımı ve uygulaması.

  Taşıtlarda Güç Aktarımı
  Taşıt seyir performansları için gerekli büyüklükler. Bu performansı sağlamak için kullanılabilecek güç kaynakları ve dönüştürücüler. Dönüştürücülerin karakteristiklerinin tasarlanması., yakıt tüketimine etkileri. Güç iletimi tipleri. İki akstan tahrik.

  Taşıtlarda Ömür Testleri
  Yorulma tasarımına giriş, operasyonel işletme dayanımını etkileyen parametreler, Yol datası toplama, proses etme ve teorik ve deneysel ortamda kullanma teknikleri, Yükleme çeşitleri, Blok-program ve rastlantısal yükleme, yük spektrumu-test spektrumu ilişkisi, Ülke yol şartlarını temsil eden yük spektrumu ve ömür çevrimlerinin elde edilme teknikleri, Taşıt gövde ve komponent bazında ömür testleri, hızlandırılmış ömür testi, Bilgisayar destekli ileri mühendislik uygulamaları ve konuyla ilgili software ve programlar.

  Automotive Tribology (Otomotiv Tribolojisi)
  Otomotiv uygulamalarında Sürtünme, Yağlama ve Aşınma; Sıvı .film yağlama ve genelleştirilmiş Reynolds denklemi; Güç iletim sistemi tribolojisi; Motorlarda yağlama; Islak kavramalar ve otomatik moment dönüştürücülerde yağlama; Karma yağlama ve elasto-hidrodinamik yağlama; Yüzey analizi; Deney teknikleri; Pnömatik lastiklerde sürtünme ve lastik-yol etkileşimi; Sürtünmeden kaynaklanan gürültü ve titreşimler; Motor yağlarının reoloji ve tribolojisi.

  Spark Ignition Engine Combustion (Benzin Motorlarında Yanma)
  Yanma ve motor performansının tanımlanması, önkarışımlı yanma, kademeli dolgulu motorlar, fakir karışımlı motorlar, çevrimden-çevrime farklılıklar, motorlarda yanma modelleri, termodinamik modeller, çok-boyutlu modeller, SAD uygulamaları, türbülans modelleri, HC yakıtların yanması, detaylı kinetik mekanizmalar, kısaltılmış mekanizmalar, alternatif yakıtlar, metan yanmasının kinetiği, kendi-kendine tutuşma, vuruntu modelleri, egzoz emisyonları, katalitik dönüştürücüler

  Vehicle Control Systems
  Giriş. Motivasyon. Dersle, ödevlerle ve dönem projesiyle ilgili bilgi. Sistem dinamiği ve kontrol bilgilerinin kısa tekrarı. Araç dinamiği modellenmesi. Araç koordinat sistemleri. Tekerlek modeli. Araç dinamiği modellenmesi (seyir yönü): ivmelenme/frenleme, ABS frenleri. Kontrol algoritmaları. Çekiş kontrol sistemleri. Araç dinamiği modellenmesi (yanal): yönlendirme, bisiklet modeli, yönlendirme kontrolü, savrulma stabilizasyonu. Yalpa dinamiği. Devrilmeyi engelleyici algoritmalar. Yönlendirme kontrolü. Otomatik yol takibi. Yol ve sürücü modelleri. Adaptif seyir kontrol sistemleri. Araç dinamiği modellenmesi (dikey yön): süspansiyon sistemi, çeyrek araç süspansiyon modeli. Aktif ve yarı aktif süspansiyonlar. Kontrol algoritmaları. Motor kontrol sistemleri. Rölanti devri kontrolü, Motor hız kontrolü. Vuruntu kontrolü, Lambda kontrolü, Güç aktarma elemalarının modellenmesi ve kontrolü. Elektronik kontrol üniteleri. CAN protokolü. HIL simülasyon.

  Cadde ve Ray Taşıtlarının Titreşimleri
  Caddelerin ve raylı yolların düzgünsüzlüklerinin matematik olarak kavranması, konfor ve seyir emniyeti kavramları, kriterleri, taşıt modelleri, frekans cevapları, iki akslı (Yarım) taşıt modeli, kuplaj kütlesi, rastlantısal düzgünsüzlüklü yolda çeyrek taşıt modelinde dataların etkisi, standart asılışta optimizasyonun sınırları, non-lineer karakterlerin etkisi, aktif tekerlek asılışları, rastlantısal düzgünsüzlüklü yolda iki akslı taşıtta dataların etkisi.

Otomotiv ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |