Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunları tercih edilir. İstenen ek belgeler: Portfolyo ve Özgeçmiş.
 • Program tanımları
  Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler
  • Güz Dönemi
  Proje I
  Historical and Cultural Landscape
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Quantitative Research Methods
  • Bahar Dönemi
  Proje II
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Environmental Evaluation of Urban Open Spaces

  Seçmeli Dersler
  • Güz Dönemi
  Place Theory and Design
  Peyzaj Mimarlığında Su Elemanları
  Mekan Tasarımında Bitkisel Elemanların Kullanımı
  Designing Landscape for Dwellings and Settlements
  Mimari Mekanda Peyzaj Tasarımı
  Kentsel Tasarım Kuramı     
  Kentsel Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları
  • Bahar Dönemi    
  Place Theory and Design
  Peyzaj Tasarımı Kuramı    
  Peyzaj ve Sanat    
  Kentsel Mekan Tasarımı    
  Kent Mobilyaları    
  Yaya Mekanları    
  Kentsel Peyzaj Tasarımında Kompozisyon İlkeleri    
  Konut Alanlarında Açık Alan Tasarımı İlkeleri
  Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar
  Urban Morphology

  Ders İçerikleri

  Proje I
  Toplu konut alanının tanıtımı. 1/1000 ölçekte sörvey çalışmalarının yapılması. Peyzaj tasarım alternatiflerinin geliştirilerek alan kullanım planının hazırlanması. 1/500 ve 1/200 ölçeklerde peyzaj uygulama projelerinin yapılması. Bitkisel tasarım ve kent mobilyaları projelerinin hazırlanması. 1/50, 1/ 20 ve 1/10 ölçekte detayların hazırlanması.

  Historical and Cultural Landscape (Tarihsel ve Kültürel Peyzaj)
  Giriş: Peyzaj ve Uygarlıklar. / Orijinler: Paleolitik, Neolitik ve Bronz Çağı toplumları / İslam etkisinde Asya, İspanya, Hindistan. / Doğu Uygarlıkları; Hint, Çin, Japon, Kolomb öncesi Amerika. / Batı Uygarlıkları; Mısır, Yunan ve Roma İmparatorlukları / Rönesans ve Barok. / Modern peyzajın gelişimi. / 18. yüzyıl; Batı Klasizimi, Çin ve İngiliz Okulları / 19. yüzyıl; Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. / 20. yüzyıl; Avrupa, Amerika, Yeni Dünya ve Eski Dünya. / Peyzaj tasarımında dünyadaki eğilimler. / Humanizm ve peyzaj.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Quantitative Research Methods  (Kantitatif Araştırma Yöntemleri)
  Araştırma projesinin aşamaları, araştırma süreci, araştırma tasarımı, araştırma teknikleri,anket tasarımı, örneklem yöntemleri, profil veri, veri analizi ve çevrimi, değişken ölçümü, Binom dağılımı, k,-kare, varyans analizi, korelasyon, regresyon, temel bileşen analizi, küme analizi.

  Proje II
  Park alanının tanıtımı. 1/1000 ölçekte sörvey çalışmalarının yapılması. Peyzaj tasarım alternatiflerinin geliştirilerek alan kullanım planının hazırlanması. 1/500 ve 1/200 ölçeklerde peyzaj uygulama projelerinin yapılması. Bitkisel tasarım ve kent mobilyaları projelerinin hazırlanması. 1/50, 1/ 20 ve 1/10 ölçekte detayların hazırlanması.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Environmental Evaluation of Urban Open Spaces (Kentsel Açık Alanlarda Çevresel Değerlendirme)
  Kentsel açık alan: Tanımlar, tipler, ilgili araştırma alanları, kamusal alanlar ve kamusal yaşam: kamusal mekanın önemi, kamusal mekanın gelişimi. Dış mekanlardaki aktiviteler ve mekan kalitesi. Çevresel değerlendirme araştırma metodları: Anket teknikleri, veri toplama, istatistik yöntemler. Konut alanlarının kullanıcı tarafından değerlendirilmesi, parklar, sokaklar, meydanlar ve diğer kamu alanlarındaki aktivitelerin değerlendirilmesi ve şehir imajı konularında araştırma sonuçlarının tartışılması.

  Place Theory and Design
  Mekan ve yer (place) tanımları. Yer tasvirleri (kuramsal). Yer gösterimleri (görsel). Tasarıma yönelik olarak yer ve zemin ilişkileri. Tasarıma yönelik olarak yer ve zaman ilişkileri. Yer ve yer deneyimi. Yerin doğasını anlamaya yönelik olarak insan-peyzaj-yapı-yerleşim ilişkilerinin değerlendirilmesi. Yer odaklı tasarım yaklaşımları. Ölçekler-arası tasarım düşüncesi ve uygulamaları. Yer tasarımı sürecinde tasarımcı ve yer ilişkileri. Yer tasarımında yapısal çevre-doğal çevre sürekliliği. Topoğrafya-arazi-yer-yöre ilişkileri üzerine alan çalışmaları. Yer tasarımına yönelik olarak yapı ve arazi arasındaki ilişkilerin kavramsallaştırılması. Örnek uygulama çalışmaları.

  Peyzaj Mimarlığında Su Elemanları
  Su elemanlarının tanımı, kavramlar, Su elemanı kullanılacak yer seçimi, Açık alanlarda su elemanı kullanımı, Parklarda su elemanı kullanımı, Su bahçelerinin prensipleri, Su elemanı kullanılan bahçe türleri, Havuzlar, Şelaleler, Çeşmeler, Su elemanı kullanım prensipleri, Su elemanlarında kullanılan malzemeler, Su bitkileri, Su elemanının sürdürülebilirliğinin sağlanması, Su elemanları örnekleri.

  Mekan Tasarımında Bitkisel Elemanların Kullanımı
  Bitkilerin tasarım elemanı olarak sınıflandırılması. Tavan, taban ve duvar elemanı olarak bitkiler. Bitkilerin mimari, ve estetik potansiyelleri. Bitkilerin mekan tasarımında kullanılması. Değişik mekan ölçeklerinde bitkisel tasarım örnekleri; konut ölçeği, çocuk oyun alanları, toplu konut alanları, spor alanları, parklar, yaya yolları ve meydanlar.

  Designing Landscape for Dwellings and Settlements (Yerleşim Alanlarında Peyzaj Tasarımı)

  Konut yakın çevresi açık alanların sınıflandırılması. Yapılaşmış çevrenin fiziki ve sosyo-ekonomik özelliklerine bağlı olarak açık alan türlerindeki farklılaşma. Yerleşim alanlarında düzenlenen açık alanların standartları, çevresel kalite düzeyi ve ihtiyaçlar. Yerleşim alanlarındaki açık alanların düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken peyzaj tasarım kriterleri ve bu kriterlerin uygulanma düzeyleri.

  Mimari Mekanda Peyzaj Tasarımı
  • Mimari Tasarım - Peyzaj Tasarımı Bütünlüğünün kurulması çerçevesinde örnek yaklaşımlar ve tasarımlar.
  • Barınma Mekanlarında Peyzaj Tasarımı -Konut Bahçeleri (Tek evler , İkiz evler , Sıra evler , Bloklar), Otel , Tatil köyü Bahçeleri
  • Çalışma Mekanlarında Peyzaj Tasarımı -Ticaret Binaları Bahçeleri- Büro Binaları Bahçeleri-Sanayi Binaları Bahçeleri
  • Donatım Mekanlarında Peyzaj Tasarımı -Okul Bahçeleri, Hastane Bahçeleri (İyileştirme Bahçeleri)
  • Özel Mekanlarda Peyzaj Tasarımı - Çatı Bahçeleri -Avlular , Teraslar
  Kentsel Tasarım Kuramı
  Yerleşmeler sistemi ve düzeni, mekan, Kentsel mekan tanımlamaları, içerik ve yorumları, kullanıcı yapısı, psikolojik, duyusal özellikleri, kültürü, yaşam biçimi ve davranış kalıpları, algılama, anlamlandırma, değerlendirme sistemleri, bilinç, bellek ve karar oluşturma yetisi ile ilgili süreçler.Kentsel mekan tasarımı ile ilgili kuramlar; karar kuramı -decision theory-, Davranışsal kuramlar, -perception theory- Information Theory, Mekana biçimsel yaklaşım ve değerlendirmeler getiren kuramlar, -Gestalt Theory- Varoluşsal mekan kuramı -existential space Theory-, vb Toplumbilim kökenli kuramsal yaklaşımlar ve ekolojik tasarım kuramları ile ilgili bilgilenme, tartışma ve seminerler.

  Kentsel Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları
  Sunum amacı ile kullanılacak yazılımların tanıtımı , kullanımı, örneklendirilmesi ve kentsel tasarım alanında uygulanması. Grafik amaçlı yazıların tanıtımı , kullanımı, örneklendirilmesi ve kentsel tasarım alanında uygulanması. Veri tabanı hazırlama amaçlı yazılımlarının tanıtımı , kullanımı, örneklendirilmesi ve kentsel tasarım alanında uygulanması.

  Place Theory and Design
  Mekan ve yer (place) tanımları. Yer tasvirleri (kuramsal). Yer gösterimleri (görsel). Tasarıma yönelik olarak yer ve zemin ilişkileri. Tasarıma yönelik olarak yer ve zaman ilişkileri. Yer ve yer deneyimi. Yerin doğasını anlamaya yönelik olarak insan-peyzaj-yapı-yerleşim ilişkilerinin değerlendirilmesi. Yer odaklı tasarım yaklaşımları. Ölçekler-arası tasarım düşüncesi ve uygulamaları. Yer tasarımı sürecinde tasarımcı ve yer ilişkileri. Yer tasarımında yapısal çevre-doğal çevre sürekliliği. Topoğrafya-arazi-yer-yöre ilişkileri üzerine alan çalışmaları. Yer tasarımına yönelik olarak yapı ve arazi arasındaki ilişkilerin kavramsallaştırılması. Örnek uygulama çalışmaları.

  Peyzaj Tasarımı Kuramı
  Peyzaj Tasarım elemanlarından, estetik elemanlar, mimari elemanlar ve yeşil elemanların tanıtılması. Çevre mekanı tasarımında temel ilkeler. Tasarımda; arazi, sirkülasyon ve işlevsel ilişkiler. Değişik ölçeklerdeki peyzaj alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımlar. Bina ve toplu konut bahçeleri. Çocuk oyun alanları. Spor alanları. Mahalle, semt ve kent parkları. Tema parkları (eğlence, su, arkeoloji, teknoloji, kültür, doğa koruma). Botanik bahçeleri. Hayvanat bahçeleri. Yaya ve araç yolu peyzajı ile mezarlık tasarımları.

  Peyzaj ve Sanat    
  Peyzaj ve Sanat; Sanatın tarihsel gelişimi; Çağdaş Yaklaşımlar ve Peyzaj düzenlemelerinde Sanatın etkisi; Peyzaj sanatında malzeme, teknoloji ve felsefe; Peyzaj sanatında estetik, kalite ve imaj; Renk doku ve biçim; İki ve üç boyutlu peyzaj sanatı örnekleri; Resim , heykel, yüzey sanatları; Yeşil Heykeller; Su ve Sanat; Peyzaj sanatında kullanıcıların algılamasını etkileyen faktörler, Memnuniyet olgusu.

  Kentsel Mekan Tasarımı    
  Şehirsel mekan tasarımının amacı, kapsamı. Mimari mekan, şehirsel mekan ve peyzaj etkileşimi. Şehirsel mekan ile mimari mekan ilişkisi. Şehirsel mekan elemanları. Açık, yarı açık ve kapalı mekanlar. Özel, yarı özel kamusal mekanlar. Kayıp mekanlar. Mekan düzenleme ilkeleri. Duyarlı çevre. Şehirsel mekanda görsel analizler ve değerlendirmeler

  Kent Mobilyaları    
  Kentsel mekan ve kent mobilyaları. Kent mobilyalarının tarihsel gelişimi. Kent mobilyası tasarım ölçütleri; işlevsel ölçütler, psikolojik ölçütler ve teknolojik ölçütler. Kent mobilyalarının sınıflandırılması. Alt yapıya bağlı kent mobilyaları; aydınlatma elemanları; bilgi iletişim ve işaret panoları, telefon kulübeleri, toplu taşıma durakları, meydan saatleri, su öğeleri. Alt yapıya bağlı olmayan kent mobilyaları; Oturma elemanları, çöp kutuları, bitki kapları, üst örtü öğeleri, zemin kaplamaları, bisiklet parkları, ağaç ızgaralar ve koruyucuları, oyun alanı elemanları, heykeller. Kent mobilyaları ve vandalizm.

  Yaya Mekanları    
  Kamusal kullanımlı alanlar. Kentsel mekanda algılama, imge, kimlik ve sembolizm. Yayalaştırma politikaları ve tarihçesi. Yaya- taşıt ayırımı ve ilişkileri. Ana yaya aksları, sokaklar, meydanlar. Kapalı, kontrollü yaya mekanları, Yaya mekanları tasarımı. Yaya mekanları düzenleme kriterleri. Yaya mekanları düzenleme örnekleri.

  Kentsel Peyzaj Tasarımında Kompozisyon İlkeleri    
  Peyzaj tasarımında kompozisyonunun yeri. Doğal ve kültürel peyzaj kavramları.Kompozisyonunun estetik elemanları. Kompozisyon tasarımında; tekrar, değişkenlik, denge, vurgu, kuram ve ölçek olguları. Kent ölçeğinde işlevsel kompozisyonlar. Kent ve ulaşım. Mimari ve kentsel kompozisyonlar.

  Konut Alanlarında Açık Alan Tasarımı İlkeleri
  Konut yakın çevresi açık alanların sınıflandırılması. Yapılaşmış çevrenin fiziki ve sosyo-ekonomik özelliklerine bağlı olarak açık alan türlerindeki farklılaşma. Yerleşim alanlarında düzenlenen açık alanların standartları, çevresel kalite düzeyi ve kullanıcı ihtiyaçları. Yerleşim alanlarındaki açık alanların düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken peyzaj tasarım kriterleri ve bu kriterlerin uygulanma düzeyleri, konut çevresi açık alanların bakım ve yönetim sorunları.

  Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar
  Kentsel tasarımda çağdaş kuramların değerlendirilmesi. 1950 ve 1960'lardaki görüşler: Kevin Lynch ve Gordon Cullen; Karmaşıklık ve çeşitlilik; Jane Jacobs, Richard Sennet; Metabolist yaklaşımlar; Maki; Bütünleşmiş form ilkeleri. Morfolojist yaklaşımlar. Methodistlerle tartışmalar. Ekolojist yaklaşımlar. Stanford Anderson. Adsız çevrenin niteliği: Christopher Alexander. Katılımcı yaklaşımlar; Mekan duygusu ve anlamı: Relph, Norberg - Schultz Lowenthal . Kentsel mekanlarda modern, geç modern ve post moderrn yaklaşımlar, yeni şehircilik akımı

  Urban Morphology (Kent Morfolojisi)
  Description of Urban Morphology, Theoretical Basis and the schools of urban morphology, historical evaluation of cities urban forms, principle and secondary urban elements; the development of settlements ; settlements and growth; plan analysis, spatial methods for studying and analysing the urban patterns, analysis on a sample area selected from Turkey.

Peyzaj mimarlığı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |