Elektrik Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektrik Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Elektrik Eğitimi Lisansüstü Programlarının amacı; elektrik eğitimi konusunda lisans derecesine sahip kişilere, ilgilerini ve çalışma alanlarını temel alarak belirli konularda uzmanlaşma olanağı vermektir. Güncel teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek kişileri yetiştirmek öncelikli hedefler arasındadır.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları


  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin almaları gereken fark dersleri sayısının üçü aşması halinde bu öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  DERS İÇERİKLERİ (TEZLİ PROGRAM)


  ELEKTRİK TESİSLERİNİN OPTİMAL İŞLETME YÖNÜNDEN ANALİZİ                                    
  Optimal işletme problemi, optimizasyon yöntemleri, enerji iletim hatlarının gerilim ve kesitlerinde optimizasyon, hatların toplam maliyeti, postalların maliyeti, ekonomik empedans, iki nokta arasında üç fazlı AC iletimde optimizasyon, zorunlu gerilim ve zorunlu kesit altında maliyet, gerilim ve kesitlerin optimizasyonu

  AYDINLATMA TEKNİĞİNDE ENERJİ TASARRUFU YÖNTEMLERİ                                              
  Enerji sıkıntısından ve yeni enerji kaynakları arayışlarından söz edildiği günümüzde mevcut enerjinin tasarrufu ve verimli kullanımı yeni bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Elektrik enerjisinin uygun kullanım alanlarından biride aydınlatmadır. Aydınlatmada kullanılan elektrik enerjisinin;amaca uygun aydınlatma yapılması, verimli aydınlatma elemanları kullanımı ve uygun kontrol sistemleri ile optimum kullanımı mümkündür. Bu ders kapsamında uygun aydınlatmanın ne olduğu, amaca uygun aydınlatmanın nasıl gerçekleştirildiği, etkin ve verimli aydınlatma elemanlarının nasıl seçileceği ve kullanılacak kontrol sistemlerinin neler olabileceği konuları üzerinde durulacaktır. Yenilenen teknolojiye bağlı olarak aydınlatma tekniğindeki gelişmeler anlatılacaktır.

  GÜÇ SİSTEMLERİNDE TOPRAKLAMA
  Toprak, referans toprak ve topraklamanın tanımı. Toprak ve topraklayıcılarla ilgili temel kavramlar. İşletme, koruma ve fonksiyon topraklaması. IT-TT-TN şebekelerde topraklama çeşitleri. Topraklayıcı çeşitleri, topraklayıcılar üzerindeki potansiyel dağılımı ve bunların sonlu farklar yöntemi (SFY) ile analizi. Güç sistemlerinde ağ topraklayıcılar. Laurent yöntemi, Koch yöntemi, Schwarz Yöntemi ve sayısal uygulamalar. Topraklama sisteminde kullanılan malzemeler ve bunlara ait standartlar ile teknik özellikleri. Güç sistemine ait örnek topraklama projesi ve sayısal uygulamaları.

  ENERJİ SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ
  Sistem dönüşümü, göz akımı yöntemi, düğüm gerilimi yöntemi, düğümlerin yok edilmesi, dengesiz sistemler. Generatörlerde Park Dönüşümleri, simetrili bileşenler. Enerji sistemlerinde güç akışı ve bilgisayar uygulamaları.

  ENDÜSTRİYEL ÖLÇME SİSTEMLERİ
  Ölçme ve enstrümantasyon, ölçme sisteminin fonksiyonel elemanları, bilgisayarlı ölçme sistemleri. Transdüserler, ölçme hataları, deneysel bulguların hata analizi, akılcı yaklaşım tekniği, belirsizlik analizi, istatistiki analiz, Chauvenet Kriteri, En Küçük Kareler Yöntemi, korelasyon katsayısı. Konuyla ilgili ölçme örnekleri, çeşitli endüstriyel büyüklükler ve ölçme teknikleri (sıcaklık, konum, seviye, kuvvet, basınç, akış, radyasyon).

  ELEKTROSTATİK ALAN DAĞILIMLARININ BİLGİSAYARDA ANALİZİ
  Diferansiyel vektör hesabı, yük ve madde, Coulomb Yasası, Süperpozisyon ilkesi, elektrik alanı ve hesabı, Gauss Yasası, elektrik akısı ve türleri bir nokta yükün elektrik alanı,   Elektrostatik kuvvet, Elektrik alan temel ifadeleri, Quickfield ve Finite Element Method Magnetics programlarının kullanımlarının anlatılması, ilgili programlarla çözümlemeler.

  ELEKTRİK MAKİNELERİNDE GÜÇ ELEKTRONİĞİ UYGULAMALARI                                      
  Doğru akım motoru, Kısa devre çubuklu asenkron motor, Rotoru sargılı asenkron motor, Senkron motor, Step motor, Relüktans motor, Histerezis motor, Lineer motor, Bir fazlı fırçasız asenkron motor, Bir fazlı fırçalı alternatif akım motoru ve Fırçasız doğru akım motorları kontrolları.

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ AYDINLATMA TEKNİĞİ UYGULAMALARI                                                 
  Aydınlatmanın tanımı, uygun aydınlatma, aydınlatmanın amaçları, aydınlatmanın temel büyüklükleri, aydınlatma tasarımında yeni yaklaşımlar, yapay aydınlatmada nitelik, aydınlatmanın önemi, Ofisler ve endüstriyel uygulamalar için aydınlatma sistemi seçimi ve değerlendirilmesi kolaylığı sağlayan yazılımların tanıtımı, bilgisayar desteği ile aydınlatma tasarımı.

  ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORU
  Anahtarlamalı relüktans motorunun genel yapısı, ARM’nin yapısal parametreleri. Tasarım özelliğine bağlı relüktans motorları, ARM’nin çalışması, ARM’de endüktans değişimi, ARM’de moment oluşumu, ani moment, ortalama moment, momentin üretilmesi, enerji dönüşümü, lineer kabul edilen bir fazlı ARM’de moment, ARM’de konuma bağlı olarak değişen lineer olmayan yapısı,   lineer olmayan tek fazlı ARM’nin elektromekanik enerji dönüşümü, ARM tasarım ve matematiksel çalışmalarla ilgili son gelişmelerin incelenmesi, örneklerin yapılması, yapılacak bir bilgisayar programı ile ARM’nin incelenmesi

  TRANSFORMATÖRDE İLERİ KONULAR
  Tek ve üç fazlı transformatörlerde harmonikler. Harmoniklerin transformatöre etkileri Harmoniklerin bastırılması, kompanzasyon sargıları ve yapıları. Üç fazlı transformatörlerin dengesiz yüklenmesi. Farklı bağlantı yöntemleri ve uygulamaları, Farklı özellik gösteren elektrik sistemlerinde transformatör seçimi. Üç fazdan farklı fazlara dönüşüm. Transformatörlerde çok devreli uygulamalar. Üç fazlı oto transformatörler. Transformatörlerde geçici rejimler analizi. Transformatörlerde aşırı gerilimler. Transformatörlerde manyetik devreler.Transformatörlerde oluşan mekanik kuvvetler.

  ELEKTROMANYETİK ALANLARDA SAYISAL YÖNTEMLER
  Elektromanyetik alanlarda kullanılan sonlu farklar metodu (FDM), sonlu elemanlar yöntemi (FEM), İletim hattı matris metodu (TLM), değişim metodu (VM), moment metodu (MoM), Monte Carlo yöntemi (MCM) kullanılarak elektromanyetik sistemlerin sayısal çözümlemesi yapılacaktır. Çözümlemeler bilgisayar destekli gerçekleştirilecektir.

  ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI

  Yenilenebilir enerji kaynakları, potansiyel değerleri, yenilebilir enerji kaynaklarıyla elektrik enerjisi elde etme yöntemleri, teknolojileri, kullanılan elektriksel elemanların yapıları, direk ve endirek elektrik eldesi, elektrik eldesinde kullanılan generatörlerin yapıları ve seçim kriterleri, üretimde maliyet. Rüzgar Enerjinden Elektrik Üretmede Kullanılan sistemlerin elektriksel yapısı; kullanılan generatör tipleri; Biyomas Enerjisinden Elektrik Üretiminde Kullanılan Elektriksel Sistemler ,Güneş Panelleri, Güneş Çiftlikleri, Güneş Panellerin seri ve paralel bağlanması; Denizlerdeki dalgalardan ve akıntılardan elektrik üretiminde kullanılan sistemler ve yapıları, hidrojen enerjisi elde ve değerlendirme sistemleri, yakıt pilleri.

  ENERJİ EKONOMİSİ
  Ekonominin temel kavramları; Enerji ekonomisi ve genel ekonomi içindeki yeri; Enerji ve ekonomik büyüme; Enerji göstergeleri; Enerji talep ve arzının analizi; Enerji dengesi; Enerji kaynaklarının sınıflandırılması ve potansiyeli; Enerji sektörünün Dünya'da ve Türkiye'deki durumu; Uluslararası ekonomi politikalarının enerji sektörüne yansıması; Uluslararası enerji politikaları; Uzun vadeli dönem için global piyasadaki görünümler: eğilimler ve tahminler; Enerji ticareti; Enerji projelerinin ekonomik analizi ve finansmanı; Enerji yatırım planlaması, tarifelendirme ve fiyatlandırma; Enerji politikasının analizi ve modellenmesi.

  ENERJİ SİSTEMLERİNDE KARARLILIK
  Enerji sistemlerinde kararlılık tanımları, sürekli, dinamik ve geçici hal kararlılık simülasyon yöntemleri, yük, iletim hattı ve transformatörlerin modelleri, senkron makinelerin uyarma ve tahrik sistemlerinin modelleri, kararlılık analizi örnek uygulamaları.

  KALİTE VE ELEKTRİK TEKNOLOJİSİNDE STANDARTLAR        
  Kalite tarihi ve kalite, kalite önderleri (Juran, Feigenbaum, Deming), kalite bileşenleri, tasarım ve uygunluk kalitesi, kabul edilebilir kalite düzeyi (AQL), istatistik ve analiz teknikleri, veri toplama, Pareto Analizi, kalite maliyetleri, kaliteye ulaşmak için gerekli aşamalar, kaliteyi etkileyen temel faktörler, KGS Kalite Güvence Sistemi, KGS için gerekli aşamalar, ISO 900X, TKY Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9003 ile kalitede muayene, deney ve ölçme ilişkisi, Elektrik teknolojisindeki uluslararası ve ulusal standartlar ile örnek uygulamalar.

  ALTERNATİF AKIM MAKİNELERİNDE SİMETRİSİZ YÜKLER
  Simetrisizlik durumları, Simetrili Bileşenlerin fiziksel anlamı, Üç fazlı dengeli ve dengesiz yüklemede güç, 3 fazlı akımda pozitif, negatif ve sıfır bileşen empedansları, Zp, Zn ve Zo’ın ölçülmesi, Pozitif, negatif ve sıfır sistem eşdeğer devreleri, Senkron generatörün simetrisiz kısa devre durumu, Asenkron motorlarda simetrisiz işletme (Simetrisiz gerilimle beslemenin etkileri, pozitif, negatif ve sıfır sistem momentli, Steinmetz bağlantısı).

  ÖZEL AYDINLATMA YÖNTEMLERİ    
  Aydınlatma, gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüz insanının vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olmuştur. Aydınlatma genelde iç, dış ve dekoratif olmak üzere üç başlık altında incelenir. Fakat aydınlatılan yerlerin cinsine göre de çeşitli dallara ayrılır. Bu derste, bu yerlerde yapılan aydınlatmanın özellikleri, kullanılacak yöntemler ve teknikler her bir yer için ayrı ayrı ele alınarak ve örnekler üzerinde anlatım yapılmaktadır.

  ELEKTRİK MAKİNELERİNDE TAHRİK YÖNTEMLERİ
  Tahrik dinamiği, İş makinaları yük ve moment türleri, Motor gücünün belirlenmesi, Elektrik motorları, Koruma türleri, Soğutma türleri, Anma işletme türleri, Büyüme Yasası, Makine dizisi ve özellikleri.

  ELEKTROMAGNETİK ALAN DAĞILIMLARININ BİLGİSAYARLA İNCELENMESİ                     
  Elektromagnetik alan ve oluşumu, elektromagnetik indüksiyon, magnetik kuvvet, içinden akım geçen bir deneye etkiyen kuvvet, döndürme momenti, elektromagnetik akı, elektromagnetik kanunlar, magnetik kaçak, saçaklanma, Maxwell Denklemleri, magnetik devreler ile ilgili uygulamalar. Finite Elements Method Magnetics (FEMM) programı ile magnetik devreler üzerinde örnek çözümlemeler.
   
  ENDÜSTRİYEL GÜÇ ELEKTRONİĞİ UYGULAMALARI

  Anahtarlamalı güç kaynakları, Kesintisiz güç kaynakları, Endüksiyon ve Dielektrik ısıtma, Yüksek Gerilim Doğru Akımla İletim, Statik Güç Kompanzasyonu, Seri ve paralel aktif güç filtreleri, Alternatif ve doğru akım kaynak makineleri uygulamaları.

  ENERJİ SİSTEMLERİNDE ANALİZİNDE KULLANILAN MATEMATİKSEL YÖNTEMLER

  Sayısal yöntemlere giriş. Doğrusal denklem takımlarının Gauss - Eliminasyon Yöntemi, Gauss - Jordan Yöntemi, Gauss - Seidel Yöntemi ile çözümü ve elektrik devrelerine uygulanması. Sayısal türev, integral uygulamaları ve elektrik devrelerine uygulanması. Eğri uydurma yöntemleri ve enerji sistemlerinin planlanmasındaki uygulamaları. Diferansiyel denklemin sayısal çözümleri ve elektrik devrelerine ait uygulamalar.

  ELEKTRİK MAKİNELERİNDE HARMONİKLER

  Elektrik makienlerine genel bakış, elektrik makinelerinini eşdeğer devrelerinin incelenmesi fourier serileri, fourier analizleri, elektrik makinelerinde harmniklerin incelenmesi, uzay harmonikleri, zaman harmonikleri, eşdeğer devrede harmoniklerin çözülmesi, harmonik üreten cihazlar, harmoniklerin etkisinin azaltılması için ne yapılmalıdır, önlemler ne olmalıdır, konu ile ilgili farklı devreler için örnekler.

  SENKRON MAKİNELERDE GEÇİCİ REJİMLER
  Senkron generatörün geçici rejimler. Demeraj yüklerine karşı davranışı. Faz-toprak, iki faz ve üç faz kısa devresi. Senkron makinenin geçici ve kararlı hal çalışma karakteristikleri. Senkron makinenin güç sisteminde modellenmesi. Senkron makinenin elektromekanik analizi. Mekanik moment değişiminin ve uyarma değişiminin incelenmesi. Senkron generatörlerde paralel çalışma ve yük aktarımı.

  ÖZEL ELEKTRİK MAKİNELERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI
  Özel elektrik makinelerinin genel yapısı, çalışma ilkeleri, tasarım kriterleri, Sabit mıknatıslı motorların bilgisayar destekli tasarımı ve simülasyonu, Anahtarlamalı relüktans motorlarının bilgisayar destekli tasarımı ve simülasyonu, sabit mıknatıslı senkron generatörlerin ve motorların bilgisayar destekli tasarımı ve simülasyonu, Özel elektrik makinelerinin bilgisayar destekli geçisi rejim simülasyonları.

  İÇ AYDINLATMA OTOMASYONUNDA SCADA VE PLC SİSTEMLERİ
  İç aydınlatma sistemlerindeki geleneksel kumanda ve gözlem yöntemlerinin tanıtılması. Scada ve Plc sistemlerinin tanıtılması. Bina otomasyonunda İç aydınlatma sistemlerinde Scada ve Plc nin nasıl kullanılabileceği ve bulguların değerlendirilmesi.

  Scada kontrol sistemlerinin mevcut sistemlere göre avantajları ve dezavantajları. İç aydınlatma otomasyonunda Scada ve Plc programları kullanımı İle elektrik enerjisi tasarrufunun ve güvenliğin oluşturulması. Endüstriyel uygulamalara geçiş.

  ASENKRON MOTORLARDA MODERN KONTROL YÖNTEMLERİ
  Asenkron motorun matematiksel modeli, Uzay vektör teorisinin temelleri, Koordinat dönüşümleri, Sabit eksen takımında asenkron motor modeli, Rotor akısı hızında dönen eksen takımında asenkron motor modeli, Asenkron motorda vektör kontrolü, Alan yönlendirmeli kontrol yöntemi, Stator akısı yönlendirmeli kontrol yöntemi, Mıknatıslama akısı yönlendirmeli kontrol yöntemi, Akı modelleri, Doğrudan vektör kontrolü, Dolaylı vektör kontrolü, Uzay vektör modülasyonu, Gerilim kaynaklı inverter ile vektör kontrolü, Akım kaynaklı inverter ile vektör kontrolü.

  İÇ AYDINLATMA HESAP YÖNTEMLERİ
  Doğal ve yapay ışık için hacim içinde çeşitli düzlemlerde ortalama ve noktasal dolaylı ve dolaysız aydınlık düzeyi hesapları; silindirik, yarı silindirik, küresel ve yarı küresel aydınlık düzeyi hesapları; kamaşma hesapları; kontrast geri verim katsayısı hesapları; bu hesaplarda kullanılan tabloların, eğrilerin, abakların, modellerin kuramsal temellerinin incelenmesi ve hata sınırlarının irdelenmesi; analitik ve sayısal hesap yöntemleri; bu konular ile ilgili mevcut bilgisayar programlarının karşılaştırmalı uygulamaları.

  ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE SİMULASYON PROGRAMLARININ KULLANIMI
  Benzetim programlarının temelleri, yapısı ve kullanımı, benzetim programlarının elektrik devrelerine uygulanmasında kurallar, SPICE tekniği ve düğüm gerilimleri yöntemi, blok şemalarının oluşturulması, devre elemanların tanımlanması, analiz türleri ve uygulama prosedürleri, enerji iletiminde kısa devrelerin analizlerinde benzetim sistemlerinin kullanımı ve uygulamalar.

  ELEKTRİK PİYASALARI
  Elektrik sektörünün yapısal tarihi süreci; Elektrik piyasalarının temel yapısı; Yapısal modeller: Dikey birleşen tekelci, tek alıcılı, toptan satış rekabetine dayalı piyasa, perakende satış rekabetine dayalı piyasa; Yeniden yapılanmanın prensipleri; Dikey ayrışma, Üçüncü- şahısların sisteme girişi, İletim sisteminin düzenlenmesi; Piyasa düzenleyici tipleri; Piyasa tipleri; Güç, havuzları ve ikili anlaşmalar; Sözleşme prensipleri; Piyasa dengelenmesi; Seçme hakkında sahip müşterilerin şartları; Elektriğin fiyatlanması ve fiyatlarının düzenlenmesi; Piyasa işleyişleri; Global piyasadaki uygulamalar; 4628 sayılı Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu.

  RÜZGAR VE GÜNEŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ENERJİSİ SİTEMLERİ
  Güneş ve rüzgar enerjilerinin özellikleri, güneş pili sistemlerinde yük miktarı, pil gücü, batarya kapasitesi, regülatör, inverter gibi elemanların belirlenmesi, rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinde elektriksel elemanların modellenmesi, gerilim stabilizasyonu, enerji maliyetine etki eden faktörler.

  DERS İÇERİKLERİ (II.ÖĞRETİM)

  ELEKTRİK TESİSLERİNİN OPTİMAL İŞLETME YÖNÜNDEN ANALİZİ                                    
  Optimal işletme problemi, optimizasyon yöntemleri, enerji iletim hatlarının gerilim ve kesitlerinde optimizasyon, hatların toplam maliyeti, postalların maliyeti, ekonomik empedans, iki nokta arasında üç fazlı AC iletimde optimizasyon, zorunlu gerilim ve zorunlu kesit altında maliyet, gerilim ve kesitlerin optimizasyonu.

  ENERJİ SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ
  Sistem dönüşümü, göz akımı yöntemi, düğüm gerilimi yöntemi, düğümlerin yok edilmesi, dengesiz sistemler. Generatörlerde Park Dönüşümleri, simetrili bileşenler. Enerji sistemlerinde güç akışı ve bilgisayar uygulamaları.

  ENDÜSTRİYEL ÖLÇME SİSTEMLERİ
  Ölçme ve enstrümantasyon, ölçme sisteminin fonksiyonel elemanları, bilgisayarlı ölçme sistemleri. Transdüserler, ölçme hataları, deneysel bulguların hata analizi, akılcı yaklaşım tekniği, belirsizlik analizi, istatistiki analiz, Chauvenet Kriteri, En Küçük Kareler Yöntemi, korelasyon katsayısı. Konuyla ilgili ölçme örnekleri, çeşitli endüstriyel büyüklükler ve ölçme teknikleri (sıcaklık, konum, seviye, kuvvet, basınç, akış, radyasyon).

  ELEKTROSTATİK ALAN DAĞILIMLARININ BİLGİSAYARDA ANALİZİ                                       Diferansiyel vektör hesabı, yük ve madde, Coulomb Yasası, Süperpozisyon ilkesi, elektrik alanı ve hesabı, Gauss Yasası, elektrik akısı ve türleri bir nokta yükün elektrik alanı,   Elektrostatik kuvvet, Elektrik alan temel ifadeleri, Quickfield ve Finite Element Method Magnetics programlarının kullanımlarının anlatılması, ilgili programlarla çözümlemeler.

  ELEKTRİK MAKİNELERİNDE GÜÇ ELEKTRONİĞİ UYGULAMALARI                                      
  Doğru akım motoru, Kısa devre çubuklu asenkron motor, Rotoru sargılı asenkron motor, Senkron motor, Step motor, Relüktans motor, Histerezis motor, Lineer motor, Bir fazlı fırçasız asenkron motor, Bir fazlı fırçalı alternatif akım motoru ve Fırçasız doğru akım motorları kontrolları.

  KALİTE VE ELEKTRİK TEKNOLOJİSİNDE STANDARTLAR        
  Kalite tarihi ve kalite, kalite önderleri (Juran, Feigenbaum, Deming), kalite bileşenleri, tasarım ve uygunluk kalitesi, kabul edilebilir kalite düzeyi (AQL), istatistik ve analiz teknikleri, veri toplama, Pareto Analizi, kalite maliyetleri, kaliteye ulaşmak için gerekli aşamalar, kaliteyi etkileyen temel faktörler, KGS Kalite Güvence Sistemi, KGS için gerekli aşamalar, ISO 900X, TKY Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9003 ile kalitede muayene, deney ve ölçme ilişkisi, Elektrik teknolojisindeki uluslararası ve ulusal standartlar ile örnek uygulamalar

  ALTERNATİF AKIM MAKİNELERİNDE SİMETRİSİZ YÜKLER
  Simetrisizlik durumları, Simetrili Bileşenlerin fiziksel anlamı, Üç fazlı dengeli ve dengesiz yüklemede güç, 3 fazlı akımda pozitif, negatif ve sıfır bileşen empedansları, Zp, Zn ve Zo’ın ölçülmesi, Pozitif, negatif ve sıfır sistem eşdeğer devreleri, Senkron generatörün simetrisiz kısa devre durumu, Asenkron motorlarda simetrisiz işletme (Simetrisiz gerilimle beslemenin etkileri, pozitif, negatif ve sıfır sistem momentli, Steinmetz bağlantısı).

  ÖZEL AYDINLATMA YÖNTEMLERİ    
  Aydınlatma, gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüz insanının vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olmuştur. Aydınlatma genelde iç, dış ve dekoratif olmak üzere üç başlık altında incelenir. Fakat aydınlatılan yerlerin cinsine göre de çeşitli dallara ayrılır. Bu derste, bu yerlerde yapılan aydınlatmanın özellikleri, kullanılacak yöntemler ve teknikler her bir yer için ayrı ayrı ele alınarak ve örnekler üzerinde anlatım yapılmaktadır
   
  ELEKTRİK MAKİNELERİNDE TAHRİK YÖNTEMLERİ
  Tahrik dinamiği, İş makinaları yük ve moment türleri, Motor gücünün belirlenmesi, Elektrik motorları, Koruma türleri, Soğutma türleri, Anma işletme türleri, Büyüme Yasası, Makine dizisi ve özellikleri.

  ELEKTROMANYETİK ALAN DAĞILIMLARININ BİLGİSAYARLA İNCELENMESİ
  Elektromagnetik alan ve oluşumu, elektromagnetik indüksiyon, magnetik kuvvet, içinden akım geçen bir deneye etkiyen kuvvet, döndürme momenti, elektromagnetik akı, elektromagnetik kanunlar, magnetik kaçak, saçaklanma, Maxwell Denklemleri, magnetik devreler ile ilgili uygulamalar. Finite Elements Method Magnetics (FEMM) programı ile magnetik devreler üzerinde örnek çözümlemeler.

  ENDÜSTRİYEL GÜÇ ELEKTRONİĞİ UYGULAMALARI
  Anahtarlamalı güç kaynakları, Kesintisiz güç kaynakları, Endüksiyon ve Dielektrik ısıtma, Yüksek Gerilim Doğru Akımla İletim, Statik Güç Kompanzasyonu, Seri ve paralel aktif güç filtreleri, Alternatif ve doğru akım kaynak makineleri uygulamaları.

  ENERJİ SİSTEMLERİNDE ANALİZİNDE KULLANILAN MATEMATİKSEL YÖNTEMLER
  Sayısal yöntemlere giriş. Doğrusal denklem takımlarının Gauss - Eliminasyon Yöntemi, Gauss - Jordan Yöntemi, Gauss - Seidel Yöntemi ile çözümü ve elektrik devrelerine uygulanması. Sayısal türev, integral uygulamaları ve elektrik devrelerine uygulanması. Eğri uydurma yöntemleri ve enerji sistemlerinin planlanmasındaki uygulamaları. Diferansiyel denklemin sayısal çözümleri ve elektrik devrelerine ait uygulamalar.

Elektrik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |