Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunları tercih edilir. İstenen ek belgeler: Portfolyo ve Özgeçmiş.
 • Program tanımları
  Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı

  Ders Listesi

  • Güz Dönemi
  Peyzaj Tasarımında İklim ve Enerji Etkileri
  Recreational Planning
  Doğa Restorasyonu
  Comparative Spatial Analysis
  Uzmanlık Alan Dersi
  Toplum ve Mekan
  Advanced Planning Techniques
  •     Bahar Dönemi
  Ülkemizdeki Doğal Bitki Kaynaklarının Peyzaj Mimarisinde Kullanımı
  Environmental Problems
  Peyzaj Mimarlığında Kalite Araştırmaları
  Ekolojik Peyzaj Planlaması
  Peyzaj Tasarımında Yeni Akımlar
  Uzmanlık Alan Dersi
  Social Logic of Space
  Culture and Urban Space
  Development Planning
  Urban Conservation Case Studies
  Planlama İçin Bilim Felsefesi
  Şehirsel Estetik

  Ders İçerikleri

  Peyzaj Tasarımında İklim ve Enerji Etkileri

  İklimsel verilerin (Güneş ışınımı, rüzgar, hava sıcaklığı, hava nemi ) etkinliklerinin değişimine neden olabilecek doğal yada yapma çevre özelliklerinin tanıtılması, peyzaj elemanları ile mikro klima arasındaki etkileşim, peyzaj elemanlarının biyoklimatik konforlu bir çevre tasarımında tasar parametresi olarak belirlenme yolları.

  Recreational Planning (Rekreasyon Planlaması)

  Rekreasyonun tanımı, kuramı ve gelişimi. Rekreasyonun çeşitleri. Rekreasyonu etkileyen etmenler. Rekreasyon planlama teknikleri. Rekreasyon kaynak envanteri. Rekreasyon talebi ve kestirimi. Rekreasyon planlamada alan normları, donatım seçimi, kaynak ilişkisi ve rekreasyon taşıma kapasitesi.

  Doğa Restorasyonu
  Kumul erozyonu sonucu bozulan doğanın onarımı, kumul alanların stabilizasyonu. Taş ve maden işletmeciliğinin kentsel mekanlardaki etkileri. Taş ve maden ocaklarının restorasyon teknikleri. Katı atık alanlarının restorasyonu ve rehabilitasyonu. Kıyı dolgu alanlarının bitkilendirme teknikleri. Volkanik alanlarda kaybolan canlılığın yeniden kazandırılması (revitalizasyon).

  Comparative Spatial Analysis (Karşılaştırmalı Mekansal Analiz)
  Kentsel çevrelerde kültürel değişkenlik, tasarımda değerlerin etkisi ve mekanın anlamı. Mekanın örgütlenmesi ve kullanımı üzerinde kültürel etkileşim. Geçmişte ve günümüzde kentsel tasarım ideolojisi. Mekansal Analizin ögeleri: Değerlendirme, biçimin bellenmesi ve algılama, kentsel çevrede işlev ve mekan kimliğinin ortaya çıkarılması. Çevreşel kalitenin bileşenleri, kentsel hizmetler ve estetik. Kentsel biçim, kamu ve özel alanların fiziksel belirleyicileri. Kentsel biçimlerin tipolojisi ve mekanda düşey ve yatay elemanlar arasındaki niteliksel bağlar ve tasarım esasları. Kentsel tasarımda kimlik öğesi olarak biçim ve malzeme kullanılışı. Doğu ve Batı kültürlerinden tasarım örnekleri üzerinde karşılaştırmalı mekansal analiz.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Toplum ve Mekan
  Toplum - fiziksel çevre ve 'Yer' kavramları. Toplum-şehir formu ilişkileri. Kültür ve çevresel tasarım ilişkileri. Kültürel dokunun yönlendirici olduğu yerleşmeler ve örnekleri. Toplumsal (Community) tasarımda populer ve profesyonel yaklaşım. Şehirsel doku veya şehirsel form ve toplum etkileşimi. Kültüre yönelik tasarım. Toplum temelli tasarım ilkeleri.

  Advanced Planning Techniques (İleri Planlama Teknikleri)

  Bilimin Anlamı. Bilimsel Araçlar, Teknikler ve Yöntemler. Araştırma Evreleri. Kentsel Gelişim. Sistemler Mantığı. Sosyal Bilimlerde Niceliksel Tekniklerin Kullanımları ve Sınırlılıkları. Sistem olarak Kentler. Planlama Süreci. Kestirim ve Modelleme. Bulgusal Teknikler. Normatif Teknikler. Modelleme Teknikleri. Yerleşim Modelleri olarak Çekim Modelleri. Çeşitli Planlama Teknikleri.

  Ülkemizdeki Doğal Bitki Kaynaklarının Peyzaj Mimarisinde Kullanımı

  Bitkisel elemanların bölgelere göre doğal dağılımları. Bitki topluluklarının ekstrem yaşama koşulları. Biyolojik çeşitlilik kavramı. Türkiye florasının bölgesel dağılımı, tehlike altında bulunan nadir bitki türleri ve peyzaj mimarlığında kullanım yerleri ile teknikleri. Ülkemiz tabiatı koruma alanları.

  Environmental Problems (Çevre Sorunları)
  Çevre Kirliliği konsepti ve tarifi. Su, toprak, katı atık, hava, gürültü, radyoaktif kirlenme ve kontrolu. Çevre etki değerlendirmesi. Biyolojik çeşitlilik. Global çevre sorunları, Çevre kirlenme ve şehir planlama.

  Peyzaj Mimarlığında Kalite Araştırmaları
  Kalite kavramı, bileşenleri, standart ve performans kavramları ile ilişkileri; Farklı toplumsal gruplar ve kullanıcıların gereksinmeleri; Planlama, tasarım ve uygulamada kalite; Bakım ve yönetim kalitesi; Kalite değerlendirilmesi; Kalite araştırmalarında yöntem ve teknikler.

  Ekolojik Peyzaj Planlaması
  Ekosistem kavramı. Kentsel ve doğal alanlar ekosistemi. Ekolojik planlama yaklaşımı, ilkeleri ve modelleri. Yönetim ve uygulama. İnsan etkisinden kaynaklanan zararlı ekolojik faktörler. Çevresel Etki Değerlendirmesi.

  Peyzaj Tasarımında Yeni Akımlar
  Geçmişten günümüze tasarım. Tasarımda yeni işlevler. Günümüzde ve gelecekteki estetik kavramı ve tasarım ilişkileri. Peyzaj tasarımında yeni mimari elemanlar. Örnek çalışmalar. Gelecek için peyzaj tasarımı örnekleri.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Social Logic of Space (Mekanın Sosyal Mantığı)
  Space Syntax'ın tanımı. Kuram ve Yöntem hakkında açıklamalar. Space Syntax'ın Uygulamalarda Model Olarak Seçilme Nedenleri. Şehir Morfolojisi, Kültür ve Mekan, Yaya hareketlerinin analizleri, Şehirsel Tasarım, Şehir Planlama, Bölge Planlama ve Coğrafik Bilgi Sistemi konularında yapılan Space Syntax uygulamaları.Özel konularda Space Syntax uygulamaları ve tartışmalar

  Culture and Urban Space (Kültür ve Şehirsel Mekan)
  Kültür kavramının anlamı ve gelişimi, kültür-mekan etkileşimi, toplumsal mekan, mutlak mekan ve soyut mekan, mekan ve yer, kültürel haritalama, yansıyan mekan, küresel kültür, post-modern kent mekanı, sanal mekan ve şehir.

  Development Planning (Kalkınma Planlaması)
  Kalkınma/gelişmenin tanımı, ekonomik büyüme ve gelişme kavramları, ekonomik büyüme kuramı,ekonomik gelişme modelleri, kalkınma planlaması ve mekansal yapı, bölgelerarası dengesizlik, yoğunlaşma ve kutuplaşma süreçleri, merkez-çevre modeli, aşamalar kuramı, gelişmenin sosyal ve kültürel boyutları, çevre-kalkınma ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma stratejileri.

  Urban Conservation Case Studies (Şehirsel Koruma Uygulamalarının Değerlendirmesi)
  Dünyada başarılı şehirsel koruma uygulamalarının gözden geçirilmesi, Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler, Şehirsel koruma örneklerinin yasal, yönetimsel, parasal ve sosyal boyutları, Bütünleşik koruma uygulamaları, yöntem ve örnekler: Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Yugoslavya ve Türkiye.

  Planlama İçin Bilim Felsefesi
  Bilimin Amaçları ve Anlamı. Bilim Niteleyen Özellikler. Bilim Felsefesinin Amacı ve Konusu. Mantıksal Düşünme. Dilin Yapısı ve İşlevi. Bilimsel Metodun Yapısı. Olgu Kavramı. Ölçmenin Önemi ve Anlamı. Ölçek ve Ölçek Türleri. Sosyal Bilimlerde Ölçme. Matematiksel Tekniklerin ve İstatistik Dilinin Kullanım Koşulları. Bilimsel Açıklama. Bilimsel Teorinin Yapısı ve İşlevleri. Nedensellik Kavramı. Bilimsel İşlevler. Olasılık Kavramı. Sosyal Bilimlerde Sistem Kavramı.

  Şehirsel Estetik
  Estetik, konu-kavram açıklamaları, estetik bilgi ve biliminin, -intellection, logic bilgi ile ilişki ve ayrılıkları, estetik süje ve çözümlemeleri, estetik tavır ve estetik tavır ve seyir, estetik tavır ve kavram, duyum ,algı, duygu, özdeşleyim, -Einfühlung- ve estetik hoşlanma, estetik obje ve estetik obje değer çözümlemeleri, şehirsel estetik, şehirsel estetik süje, obje ilişkileri ve değerlendirme yaklaşım ve sistemleri.

Peyzaj mimarlığı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |