Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Ortodonti Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Ortodonti Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ortodonti Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  ORTODONTİ DOKTORA PROGRAMI

  Ortodontinin hedefi, profilin dengesini, çenelerin birbirine ve kafaya uyumunu korurken, ideal bir oklüzyonu ve artikülasyonu sağlamaktır. Anabilim Dalımız 1999 yılında kurulmuş ve 2000 Güz döneminde ilk doktora öğrencileri eğitimlerine başlamıştır. Program 4 sene olup, ilk 2 sene doktora dersleri, son 2 sene ise tez çalışmaları için ayrılmıştır. Bunlarla birlikte 4 sene boyunca yoğun bir klinik eğitimi vardır. Doktora öğrencilerinin, 4 senelik eğitim dönemini sırasında en az 80 hastanın tedavisini tamamlamaları gerekmektedir. Anabilim Dalı’mızda koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler, büyümekte olan bireylerin fonksiyonel ve ortopedik tedavileri, çocuk ve erişkinlerin sabit ortodontik tedavileri, periodontal sorunlu hastaların ortodontik tedavileri, protetik amaçlı ortodontik uygulamalar, dudak-damak yarıklı hastaların ortodontik tedavileri ve ortognatik cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

  DERS LİSTESİ


  ADCH615    BAŞ VE BOYUN ANATOMİSİ                 
  ORT615      MULTİDİSİPLİNER TEDAVİLER I       
  ORT616       MULTİDİSİPLİNER TEDAVİLER II       
  ORT617       BAŞIN BÜYÜME VE GELİŞİMİ                 
  ORT618       ORTODONTİK LİTERATÜR I       
  ORT620       FONKSİYONEL ANALİZ VE FONKSİYONEL ÇENE ORTOPEDİSİ       
  ORT621       DENTİSYONUN NORMAL VE ANORMAL GELİŞİMİ           
  ORT623       ORTODONTİK MATERYALLER       
  ORT624       ORTODONTİK BİYOMEKANİKLER
  ORT626       ORT. TED. UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ, KOMP. VE RETANSİYON       
  ORT627       ORTODONTİK LİTERATÜR II       
  ORT633       TME SENDROMLARI VE TEDAVİSİ I       
  ORT638       MALOKLUZYONLAR VE TEDAVİ PRENSİPLERİ             
  ORT642       ORTODONTİK LİTERATÜR III                 
  ORT643       ORTODONTİK LİTERATÜR IV       
  ORT650       SABİT TEDAVİ TEKNİĞİ III                 
  ORT651       SABİT TEDAVİ TEKNİĞİ IV       
  ORT652       MÜTEHARRİK APAREYLER                 
  ORT653       ORT.DE ETYOLOJİ, DİAGNOZ, TEDAVİ OBJEKTİFLERİ VE PLANLAMASI
  ORT654       SEMİNER I       
  ORT656       ORTODONTİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI       
  ORT657       SABİT TEDAVİ TEKNİĞİ I             
  ORT658       SABİT TEDAVİ TEKNİĞİ II       
  ORT660       SEMİNER II                 
  ORT661       SEFALOMETRİ I                 
  ORT662       SEFALOMETRİ II       
  ORT699       TEZ ÇALIŞMASI       
  SABE601     BİYOİSTATİSTİK             
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ       

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 38 kredi alacaktır.


  DERS  KAPSAMLARI


  ORT 615 Multidisipliner Tedaviler I :
  Dudak-damak yarıkları ve kraniofasiyal defektlerin etyolojisi, genel klinik özellikleri ve tedavileri, kombine ortodontik cerrahi tedavilerin endikasyon ve uygulaması ile ortognatik cerrahi hastalarında ortodontik tedavinin özel yönleri.

  ORT 616 Multidisipliner Tedaviler II :
  Bu derste, erişkin hastalarda ortodontik uygulamalar, protez-ortodonti ve periodontoloji-ortodonti ilişkileri detaylı bir şekilde incelenecektir.

  ORT 617 Başın Büyüme ve Gelişimi  :
  Başın büyüme gelişimi, embryolojisi, prenatal ve postnatal dönemde görülen normal ve anormal gelişim.

  ORT 618 Ortodontik Literatür I :
  Literatürdeki gerekli bilgiler ve makalelerin takdim edilmesi.

  ORT 620 Fonksiyonel Analiz ve Fonksiyonel Çene Ortopedisi :
  Fonksiyonel analiz, fonsiyonel çene ortopedisi kavramı, felsefesi, fonksiyonel aygıtlar ve dentofasiyal yapılara etkileri.

  ORT 621 Dentisyonun Normal ve Anormal Gelişimi:

  Doğumdan erişkin döneme kadar normal okluzyonun gelişmesi ve bu gelişimdeki varyasyonlar.

  ORT 623 Ortodontik Materyaller :
  Çeşitli ortodontik uygulamalar için doğru materyallerin seçilebilmesi ,uygun kullanımı ve uygulanması.

  ORT 624 Ortodontik Biyomekanikler :

  Materyallerin statik ve mekanikleryle ilgili temel prensiplerin tanıtılması ve mekanik prensiplerinin klinik araştırma ve sorunlarına uygulanması; diş sürmesi ve fizyolojik diş hareketi, ortodontik diş hareketlerinin tipleri, diş hareketleri sırasında görülen histolojik ve biyokimyasal değişiklikler, farklı tip kuvvet uygulamalarının hücre ve dokular üzerine etkisi; farklı headgear uygulamaları ve maksiller ekspansiyonun biyolojik dokular üzerine etkisi.

  ORT 626 Ortodontik Tedavinin Uzun Dönemli Etkileri, Komplikasyonları ve Ortodontide Retansiyon :

  Ortodontik tedaviler sırasında ve sonrasında görülen mine defektleri, periodontal problemler ve kök rezorbsiyonları gibi komplikasyonlar, kısa dönem ve uzun dönemde görülen relapsın nedenleri, relapsı önlemek için tedavi sırasında dikkat dilmesi gereken hususlar, retansiyon prensipleri, farklı maloklüzyonlarda retansiyon ve retansiyon apareyleri.

  ORT 627 Ortodontik Literatür II :
  Literatürdeki gerekli bilgiler ve makalelerin takdim edilmesi.

  ORT 633 TME Sendromları ve Tedavisi  :
  TME’in anatomisi , normal ve anormal posizyonlarının belirlenmesi ve ortodontiyle ilişkisi; TME’nin patalojileri ve genel tedavi prensipleri.

  ORT 638 Malokluzyonlar ve Tedavi Prensipleri:
  Farklı malokluzyonlarda tedavi planlaması, tedavi uygulamaları ile tedavi sonuçlarının incelenmesi.

  ORT 642 Ortodontik Literatür III :

  Literatürdeki gerekli bilgiler ve makalelerin takdim edilmesi.

  ORT 643 Ortodontik Literatür IV :
  Literatürdeki gerekli bilgiler ve makalelerin takdim edilmesi.

  ORT 650 Sabit Tedavi Tekniği III:

  Straight wire ve diğer sabit tedavi tekniklerinin (Begg, Ricketts, Lingual Teknik vb...) gelişmesi,tekniklerde kullanılan esas ve yardımcı elemanların tanıtılması, özel tellerin hazırlanışı ve tedavi sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri; Straight wire ve diğer ortodonti tekniklerinde, ankraj kaybı nedenleri ,sınıf I ,sınıf II, sınıf III malokluzyonların straigth wire tekniği ile tedavileri ve klinik uygulamaları.

  ORT 651 Sabit Tedavi Tekniği IV :
  Straight wire ve diğer ortodonti tekniklerinde, ankraj kaybı nedenleri ,sınıf I ,sınıf II, sınıf III malokluzyonların straigth wire tekniği ile tedavileri ve klinik uygulamaları.

  ORT 652 Müteharrik Apareyler :
  Müteharrik apareylerin yapımı, klinik uygulanışı, bu tip apareylerle hasta tedavileri.

  ORT 653 Ortodontide Etyoloji, Diyagnoz, Tedavi Objektifleri ve Tedavi Planlaması :
  Hastanın detaylı incelemesi sonucunda teşhis ve sınflama yapılması,muayene sonrasında tedavinin yapılabilirliği konusunda hastaya tavsiyede bulunabilme ; Temel anamnez hasta muayenesi, dental modeller fotoğraflar,radyograflar,sefalogramlar ile teşhise varabilme yöntemleri, çeşitli ortodontik ve dentofasiyal anomaliler için tedavi planlamsı ve retansiyon stratejisinin saptanması.

  ORT 654 Seminer I :

  Doktora öğrencileri, belirlenen bir konuda literatür taraması yapıp, eski ve yeni bilgileri derleyip yazılı ve sözlü olarak sunacaktır.

  ORT 656 Ortodontide Bilgisayar Uygulamaları  :
  PC/AT bilgisayarların tanıtılması,DOS işletim sisteminni öğretilmesi,pratik kullanımına yönelik olarak geliştirilen bilgisayar programlarıın nasıl kullanılacağı, safalometrik analiz, ortodontik tedavi planlaması, büyüme tahmini ve ortodontik/ortognatik cerrahi hastalarının tedavi sonuçlarının tahmininde kullanılan bilgisayar programlarının uygulanması.

  ORT 657 Sabit Tedavi Tekniği I :

  Edgewise ortodonti tekniğinde headgear kullanımı , ankraj kaybı nedenleri ,sınıf I ,sınıf II, sınıf III malokluzyonların edgewise tekniği ile tedavileri ve klinik uygulamaları.

  ORT 660 Seminer II:

  Doktora öğrencileri, belirlenen bir konuda literatür taraması yapıp, eski ve yeni bilgileri derleyip yazılı ve sözlü olarak sunacaktır.

  ORT 661 Sefalometri I :
  Temel radyolojik bilginin yanı sıra sefalogramlar üzerinde ilgili anatomik yapıların saptanması ve sefalogramlar üzerinde başın morfolojisini tanıyabilme ve sefalometrik analizler.

  ORT 662 Sefalometri II :

  PA çizimi ve analizi, yumuşak doku analizleri, sefalometrik büyüme tahminleri ve sefalometrik çakıştırma yöntemleri.

  ADCH 615 Baş ve Boyun Anatomisi :
  Baş ve boyun bölgesindeki önemli anatomik yapılar ve varyasyonları.

  SABE 601 Biyoistatistik


  SABE 602 Araştırma Teknikleri


   

   

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |