Okul Yöneticiliği ve Eğitimi Denetçiliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Okul Yöneticiliği ve Eğitimi Denetçiliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  1. En az 3 öğretim yılı fiilen öğretmenlik yapmış olmak 2. Giriş sınavlarında başarılı olmak.
 • Program tanımları
  Okul Yöneticiliği ve Eğitimi Denetçiliği Yüksek Lisans Programı

  1. Program dersleri, "yaz dönemi"nde de açılabilir.
  2. Program, 9’u zorunlu, 3’ü seçmeli olmak üzere, 34 kredilik dersten oluşur. Zorunlu derslerden birisi, kredisiz "Dönem Projesi" dersidir.
  3. Dersler, bilim dalınca belirtilen sıra ile alınır,
  4. Uygulama dersleri, okullarla işbirliği halinde yürütülür,
  5. Özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrencilerin, giriş koşulları bölümündeki 1. ve 2. maddelerde belirtilen koşulları taşımaları gerekir,
  6. Programa özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, birbirini izleyen her bir yarı yılda birer ders alabilirler.
   
  DERS İÇERİKLERİ

  EBB 616 Yönetim, Kuramları, Süreçleri
  Kuramların temel sayıltı ve felsefeleri, yönetim kuramlarının disiplinler arası ve özgün boyutları, klasik kuram, insan ilişkileri, açık sistem kuramı, Z kuramı ve çağdaş kuramlar. Yönetsel isleyişin kuramsal çözümlenmesi ve karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, etkileme, güdüleme, personel alma, bütçeleme, değerlendirme vb. süreçleri.

  EBB 622 Eğitim Denetimi
  Yönetimi ve süreçleri, bir yönetim süreci olarak denetim ve işlevi. Çağdaş denetim kavramı, amaçları, öğeleri ve özellikleri. Denetim ilkeleri, türleri, süreçleri. Denetçilerin rolleri, denetimde insan ilişkileri.

  EBB 626 Öğrenme Süreçleri
  Çeşitli öğrenme ve öğretme kuramlarının ve bunların eğitim açısından doğurgularının gözden geçirilmesi; öğretme kuram, model ve öğretim stratejilerinin incelenmesi. Öğrenme-öğretme ile ilgili kavram ilke kuram ve çağdaş yaklaşımların eğitim ortamında uygulanması.
  EBB 635 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
  Temel kavramlar ve inceleme alanı, eğitim ekonomisi kuramları (insan sermayesi kuramı, eleme hipotezi, kuyruk hipotezi, diğer yeni yaklaşımlar), eğitimin dışsallıkları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı. Eğitim göstergeleri, eğitim planlaması modelleri, eğitim planlaması ve nüfus.

  EBB 647 Eğitim ve Okul Yönetimi
  Eğitim ve okul yönetiminin alanı, yönetim kuramlarının eğitim ve okul sistemi açısından amaç yapı süreç ve iklim boyutlarında incelenmesi, eğitim ve okul yöneticilerinin rolleri ve rol beklentilerini karşılayacak kavramsal, toplumsal ve teknik becerileri konusunda temel bilgi birikimi ve bir bakış açısının kazandırılması.

  EBB 654 Sınıf Yönetimi ve Öğretim Liderliği
  Önkoşul: EBB 626 öğrenme Süreçleri / EBB 647 Eğitim ve Okul YönetimiSınıf yönetimi ile ilgili çağdaş yaklaşımlar, yeni sınıf yönetimi kuramlarının sınıf yönetimine ilişkin doğurguları, ülkemizdeki sınıf yönetimi uygulamaları ve bunların çağdaş bilimsel bilgiler ışığında geliştirilmesi. Eğitimde liderlik, okul yönetiminin eğitim liderliği iş alanları, yönetimin öğretim liderliği işlev ve uygulamaları, öğretim liderliği uygulamalarının geliştirilmesi.

  EBB 655 Okul Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları
  Önkoşul: EBB 647 Eğitim ve Okul Yönetimi / EBB 622 Eğitim DenetimiTürkiye'de eğitim yönetiminin ve denetiminin yapısı. Bir sistem olarak okul. Personel hizmetleri; atama ve nakiller, adaylık işlemleri, özlük hakları, sicil ve disiplin isleri. Öğrenci hizmetleri; kayıtlar, devamın izlenmesi, nakiller, sağlık ve güvenlik önlemleri, sınavlar, mezuniyet ve diploma işlemleri. Eğitim programları. Öğretimle ilgili hizmetler; yıllık öğretimin planlanması, öğretmenler kurulu toplantıları, ders araçlarının sağlanması. Eğitim ile ilgili hizmetler; rehberlik hizmetleri, öğrenci disiplin işleri, eğitsel çalışmalar, okul-aile birliği ve okul koruma derneği. Okul işletmeciliği; bina, tesis, donatım ve diğer eğitim yerlerinin bakimi ve isletilmesi. Yazı işleri, ayniyat isleri, okul bütçesi. Okullarda yönetim ve denetim uygulamaları.

  EBB 656 Okul Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
  Bilimsel yöntem ve kullanımı, evren ve örneklem. Araştırma modelleri, türleri ve özellikleri, araştırma değişkeninin kontrol edilmesi, veri toplama teknikleri. Ölçme, özellikleri, türleri, araçları, ölçme yanılgıları. Ölçek hazırlama, ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması. Araştırmanın raporlaştırılması, bulguların kurgulanması ve yorumu. Özet, yargı ve önerilerin yazılması. Okul düzeyinde örnek olay incelemeleri.

  EBB 658 Okullarda Bilgisayar Kullanımı
  Bilgi sistemleri, bilgisayara giriş, bilgisayarlar ve işletim sistemleri, bilgisayar programları: sözcük işlemciler, hesap tabloları, veri tabanı programları ve veri sunumu. Tele iletişim ve bilgisayar ağları, internetin temelleri, internet servisleri ve web. Web'de yayımcılık, veri ve veri tabanlarının yapısı, bilgisayarların eğitimde ve okullarda kullanımı uygulamaları.

  EBB 659 Mesleki Teknik Eğitimin Yönetimi
  Mesleki-teknik eğitimin amaçları, yapısı, isleyişi. Mesleki-teknik eğitim kurumlarında eğitim, öğretim, personel, öğrenci ve isletme islerinin yönetimi. Ayniyat, demirbaş ve döner sermaye işlemleri. Türkiye'de mesleki-teknik eğitimde yönetim uygulamalarının incelenmesi, yönetsel sorunların belirlenmesi ve tartışılması.

  EBB 667 Okullarda Rehberlik Hizmetleri
  Rehberliğin anlamı, amacı ve ilkeleri; okullarda PDR uygulamaları, PDR hizmetleri kapsamında kullanılan testler ve test dışı öğrenci tanıma teknikleri; veli konferansı ve toplu dosya; PDR'de örgütlenme; merkezde il düzeyinde ve okulda rehberlik örgütlenmesi; rehberlikte yönetim personeli, uzmanlar, öğretmenler, okul müdürü, okul rehberlik kurulunun oluşturulması ve okul rehberlik programının geliştirilmesi; okullarda rehberlikle ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

  EBB 681 Eğitim Hukuku ve Soruşturma
  Hukukun temel kavramları ışığında, Türk eğitim sistemini ilgilendiren hukuksal metinlerin incelenmesi, tartışılması, disiplin ve hazırlık soruşturmalarının dayanakları, yöntemleri, uygulama özellikleri.

  EBB 697 Dönem Projesi
  Okul yönetimi ve denetimi alanında bir problem durumunun ele alınması, bu konuda literatürün taranması, bu taramaya dayalı olarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ders sonunda çalışmanın yazılı olarak rapor edilmesi.

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |