Mimari Tasarım Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimari Tasarım Doktora Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (85/100) olmalıdır. Mimari Tasarım, Kentsel Tasarım, Mimarlıkta Bilişim, Mimarlık (Tezsiz), Konut ve Deprem (Tezsiz), İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon mezunları tercih edilir. istenen ek belgeler: Yüksek Lisans Tezi, varsa yayınlarınız ile ödev çalışmalarınızı da kapsayan Portfolyo, Özgeçmiş; Doktora programına başvurma gerekçesinizi açıklayan Niyet Mektubu
 • Program tanımları
  Mimari Tasarım Doktora Programı

  Ders Listesi


  Environmental- Behavior Theories
  Discussion on Architectual Design Futures     
  Mimari Tasarımda Kuram,Süreç ve Dil İlişkisi
  Space: Theory and Criticism
  Uzmanlık Alan Dersi
  Informal Housing
  Culture and Space Studies
  Mimarlıkta Estetik Olgusu
  Mimarlık ve Bilim
  Logic Models of Design
  Mimarlık Üzerine Paradigmalar
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Environmental- Behavior Theories (Çevre Davranış Kurumları)
  Bu ders,çevre-davranış kuramlarını çağdaş felsefi paradigmaları ile birlikte ele almaktadır. Derste ele elınan ana başlıklar algı, bilişim, davranış kalıbı, bilişsel şema, kişisel mekan, mahremiyet, egemenlik alanı, savunulan mekan, mekan dizini, çevresel stres, çevresel değerlendirme,çevresel anlam ve sembolizm,çevresel kimlik, kültürel değişim şeklindedir.Dersin amacı, içerikte ele alınan kavramlar ile mimarlık arasında analitik bağın kurulmasıdır.

  Discussion on Architectural Design Futures (Mimari Tasarımın Geleceği Üzerine Tartışmalar)Mimari tasarım olgusu: kavram/süreç/ürün/söylem/temsil olarak tanımları ve özellikleri; elektronik ortamının iletişim ortamı, üretim ortamı, sunum ortamı olarak özellikleri; tasarım kuramcıları ve tasarımcıların tasarım olgusuna bakış ve yaklaşımları: tasarım sürecini modelleştirmeye yönelik sistematik yaklaşımlar; siber uzay, sanallık, etkileşim, simbiosis ve entropi kavramları; gelecek manifestoları, ütopyalar/karşı ütopyalar; elektronik ortam ve bilişim teknolojilerindeki olası gelişmelerin fiziksel dünyaya etkileri üzerine tartışmalar: film örnekleri, Johnny Mnmonic, Blade Runner, Matrix...

  Mimari Tasarımda Kuram,Süreç ve Dil İlişkisi
  Mimarlık ve Tasarımda Kuram, Söylem ve Bilimsellik; Tasarım Araştırmaları ve Tasarımda Bilimsel Yaklaşımlar; Tasarım Kuramları Tarihi:birinci, ikinci ve üçüncü nesil tasarım kuramları, farklı süreç ve problem özellikleri; Zihinsel Aktivite Olarak Tasarım:tasarımcı düşünce, tasarım psikolojisi, ilk yaratıcı ivme; Tasarım ve Yaratıcılık:ilk biçim ve banal, sıradan, buluşçu tasarım; Tasarım Metodu Filozofisi; Tasarımda Bilgi:tasarımcının bilgisi, tasarım disiplini ve tasarım bilimi; Bilgisayar Destekli Tasarım:biçim grameri üretimi, yapay zeka; Tasarımda Görselleştirme ve Mimari Biçimin Oluşturulması: rutin, yenilikçi ve yaratıcı tasarım, soyut/somut biçim, farklı söylemler ve biçim oluşturma yaklaşımlarının örneklenmesi.

  Space: Theory and Criticism  (Mekan:Kuram ve Eleştiri)Mekansal tanımlar, göreceli/mutlak, toplumsal/yapılı-fiziksel, düşünsel/gerçek mekan, mekansal pratikler, mekanın temsilleri-kavramsal mekan, temsili mekan-imge ve sembollerle yaşanan mekan, toplumsal mekanın toplumsal ürün oluşu, mekanın tüketimi, mekan-güç ilişkisi, uzlaşmalar, sınırlar-köprü çoğulluk, çeşitlilik, farklılaşma, akışkanlık, parçalanmalar, mekan kimliği, mekan kültürü, modern öncesi, modern, postmodern durumlar, mekan-zaman sıkışması, hipergerçeklik, mekan-yer, çoklu modernite, küresel etkiler, yerel yapılar, hetorejenlik, melez mekanlar, toplulukların direnci, popüler kültür, gündelik yaşam, hegemonik/ öteki yapıların mücadelesi

  Uzmanlık Alan DersiDanışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Informal Housing (Enformel olarak gelişen Konut Süreçleri)Kırdan kente göç kuramları, bunların 3. Dünya Kentlerinde olumsuz ve istenmeyen sonuçları; enformel konutun sosyo-ekonomik ve politik nedenleri ve otoriteler ile kullanıcıların farklı ülkelerde benzer ve farklı çözümleri; gelişmekte olan ülkelerde konut planlama ve uygulama projelerinde karşılaşılan arsa, altyapı sorunları ve ekonomik kısıtlamalar.

  Culture and Space Studies (Kültür ve Mekan Çalışmaları)İnsan ve çevre ilişkileri çalışma ve araştırma alanına giriş;Fiziksel çevre ve Kültürel Faktörler: Teoriler, modeller, yaklaşımlar; Kültür ve Mekan: Temel kavramlar:Çevre, Kültür,psikolojik bileşenler: Algılama, bilişim, Mahremiyet,kişisel mekan,egemenlik sınırı,kimlik..; Kültür ve Konut:Kültür-davranış-mekan etkileşimi; Kültür ve Konut:Konut çalışmalarında yaklaşımlar,uygulamalar

  Mimarlıkta Estetik Olgusu Mimarlıkta Estetik Olgusu: Güzellik kavramı ve estetik olgusu. Algılama. Toplumsal-kültürel yaşamda güzellik ve estetik'in yeri. Felsefede estetik kuramları. Çevre, mimarlık ve estetik. Mimarlıkta biçemler ve kuramlar temelinde estetik. Bir tasarım olgusu olarak estetik. Bir değer ve değerlendirme olgusu olarak estetik.

  Mimarlık ve BilimMimarlıkta bir kırılma noktası olarak kabul edilen ve mimarlığın tanımında bilimin, varlığın (sanat eseri, teknoloji eseri) önüne geçtiği 60'lardan günümüze, mimarlıktaki bilimsel alanların nasıl çeşitlendiği ve birbirlerini nasıl etkiledikleri, zaman içinde hangi konuların önem kazandığı, hangilerinin önemlerini kaybettikleri ve bunun nedenleri üzerinde durulacaktır. Bunun yanısıra, teori ve metodolojinin nasıl geliştiği ve değiştiği, bunlara bağlı olarak hangi kavramların doğduğu, önem-sendiği incelenecektir. Burada tartışma konusu, bu bilimsel alanların ortaya çıkış sebepleri, gelişmeleri veya yok olmalarının nedenselliği yanında bugün mimarlığın düşünsel dünyasında bilimselliğin varlığını sürdürüp sürdüremediği, sürdürüyorsa ne şekilde sürdürdüğü ve hangi kavram veya kavramların değer kazandığıdır. Bu tartışma sonunda varılmak istenen ise gelecekte bu konuların nasıl şekilleneceği konusunda öngörüler üretmeye çalışmaktır.

  Logic Models of Design (Tasarımda Mantık Modelleri)Mimari tasarımın mantıksal modelleri, önerme mantığı, iddia mantığı. Mantıksal çıkarsamalar: tüme varım, tümden gelim, kıyaslama. Olaylar, bilgiler ve bilgi ötesi arasındaki ilişkiler. Mimari tasarımda sunum, üretme ve yorumlama. Yapay zeka ve yapay zeka felsefesi, siberuzay ve mimari tasarım. Mimari dillerin sentaktik (gramer ve sözlük)- anlamsal yapıları.

  Mimarlık Üzerine ParadigmalarModernizm ve sahip olduğu kavramların çöküşü ve dönüşümü; holistik bir bakış açısının bilim, sanat ve kültür olayları üzerine etkileri; bu durumun sosyolojik, psikolojik ve politik nedenleri ve sonuçları; mimarlık alanına yansımaları, yeni paradigmalarla bu etkileşimi anlama ve yorumlama; "eleştirel" bir yorumbilim / hermönetik; episdemolojik açıdan mekan yorumu....... gibi temaların günümüz düşünürler, toplumbilimciler, ve psikologlar tarafından ele alış biçimleri, bakış açıları tartışılacaktır. Artyapısalcı yaklaşım ekseninde mimari oluşumun temel taşlarını oluşturan düşünürler ve toplumbilimciler incelenecektir.

  Uzmanlık Alan DersiDanışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |