Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Doktora Programı

  Güz Yarıyılı


  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solist/solistler, ses topluluğu ya da koro ile orkestra ya da çalgı topluluğu
  için geniş ölçekli (yarım saat ya da daha uzun süreli) bir yapıt bestelenir. Orkestra ya da
  karma çalgı topluluğu ile opera ya da bale yapıtı bestelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: Orkestra, karma çalgı topluluğu, opera ve dans dağarı partisyonları
  ve metinleri.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solist/solistler, ses topluluğu ya da koro ile orkestra ya da çalgı topluluğu
  için geniş ölçekli (yarım saat ya da daha uzun süreli) bir yapıt bestelenir. Orkestra ya da
  karma çalgı topluluğu ile opera ya da bale yapıtı bestelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: Orkestra, karma çalgı topluluğu, opera ve dans dağarı partisyonları
  ve metinleri.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solist/solistler, ses topluluğu ya da koro ile orkestra ya da çalgı topluluğu
  için geniş ölçekli (yarım saat ya da daha uzun süreli) bir yapıt bestelenir. Orkestra ya da
  karma çalgı topluluğu ile opera ya da bale yapıtı bestelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: Orkestra, karma çalgı topluluğu, opera ve dans dağarı partisyonları
  ve metinleri.
  Dersi Veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solist/solistler, ses topluluğu ya da koro ile orkestra ya da çalgı topluluğu
  için geniş ölçekli (yarım saat ya da daha uzun süreli) bir yapıt bestelenir. Orkestra ya da
  karma çalgı topluluğu ile opera ya da bale yapıtı bestelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: Orkestra, karma çalgı topluluğu, opera ve dans dağarı partisyonları
  ve metinleri.
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Ahmet ALTINEL

  KLASİK DÖNEM PİYANO SONATLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Yaklaşık olarak 1760–1830 yılları arasında bestelenmiş olan Haydn,
  Mozart ve Beethoven’ın klasik dönem piyano sonatları, cümle yapısı, biçimsel yapı,
  armonik yapı ve kuruluş açısından incelenecek, besteciler arasında karşılaştırmalar
  yapılacak, bestecilikle ilgili açınımlar sağlanması amacı gözetilecektir.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - USMANBAŞ, İlhan. Müzikte Biçimler
  - HODEIR, Andre. Müzikte Türler ve Biçimler (İlhan USMANBAŞ, çev.)
  - D’INDY, Vincent. Cours de Composition Musicale
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Volkan BARUT

  BARTÓK’UN MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Müzikte 20. yüzyılın ilk yarısını simgeleyen bestecilerden Béla Bartók’un
  üretimi elverdiğince geniş bir düzlemde ele alınacak, besteleme teknikleri, estetik
  anlayışı ve dünya görüşü açımlanmaya çalışılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - ANTOKOLETZ, Elliott. The Music of Béla Bartók, University of California
  Press, Berkeley ve Los Angeles 1984.
  - WILSON, Paul. The Music of Béla Bartók, Yale University Press, New
  Haven ve Londra 1992.
  - GILLIES, Malcolm (ed.) The Bartók Companion, Amadeus Press, Portland –
  Oregon 1994.
  - BAYLEY, Amanda (ed.) The Cambridge Companion to Bartók, Cambridge
  University Press, Cambridge 2001.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  SAYGUN’UN SENFONİK MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Saygun’un orkestral yapıtlarındaki ses dünyası, çokseslilik, giderek
  çokkatmanlılık özellikleri, ritmik yapılar, müzik fikirlerinin işlenişi, orkestralama işçiliği ve
  biçim özellikleri yönünden ele alınacak, çoksesli müziğimizin bu öncü bestecisiyle ilgili
  dolgun bir perspektif kazandırılmaya çalışılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - ARACI, Emre. Ahmed Adnan Saygun: Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, YKY,
  İstanbul 2001.
  - AYDIN, Yılmaz. Türk Beşleri, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 2003.
  - Biyografya 5: Ahmed Adnan Saygun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2004.
  - Saygun’un—konçertoları da içine alarak—senfonik yapıtlarının partisyonları ve
  ses kayıtları.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  BESTECİLERİN MÜZİK POETİKALARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Çağdaş müzik kuramlarını ve estetik yönelimleri bestecilerin kaleminden
  çıkma metinler üzerinden tartışmak.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev ve analizler
  Önerilen Kaynaklar:
  - HINDEMITH, Paul. Ses İşçiliği, Norgunk Yayınları, İstanbul 2007.
  - STRAVİNSKİ, İgor. Altı Derste Müziğin Poetikası, Pan Yayıncılık, İstanbul 2000.
  - WEBERN, Anton. Yeni Müziğe Doğru, Pan Yayıncılık, İstanbul 1998.
  - SESSIONS, Roger. The Musical Experience of Composer, Performer, Listener,
  Princeton University Press, New York 1962.
  Dersi veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  SEÇİLMİŞ ÜSLUP VE BİÇİMLERDE ÇALIŞMALAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Öğrencinin ihtiyaçlarına göre ya da estetik seçimlerini ve eğilimlerini
  destekleyecek biçimde seçilmiş üslupların ve biçimlerin tüm ayırtedici özellikleriyle
  ayrıntılı tahlillerinin yapılması ve sonrasında bu tahlillerin verilerine tamamen sadık
  kalınarak bestelenen çeşitli kompozisyon çalışmalarıyla ele alınan üslup ya da biçim
  dairesinde tam bir teknik mükemmeliyete ulaşmak amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yapılan müzik tahlillerinin yazılı bir araştırma çalışması haline
  getirilmesi ve ilgili beste çalışmaları.
  Önerilen Kaynaklar:
  - LA RUE, Jan. Guidelines for Style Analysis, Harmonia Parker Press, Michigan
  1992.
  - MEYER, Leonard B. Style and Music, The University of Chicago Press,
  Chicago 1989.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  MODERNİZM SONRASI MÜZİK
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 20. yy.’ın son çeyreği ve 21. yy’ın başlarındaki modernizm sonrası müzik
  hareketleri ve üretimi toplumsal, tarihsel ve kültürel bir zemin çerçevesinde diğer
  sanatlarla olan ilişkisinde değerlendirilip estetik bir çerçeveye oturtulmaya çalışılacaktır
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - LOHHEAD, Judy (ed.), AUNER, Joseph (ed.). Postmodern Music
  Postmodern Thought, Routledge, New York - Londra 2002.
  - CHEVASSUS, Beatrice Ramaut. Müzikte Postmodernlik, İlhan USMANBAŞ
  (çev.), Pan Yayıncılık, İstanbul 2004.
  - TOURAINE, Alain. Modernliğin Eleştirisi, YKY, İstanbul 1992.
  - ZEKÂ, Necmi (der.). Postmodernizm, Kıyı Yayınları, İstanbul 1990.
  - GANS, Herbert J. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, YKY, İstanbul 2005.
  - BÜRGER, Peter. Avangard Kuramı, İletişim Yayınları, İstanbul 2003.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  ELEKTRONİK MÜZİK ESTETİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Elelektronik müzik teorisi ve teknikleri. Musique concrète, temel kayıt
  teknikleri. Akustiğe giriş ve son elli yılda elektronik müzik estetiğine genel bakış.
  Elektronik müzik çalışmaları, çok kanallı kayıt ve editing, signal processing, mix
  teknikleri ve bu olanakları kullanarak özgün kompozisyonların yaratımı.
  Değerlendirme Yöntemleri: Stüdyo çalışmaları, dönem projeleri.
  Önerilen Kaynaklar:
  - POHLMANN, Ken C., Principles of Digital Audio, New York: McGraw-Hill, c1995.
  - ROSSİNG, Thomas D., The Science of Sound, San Francisco: Addison Wesley,
  c2002.
  - ROADS, Curtis, Microsound, Cambridge, Mass.: MIT Press, c2001.
  - SUPPER, Martin, Elektroakustische Musik und Computermusik: Geschichte,
  Aesthetik, Methoden, Systeme, Hofheim: Wolke, 1997.
  Dersi Veren: Öğr. Gör. Barkın ENGİN

  Bahar Yarıyılı


  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solist/solistler, ses topluluğu ya da koro ile orkestra ya da çalgı topluluğu
  için geniş ölçekli (yarım saat ya da daha uzun süreli) bir yapıt bestelenir. Orkestra ya da
  karma çalgı topluluğu ile opera ya da bale yapıtı bestelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: Orkestra, karma çalgı topluluğu, opera ve dans dağarı partisyonları
  ve metinleri.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  KOMPOZİSYON

  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solist/solistler, ses topluluğu ya da koro ile orkestra ya da çalgı topluluğu
  için geniş ölçekli (yarım saat ya da daha uzun süreli) bir yapıt bestelenir. Orkestra ya da
  karma çalgı topluluğu ile opera ya da bale yapıtı bestelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: Orkestra, karma çalgı topluluğu, opera ve dans dağarı partisyonları
  ve metinleri.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solist/solistler, ses topluluğu ya da koro ile orkestra ya da çalgı topluluğu
  için geniş ölçekli (yarım saat ya da daha uzun süreli) bir yapıt bestelenir. Orkestra ya da
  karma çalgı topluluğu ile opera ya da bale yapıtı bestelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: Orkestra, karma çalgı topluluğu, opera ve dans dağarı partisyonları
  ve metinleri.
  Dersi Veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  KOMPOZİSYON
  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Solist/solistler, ses topluluğu ya da koro ile orkestra ya da çalgı topluluğu
  için geniş ölçekli (yarım saat ya da daha uzun süreli) bir yapıt bestelenir. Orkestra ya da
  karma çalgı topluluğu ile opera ya da bale yapıtı bestelenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Bestelenmiş yapıt
  Önerilen Kaynaklar: Orkestra, karma çalgı topluluğu, opera ve dans dağarı partisyonları
  ve metinleri.
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Ahmet ALTINEL.

  ROMANTİK DÖNEM PİYANO SONATLARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 10 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 19. yüzyılın başlarından başlayarak F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin,
  F. Liszt gibi romantik bestecilerin piyano sonatları, cümle yapısı, biçimsel yapı, armonik
  yapı, kuruluş açısından incelenecek, besteciler arasında karşılaştırmalar yapılacak ve
  bestecilikle ilgili açınımlar sağlanması amacı gözetilecektir.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - USMANBAŞ, İlhan. Müzikte Biçimler
  - HODEIR, Andre. Müzikte Türler ve Biçimler (İlhan USMANBAŞ, çev.)
  - D’INDY, Vincent. Cours de Composition Musicale
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Volkan BARUT

  BARTÓK’UN MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: İlk yarıyıldaki dersin devamı. Bestecinin müziğinin incelenmesi
  zamandizinsel olarak ya da türlü kavramlar, yaklaşımlar, ses ortamları (çalgısal
  gruplanmalar) bağlamında sürdürülecektir.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar: “BARTÓK’UN MÜZİĞİ – 1” dersinde belirtilen kaynaklar.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  LİGETİ’NİN MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Ligeti’nin yapıtlarından yapılan bir seçmeyle, bestecinin müzik dilinin
  özellikleri açımlanmaya çalışılacak ve Ligeti’nin müziğinin zaman içinde uğradığı
  değişimler, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki yönelimlerle kesişen ve ayrımlaşan yanlarıyla
  tartışılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - GRIFFITHS, Paul. György Ligeti, Robson Books, Londra 1997.
  - STEINITZ, Richard. György Ligeti: Music of the Imagination, Northeastern
  University Press, Boston 2003.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Özkan MANAV

  BESTECİLERİN MÜZİK POETİKALARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: İlk yarıyıldaki dersin devamı.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ödev ve analizler
  Önerilen Kaynaklar: “BESTECİLERİN MÜZİK POETİKALARI – 1” dersinde belirtilen
  kaynaklar.
  Dersi veren: Doç. Mehmet NEMUTLU

  SEÇİLMİŞ TEKNİK VE MALZEMEDE ÇALIŞMALAR
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste, öncelikle 20. yy.’da uygulanan kompozisyon teknikleri ve
  kavramları doğrultusunda repertuvardan seçilmiş çeşitli malzemelere öğrencinin kendi
  özgün bakışıyla yaklaşması ve ele alınan teknik ve kavram doğrultusunda malzemeyi
  kendince biçimlendirmesi hedeflenir.
  Değerlendirme Yöntemi: Dönem içinde bestelenen kısa soluklu altı adet kompozisyon
  çalışması.
  Önerilen Kaynaklar:
  - KOSTKA, Stefan. Materials and Techniques of Twentieth-Century Music, Prentice
  Hall, New Jersey 1990.
  - ULEHLA, Ludmila. Contemporary Harmony, Advance Music, 1994.
  - MESSIAEN, Oliver. Technique de mon langage musical, Alphonse Leduc, Paris
  1966.
  - COPE, David. New Music Composition, Schirmer Books, New York – Londra
  1977.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hasan UÇARSU

  ELEKTRONİK MÜZİK ESTETİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Elelektronik müzik teorisi ve teknikleri. Musique concrète, temel kayıt
  teknikleri. Akustiğe giriş ve son elli yılda elektronik müzik estetiğine genel bakış.
  Elektronik müzik çalışmaları, çok kanallı kayıt ve editing, signal processing, mix
  teknikleri ve bu olanakları kullanarak özgün kompozisyonların yaratımı. İlk yarıyıldaki
  dersin devamı.
  Değerlendirme Yöntemleri: Stüdyo çalışmaları, dönem projeleri.
  Önerilen Kaynaklar:
  - POHLMANN, Ken C., Principles of Digital Audio, New York: McGraw-Hill, c1995.
  - ROSSİNG, Thomas D., The Science of Sound, San Francisco: Addison Wesley,
  c2002.
  - ROADS, Curtis, Microsound, Cambridge, Mass.: MIT Press, c2001.
  - SUPPER, Martin, Elektroakustische Musik und Computermusik: Geschichte,
  Aesthetik, Methoden, Systeme, Hofheim: Wolke, 1997.
  Dersi Veren: Öğr. Gör. Barkın ENGİN

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |