Türk Musikisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türk Musikisi Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Türk Müziği Sanatta Yeterlik Programı 2007-2008 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında eğitime başlamıştır.

  DERS LİSTESİ

  Tez/Resital/Konser    
  Türk Müziği Formlarına Analitik Yaklaşım
  Türk Müziğinde Dönemlere Göre Uslup Çalışmaları    
  Türk Müziği Makamlarına Analitik Yaklaşım    
  Aruz Vezni-Usul İlişkisi    
  Ud'da Çokseslilik    
  Ud'da Mızrapsız İcra    
  Kanun'da Çokseslilik    
  Kanun'da Mızrapsız İcra    
  Bağlama'da Çokseslilik    
  Bağlama'da Mızrapsız İcra
  Sözlü Türk Müziğinde Yorum Unsurları    
  Türk Müzik Hayatında Meşk    
  Uzun Havalarda Notalama Teknikleri ve İcra    
  Sanatta Estetik Boyut    
  Toplum Medya ve Sanat İlişkisi    
  Çağdaş Sanat Metinleri    
  Bilimsel Anlatım ve Yazım Teknikleri    
  Dinleyerek Analiz    
  Etnomüzikoloji Kuramları    
  Halk Bilim ve Müzik    
  Türk Dünyasında Aşık Sanatı
  Tanburi Cemil Bey'in Müzik Anlayışı ve Günümüze Yansımaları    
  Etnomüzikoloji Yöntemleri    
  Yeryüzünün Muzik Kültürleri    
  Kültürel Çalışmalar

  DERS İÇERİKLERİ


  ZORUNLU DERSLER

  TMP 600 Tez/Resital/Konser

  SEÇMELİ DERSLER

  TMP 601 Türk Müziği Formlarına Analitik Yaklaşım
  Bir müzik eserinde formu oluşturan elemanlar: yapı, biçim, uslup, tür.Yapı elemanları : cümle, cümle parçası, cümle genişlemesi,daralması, period. Türk Müziğinde biçimler. Türk Müziğinde türler. Söz ve saz müziği. Dini ve dini olmayan müzik. Büyük formdaki (murabba) eserlerin biçim, yapı ve usluplarının incelenmesi. 

  TMP 602 Türk Müziğinde Dönemlere Göre Uslup Çalışmaları
  Türk Müziği Tarihi, Dönemler. Osmanlıdan önceki musiki dönemi. Osmanlı musiki dönemi.

  Kuruluşundan XVI. yy’a kadar, XVI. yy’dan XVIII. yy’a kadar, XVIII. yy’dan XX. yy’a kadar ve Cumhuriyet Dönemi. Bu dönemlerde yaşamış bestekarlar, uslupları ve eser formlarındaki değişimler 

  TMP 603 Türk Müziği Makamlarına Analitik Yaklaşım
  Makamlar, Çeşniler ve çeşnilerin çıkış noktaları, makam oluşumunda temel noktalar. Makamların Analitik yapısı. Çeşitli sistemlerin karşılaştırılarak makamların kritiği 

  TMP 604 Aruz Vezni-Usul İlişkisi
  Aruz vezni ve usullerin daha yakından incelenmesi, birbirleriyle ilişkisi olan vezin ve usullerde bestelenmiş olan eserlerin incelenmesi, ilgili usullerde ve vezinlerde usul-veznin yerleştirme çalışmaları, beste çalışmaları. 

  TMP 605  Ud’da Çokseslilik
  Türk Müziğinin özellikleri gözönünde tutularak, kendi sesleri ve uslubundaki çoksesli çalışmaların Türk Müziği enstrumanlarından Ud’da icrası. Armoni ve kontrpuan kuralları ve yöntemiyle Ud için besteler, bestelenen eserlerin icrası 

  TMP 606 Ud’da Mızrapsız İcra
  Mızrap yerine, parmakla icranın Türk Müziği enstrumanlarından Ud’da uygulanışı ve bununla ilgili  teknik bilgiler. Bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar, bunların dinlenmesi ve icrası. Yeni denemeler. 

  TMP 607 Kanun’da Çokseslilik
  Türk Müziğinin özellikleri gözönünde tutularak, kendi sesleri ve uslubundaki çoksesli çalışmaların Türk Müziği enstrumanlarından Kanun’da icrası. Armoni ve kontrpuan kuralları ve yöntemiyle Kanun için besteler, bestelenen eserlerin icrası 

  TMP 608 Kanun’da Mızrapsız İcra
  Mızrap yerine, parmakla icranın Türk Müziği enstrumanlarından Kanun’da uygulanışı ve bununla ilgili  teknik bilgiler. Bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar, bunların dinlenmesi ve icrası. Yeni denemeler. 

  TMP 609 Bağlama’da Çokseslilik

  Türk Müziğinin özellikleri gözönünde tutularak, kendi sesleri ve uslubundaki çoksesli çalışmaların Türk Müziği enstrumanlarından Bağlama’da icrası. Armoni ve kontrpuan kuralları ve yöntemiyle Bağlama için besteler, bestelenen eserlerin icrası

  TMP 610 Bağlama’da Mızrapsız İcra
  Mızrap yerine, parmakla icranın Türk Müziği enstrumanlarından Bağlama’da uygulanışı ve bununla ilgili  teknik bilgiler. Bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar, bunların dinlenmesi ve icrası. Yeni denemeler. 

  TMP 611 Sözlü Türk Müziğinde Yorum Unsurları I

  Bir eserde sözlü müziğin temel unsurları olan söz ve müzikal yapının ayrı ayrı ele alınması. Sözün, fonetik yapının   vurgu ve anlam bakımından incelenmesi. Müzikal yapıda ritim, kuvvetli ve hafif zamanların sıralanışı (düzümler). Sözle müzikal yapının uyumu ve bu uyumun yorumcu açısından incelenmesi. Temel unsurlardaki uyumun yorumda ortaya çıkarılması. Uyumsuzluk var ise, yorumcunun bunu azaltma yolları. Yönetici veya solist olarak yorum.  

  TMP 612 Türk Müzik Hayatında Meşk
  Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde uslup aktarımı, Türk Musikisi perdelerinin sağlıklı bir biçimde korunması, güftelerdeki Osmanlıcanın doğru okunması ve anlamı. 

  TMP 613  Uzun Havalarda Notalama Teknikleri ve İcra I

  Değişik yörelerde farklı uslup ve icra özellikleri gösteren uzun havaların (maya, bozlak, hoyrat, gurbet havası, yol havası vb) hançere vurguları dikkat alınmak suretiyle notaya alınarak orijinaline en yakın icranın ortaya konulması ve uygulanması. 

  TMP 614 Sanatta  Estetik Boyut

  Sanat, Estetik kavramları. Sanatta estetik nasıl olmalıdır? Sanatı tamamlayan yardımcı unsurlardan bireysel sahne estetiği. Vücut dilinin kullanımı. Sahnede iletişim kurma ve izleyicinin psikolojik yapısını tanıma. Mekana ait estetik unsurlar. Fiziksel ve estetik denge oluşumu. Birey, sahne ve seyirci bağlantısı. Sahne sanatlarının toplumsal sonuçları. 

  TMP 615 Toplum Medya ve  Sanat İlişkisi
  Toplum, sanat medya kavramları. Toplum,  medya ve sanat ilişkisi. Toplum, medya ve sanat ilişkisini etkileyen faktörler.İnsan yaşamında müzik. Eski toplumlarda müzik. Toplumun yansıması olarak müzik, kültür, yaratma gücü. Politika ve Müzik. Çağdaş toplumlarda müziğin işlevi.Küreselleşme ve müzik. Müzik endüstrisi. Dini inançlar, ideolojiler. Çeşitli sanat akımları. Müzikte dönemler. 

  TMP 616 Çağdaş Sanat Metinleri
  Sanat, Sanat Metinleri, Çağdaş Sanat Metinleri Kavramları, Çeşitli konularda makale incelemeleri; Teknoloji ve Sanat, Bilim ve Sanat, Tarih ve Sanat, Politika ve Sanat, Ekonomi ve Sanat, Sosyoloji ve Sanat, Kültür ve Sanat, Mimari ve Sanat, Semioloji, Yapısalcılık, Modernizm, Post Modernizm 

  TMP 617  Bilimsel Anlatım ve Yazım Teknikleri

  Bilim, Bilimlerin sınıflandırılması. Bilimsel araştırma, bilimsel araştırma aşamaları. Seminer, sempozyum, konferans sunma kuralları..Araştırmada yöntem, araştırma yönteminde modeller. Araştırmada veri toplama yöntemleri (görüşme, gözlem, anket, örnekleme, veri toplama, kaynak tarama)Araştırma sonucunda  istatistiki sonuç alma yöntemleri . Bilimsel makale hazırlamada dikkat edilecek hususlar.Tablo, şekil ve grafik hazırlama. Biyografi hazırlama teknikleri.Kaynak ve dipnot gösterme teknikleri. 

  TMP 618 Dinleyerek Analiz
  Nota dili, icra açısından ilave edilen, icrada çıkartılan, farklı icra edilen, farklı süslemeler, akor, arpej, ritm tutma, dem tutma. Ritm aletinde serbest vuruşlar. Yorum olarak eserin gideri, nüansı, vurgusu incelenir. İcradaki enstruman veya sesler açısından, volüm, tını, balans, efektler(ton ayarı, reverb, delay vb). Geleneksel tavırlar, Batı tesirinde kalan tavırlar. Piyasa( arabesk, pop) etkisinde kalan tavırlar analiz edilir. 

  TMP 619 Etnomüzikoloji Kuramları
  Akademik disiplinler arasında etnomüzikolojinin yeri. Etnomüzikolojiye katkıda bulunan disiplinlere bakış. Bir toplum olgusu olarak, müziğin çeşitli parametrelerinin araştırılması. Etnosantirizm kavramı, müzikte ve toplumda değişim-süreklilik, özdeşlik-farklılık ve bunların müzikal yansımaları. Müzik araştırmalarında model kurma ve uygulamaları.  

  TMP 620 Halk Bilim ve Müzik
  Sosyal Bilimlerin gelişim sürecinde folklor (halk bilim) araştırmalarının yeri. Folklorun bilim olarak kabul edilmesi ve tarihsel gelişimi. Folklorun diğer alt birimlerinin doğuşu ve gelişimi. Başlangıçtan günümüze folklor çalışmalarının yayılma süreci, doğuşunu ve tarihsel gelişimini etkileyen faktörler. Gelişimin yol açtığı değişiklikler. Farklı uluslarda folklor araştırmalarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. Çağdaş folklor kuramları. Müzik araştırmacılığı ve folklor arasındaki ilişkiler. Müzikte ulusallaşma çabaları, bunun toplumsal yansımaları, kurumlar, akımlar. Halk müziği icracılığı ve folkloristik öğeler.  

  TMP 621 Türk Dünyasında Aşık Sanatı
  Aşık kimdir. Türk Dünyasında Aşık tipinde şahsiyetler, ünvanlar. Benzer ve farklı vasıfları. Usta-çırak ilişkisi. Yetişme tarzları yöntemleri. Repertuar görünümleri. Çalgı türleri. Usta malı. Aşık tarzı ürünlerin edebi ve müzikal tür, tip ve biçim görüntüleri. Anlatıcı/hikayeci aşık ve aşık tipinde halk sanatçıları. Tasnifçi aşıklar. Yazılı kaynaklarda yer alan aşık sanatı hakkında bilgiler. Kitab-ı dede Korkut’ta aşık sanatı izleri. Yaşayan aşık sanatı. Aşık okulları. Popüler bir sanatçı tipi olarak aşıklar. Türk Dünyasında şöhret yapmış aşık tipinde şahsiyetler.  

  TMP 622 Tanburi Cemil Bey'in Müzik Anlayışı ve Günümüze Yansımaları
  Başta Tanbur ve Kemençe olmak üzere bir çok sazın icrasında ekol olmuş, Tanburi Cemil Bey’in hayatı, sanatçı kişiliği, besteleri, mevcut kayıtlarının dinletilmesi, enstrumanlardaki icrası, yapmış olduğu taksimlerin notaya alımı ve bu taksimlerin makam analizi, müzik anlayışı ve günümüze yansımaları.

  MP 625 Kültürel Çalışmalar

  Kültür ve kimlik, kültürel anlamda toplumsal temsiliyet, üretim biçimleri ve aktarım, davranışsal çevre, ulus, ırk, etnisite, sınıf, cinsiyet bağlamında kültür.
   

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |