Türk Musikisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türk Musikisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları

  Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Türk Müziği Yüksek Lisans Programı 2002-2003 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılında eğitime başlamıştır.

  Türk Müziği Yüksek Lisans eğitimi, Tezli ve Tezsiz programlarından oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programında toplam eğitim süresi 4 yarıyıl, Tezsiz Yüksek Lisans programında ise 3 yarıyıldır. 1.ve 2. yarıyılda Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans dersleri ortak olarak işlenmekte, 2. yarıyılda tüm öğrenciler seminer vermektedir. Ayrıca öğrenciler her yarıyıl ilgi alanlarına (Türk Halk Müziği/Türk Sanat Dalı) göre seçmeli ders alma imkanlarına sahiptirler. Tezsiz Yüksek Lisans eğitiminin bitirilebilmesi için danışman nezaretinde bir Dönem Projesi’nin hazırlanması gerekmektedir. Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayabilmek için ise, eğitimin son 2 yarıyılında kendilerine atanan danışman nezaretinde tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir.

  Yüksek Lisans Programına katılan öğrencilerimizin büyük bir bölümü ülkemizin çeşitli konservatuvarlarından gelen mezunlardır. Bu program eğitimci kadrosu ve eğitim kalitesi ile şimdiden alanında seçkin bir konuma gelmiş olup verdiği iftihar edilecek düzeydeki mezunlarıyla ile gurur duymaktadır.


  DERS LİSTESİ

  Araştırma Metodolojisi
  Prozodi   
  Türkçe Diksiyon Fonetik   
  Müzik Eğitiminde Program
  Seminer
  Dönem Projesi   
  Tez    
  Makam Analizi    
  Estetik ve Sanat   
  Koro Eğit.ve Koro Yön. Teknikleri
  Eser Analizi - 1    
  Eser Analizi - 2   
  Müzik ve Sosyoloji
  Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf
  Etnomüzikolojiye Giriş
  Enstrumantasyon-Orkestrasyon    
  Sanatsal İletişim
  Halk Çalgıları
  THM'inde Yöresel Tavırlar
  Popüler Kültür ve Müzik
  Transkripsiyon Yöntemleri    
  Müzikolojik Metin Analizleri
  Müzikle Felsefe    
  Seste İleri İcra (TSM)    
  Seste İleri İcra (THM)    
  Seste İleri İcra (BM)    
  Sazla İleri İcra I (Bağlama)    
  Sazla İleri İcra I (Kaval)    
  Sazla İleri İcra I (Mey)    
  Sazla İleri İcra I (Piyano)
  Sazla İleri İcra I (Keman)
  Sazla İleri İcra I (Klarnet)
  Sazla İleri İcra I (Kanun)    
  Sazla İleri İcra I (Ud)    
  Sazla İleri İcra I (Kemençe)    
  Sazla İleri İcra I (Tanbur)    
  Sazla İleri İcra I (Ney)    
  Sazla İleri İcra I (Viyolonsel)    
  Sazla İleri İcra II (TSM)    
  Sazla İleri İcra II (THM)
  Sazla İleri İcra II (BM)    
  Sazla İleri İcra II (Bağlama)    
  Sazla İleri İcra II (Kaval)    
  Sazla İleri İcra II (Mey)
  Sazla İleri İcra II (Piyano)    
  Sazla İleri İcra II (Keman)    
  Sazla İleri İcra II (Klarnet)    
  Sazla İleri İcra II (Kanun)    
  Sazla İleri İcra II (Ud)    
  Sazla İleri İcra II (Kemençe)    
  Sazla İleri İcra II (Tanbur)    
  Sazla İleri İcra II (Ney)    
  Sazla İleri İcra II (Viyolonsel)    
   
  DERS İÇERİKLERİ

  Araştırma Metodolojisi
  Araştırmanın anlamı, pratikte ve eğitimde kazandığı önemli yer. Sanat ve müzikle ilgili araştırma gerekleri ve alanları. Metod ve metodoloji kavramları. Araştırma konusu aranması ve problem belirlenmesi. Araştırmanın planlanması ve yapılması. Araştırmada bilgi toplama ve işleme. Sistemleştirme, sonuçlandırma ve sonuçlardan yaralanma; yazım ve yayım.

  Estetik ve Sanat
  Sanatçı kimliği, sanatçı nasıl yaratılır, yaratmada dış etkenler, sanatçı yaratışım özgürlüğü,Beden dilini tanıtım.Estetik heyecanın değer ölçüleri. Sanatın işlevleri. İnsanlıkta sanatın doğuşu. Deha, Estetik kuramlar nelerdir.Estetik sanatımızı nasıl etkiler.(Araştırma konuları)

  Prozodi
  Prozodi konusunun ana unsuru olan hece, hece çeşitleri, kelimelerdeki vurgular, vurguların ritimlerdeki kuvvet ve zayıflık vasıfları, güftede mananın hissettirilmesi güfte – beste uyumu.

  Makam Analizi
  Türk Müziğinde kullanılan basit,şed ve bileşik makamlarla bestelenmiş saz eserleri ve sözlü musikinin bütün formlarından seçilmiş eserlerin makamsal yapılarının incelenmesi.Eserlerdeki makam geçkilerinde sebeplere yönelik araştırmacı bir yöntem kullanarak teori ile bestecinin makam anlayışı ve yorumu arasındaki ilgi ve bağlantıların saptanması. Makam tarifleri ile eserlerdeki makam anlayışı farklılıklarının ortaya çıkarılması.

  THM’nde Yöresel Tavırlar
  Bir müzikal olgu olarak Tavır. Tavır, üslup, tarz, still gibi kavramları müzik üzerinden tanımlama. Halk müziklerinde Yöre olgusu. Türk halk müziğini oluşturan temel öğeler ve bunların yöresel yansımaları. Tavrı oluşturan unsurlar. Sözel tavırların (Ağızlar) isimleri ve icra teknikleri. Çalgısal tavırların gelenekte ve modern icradaki tanımları. İcracılar üzerinden yapılacak tavır betimlemeleri

  Seste İleri İcra TSM I-II

  3 Lisans eğitimi sırasında, öğrenme imkanı bulunamamış, belli bir bilgi ve teknik beceri kazanılmadan sağlıklı icrası mümkün olmayan küçük ve büyük formdaki eserlerin icrası. Usul bakımından mertebe farklılıkları gösteren eserlerin icrası. Teknik olarak icracının solistik vasfını ortaya çıkaracak eserlerin icrası.

  Seste İleri İcra THM I-II
  3 Öğrencinin kişisel becerisini ortaya koyacak sanat değeri yüksek çeşitli yörelerden seçilmiş kırık havalar. Urfa hoyratları, Divanlar ve İbrahimiye örnekleri Gurbet havası örnekleri. Bozlak çeşitleri.

  Sazda İleri İcra I-II
  3 Öğrencinin lisans eğitimi sırasında sazında edindiği beceriyi geliştirecek klasik döneme ait eserler. Üst düzeyde teknik beceri gerektiren son yüzyıl bestecilerinden seçilmiş eserler. 

  Türkçe Diksiyon Fonetik
  Dil; konuşma dili, standart dil, ses bilim, konuşma aygıtı, soluk, diyafram, rezonans, uygulama. Türkçe’nin sesleri; fonem ve ayırt edici özellikleri, vokallere, konsonlar, yardımcı vokaller, diftonglar (Kayan sesler), vokal ve konsonların dizimi, çıkış yerlerine ve biçimlerine göre Türkçe’nin vokal ve konsonları, uygulama. Türkçe Fonetik Alfabesi; Türkçe’nin 48 temel sesi, adlandırılmaları, işaretleri, açık ve kapalı heceler, uzun ses birimleri, uygulama. Artikülasyon (Boğumlama); Artikülasyon yerleri, güçlü ve doğru artikülasyon, uygulama. Türkçe’nin Durakları; soluk durakları, vurgu durakları, uygulama. Vurgu; durak vurgusu, şiddet vurgusu, anlam değiştirici vurgular, söz öbeği vurgusu, cümle (anlam) vurgusu. Entenasyon; ritmi ritm türleri, güç, perde değişimi, uygulama. Türkçenin kural dışı özellikleri; vurgu değişimleri, melodi, ses kaynaşması ve düşmesi, uygulama. Sanatsal konuşma; beden dili (hareket), duyurma (anlaşabilirlik), sanatsal anlatım, uygulama. Sanatsal Yaratma (orjinallik), Yaratıcı konuşma eylemi, uygulama.

  Müzik Eğitiminde Program
  Müzik, eğitim, müzik eğitimi kavramları. Müzik eğitiminde program hazırlamanın niteliği ve program geliştirme. Müzik eğitiminde hedefler hedef davranışlar, içerik, öğretme, ölçme ve değerlendirme.

  Koro Eğitimi ve Koro Yönetimi Teknikleri
  Ses ve İnsan sesi hakkında genel bilgiler. Koroların yapılandırılması ve korolarda yerleşim düzenleri. Koroda ses eğitimi ve ses sağlığının korunması. Koro yöneticiliği ve koro yönetimi hakkında teknik bilgiler. Koro çalışmalarında sunum.

  Sanatsal İletişim
  Sanat, iletişimi sanatsal iletişim kavramları.Kişiler ve kişilerarası etkileşim-iletişim, dil becerisi, sözlü ve yazılı ifade yeteneğini bedensel sembollerle anlatma. İletişim tarihi, iletişim biçimleri, insan ilişkilerinin nitelikleri.

  Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf
  Tasavvuf nedir? Tasavvuf kültürünün özellikleri, tasavvufta müziğin önemi ve “Tasavvuf Müziği” nin Klasik Türk Müziği üzerindeki etkileri.

  Eser Analizi
  Müzik, müzik cümlesi, müzik formları, müzik eserlerinin analiz çalışmaları.

  Eser Analizi II

  Müzik, müzik cümlesi, Batı ve Türk müziği formları ve bu formların ve eserleri analiz çalışmaları. Uygulamalı eserler ve ileri düzey eser analizleri.

  Halk Çalgıları
  Türk Halk Müziğinde kullanılan çalgılar. Bu çalgıların yörelere göre dağılımı, sınıflandırılması, vurmalı, üflemeli, mızraplı, yaylı vb çalgılar, bu çalgıların yapısal özellikleri ve dinletiler

  Enstrumantasyon-Orkestrasyon
  Enstruman, orkestra tanımları, enstrumantasyon ve orkestrasyon kavramları, enstruman çeşitleri, sınıflandırmaları, Batı Müziğinde ve Türk Müziğinde enstrumantasyon ve orkestrasyon, Batı ve Türk Müziğinde orkestra düzeni ve anlayışı.

  Seminer
  Seminer, konferans, sempozyum, kongre kavramları, sunum hazırlama kuralları, öğrencilerin müzikle ilgili herhangi bir konuda yapacakları  sunumlar

  Etnomüzikolojiye Giriş
  Dilin sınırları içinde incelenecek bir müzik biliminin ne ölçüde mümkün olabileceği sorunu. Gelenek ve müzik ilişkisi. Geleneksel müziklerde “çağdaş” icra olgusu. Müzikte yeniden inşâ,müziği kavramsallaştırma çalışmaları. Tüm bu birikimin seçilmiş bir konu üzerinde ele alınması. Grup veya tekil bir konuyu anlatım becerisinin kazandırılması.

  Transkripsiyon Yöntemleri
  Müzikte nota kavramı, yazılım sorunu, bir kültürün yazı diliyle başka bir kültürün müziğini yazma. Batı müziği ve Türk müziği yazılımında geçirilen evreler, Türk müziğinde yazının kullanımı. Ebcet, Hamparsum ve Batı notasının kullanımı. Grafik notalama. Halk müziği eserleri üzerinde (Serbest tartımlı ve belirgin usullü eserler) duyma ve yazma çalışmaları.

  Müzikolojik Metin Analizleri
  Müzikolojideki çeşitli ekollerin ve bunların kaynağındaki çeşitli bakış açılarının incelenmesi. Paleografyanın metot ve teknikleri kullanılarak müzik yazısı üzerinde analiz çalışmaları. Çeşitli dönemlerde yazılmış müzikoloji metinlerinin dönemin sosyal parametrelerini göz önünde bulundurarak analizinin yapılması. Dönemlere göre gelişen müzikler üzerine yazılmış yabancı dillerdeki metinlerin tahlil edilmesi.

  Popüler Kültür ve Müzik
  "Pop", "popüler" ve "kültür" kavramlarının açıklanması. Bu kavramların uluslararası literatürdeki anlamları ve bunların örneklerle açılması. Bir sosyoloji ve antropoloji terimi olarak "Popüler kültür" kavramı. Popüler kültürün insan hayatındaki yeri üzerine düşünülmesi. 17.-18.yy.larda Avrupa’da (halk müziği dışındaki) müzik biçimleri ve bunun halk yaşantısına yansımaları. 19.yy.da popüler kültür ve müzik. Sanayi devriminin müziğe etkisi. Gramofonun icadı ve bunun getirdikleri. Müziğin standartlaşması. 20.yy. başında dünyanın içinde bulunduğu sosyal ve kültürel durum ve bunun müziğe olan etkilerinin incelenmesi. I. Dünya savaşı döneminde ve sonrasında üretilen müzik. Savaş psikolojisinin halk ve müzik üzerindeki yansımaları. II. Dünya savaşı dönemi. Naziler ve müzik. Bu dönemde müzik aracılığı ile ulaşılan kitleler, propagandalar. Almanya dışındaki toplumların buna tepkilerinin müziğe nasıl yansıdığı.  II. Dünya Savaşı sonrası müzik. Amerika'da caz'da yeni akımlar. Avrupa'da soyut müzik v.d. Küreselleşme ve müzik. Medya-müzik ilişkisinde sektörün yeri. Klasik, caz ve halk müziği gibi diğer müzik türlerinin popüler müziğe adapte edilmesi. Yeni elektronik alt yapılar v.b. düzenlemeler eşliğinde popüler müziğin bir parçası haline getirilmesi. Türkiye’de müzik ve bunun sektörel bağlamı. Piyasa ve müzik ilişkisi. Müzik türlerinin kendi içlerinde ticarileşmesi. pop müziğin müzik türlerine etkisi.

  Müzik ve Sosyoloji
  Müzik, İnsan,Toplum ve Sosyoloji kavramları. Müzik ve sosyoloji arasında nasıl bir ilişki kurulabilir ? Müzik sosyolojisini tanımlamak. 


Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |