Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  ANALİTİK KİMYA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı
  Analitik Kimya lisansüstü çalışmalarının temel amacı, kalite kontrollerinde, endüstriyel proseslerin izlenmesinde, çevre kirliliğini izleme  ve önleme  proseslerinde, her türlü ortamda yapılacak eser analizlerde teorik ve uygulamalı yaklaşımlarla yeni analitik yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve özel sektör ve üniversite ile diğer araştırma kuruluşlarında görev alacak araştırıcıları yetiştirmektir.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin almaları gereken fark derslerin sayısının üçü  aşması halinde bu öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  ANALİTİK KİMYA DERS İÇERİKLERİ

  İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ I
  Temel Elektrik Bilgileri; Termoiyonik Olaylar; Elektronik Devre Düzenleri ve Bazı Elemanları; Yarıiletken Sistemler, Süperiletkenler; Kondüktometri; Işık Enerjisi ve Madde; Simetri Kavramı; Dönmesel Geçişler; Titreşimsel Geçişler; Dönmesel
   
  KİMYADA İSTATİSTİK YÖNTEMLER I
  İstatistik Temel Kavramları; Normal Dağılım ve Dağılım Tablosunun Kullanılması; Anlamlı Sayılar; Hata ve Yaklaşık Hesap; Hipotez (tek kütle, iki kütle parametreleriyle) Testleri; Tahmin; Güven Aralığı Oluşturma Teknikleri; Ki-Kare Testleri; Korelasyon; Regresyon,   F Testi ve Regresyonda Matrislerle İşlemler

  AYIRMA YÖNTEMLERİ
  Kristallendirme Teknikleri; Çöktürme; Süzme; Destilasyon Yöntemleri; Süblimleştirme; Yüzdürme; Taşıma; Ekstraksiyon Kromatografisinin Temel Kavramları; Kağıt, İnce Tabaka ve Kolon Kromatografileri; Gaz Kromatografisi; Sıvı Kromatografisi

  KROMATOGRAFİ
  Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması; Teorik Yaklaşımlar; Dağılım Kromatografisi; Adsorpsiyon Kromatografisi; Gaz-Sıvı ve Gaz-Katı Kromatografileri; Sıvı-Katı ile Sıvı-Sıvı ve Sıvı-Bağlı Faz Kromatografileri; Süperkritik Sıvı Kromatografisi; Cihazlanmalar; Kolon Tipleri; Fazların Seçimi; Kalitatif ve Kantitatif Analizleme Örnekleri

  DENGE REAKSİYONLARI
  Kimyasal Denge; Homogen Sistemler; Birinci, İkinci ve n nci Dereceden Reaksiyonlar; Dengeye Etki Eden Faktörler; Kataliz Türleri, İnhibitörler; Karmaşık Reaksiyonlar; Yüzeyde Tutunma (Adsorpsiyon); Gaz Reaksiyonlarında Denge, İdeal Gazların Kimyasal Potansiyeli; Denge Sabitleri ve Serbest Enerji Değişimleri; Gazların Disosiasyonu; Çözeltilerde Denge, Uygulamalar
   
  POTANSİYOMETRİ
  Teorik Yaklaşımlar; Elektrod Tipleri ve Seçimi; İyon Seçimli Elektrodlar; Cam, Sıvı ve Kristalin Membran Elektrodlar; Gaza Duyarlı Elektrodlar; Enzim Elektrodları; Cihazlanmalar; Elektrod Kalibrasyonları; Doğrudan Ölçmeler; Hata Kaynakları; Örnekler ve Değerlendirmeler

  KİMYADA ÖZEL MATEMATİK YÖNTEMLER
  Boyut analizi;Doğrusal çizimler: Michaelis-Menten, Lineweawer-Burk, Langmuir, Freundlich, Clausius-Clapeyron vb;En küçük kareler yöntemi;regresyon ve korelasyon;Yaklaşım yöntemleri: Grafiksel, ardarda, Newton-Raphson vb;sayısal integrasyon: Trapez, Simpson, Gauss, Newton-Cotes vb kuralları; Grafiksel integrasyon; İnterpolasyon-ekstrapolasyon; verilerin işlenmesi; İstatistiksel analizler, Kısmi,tam diferansiyeller, kısmi mol özellikleri; Maxwell bağıntıları; Maxwell-Boltzman hız dağılımı, kavramların matematiksel ifadesi, nomografi tekniği.

  GIDALARIN FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE   KORUNUMU
  Gıda maddelerinin yapı ve fonksiyonel özellikleri,Gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında Proteinlerde,lipidlerde,karbohidratlarda ve vitaminlerde meydana gelen değişmeler,olgunlaşma ve hasat sonrası gıdalarda meydana gelen enzimatik mikrobiyolojik değişmeler ve toprak,su,hava,canlı vektörler ile meydana gelen kirlenmeler,kullanılan aletlerle oluşan kirlenmeler,kimyasal kirleticiler,tarım kalıntıları,çevresel faktörler yada işlemler sırasında oluşan kirlilikler,katkı maddeleri yoluyla oluşan kirlenmeler,ambalaj maddeleri yoluyla oluşan kirlenmeler,mikrobiyolojik kaynaklı kimyasal toksinler-mikotoksinlerin oluşumu incelenecektir.

  KİMYADA MESLEKİ İNGİLİZCE I
  Öğrencilerin kimya ile ilgili ingilizce kaynakları anlayabilmesi, tercüme edebilmesi için gerekli pratik bilgi verilecektir.

  ELEKTROANALİTİK KİMYA I
  Introduction and overview of electrode processes, potential and thermodynamics of cells, kinetics of electrode reactions, mass transfer by migration and diffusion, double-layer structure.

  Elektrometrik Yolla Yapılan Ayırma İşlemleri; Teori ve Uygulamalar

  İYON DEĞİŞTİRİCİLER
  İyon Değiştirme Kuralları; Kolon Dolgularının Seçimi; Çalışma Şartlarının Belirlenmesi; İyon-Çifti Kromatografisi; İyon Kromatografisinin Uygulamaları

  ÇEVRE KİMYASI I
  Yeryüzünde Dağılımı, Yeryüzünde Kimyasal Yerdeğiştirmeler ve Çevrimler; Canlıların Temel Elementleri (O, H, C, N, S, Na, K), Yeryüzünün Yaygın Elementleri (Si, Al, Ca, Mg, Na, K) Biyolojik Faaliyetlerde Önemli Elementler ve İşlevleri; Çevresel Sorun Yaratan Elementler ve Bileşiklerinin Doğada Davranışları; Organik Kirleticiler; Ötrifikasyon; Kirleticilerin Çevresel Etkileri ve Bu Etkilerden Korunma,Yeryüzünün Oluşum ve Değişimleri, Hayatın Oluşum ve Değişimlerinin Temel Bilgileri, Elementlerin

  POTANSİYOMETRİK VE KONDÜKTİMETRİK TİTR. YÖNT.
  Potansiyometrinin Esasları, Potansiyometri ve Titrimetrinin Sınıflandırılmaları, Elektrodların Tanımlanması ve Sınıflandırılmaları, Potansiyometrik Prosedürler, Potansiyometrik Uygulamalar, Sulu ortamlarda iyonizasyon sabitlerinin tayini, asit-baz titrasyonları, Stabilite sabitlerinin tayini, Konduktimetri, Konduktimetrik uygulamalar.

  ANALİTİK KİMYADA ÖZEL KONULAR I
  Çözeltilerde Reaksiyonlar, Çözeltilerde Atom ve serbest radikallerin davranışları, Katalizlenmiş reaksiyonlar, fotokimyasal reaksiyonlar, Hızlı reaksiyonlar, Araştırma ve endüstride UV ; Kütle spektroskopisinin analitik uygulamaları

  KAYNAK ARAŞTIRMA VE RAPOR YAZIMI
  Bilgiye Ulaşım Yöntemleri; Kütüphane Araştırmaları; İnternetle Bilgiye Ulaşım ve İletişim; Rapor Yazımı Kuralları

  KİMYADA MESLEKİ İNGİLİZCE II
  Kimyada Mesleki İngilizce uygulama çalışmaları   yapılmaktadır.

   

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |