Analitik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul - Marmara Üniversitesi - I307

Home>Doktora Programları>Kimya>Kadıköy>Analitik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul
 
Analitik Kimya Doktora Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program Türü: Doktora Programları
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Marmara Üniversitesi

Analitik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Analitik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul Analitik Kimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul
Program Tanımları:
ANALİTİK KİMYA DOKTORA PROGRAMI

Programın Amacı

Analitik Kimya lisansüstü çalışmalarının temel amacı, kalite kontrollerinde, endüstriyel proseslerin izlenmesinde, çevre kirliliğini izleme  ve önleme  proseslerinde, her türlü ortamda yapılacak eser analizlerde teorik ve uygulamalı yaklaşımlarla yeni analitik yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve özel sektör ve üniversite ile diğer araştırma kuruluşlarında görev alacak araştırıcıları yetiştirmektir.

Programın Dili : Türkçe

Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin almaları gereken fark derslerin sayısının üçü  aşması halinde bu öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.


DERS İÇERİKLERİ

İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ II

Spektroskopi Cihazlarının Temel Elemanları; Işık Enerjisi Kaynakları, Işık Saçınım Araçları; Işığa Duyarlı Gözlem Araçları; Monokromatör Düzenlemeleri; Atomik Emisyon ve Absorpsiyon Spektroskopisi; İnfrared ve Raman Spektroskopisi; Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi; Elektron Spektroskopi Yöntemlerinin Temelleri; Kütle Spektroskopisi; Termik Yöntemler

MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ UYGULAMALARI
Elektronik Geçişler; Tek Elektronlu ve Çok Elektronlu Sistemler; Terim Sembolleri; Eşdeğer ve Eşdeğer Olmayan Elektronlar; Elektronik Geçişlerin Olasılık Durumları; Çekirdek Dönmesinin veya Magnetik Alanın Elektronik Spektruma Etkileri; İki ve Çok Atomlu Moleküllerde Elektronik Geçişler; Koordinasyon Bileşiklerinde   Bağ Yapısı ve Kuramları; Moleküler Fluoresans; Fosforesans Spektroskopisi; Spektrofotometri Uygulamaları ve Sonuçların   İrdelenmesi; Ölçümlerde Hata Kaynakları

ÖZEL ORTAMLARDA REAKSİYONLAR
Protonlu Çözücüler, Ametal Oksid Çözücüleri; Oksihalojenür Çözücüleri; Susuz Ortam Titrasyonları; Susuz Ortamlarda Reaksiyonların Nitelikleri ve Karşılaştırılması; Dengeler; Çözücü-Çözünen Etkileşimleri; Katı Faz Reaksiyonları; Gaz-Katı Yüzey Reaksiyonları;     Sıvı-Katı Yüzey Reaksiyonları; Korozyon Teorileri, Tesbit, Oluşum ve Önlenmesi

KİMYADA İSTATİSTİK YÖNTEMLER II
Tek Faktörlü Varyans Analizi; Kareler Toplamı, Kareler Ayrışımı; Sabit Etlkili Model ve F-Testi; Çoklu Regrasyon ve Çoklu Korelasyon; En Küçük Kareler Yöntemi; Hipotez Testleri ve Güven Aralığı; Kısmi Korelasyon Katsayısı; Otokorelasyon; Bazı Parametrik Olmayan Yöntemler; Spearman’ın Sıra Korelasyon Katsayısı

EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI
Atomik Spektroskopi; Moleküler Spektroskopi; Uyarma Yöntemleri (Alev, Elektrotermal, Plasma, Ark, Kıvılcım); Elektrodlar; Uygulamalar; Analitik Hata Kaynakları

GEL KROMATOGRAFİSİ
Teori; Kolonlar ve Sıvı Fazların Seçimleri; Afinite Kromatografisi; Kovalent Kromatografisi; Grup Spesifik Adsorbanlar; Uygulamalar

ÇEVRE KİMYASI II
Sularda Ekolojik Denge; Su Çevrimi; Doğal Sular; Suda Çözünen Bileşiklerin Dengesi; Dengeleri Etkileyen Faktörler; Suda Doğal Etkenlerle Redoks Reaksiyonları; Suda Metal Komplekslerinin Oluşumu ve Kimyası; Sediman-Su; Su-Atmosfer Geçişleri; Sediman Oluşumu; Atmosfer Kimyası; Su ve Atmosfer Kirleticilerinin Enaza İndirilmesi Yöntemleri

GAZ-SIVI KROMATOGRAFİSİ

Teorik Yaklaşımlar; Cihazlanma; Kolonlar ve Çözücü Seçimleri; Dayanaklar; Dedektörler; Uygulamalar

HPLC VE UYGULAMALARI

Teorik Yaklaşımlar; Sıvı-Katı ve Sıvı-Bağlı Faz (Normal ve Ters) Kromatografileri; Kolon Etkinliğinin Arttırılması; Kalitatif ve Kantitatif Analiz Uygulamaları

ANALİTİK KİMYADA ÖZEL KONULAR II
Biyokimyasal Analizlerde Modern Cihazlanma; Voltametri ve Polarografi; Çöktürme Titrasyonları; Özel Ayırma Örnekleri; Cihaz Dizileri ile Analiz

KİMYADA ÖZEL MATEMATİK YÖNTEMLER
Boyut analizi;Doğrusal çizimler: Michaelis-Menten, Lineweawer-Burk, Langmuir, Freundlich, Clausius-Clapeyron vb;En küçük kareler yöntemi;regresyon ve korelasyon;Yaklaşım yöntemleri: Grafiksel, ardarda, Newton-Raphson vb;sayısal integrasyon: Trapez, Simpson, Gauss, Newton-Cotes vb kuralları; Grafiksel integrasyon; İnterpolasyon-ekstrapolasyon; verilerin işlenmesi; İstatistiksel analizler, Kısmi,tam diferansiyeller, kısmi mol özellikleri; Maxwell bağıntıları; Maxwell-Boltzman hız dağılımı, kavramların matematiksel ifadesi, nomografi tekniği.

ENDÜSTRİYEL ÖLÇME TEKNİKLERİ
Aletlerin Parçaları; Statik ve Dinamik Karakterleri; Akışkan Ölçüm Elemanları; Kimyasal Reaksiyon İzleme Elemanları; Sıvı ve Rutubet Analizleme Elemanları; Vizkozite Ölçme Elemanları; Sıvı ve Gaz Spesifik Ağırlık Ölçme Elemanları; Basınç ve Vakum Ölçüm Elemanları; Sıvı Akış Hızı Ölçme Cihazları; Kütle ve Hacim Ölçme; Sıvı Düzeyini Ölçme; Sıcaklık Ölçme; Gaz Analizleme(Kromatografik; IR; Kütle Spektrometre; Termal-İletkenlik); Otomasyon Düzenekleri; Kaydediciler

DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI
Bitkilerin Doğal Yapıtaşları; Bitkisel Gelişim Faktörleri; Bitkisel Bileşenlerin Bozundurmaksızın Eldesi; Bitkisel Kaynaklı Kimyasallar; Bitkisel   Tibbi Ürünler; Hayvansal Ürünler Kimyası; Ayırma ve Saklama Yöntemleri; Analitik Yaklaşımlar

 

 

 

 

 

 

 

  
Kimya ile ilgili diğer programlar: