Analitik Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Analitik Kimya Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  ANALİTİK KİMYA DOKTORA PROGRAMI

  Programın Amacı

  Analitik Kimya lisansüstü çalışmalarının temel amacı, kalite kontrollerinde, endüstriyel proseslerin izlenmesinde, çevre kirliliğini izleme  ve önleme  proseslerinde, her türlü ortamda yapılacak eser analizlerde teorik ve uygulamalı yaklaşımlarla yeni analitik yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve özel sektör ve üniversite ile diğer araştırma kuruluşlarında görev alacak araştırıcıları yetiştirmektir.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin almaları gereken fark derslerin sayısının üçü  aşması halinde bu öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.


  DERS İÇERİKLERİ

  İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ II

  Spektroskopi Cihazlarının Temel Elemanları; Işık Enerjisi Kaynakları, Işık Saçınım Araçları; Işığa Duyarlı Gözlem Araçları; Monokromatör Düzenlemeleri; Atomik Emisyon ve Absorpsiyon Spektroskopisi; İnfrared ve Raman Spektroskopisi; Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi; Elektron Spektroskopi Yöntemlerinin Temelleri; Kütle Spektroskopisi; Termik Yöntemler

  MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ UYGULAMALARI
  Elektronik Geçişler; Tek Elektronlu ve Çok Elektronlu Sistemler; Terim Sembolleri; Eşdeğer ve Eşdeğer Olmayan Elektronlar; Elektronik Geçişlerin Olasılık Durumları; Çekirdek Dönmesinin veya Magnetik Alanın Elektronik Spektruma Etkileri; İki ve Çok Atomlu Moleküllerde Elektronik Geçişler; Koordinasyon Bileşiklerinde   Bağ Yapısı ve Kuramları; Moleküler Fluoresans; Fosforesans Spektroskopisi; Spektrofotometri Uygulamaları ve Sonuçların   İrdelenmesi; Ölçümlerde Hata Kaynakları

  ÖZEL ORTAMLARDA REAKSİYONLAR
  Protonlu Çözücüler, Ametal Oksid Çözücüleri; Oksihalojenür Çözücüleri; Susuz Ortam Titrasyonları; Susuz Ortamlarda Reaksiyonların Nitelikleri ve Karşılaştırılması; Dengeler; Çözücü-Çözünen Etkileşimleri; Katı Faz Reaksiyonları; Gaz-Katı Yüzey Reaksiyonları;     Sıvı-Katı Yüzey Reaksiyonları; Korozyon Teorileri, Tesbit, Oluşum ve Önlenmesi

  KİMYADA İSTATİSTİK YÖNTEMLER II
  Tek Faktörlü Varyans Analizi; Kareler Toplamı, Kareler Ayrışımı; Sabit Etlkili Model ve F-Testi; Çoklu Regrasyon ve Çoklu Korelasyon; En Küçük Kareler Yöntemi; Hipotez Testleri ve Güven Aralığı; Kısmi Korelasyon Katsayısı; Otokorelasyon; Bazı Parametrik Olmayan Yöntemler; Spearman’ın Sıra Korelasyon Katsayısı

  EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI
  Atomik Spektroskopi; Moleküler Spektroskopi; Uyarma Yöntemleri (Alev, Elektrotermal, Plasma, Ark, Kıvılcım); Elektrodlar; Uygulamalar; Analitik Hata Kaynakları

  GEL KROMATOGRAFİSİ
  Teori; Kolonlar ve Sıvı Fazların Seçimleri; Afinite Kromatografisi; Kovalent Kromatografisi; Grup Spesifik Adsorbanlar; Uygulamalar

  ÇEVRE KİMYASI II
  Sularda Ekolojik Denge; Su Çevrimi; Doğal Sular; Suda Çözünen Bileşiklerin Dengesi; Dengeleri Etkileyen Faktörler; Suda Doğal Etkenlerle Redoks Reaksiyonları; Suda Metal Komplekslerinin Oluşumu ve Kimyası; Sediman-Su; Su-Atmosfer Geçişleri; Sediman Oluşumu; Atmosfer Kimyası; Su ve Atmosfer Kirleticilerinin Enaza İndirilmesi Yöntemleri

  GAZ-SIVI KROMATOGRAFİSİ

  Teorik Yaklaşımlar; Cihazlanma; Kolonlar ve Çözücü Seçimleri; Dayanaklar; Dedektörler; Uygulamalar

  HPLC VE UYGULAMALARI

  Teorik Yaklaşımlar; Sıvı-Katı ve Sıvı-Bağlı Faz (Normal ve Ters) Kromatografileri; Kolon Etkinliğinin Arttırılması; Kalitatif ve Kantitatif Analiz Uygulamaları

  ANALİTİK KİMYADA ÖZEL KONULAR II
  Biyokimyasal Analizlerde Modern Cihazlanma; Voltametri ve Polarografi; Çöktürme Titrasyonları; Özel Ayırma Örnekleri; Cihaz Dizileri ile Analiz

  KİMYADA ÖZEL MATEMATİK YÖNTEMLER
  Boyut analizi;Doğrusal çizimler: Michaelis-Menten, Lineweawer-Burk, Langmuir, Freundlich, Clausius-Clapeyron vb;En küçük kareler yöntemi;regresyon ve korelasyon;Yaklaşım yöntemleri: Grafiksel, ardarda, Newton-Raphson vb;sayısal integrasyon: Trapez, Simpson, Gauss, Newton-Cotes vb kuralları; Grafiksel integrasyon; İnterpolasyon-ekstrapolasyon; verilerin işlenmesi; İstatistiksel analizler, Kısmi,tam diferansiyeller, kısmi mol özellikleri; Maxwell bağıntıları; Maxwell-Boltzman hız dağılımı, kavramların matematiksel ifadesi, nomografi tekniği.

  ENDÜSTRİYEL ÖLÇME TEKNİKLERİ
  Aletlerin Parçaları; Statik ve Dinamik Karakterleri; Akışkan Ölçüm Elemanları; Kimyasal Reaksiyon İzleme Elemanları; Sıvı ve Rutubet Analizleme Elemanları; Vizkozite Ölçme Elemanları; Sıvı ve Gaz Spesifik Ağırlık Ölçme Elemanları; Basınç ve Vakum Ölçüm Elemanları; Sıvı Akış Hızı Ölçme Cihazları; Kütle ve Hacim Ölçme; Sıvı Düzeyini Ölçme; Sıcaklık Ölçme; Gaz Analizleme(Kromatografik; IR; Kütle Spektrometre; Termal-İletkenlik); Otomasyon Düzenekleri; Kaydediciler

  DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI
  Bitkilerin Doğal Yapıtaşları; Bitkisel Gelişim Faktörleri; Bitkisel Bileşenlerin Bozundurmaksızın Eldesi; Bitkisel Kaynaklı Kimyasallar; Bitkisel   Tibbi Ürünler; Hayvansal Ürünler Kimyası; Ayırma ve Saklama Yöntemleri; Analitik Yaklaşımlar

   

   

   

   

   

   

   

      

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |