Anorganik Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Anorganik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  ANORGANİK KİMYA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı

  Anorganik Kimya Anabilim Dalında dünya düzeyinde bilimsel çalışmalar  yapmak, bilimadamı yetiştirilmesini teşvik etmek, yapılan çalışmaların bilme, teknolojiye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamaktır.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
  Üç dersten daha fazla fark ders almak zorunda olan bilim alanlarının mezunları Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  ANORGANİK KİMYA DERS İÇERİKLERİ

  İLERİ ANORGANİK KİMYA I
  Kimyasal bağlar ve kuramları, bağ açıları ve bağ uzunlukları, anorganik reaksiyon mekanizmaları, su ve hidratlar, moleküler simetrisi.

  ESR SPEKTROSKOPİSİ
  Manyetik alanda radikal bileşiklerin teorik olarak kalitatif ve kantitatif incelenmesi.

  KİMYADA MESLEKİ İNGİLİZCE I
  Öğrencilerin kimya ile ilgili ingilizce kaynakları anlayabilmesi, tercüme edebilmesi için gerekli pratik bilgi verilecektir.

  İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ I

  Temel Elektrik Bilgileri; Termoiyonik Olaylar; Elektronik Devre Düzenleri ve Bazı Elemanları; Yarıiletken Sistemler, Süperiletkenler; Kondüktometri; Işık Enerjisi ve Madde; Simetri Kavramı; Dönmesel Geçişler; Titreşimsel Geçişler; Dönmesel

  ANORGANİK STEREOKİMYA I-II
  Tetraeder ve oktaeder asimetrik anorganik komplekslerde teorik olarak R ve S formlarının tayini.Oktet kaidesi ve CIP-konvansiyonu .

  GEÇİŞ METALLERİ KİMYASI I-II
  Geçiş metali 3+ iyonlarının ve lantan 3+ dizisinin Florür iyonu ile elektrostatik etkileşimi, Hekzaakuademir (III) iyonunun sulu çözeltisi içinde bulunan yapısının kararlılığının hesaplanması

  BOR VE SİLİSYUM KİMYASI
  B,Si ve bazı bileşiklerinin genel özellikleri, yapıları, üretimleri ve uygulamaları.

  BİYOANORGANİK KİMYADAN SEÇME KONULAR
  Elektron aktarımı tepkimeleri, protein yapısı, metaloprotein çevreleri, heme proteinleri ve demir-sülfür proteinleri, mavi bakır proteinleri ve oksidazları, sitokrom c oksidaz-sitokrom c ve sitokrom c oksidaz-dioksijen tepkimeleri

  KİMYADA İSTATİSTİK YÖNTEMLER I
  İstatistik Temel Kavramları; Normal Dağılım ve Dağılım Tablosunun Kullanılması; Anlamlı Sayılar; Hata ve Yaklaşık Hesap; Hipotez (tek kütle, iki kütle parametreleriyle) Testleri; Tahmin; Güven Aralığı Oluşturma Teknikleri; Ki-Kare Testleri; Korelasyon; Regresyon,   F Testi ve Regresyonda Matrislerle İşlemler

  DENGE REAKSİYONLARI
  Kimyasal Denge; Homogen Sistemler; Birinci, İkinci ve n nci Dereceden Reaksiyonlar; Dengeye Etki Eden Faktörler; Kataliz Türleri, İnhibitörler; Karmaşık Reaksiyonlar; Yüzeyde Tutunma (Adsorpsiyon); Gaz Reaksiyonlarında Denge, İdeal Gazların Kimyasal Potansiyeli; Denge Sabitleri ve Serbest Enerji Değişimleri; Gazların Disosiasyonu; Çözeltilerde Denge, Uygulamalar

  KRİSTAL KİMYASI
  Kristal sistemleri,Bravais-translasyon kafesleri,Simetri operasyonları,Hücre kafes yapıları,Metaloid rezonans kafes yapıları,Röntgenografik kristal yapı analizleri,Lawe metodu,Döner kristal metodu, Debye-Scherver metodu .

  KİMYADA MESLEKİ İNGİLİZCE II
  Kimyada Mesleki İngilizce uygulama çalışmaları   yapılmaktadır.

  ANORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULAR I-II
  Perlit, zeolit, antimon, Na 2 SO 4 , NaBH 4 ün özellikleri ve üretimleri yanında süper iletkenlik , metal tozu üretimi, metallerin plastikle kaplanması, deri sanayinde kullanılan pigmentler, termoset toz boya, selectron metal dolgu tekniği, solvent karışımlarda TiO 2 gibi özellikli konularda genel bilgi verilmektedir.

  DEMİRDIŞI METALLER METALLURJİSİ
  Bakır, Krom, Çinko gibi bazı demirdışı metallerin fiziksel-kimyasal özellikleri, cevherleri, kimyasal reaksiyonları ve metalurjik üretim proseslerinin temel prensipleri

  ŞELATOMETRİ
  Şelat ligandlarının metal iyonlarıyla oluşturduğu komplekslerin kararlılk kriterleri, maskeleme ve simultan tayin yöntemleri.

  AYIRMA YÖNTEMLERİ

  Kristallendirme Teknikleri; Çöktürme; Süzme; Destilasyon Yöntemleri; Süblimleştirme; Yüzdürme; Taşıma; Ekstraksiyon Kromatografisinin Temel Kavramları; Kağıt, İnce Tabaka ve Kolon Kromatografileri; Gaz Kromatografisi; Sıvı Kromatografisi

   

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |