Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  KİMYA DOKTORA PROGRAMI

  Bu bölüm, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş; bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanısıra katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip kimyagerler ile geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır. Eğitimleri sırasında; kimyayı doğru yorumlamaya, araştırma / geliştirme çalışmaları yürütmeye ve modern analiz tekniklerini teorik ve uygulama temelinde özümsemeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlar; kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile yaşam boyu çağdaş, modern ve bilgili kalabilmenin bilincini de taşımaktadırlar. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Aşağıda Bölüm elemanları tarafından gerçekleştirilen araştırma konuları verilmektedir:
  1. Analitik Kimyada Kromatografik Yöntemler.
  a. Bio LC
  b. Kapiler Elektrokromatografi
  c. Afinite Kromatografisi
  d. HPLC
  2. Moleküler Baskılama
  3. Çevre Teknolojisi
  4. Biyosensörler
  5. Enzim benzeri yapılar
  6. Enzim Saflaştırılması
  7. Ağır Metal Uzaklaştırması
  8. Süperkritik akışkanlar
  9. Adsorpsiyon
  10. Bilgisayar Destekli Kimyasal Hesaplamalar
  11. Organik Sentez
  12. Kimyasal Kinetik
  13. Organometalik Komplekslerin Sentezi
  14. Polimere dayalı Kataliz ve Adsorbanlar
  15. Heterosiklik Yapılar
  16. Kimyasal Kuantuma Dayalı Hesaplamalar
  Bölümün, 2001 yılından beri uluslar arası dergilerde yayınlanmış 100 civarında yayını bulunmaktadır ve Bölüm elemanları 100'ün üzerinde ulusal ve uluslar arası Konferansa katılmıştır. Yayın sayısı Bölümde dinamik ve aktif bir çalışma ortamının bulunduğunu göstermektedir.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Laboratuvar Olanakları
  Kimya Bölümü aşağıda belirtilen eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler aldıkları dersler çerçevesinde ve proje çalışmalarında bu laboratuvarlardan faydalanırlar. Laboratuvar adları ve programları aşağıda verilmektedir.
  Araştırma Laboratuvarları
  Spektroskopi Laboratuvarı: Bu Laboratuvarda tüm Bölüm elemenlarının araştırmalarında kullanabileceği şekilde Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR), Elementel Analiz Spektroskopisi, UV-VIS Spektroskopisi, Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) ve İyon-Kromatografi cihazları yeralmaktadır.

  Tehlikeli Madde Laboratuvarı: Tehlike madde sentezleri, hazırlanmarı ve analizleri için bu Laboratuvar kullanılmaktadır.

  Yukarıda belirtilen laboratuvarların dışında, bütün anabilim dalları (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimya) kendi araştırma laboratuvarlarına sahiptir ve bu laboratuvarlar TUBİTAK, DPT ve Anadolu Üniversitesinden alınan projelerle modern cihazlarla donatılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma konuları "Araştırmalar Bölümün'de" verilmiştir.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl 
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
  KİM890     Tez

  Seçmeli Dersler
  KİM601     Organik Kimyada Mekanistik İncelemeler I    
  KİM602     Organik Kimyada Mekanistik İncelemeler II    
  KİM603     Organik Sentezler
  KİM606     Moleküler Simetri ve Spektroskopi    
  KİM609     İleri Polimer Kimyası    
  KİM612     Perisiklik Kimya    
  KİM614     İletken Polimerler    
  KİM615     İlaç Kimyası I    
  KİM616     İlaç Kimyası II    
  KİM617     İstatistiksel Termodinamik    
  KİM618     Molekül Baskılanmış Polimerler ve Uygulamaları    
  KİM619     Organik Elektrokimya    
  KİM620     Yüzey Kimyası
  KİM621     Süperkritik Akışkanlar    
  KİM622     İyon Seçici Elektrotlar    
  KİM623     Afinite Kromatografisi    
  KİM624     Çözücü Ekstraksiyon Kimyası    
  KİM642     Fotokimya    
  KİM643     Heterosiklik Kimyada İsimli Reaksiyonlar    
  KİM644     Sterokimya    
  KİM645     Biyoorganik Kimya
  KİM646     Nanokimya    
  KİM647     Moleküler Yapı Hesaplamaları ve Teorileri    
  KİM648     Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar    
  KİM649     Organik Fonksiyonel Grupların Hazırlanması I    
  KİM650     Organik Fonksiyonel Grupların Hazırlanması II    
  KİM651     Biyosensörler    
   
  3. Yarıyıl
  KİM890     Tez    
   
  4. Yarıyıl
  KİM890     Tez    
   

  DERS İÇERİKLERİ

  KİM    601    Organik Kimyada Mekanistik İncelemeler I    3+0     7,5
  Organik Reaksiyon Türleri; Organik Reaksiyonlar Nasıl Oluşur?; Alifatik Nükleofik Yer Değiştirme; Alifatik Nükleofilik Yerdeğiştirme Reaksiyonlarının Genel Özellikleri; Nükleofilik Yer Değiştirmede Ara Ürün Olarak İyon Çiftleri; Çözücü Etkisi; Nükleofil; Çıkıcı Grup; Molekül İçi Katyonik Düzenlemeler; Karbenyum İyonlarında 1,2-Kayması; Karbonyum İyonları; Karbonil Gruplarına Göç; Elektronca Fakir Azot ve Oksijen Üzerinde Yeniden Düzenlenme; Karbanyonlar; Karbenler ve Elektrofilik Alifatik Yer Değiştirmeler.

  KİM    602    Organik Kimyada Mekanistik İncelemeler II    3+0     7,5
  Katılma ve Eliminasyon Reaksiyonları; İkili ve Üçlü Bağlara Elektrofilik Katılma; 1,2-Eliminasyon Reaksiyonları; Çoklu Bağlara Nükleofilik Katılma; Elektrofilik Aromatik Yer Değiştirme; Nükleofilik Aromatik Yer Değiştirme; Karbonil Bileşiklerinin Reaksiyonları; Hidrasyon ve Asit-Baz Katalizi; Diğer Katılmalar; Katılma Ardından Eliminasyon; Azot Nükleofillerinin Karbonil Grubuna Katılması; Siklokatılma Reaksiyonları; Elektrosiklik Reaksiyonlar; Sigmatropik Reaksiyonlar.

  KİM    603    Organik Sentezler    3+0     7,5
  Sentez Tasarımında Ayrıştırma Yaklaşımı; Senteze İlişkin Temel Basamakların ve Oluşumların Sıralaması; Kimyasal Seçicilik; Stereoseçicilik; Regioseçicilik Kavramları; Sentezde Koruyucu Grupların Önemi; C-C Bağ Ayrıştırılmaları ve Karbonil Bileşikleri (Tek Grup Ayrılmaları); Sentezde 1,2-; 1,3-; 1,4-; 1,5-; 1,6- Çift Fonksiyonlu Bileşiklerin Rolü ve Önemi (İki Grup Ayrılmaları); Sentezde Asetilenlerin Kullanımı.

  KİM    606    Moleküler Simetri ve Spektroskopi    3+0     7,5
  Simetri Elemanları; Simetri Nokta Grupları; Matris Gösterimleri; İndirgenemeyen ve İndirgenebilir Gösterimler; Karakter Çizelgeleri; Gösterimler ve Kuvantum Mekaniği; Moleküler Titreşimler; Molekül Orbital Teorisi ve Simetri; Melez Orbitaller; Geçiş Metal Kompleksleri.

  KİM    609    İleri Polimer Kimyası    3+0     7,5
  Polimerlerin Isıl; Mekaniksel; Kimyasal; Elektriksel ve Optik Özellikleri; Polimer Karışımları; Çözünürlük Parametreleri; Flory-Huggins Teorisi; Polimer Karakterizasyon Yöntemleri; Bazı Özel Polimerizasyon Türleri; Polimer Modifikasyonu; Polimerik Reaktifler ve Katalizörler; Polimerlerin Endüstriyel Üretimi ve Polimer Malzeme İşçiliği.

  KİM    612    Perisiklik Kimya    3+0     7,5
  Perisiklik Reaksiyonların Temel Prensipleri; Elektrosiklik Reaksiyonlar; Siklokatılmalar; [2+2] Katılma Reaksiyonları; 4+2 Katılma Reaksiyonları; Moleküller Arası ve Molekül İçi Diels-Alder Reaksiyonları; 1,3-Dipolar Katılma Reaksiyonları; Keletropik Reaksiyonlar; En-Reaksiyonları ve Benzer Nitelikte Reaksiyonlar.

  KİM    614    İletken Polimerler       3+0    7,5
  İletken Polimerlerin Temeli; Katkılama ve İletkenlik Özelliği; İletken Polimerlerin Sentezi; İletken Polimerler İçin Yarı-iletken Modeli; Elektrokromik Özellikler; İletken Polimerlerin Elektrokimyası; İletken Polimerlerin Çözünürlüğü ve İşlenebilirliği; Karakterizasyon Yöntemleri; İletken Polimerlerin Uygulama Alanları.

  KİM    615    İlaç Kimyası I    3+0     7,5
  Tarihçe; Doğal Kaynaklı İlaçlara Kısa Bir Bakış; Doğal Kaynaklı İlaçlardan Kimyasal Yapı-Biyolojik Etki İlişkileri Çerçevesinde Sentetik İlaç Moleküllerinin Dizaynı; İlaçların Bioyfarmasötik Özellikleri; Fizikokimyasal Özellikler; Kimyasal Özellikler; Sterik Özellikler; İlaçların Vücutta Uğradıkları Değişiklikler; Yapısal Özellikler ve Farmakolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler; Reseptörler ve İlaç Aktivitesi Arasındaki İlişkiler.

  KİM    616    İlaç Kimyası II    3+0     7,5
  İlaç Sentezlerinde Kullanılan Genel Reaksiyonlar; Fenilalkilaminler; Feniletilaminler; Fenilpropilaminler; Analjezikler; Arilalkanoik Asit Türevleri; Kemoterapötikler; Sulfonamidler; Sulfonamid Diüretikler; Pirazol Grubu Analjezikler; İmidazol Türevi Antifungaller; İmidazolin Grubu Sempatomimetikler; Benzimidazoller; Piridin Türevleri; Dihidropiridin Türevi Antihipertansifler; Kinolin Grubu İlaçlar; Pirimidin Türevi Antikanser İlaçlar; Barbitüratlar; Kinazolon Grubu Hipnotikler; Fenotiyazin Türevi Antihistaminik ve Nöroleptikler; Dibenzazepin Türevi Antidepresanlar; Siklopentanoperhidrofenantren Türevi Hormonlar.

  KİM    617    İstatistiksel Termodinamik    3+0     7,5
  Permütasyonlar; Termodinamik olasılık; Moleküllerin enerji düzeylerine dağılımı; İstatistik ağırlık, En olası dağılım, Partisyon fonksiyonları; Termodinamik fonksiyonların partisyon fonksiyonlarına bağlılıkları, İş ve ısı, Entalpi ve ısınma ısısı, Entropi ve serbest entalpi, Karışma entropisi; Gazların ısınma ısısı; Katıların ısınma ısısı; Denge sabitinin istatiksel açıklaması; Geçiş hal teorisinde istatistiksel yaklaşım.

  KİM    618    Molekül Baskılanmış Polimerler ve Uygulamaları    3+0     7,5
  Molekül Baskılamanın Amaçları ve Temel İlkeleri: Kovalent etkileşimli baskılama, Kovalent olmayan etkileşimli baskılama, Metal koordinasyonuna dayanan baskılamalar; Molekül Baskılanmış Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu; Analitik Süreçlerde Molekül Baskılanmış Polimerlerin Uygulamaları: Katı faz ekstraksiyonuna dayalı ayırma ve önderiştirme işlemleri, Yüksek performanslı sıvı kromatografi uygulamaları, Kapiler elektrokromatografi uygulamaları, Biyosensör uygulamaları; Farmosötik Teknoloji Uygulamaları: Kiral ilaç maddelerinin ayrılması ve saflaştırılması, Kontrollü salınım sistemleri geliştirilmesi; Biyo-baskılama: Biyomoleküllerin ayrılması ve saflaştırılması, Mimik enzim geliştirilmesi ve kataliz uygulamaları; Çevresel Teknoloji Uygulamaları; Değerli Kimyasalların Gerikazanımı.

  KİM    619    Organik Elektrokimya    3+0     7,5
  Organik Elektrokimyanın Temel Prensipleri ve Yöntemleri; Organik Bileşiklerin Katodik ve Anodik Reaksiyonlarının Elektroforez ile Sınıflandırılmasına Sentetik ve Mekanistiksel Yaklaşım; Heterosiklik Bileşiklerin; Doğal Ürünlerin; Farmosetiklerin ve Koordinasyon Bileşiklerinin Elektrokimyasal Sınıflandırılması; Reaksiyon Türüne Göre Elektrot Reaksiyonlarının Sınıflandırılması; İndirekt Yöntemler ile Amalgamların; Reaktiflerin; Asit ve Bazların Elektrosentezleri; Elektrosentetik Yöntemlerin Bugünü ve Geleceği.

  KİM    620    Yüzey Kimyası    3+0     7,5
  Kolloid Sistemler; Kolloid Sistemlerin Sınıflandırılması; Kolloid Sistemlerin Hazırlanışı ve Saflaştırılması; Kinetik Özellikler; Sıvı Ortamda Parçacıkların Hareketi; Ozmotik Basınç; Sıvı-Gaz ve Sıvı-Sıvı Ara Yüzeyleri; Yüzey ve Arayüzey Gerilimleri; Arayüzeylerde Adsorpsiyon ve Yönlendirme; Birleşmiş Kolloidler-Misel Formu; Katı-Gaz Arayüzeyi; Katılarda Gazların ve Buharların Adsorpsiyonu; Katı-Sıvı Arayüzeyler; Çözeltiden Adsorpsiyon; Yüklü Arayüzeyler; Kolloid Kararlılığı; Emülsiyon ve Köpükler.

  KİM    621    Süperkritik Akışkanlar    3+0     7,5
  Süperkritik Akışkan; Süperkritik Akışkanların Fiziksel Özellikleri; Kritik Noktada veya Yakınındaki Özellikler; Süperkritik Bölgenin Özellikleri; Yoğunluk; Difüzyon; Viskozite; Dielektrik Sabiti; Polarite; Saf Süperkritik Çözücülerin Fizikokimyasal Özellikleri; İkili Sistemler; Süperkritik Akışkanlarda Reaksiyon; Reaksiyon Hızına Basıncın Etkisi; Katalitik Etkiler; Süperkritik Akışkan-Katı Karışımları için Faz Diyagramları; Süperkritik Akışkan-Katı Faz Davranışlarının Termodinamik Modellemesi; Süperkritik Akışkanların Uygulama Alanları.

  KİM    622    İyon Seçici Elektrotlar    3+0     7,5
  İyonlar; İyonların Oluşumu; Elektriğin İletimi; Kuvvetli ve Zayıf Elektrolitler; Polielektrolitler; Elektrotlar; Yükseltgenme ve İndirgenme; Elektrot Potansiyelleri; Elektrokimyasal Hücreler; Elektrot Tepkimeleri; Elektrot Çeşitleri; İyon Seçici Elektrotlar; Kristal (Tek ve Polikristal) ve Kristal Olmayan (Cam; Sıvı vb.) Elektrotlar; Molekül Seçici Elektrotlar; Gaz Sensörleri; Enzim Substrat Elektrotları (Biyosensörler ve Modifiye Elektrotlar); İyon ve Molekül Seçici Elektrotların Uygulama Alanları.

  KİM    623    Afinite Kromatografisi    3+0     7,5
  Afinite Kromatografisi için İlkeler; Ligand Seçimi; Arakol Seçimi ve Faydası; Matriks Seçimi; İmmobilizasyon Yöntemleri; Direkt İmmobilizasyon; İndirekt İmmobilizasyon; Matrikse Bağlı Reaktif Grupların Geliştirilmesi; İmmobilize Ligantların Miktar Tayin Yöntemleri; Deneysel Süreçler; Kolonda Ayırma; Süspansiyonda Ayırma; Afinite Kromatografisinin Uygulama Alanları; Protein Ayırması ve Saflaştırılması; Nükleik Asit Ayırma Yöntemleri; Hücre Ayırma Yöntemleri; Endüstriyel Uygulamalar; Afinite Kromatografisinin Özel Alanları; Yük Transfer Kromatografi; Metal-Şelat Kromatografi; Kovalent Kromatografi; Hidrofobik Kromatografi; Afinite Elektroforez.

  KİM    624    Çözücü Ekstraksiyon Kimyası    3+0     7,5
  Sulu ve Organik Çözeltiler ve Sıvı-Sıvı Dağılım Dengesi; Sıvı-Sıvı Dağılım Dengesine İstatiksel Bir Yaklaşım; Çözücü Ekstraksiyon Sistemleri; Elektrolit Olmayan Moleküllerin, Zayıf Asit-Bazların ve İyonik Tuzların Çözücü Ekstraksiyonu; Çözücü Ekstraksiyonunun Sulu Çözeltilere Uygulanması; Çözeltideki Kimyasal Türlerin Termodinamik Aktiflik Katsayılarının, Oluşum ve İyonlaşma Denge Sabitlerinin Belirlenmesi; Çözücü Ekstraksiyonunun Analitik Kimya Uygulamaları.

  KİM    625    Organik Fonksiyonel Grupların Hazırlanması    3+0     7,5
  Hidrokarbon; Alkenler; Asetilenler; Alkol ve Fenoller; Eter ve Oksitler; Helojenürler; Aldehitler; Ketonlar; Karboksilik Asitler; Esterler; Amitler; Siyanat; İzosiyanat; Tiosiyanat ve İsotiosiyanatlar; Aminler; Hidrazin Türevleri; Diazo Bileşikleri; Nitro Bileşikleri; Nitril ve İzonitriller; Tiol; Sülfür ve Disülfürler; Sülfoksitler; Sülfonlar; Sülfonik Asit ve Türevleri.

  KİM    890    Tez            0+1      30

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |