Home > Doktora Programları > Kimya ve Fizik > Çankaya > Fizik Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Fizik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizik Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Kriter Türü Doktora Lisans Sonrası Doktora ALES / LES 65 / 55 60 / 50 Yabancı Dil 50 50 Lisans Ortalaması -- 3,50 Referans Mektubu yok yok Niyet Mektubu yok yok
 • Program tanımları
  FİZİK BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  GÜZ YARIYILI

  FİZ 501 İleri Kuantum Mekaniği I
  Kuantum fiziğinin temel ilkeleri, dalga paketleri ve dalga denklemi, Schrödinger denklemi, dalga mekaniğinin prensipleri, tek boyutta problemler, WKB yaklaşımı, değişim ve ek etki teorileri, kuantum mekaniğinde vektör uzayları,operatörlerin özdeger ve özfonksiyonları, kuantum mekaniğinde açısal momentum, küresel simetrik sistemler ve saçılma teorisi.

  FİZ 503 İleri Elektromagnetik Teori I
  Elektrostatik, sınır değer problemleri, mağnetizma, dielektrik,magnetostatik.

  FİZ 505 İleri Katıhal Fiziği I
  Kristalik Örgüler, Katıların Yapısı, Dalgaların Esnek Saçılması ve Deneysel Teknikler, Katılarda Kimyasal bağlar, Atomik Titreşimler, Elektron Seviyeleri ve Enerjileri, Metaller ve Yarıiletkenlerde Eletron ve Fononların Termodinamiği, Elektriksel ve Termal İletkenlik

  FİZ 507 Fizikte Matematik Metodlar I

  Kompleks değişkenler ve kompleks fonksiyonlar, rezidu uygulamaları, fizikte  kullanılan diferansiyel denklemler ve çözümleri, Sınır-değer problemleri, Fourier serileri, Fourier İntegralleri ve uygulamaları, ortogonal fonksiyonlar, Strum-Lioville öz-deger denklemi, Gamma ve Beta Fonksiyonları, Bessel Fonksiyonları, Legendre, Hermite, Laguerre polinomları ve ilgili seri açılımlar, Green fonksiyonları, lineer vektör uzayları ve matrisler

  FİZ 509 Analitik Mekanik

  Bağlar, D’Alembert ilkesi ve Lagrange denklemleri, Hamilton ilkesi değişimlerin hesabı, Lagrange denklemlerinin Hamilton ilkesinden çıkarılması, iki cisim merkezi kuvvet problemi, katı cisim hareketinin kinematiği, ortogonal dönüşümler, Hamilton hareket denklemler

  FİZ 511 İleri Atom Fiziği I

  Atom spektrumları, bir elektronlu atomlar, bir elektronlu atomların elektromagnetik radyasyonla etkileşmeleri, çok elektronlu atomlar, çok elektronlu atomların elektromagnetik radyasyonla etkileşmeleri, ince ve aşırı ince yapı, relativistik etkiler.FİZ

  513 Yarıiletken Fiziği I

  Yarıiletken temel kavramları, enerji bandları, yarıiletken istatistiği, iletim mekanizmaları, saçılma mekanizmaları, difüzyon ve ısı iletimi, yaratılma ve yokolma mekanizmaları, optik soğurma ve yansıtma, eklemler (PN,PNP,MIS,MQS,MS), yarıiletken lazerler.

  FİZ 515 Fizikte Seçme Konular I
  Fiziğin değişik dallarında güncel konuların tartışılması.

  FİZ 517 İleri Nükleer Fizik I
  Nükleer reaksiyonlar, nötron fiziği, nükleer fisyon, nükleer füzyon, hızlandırıcılar, mezon fiziği, parçacık fiziği, nükleer astrofizik.

   FİZ 519 Optoelektronik

  Işık, polarizasyon, ışık kaynakları, ışığın modülasyonu, elektro-optik olay, örüntü cihazları, sıvı kristal görüntü cihazları, holografi, foton cihazları, fiberglas modülasyon şemalar.

  FİZ 521 Yarıiletken İnce Filmlerin Ölçüm Teknikleri
  X-ışıları Kırınım Teknikleri, Yansımalı Yüksek Enerjili Elektron Kırınımı, (RHEED),
  Düşük Enerjili Elektron Kırınımı, Hall Etkisi, Raman Saçılması ve İnfrared Ölçümler, Fotolüminesans.

  FİZ 523 İleri Molekül Fiziği I
  İki atomlu moleküller, molekül yörüngemsilleri yöntemi, molekül halleri, iki atomlu potansiyeller, titreşim ve dönme halleri

  FİZ 525 Elektronik I
  Çeşitli osiloskoplar, güç kaynakları, multimetreler, elektrometreler, Fourier analizörü, Fourier sentezleyicileri, frekansmetreler ve diğer elektronik cihazlar.

  FİZ 527 Güneş Enerjisi
  Güneş enerjisinin kaynağı ve güneş pillerinin gelişimi, Güneş enerjisinin kulanım alanları, Güneş enerjisinin avantaj ve dezavantajları, Yarıiletkenlerin temel özellikleri, Işığın yarıiletkenle etkileşmesi, Güneş pillerinin karanlık ve ışık altındaki elektriksel karakteristikleri, Verim hesaplamaları ve verimi kayıpları, Geliştirilmiş güneş pili teknolojisi,  Silikon güneş pillerinin dizaynı, Diğer yarıiletken güneş pili yapıları.

  FİZ 531 Relativistik Kuantum Mekaniği I          
  Dirac denklemi, Dirac denkleminin Lorentz kovaryansı, serbest parçacık için Dirac denkleminin çözümü,  deşik teorisi, yayılma teorisi, uygulamalar.

  FİZ 537 Lazer Fiziği I
  Temel kavramlar, Radyasyonun madde ile etkileşmesi, pompalama işlemleri,
  optik rezonatörler, sürekli dalga ve geçici lazer davranışları, azer tipleri, lazer demetlerinin özellikleri, lazer demet dönüşümü, lazer uygulamaları.

  FİZ 541 Atom Fiziğinde Hesaplama Yöntemleri
  Atomların hal dalga fonksiyonlarının elde edilmesi için çeşitli yöntemler.

  FİZ 543 Enstrümantasyon I
  Ölçme teknikleri, Spektroskopik aletler, Görüntüleme yöntemleri, X-ışınları aletleri, Ultrasonik aletler, Kalibrasyon teknikleri.

  FİZ 545 Plazma Fiziği
  Yarıiletkenlerde Plasma Süreçleri, Materyallerle Plasma Etkileşmeleri, Parçacıkların ve Enerjilerinin Akışı, Plasma Elektromanyetiği ve Devre Modelleri, Plasma Modelleri, Plasma Yüklerinin Etkisinden Doğan Bozulma Mekanizması, Plasma Kimyası, Plasma Dağlama İşlemi, Uzun Ortalama Serbest Yol Boyunca Yük Geçişi, Kanal Oluşumu, Plasmanın Fiziksel Tarifi.

  FİZ 547 Grup Teorisi
  Grup tanımı ve örnekleri, alt gruplar ve değişmez alt gruplar, simetri gruplar, dönme ve yansıma simetrileri, grup temsilleri, fizikte uygulamaları, Lie grupları ve uygulamaları.

  FİZ 549 Fizikte Nümerik Hesaplamalar I
  Temel matematik işlemler (Nümerik Türev ve Integral, kök bulma), adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri, sınır-değer ve özdeğer problemleri, özel fonksiyonlar ve Gaussian integraller.

  FİZ 553 İstatistik Mekanik
  Termodinamiğin kanunları, gazlarda denge hali trasport olayı, kanonik çevrimler, kuantum istatistik mekanik, Fermi ve Bose gazları, az geçişleri, Ising modeli, sıvı helyum ve özdeş N parçacıklı sistemler.

  FİZ 555 Özel Relativite
  Özel relativitenin temelleri, Minkowski ve Lorentz dönüşümleri,

  FİZ 571 Molekül Grup Teorisi
  Moleküllerde simetri ve grup kavramı, grup temsilleri, indirgenemez temsiller, molekül titreşimlerine ve moleküllerdeki bağ

  FIZ 573 Moleküler Modelleme
  Moleküler Modellemede Temel Kavramlar, Moleküler Mekanik Metodlar, Hartree-Fock Teorisi, Temel Setler, Geometri Optimizasyonu, Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi, Elektron Korelasyon Metodları, QM/MM Karma Modeller. oluşumlarına uygulamalar. spinorlar, uzay-zaman teorisi, özel relativitede ivme, relativistik elektrodinamik.

  FİZ 575 Molekül Spektroskopisi I
  Spektroskopinin temel prensipleri, mikrodalga spektroskopisi, ınfrared spektroskopisi,
  raman spektroskopisi, atomların elektronik spektroskopisi, iki atomlu moleküllerin elektronik spektroskopisi.

  FİZ 577 Nükleer Fizikte Ölçme ve Hesaplama Yöntemleri I
  Beta bozumunda enerji, ß-bozunumu Fermi teorisi, açısal momentum ve parite seçim kuralları, izinli ve yasak geçişler, nötrino fiziği, çift ß-bozunumu, ß-spektroskopisi, ß-geçiş hızları, Fermi ve Gamow-Teller matris elemanları logƒt-değerleri, manyetik dipol etkileşmeler, uygulamaları.

  FİZ 581 Bilgi Teknolojisinin Fiziksel Prensipleri I
  Fiziksel sistemlerde gürültü, termodinamik ve gürültü, fiziksel sistemlerdeki bilgi, teller ve haberleşme hatları, antenler, merceksiz görüntüleme ve terslenme problemleri, hesaplanmış tomografi.

  FİZ 585 Infrared ve Raman Spektroskopisi
  Molekül titreşimleri için yaklaşımlar, matris, vektörler, simetri ve temsiller, iç koordinatlar ve simetri koordinatları, normal koordinat analizi, ifrared soğurma ve salınma, Raman açılması, polarizasyon özellikleri, seçim kuralları, instrumentasyon, uygulamalar.

  FİZ 587 Kuantum Alanlar Teorisine Giriş
  Genel prensipler, serbest alanların kuantizasyonu, etkileşen alanların kuantizasyonu, perturbasyon teknikleri, Feynman grafikleri tekniği, kuantum elektrodinamik, uygulamalar.

  FİZ 589 Biyomedikal Elektronik
  EEG, EKG, EMG'nin biyofizik açıdan incelenmesi, biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları, biyoelektrik sinyallerin amplifikasyonu, amplifikasyon problemleri ve çözüm teknikleri, elektrik akımının biyolojik etkilerin ve biyoelektrik uygulama araçları, elektromedikal uygulama ve enstrumantasyonda emniyet standartları.

  FİZ 5 93 Nükleer Enerji
  Nükleer enerjinin temelleri, nükleer reaksiyonlar, fizyon, kontrollü fizyon ve füzyon, nükleer güç reaktörleri, nükleer güvenlik prensipleri, radyoaktif atıklar, nükleer güç santral kazaları, çevre kirliliği, hızlandırıcı sürümlü sistemler

  FİZ 5 95 Radyasyon Fiziği
  Radyasyonun madde ile etkileşimi, alfa, beta, gamma, nötron radyasyonları, ölçüm teknikleri,
  radyasyondan korunma ilkeleri, dozimetri.

  FİZ 605 Yarıiletken Yüzey Fiziği I
  Kristal yapılar, temiz yüzey hazırlanması, yüzey yapılar, yüzeyin gazlarla etkileşimi, yüzey işleme teknikleri, elektronik yüzey yapıları,

  FİZ 607 Moleküler Dinamik Örnekleme
  Fiziksel sistemlerin modellemesi, periyodik sınır şartları, zamana bağlı integraller, moleküler dinamik çalıştırılması, ölçüm ve analiz,

  FİZ 611 Kristal Büyütme Teknikleri I
  Kristal büyütmenin gelişimi, Sıvı fazdan büyüme; Silikon ve GaAs büyütme metodları: Czochralski ve Brigman teknikleri, Epitaksiyel büyütme: ultra yüksek vakum şartları ve teknikleri, Gazların Kinetik Teorisi; Kimyasal buhar faz birikimi/epitaksi (CVD), Metalorganik Kimyasal buhar Epitaksi (MOCVD) teknikleri;   Moleküler Demet Epitaksi (MBE), Moleküler/atomik demet kaynakları ve hücreleri; plazma kaynaklar. Gaynak gaz temizliği, MBE sistemini ısıtma-vakumlama, III-V grubu yarıileken ince filmlerin büyütülme işlemleri; İç ölçüm teknikleri   RHEED, AES ve Elipsometre. atomlararası potansiyeller ve uygulamaları. kimyasal bağ yapıları.

  FİZ 617 Hızlandırıcı Teknolojileri ve Uygulamaları
  Hızlandırıcıların Kısa Tarihçesi. Lineer ve Dairesel Hızlandırıcılar. Çarpıştırıcılar, İkincil Demetler, Sinkrotron Işınımı, Serbest Elektron Lazeri   Hızlandırıcıların Kullanım Alanları: Endüstri (sterilizasyon, yarıiletken yapımında iyon implantasyonu, iyonlarla yüzey sertleştirmesi), Tıp (izotop üretimi, PET, X-ışını, proton ve iyon tedavisi), Araştırma (temel parçacık fiziği, nükleer fizik, malzeme bilimi, biyoloji, kimya, kristolografi). Hızlandırıcıya Dayalı Nükleer Teknolojiler. Ulusal Hızlandırıcı Kompleksi (parçacık fabrikaları, sinkrotron ışınımı, SEL, proton, muon ve nötron demetleri)

  BAHAR YARIYILI

  FİZ 502 İleri Kuantum Mekaniği II
  Kuantum dinamiğinin prensipleri, bir parçacığın kuantum dinamiği, spin, dönme ve diğer simetri işlemleri, kararlı durumlar ek etki teorisi, zamana bağlı ek etki teorisi, saçılma teorisi, özdeş parçacıklar, çok cisim sistemleri, fotonlar ve elektromagnetik alan, ve relativistik elektron teorisi.

  FİZ 504 İleri Elektromagnetik Teori II
  Maxwell denklemleri, elektromagnetik dalgalar ve dalga iletimi, dalga elektrodinamiği.

  FİZ 506 İleri Katıhal Fiziği II
  Elektrik ve termal iletkenlik, plazmon, polariton ve polaronlar, optik süreçler ve eksitonlar, metaller ve Fermi yüzeyleri, süperiletkenlik, dielektrik özellikler, magnetik özellikler, diamanyetizma paramanyetizma, manyetik rezonans, yarıiletken fiziği, amorf   katılar, yüzey ve kesişim fiziği

  FİZ 508 Fizikte Matematik Metodlar II
  Hilbert uzayı ve doğrusal işlemciler, sonsuz seriler, integral dönüşümler, değişim ve ek etki problemleri, integral denklemler, klasik ve kuantum yol integralleri, grup temsilleri.

  FİZ 512 İleri Atom Fiziği II
  Uyarılmış seviyeler ve geçişler, L-S, J-S ve diğer elektronik konfigrasyonlar, elektron-elektron ve atom-atom saçılmaları.

  FİZ 514 Yarıiletken Fiziği II
  Kristal büyütme teknikleri, kristal bozuklukları, yüzey özellikleri, yarıiletken kristallografisi, fotoiletkenlik, amorf yarıiletken, diyotlar, dedektörler, alan etkili yarıiletken cihazlar, güneş pilleri, optoelektronik cihazlar, Düşük ve yüksek frekanslarda MOS kapasitörler, Sıcaklık, frekans ve radyasyonun yarıiletken aygıtlar üzerindeki etkisi.

  FİZ 516 Fizikte Seçme Konular II
  Fiziğin değişik dallarında güncel konuların tartışılması.

  FİZ 518 İleri Nükleer Fizik II
  Nükleer özellikler, nükleonlar arasındaki kuvvet, nükleer modeller, çift-Z ve çift-N'li çekirdekler ve kolleftif yapı daha gerçekçi nükleer modeller.

  FİZ 520 Doğrusal Olmayan Titreşimler
  Doğrusal titreşimler, doğrusal olmayan kuvvet etkisinde serbest titreşimler, sönümlü serbest titreşimler, singüler noktalar ve singülerite uygulamaları, Lienard ve Dufting metodları, beslemeli salınımlar, beslemeli sistemlerde zorlamalı salınımlar, Hill denklemi, kararlılık ve uygulamaları.

  FİZ 524 İleri Molekül Fiziği II
  Çok atomlu moleküller, moleküllerde simetri, değerlik bağları yöntemi molekül potansiyel yüzeyleri, molekül spektroskopisi.

  FİZ 526 Elektronik II
  Ölçme, doğrusal ve doğrusal olmayan devreler, sinyal üretimi, filitreler, hafıza, ölçme devreleri.

  FİZ 532 Relativistik Kuantum Mekaniği II 
   Saçılma matrisine yüksek mertebeden düzeltmeler, Klein-Gordon denklemi, elektromagnetik olmayan etkileşmeler.

  FİZ 538 Lazer Fiziği II
  Lazerlerin uygulamaları, lazer spektroskopisi, lazer teknolojisindeki yeni gelişmeler.

  FİZ 540 Yüksek Enerji Fiziğine Giriş
  Temel parçacıklar ve özellikleri, temel etkileşmeler, 21.Yüzyılın "Nükleer Fiziği", kuantum sayıları ve yükler, U(1) ayar teorisi olarak QED, Standart Model, 4.SM ailesinin gereksinimi, standart modelin ötesi, genişletilmesi elektrozayıf modeller, büyük birleşim teorileri, supersimetri, kompozitlik, parçacık hızlandırıcıları: çarpıştırıcılar ve durgun hedef deneyleri, TeV skalasına doğru, parçacık fabrikaları, ikincil demetler, Linak-Halka tipli çarpıştırıcılar, ulusal hızlandırıcı kompleksi, parçacık dedektörleri, evrenin oluşumu.

  FİZ 542 Molekül Fiziğinde Hesaplama Yöntemleri
  Moleküllerin hal dalga fonksiyonlarının elde edilmesi için çeşitli yöntemler.

  FİZ 544 Enstrümantaston II
  Vakum Sistemleri, Evaporasyon Sistemler, Spektrofotometre, Interferometreler, Uzay Enstrumantasyon, CCD Devreleri, Activ Piksel Sensörler, Performans Özellikleri, Fotodedektör Materyalları, Kızılötesi dedektörler Teknolojisi.

  FİZ 546 Reaktör Fiziği
  Reaktörlerin temel prensipleri, reaktör tipleri, kaynar sulu reaktörler, basınçlı su reaktörleri, ağır sulu reaktörler, reaktör güvenliği prensipleri.

  FİZ 552 Kırınım Teorisi ve Kristalografi
  İleri kırınım teorisi, kırınım teorisi, kırınım metodları, simetri yapı analizi,
  kusurlu kristal örgüleri, geçirmeli ve geçirmesiz elektron mikroskobu ile kristal parametrelerinin tayini, X-ışınları kırınım metodu ile kristal parametrelerinin tayini.

  FİZ 568 İstatistik Termodinamik
  Olasılık, bağımsız parçacıklar istatistiği, termodinamik, kuantum mekanik, tek atomlu gazlar ve katılar, çok atomlu gazlar, kimyasal denge, bağımlı parçacıklar istatistiği,

  FİZ 578 Nükleer Fizikte Ölçme ve Hesaplama Yöntemleri II
  Nükleer radyasyonların madde ile etkileşimi, radyasyonların tespiti; dedektörler, enerji ölçümleri, nükleer ömrün ölçümleri, uygulamalar nükleer spin momentler, aşırı ince yapı, proton ve nötron momentlerinin ölçülmesi, kararlı nükleer taban durumlar, uyarılmış durumlar, uygulamalar nükleer fiziğin uygulamaları: eser element analizi, α-Bozunumu uygulamaları. Nükleer fiziğin tıp'da uygulanması, CAT, PET gerçek gaz ve sıvıların davranışları.

  FİZ 580 Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları
  Temel tanımlar ve birimler, temel rölativistik formalizm, hızlandırıcıların sınıflandırılması ve genel kullanım alanları, kütle merkezi enerjisi ve ışınlık, lineer hızlandırıcılar, çarpıştırıcılar, ikincil demetler,
  sinkrotron ışınımı, zigzaglayıcılar ve salındırıclar, serbest elektron lazeri, sinkrotron ışınımın kullanım alanları, ikincil demetlerin kullanım alanları, enerji yükselteçleri:

  FİZ 588 Kristal Örgü Dinamiği
  Tek boyutlu örgülerde dalga yayılması ve örgünün kuantumlanması, elastik sabitler, üç boyutlu örgüde dispersiyon bağıntıları, phenomenolojik modeller, spesifik ısı ve debye modeli, katılarda yavaş nötronların saçılım teorisi. hızlandırıcıya dayalı yeni tip nükleer reaktör, Ulusal Hızlandırıcı Kompleksi

  FİZ 592 Fizikte Nümerik Hesaplamalar II
  Matris işlemleri, eliptik ve parabolik kısmi diferensiyel denklemler, Monte Carlo metotları.

  FİZ 602 Optik Uyarmalı Lüminesans
  Lüminesans, Termolüminesans (TL), Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) mekanizmaları ve spektrumları, Lüminesans ölçümleri, Eşdeğer doz ve yıllık doz, Eşdeğer doz ölçümlerinde yöntemler, Çok tablet ve tek tablet kullanımına yönelik ölçüm teknikleri, Örnek hazırlığı, Nem etkisinin incelenmesi, Potasyum tayini, Doz hızı (Yıllık doz) hesapları, Bozunma hızı parametrelerinin hesabı, OSL mekanizmasının çözümüne yönelik işlemler ve OSL şiddeti- sıcaklık bağıntısı, Geriye dönük radyasyon ölçümleri ve dozimetrik çalışmalar, OSL ile sedimentlerin yaş tayini ve uygulamaları, Yaş tayini uygulamalarındaki problemler ve çözümüne yönelik öneriler.

  FİZ 604    Katıların Optik Özellikleri
  Katıların optik özellikler, ışığı soğurma spektrumu, maddenin ışığı soğurması, lüminesans,
  madde içi fotoiletkenlik, katkıların (safsızlık) fotoiletkenlik, fotomagnetoelektrik olayı.

  FİZ 606 Yarıiletken Yüzey Fiziği II

  Grup III-V ve grup IV yarıiletken yüzeylerin yeniden yapılanmaları, yüzey soğurumu ve yeni yapılanmalar, yoğunluk fonksiyonları teorisi, yerel yoğunluk yaklaşımı, pseudopotansiyel yaklaşımı.

  FİZ 608 Bilgi Teknolojilerinin Fiziksel Prensipleri II
  Yarıiletken malzemeler ve cihazlar, ışığın üretilmesi alıngılanması ve modulasyonu, manyetik depolama, ölçme ve kodlama, çevirici ve dönüştürücüler,kuantum hesaplama ve iletişim

  FİZ 610   İstatistik Mekanikte Spin Modelleri
  Faz Geçişleri ve kritik noktalar, Ölçekleme Hipotezleri, Evrensellik, Ağırlık Fonksiyonu, Yaklaşık Metodlar, tam   çözülebilir modeller, genel Ising model, en yakın komşu Ising model, Örgü gazı, Spin-1 Ising model, Monte Carlo ve cellular automaton Ising model algoritmaları.

  FİZ 612   Kristal Bütütme Teknikleri II
  MBE sisteminin kalibrasyonu, MBE sisteminde yazılım kullanımı, katkılı yarıiletken tabakaların büyütülmesi, delta-katkılı ince film büyütme, Süperörgü, kuantum kuyusu, kuantum noktası yapıları ve bunların MBE ile büyütülmesi.

Kimya ve Fizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |