Home > Doktora Programları > Kamu Yönetimi > Çankaya > Kamu Yönetimi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Kamu Yönetimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Yönetimi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 12. Maddesinde yer alan koşullara uygun adaylar başvurabilir. Başvuru için belirli bir alandan yüksek lisans diplomasına sahip olma koşulu aranmaz. Yüksek lisans diplomasına sahip herkes programlara başvurabilir. Başvuran adaylar arasından başarılı olanlar her yıl/dönem belirlenen kontenjana göre sıralanmak koşuluyla kayıt hakkı kazanır. Programlara başvuranlar mülakat sınavı ile değerlendirilir. Toplam başarı puanını % 50 LES/ALES puanı, % 20 genel lisans akademik ortalaması ve % 30 mülakat puanı belirler. Başarı puanının dışında başvuran adayların asgari yabancı dil bilgisi (İngilizce) koşulunu yerine getirmiş olmaları beklenir. Yabancı Dil (İngilizce) düzeyi barajı SBE’nce ilan edilmiş olan puanlarla aynıdır. Uluslararası kabul gören diğer türdeki yabancı dil sınavlarından alınacak notlarla ilgili olarak adayların Yabancı Dil Sınavından geçmiş sayılıp sayılmayacağına SBE karar verir. Anabilim Dalı başarılı olan bir adaya, yüksek lisans düzeyindeki bazı dersleri alması için “bilimsel hazırlık” programı uygulayabilir.
 • Program tanımları
  Kamu Yönetimi Doktora Programı

  Programa kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran öğrencinin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen süre koşulları geçerli olmak üzere en az 27+2 (9 ders + 1 seminer) kredilik dersten başarılı olması beklenir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin yönetmelikte öngörülen süre içerisinde ‘Yeterlilik Sınavını (yazılı ve sözlü) başardıktan sonra bir tez önerisi vermesi ve önerisini savunması gerekir. Önerisi uygun bulunan öğrenci danışmanı eşliğinde tezini yazar ve bir tez savunma sınavında savunur. Onaylanmış bir jüri tarafından, tez savunma sınavında oy çokluğu ve/veya birliği ile başarılı olan öğrenci mezun olur ve ilgili programdan Doktora Diploması almaya hak kazanır.

  DERS İÇERİKLERİ

  KAY 700 ÖZEL KONULAR
  Başarılı bir Doktora tezi yazmaktır.

  KAY 721 ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMI
  Bu dersin amacı, 20. yüzyıl siyaset kuramının, gelişimi açısından belirleyici öneme sahip, okul, düşünce insanları ve kavramlar (devlet, demokrasi, sivil toplum, eşitlik, özgürlük, adalet, emek vb.) çerçevesinde incelenmesidir. Ders kapsamında, modern siyaset kuramı, temel olarak, Marksist ve Liberal yaklaşımlar çerçevesinde ele alınacaktır. Ayrıca, postmodern yaklaşımın modern siyaset kuramına etkileri, eleştirileri ve sağlamış olduğu açılımlar üzerinde yoğunlaşılacaktır.

  KAY 722 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  Dersin amacı, bilimsel bir araştırmanın başından sonuna kadar nasıl gerçekleştirilebileceğini uygulamalı ve ileri düzeyde araştırma tekniklerine dayanarak öğretmektir. Bu çerçevede özellikle araştırma sürecine ilişkin şu alt başlıklara yer verilecektir: araştırma önerisi hazırlama, araştırma problemini oluşturma, araştırma planı oluşturma, araştırma evren ve örneklemi tespiti, veri toplama araçları: gözlem, mülakat, anket ve ikincil veriler teknikleri, araştırmada etik değerler, veri analizi ve bulguların sunuluşu, araştırma raporunu yazma, alıntı kullanma ve kaynak gösterme.

  KAY 723 SEMİNER
  Bu ders kapsamında, öncelikle, doktora öğrencilerinin sosyal bilimlerde yöntembilim konusundaki okuma ve tartışmaları yaparak kendi bilgi birikim ve donanımlarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Daha sonra, öğrencilerin doktora tez çalışması yapacakları konuda birer araştırma yaparak bunu sınıf içinde sunmaları ve sundukları çalışmalarını yazılı bir akademik makale biçimine dönüştürmeleri beklenmektedir.

  KAY 724 ÖRGÜT KURAMLARI VE BÜROKRASİ
  Bu ders, örgütlerin neden bir çalışma alanı olarak ortaya çıktığını ele almakta, örgüt kuramlarını kapalı ve açık sistem anlayışı içerisinde sosyo-psikolojik, yapısal ve ekolojik düzeylerde sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca, günümüz devlet bürokrasisini, klasik yaklaşım çerçevesinde, Weber’in ideal bürokrasi modeli ve Weber sonrası bürokrasi kuramları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir.

  KAY 744 KAMU YÖNETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
  Bu dersin amacı, kamu yönetimini kuramsal olarak ele alan yaklaşımları tarihsel bir süreç içerisinde ve birbirleriyle olan bağlantılarını ortaya koyarak ele almaktır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, kamu yönetimine bilimsel yaklaşımın doğuşu; kamu yönetiminin siyaset bilimi, idare hukuku ve işletme yönetiminden bağımsız bir inceleme alanı/disiplin olarak ortaya çıkışı; yönetim-siyaset ikiliği; geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının anlamı, içeriği ve eleştirisi; kamu politikaları analizi, yeni kamu yönetimi, yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim gibi bazı temel çağdaş yaklaşımlardır.

  KAY 745 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ
  Bu dersin amacı, doktora öğrencilerinin daha önceden sahip oldukları insan kaynakları yönetimi ile ilgili kuramsal bilgilerini uygulama ile pekiştirmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, ders, personel yönetim politikasının tespiti, kariyer sistemleri, çeşitli gelişmiş ülkelerde personel yönetimi uygulamaları, kamu kesiminde istihdam politikasının temelleri; iş tasarımları ve norm kadrolar; merkezi personel birimi ve sorunları, ücret ve teşvik sistemleri; personelin eğitimi ve geliştirilmesi, personel yönetim politikası el kitabının hazırlanması gibi uygulamaya dönük konuları kapsamaktadır.

  KAY 746 ÖRGÜT VE YÖNETİMİ GELİŞTİRME
  Bu dersin amacı, örgüt ve yönetim konusundaki temel bilgilerin tazelenmesi ile örgüt ve yönetimi geliştirme teknikleri konusundaki bilgilerin kazandırılmasıdır. Bu çerçevede, örgütsel değişim ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme, toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, değişim mühendisliği, örgütlerde çatışma yönetimi, kriz yönetimi, iş ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, grup yönetimi teknikleri, liderlik ve motivasyon konularına yer verilmektedir.

  KAY 747 KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON
  Bu dersin temel amacı, öğrencilere liderlik ve motivasyon konularında teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgileri vermektir. Bu çerçevede, yönetici ve lider kavramları, kamu yönetiminde yaratıcılık ve yenilik yeteneğinin geliştirilmesi, siyasal lider-bürokratik lider ikilemi; liderlik ve motivasyon teorileri, kamu yönetiminde motivasyon araçları, etkileri ve sorunları sistemli bir şekilde ele alınarak analitik bir yaklaşımla incelenmektedir.

  KAY 748 KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR
  Bu dersin amacı, özellikle 1980 sonrasında hem Dünyada hem de Türkiye’de bir bilimsel disiplin ve öğretim, bir meslek ve uygulama alanı olarak kamu yönetiminin anlamı, felsefi temelleri, temel değerleri ve uygulamalarında yaşanan değişimleri ele almaktır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, Devletin küçültülmesi ve rolünün yeniden tanımlanması; kamu hizmetlerinin sunulmasına ilişkin özelleştirme uygulamaları; kamu yönetiminde etkinlik ve etkililik sağlayıcı mekanizma ve teknikler; kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlayıcı ve yolsuzluğu azaltıcı önlemler; vatandaş/müşteriye daha duyarlı bir bürokratik davranışın geliştirilmesi; kamu yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanılması gibi güncel konulardır.

  KAY 749 BİLGİ TOPLUMU VE KAMU YÖNETİMİ
  Bu dersin amacı, kamu yönetimi açısından bilgi kuramının gelişimi, bilginin anlamı, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kamu örgütlerini incelemektir. Bilgi teknolojilerinin örgüt geliştirme, örgüt kültürü, örgütsel etkililik ve kaliteye etkisiyle, bilginin kurumsal güce dönüşümü tartışılmaktadır. Kamu bilgi sistem modelleri, İnternet yönetimi gibi bazı temel konular içerilmektedir.

  KAY 750 KENT VE ÇEVRE YÖNETİMİ
  Bu dersin amacı, kent ve çevre yönetimi ile ilgili olarak geliştirilen politikaları ve uygulama araçlarını incelemektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, Batı’da ve Türkiye’de kent ve çevre olguları; farklı siyasal ve ekonomik sistemlerde kent ve çevre yönetimi; Türkiye’de kent ve çevre politikaları ve bunların uygulanmasını sağlayacak kurumsal yapı ve yönetimdir.

  KAY 751 KAMU POLİTİKALARI SÜREÇLERİ
  Kamu politikaları, kamu yönetimi disiplininin uygulamaya ve sorun çözmeye yönelik bir alt kümesi olup devletin kendi başına veya özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla toplumu ilgilendiren konulardaki sorunların belirlenmesi, bu sorunları çözmeye yönelik siyasaların oluşturulma, gündeme gelme/getirilme, uygulanma ve değerlendirilmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Hayatımızı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ve yönetim sistemini ilgilendiren her türlü sorunun tanımlanması, bu sorunlarla ilgili çözümlerin araştırılması, bu çözümlerden birinin diğer çözümlerin olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla ve dışsallıklarıyla karşılaştırılarak seçilmesi, seçilen çözümün uygulanması ve uygulama sonrasında uygulanan çözümlerin etkinlik ve etkililiğinin değerlendirilmesi aşamaları kamu siyasalarının ilgi alanına girer. Eklemeli, ussal ve stratejik planlama modellerinin kullanıldığı kamu siyasası belirleme sürecinde demografik, toplumsal-ekonomik ve siyasal-kültürel etmenler de önemli roller oynar. Kamu siyasası oluşturulması, döngüsel süreçtir. Bu derste yukarıda açıklanan kamu politikası süreçlerinin doğası incelenecek, somut örneklerle analiz edilecektir.

  KAY 752 TÜRK KAMU BÜROKRASİSİ
  Dersin amacı, doğuş, tarihsel gelişim ve temel geleneğini göz ardı etmeksizin günümüz Türk kamu bürokrasinin yapısı, işleyişi, personeli ve kültürünü irdelemektir. Bu bağlamda, Türk devlet geleneği çerçevesinde kamu bürokrasisinin doğuşu ve gelişimi kısaca ele alınacak; ardından çağdaş Türk kamu bürokrasinin yapı, işleyiş ve personel durumu ile kültürel özellikleri ayrıntılı bir biçimde incelenecek; mevcut sorun alanları ve reform çabaları değerlendirilecektir.

  KAY 753 TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISINDA YETKİ PAYLAŞIMI
  Dersin amacı, Türkiye’nin yönetim yapısında yetki paylaşımı konusuyla ilgili ilkeler, uygulama ve mevcut sorunlar hakkındaki tartışmaları ele almaktır. Dersin içeriğini oluşturan konular, Türkiye’de merkezden yönetim ve yerinden yönetim kuruluşları arasında yetki paylaşımı ve bunun dayandığı anayasal ve yönetsel ilkeler ve gelenekler; merkezi yönetimin mülki (taşra) birimlerinin kademelerinin sınıflandırılması ve büyüklüklerinin belirlenmesi; yeni birimler oluşturmada uygulanan ölçütler ve siyasal etki; yönetsel yapı içerisinde bölge kuruluşları ve bölge valiliği; merkezi yönetim (il ve ilçe yönetimi) ve yerel yönetimler (il özel idaresi, belediye ve köy) arasındaki ilişkiler ve sorunlar; büyükşehir ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımıdır.

Kamu Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |