Jeoloji Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Jeoloji Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Programı: Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Mineraloji ve Petrografi, Maden Yatakları ve Jeokimya dallarında Doktora yapmak isteyen adaylar başvurmalıdır.
 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Ground Water Hydraulıcs    
  Special Topics in Enginnering Geology    
  Rhelogy for Rock Mecanics
  Maden Aramada Jeolojik Yöntemler    
  Süreksiz Ortamlar ve Ayrışma Mekaniği    
  Magmatik Petrolojide Seçmeli Konular
  Doğal Zeolitler    
  Uzmanlık Alan Dersi    
  Selected Topics in Economic Geology
  Principles of Basin Analysis
  Selected Topics in Sedimentology    
  Marine Mineral and Hydrocarbon Resources
  Coastal Sedimentary Processes    
  Regional Tectonicsa of Asia    
  Petrotektonik Topluluklar    
  Minerallerde X-Işınları    
  İzotop Jeolojisi ve Jeokronoloji
  Radyoaktif Hammaddeler    
  Tektonik Araştırmanın Tarihi ve Felsefesi    
  Magmatik ve Metamorfik Kayaçlarda Petrokimyasal İncelemeler
  Cevher Mikroskopisi
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Ground Water Hydraulics (Yeraltısuları Hidroliği)
  Yeraltısuyunun bulunuş şekilleri- Su taşıyan birimlerin hidrolojik özellikleri- Yeraltısuyunun hareketi- Kuyularla akifer testleri- Kaynakların baz akım analizleri- Dengesiz rejimde tuzlu suyun hareket

  Special Topics in Enginnering Geology (Mühendislik Jeolojisinde Özel Konular)
  Mühendislik amaçlı kaya sınıflandırmaları ve uygulamaları. Yeraltısularının yamaç hareketlerinde oluşturduğu sorunlar ve önlemler. Tasarım aşamasındaki özel alan araştırmalarındaki mühendislik jeolojisi çalışmalarından örnekler.

  Rhelogy for Rock Mecanics (Kaya Mekaniğinde Reoloji)
  Reolojinin kaya mekaniği içindeki yeri ve önemi, kayaçların reolojik davranışlarının araştırılmasında kullanılan yöntemler, kayaçların davranış mekanı, reolojinin temel cisimleri, örnekler.

  Maden Aramada Jeolojik Yöntemler
  Maden aramanın anlamı ve safhaları. Tenör, yoğunluk ve rezervin tanımı. Tenör, yoğunluk ve rezerv çeşitleri ve saptama yöntemleri. Cevher niteliği. Yüzeysel jeolojik prospeksiyon. Jeokimyasal prospeksiyon. Alüvyoner prospeksiyon. Derin prospeksiyon. Sondaj yerlerinin saptanmasında yöntemler.Sondaj verilerinin değerlendirilmesi Maden arama safhalarında yapılan haritalar. Jeolojik kılavuzlar. İşletme sırasında maden arama. Maden ekonomisi ile maden arama ilişkileri.    

  Süreksiz Ortamlar ve Ayrışma Mekaniği 

  Süreksizliklerin yapısı ve türleri, sistem büyüklüğüne göre çatlaklı ortamlaın sayısal tanımı, pürüzlülüklerin sayısal tanımı, ayrışma bilgisi, süreksizlik ve ayrışma ilişkisi, süreksizliklerin mekanik özellikleri, süreksizliklere bağlı anizotropi, çok parçalı ortamların kinematiği, yüzeysel kayma, blok-kama kaymaları, dönme-devrilme mekanizmaları, kaymalı yenilme, kırılma süreçleri, su-zaman etkisi, ayrışma düzeylerinin belirlenmesi ve mekanik davranış modellerinin kurulması, uygulamada karşılaşılan süreksizlik ve/veya ayrışmaya bağlı sorunlar ve çözümlerine ilişkin örnekler.

  Magmatik Petrolojide Seçmeli Konular
  Yerkabuğunun ana yapısı, magma, magmatik petrografi, magma kayalarının jeokimyası, köken ve tektonik ortamların araştırılması, tektonik ortamlara göre magma serilerinin petrografik/petrolojik özellikleri; okyanus ortası sırt bazaltları, okyanus adaları, ada yayı ve aktif kıta kenarı, Rift ve kıtasal taşkın bazaltları.

  Doğal Zeolitler    

  Zeolit grubu mineraller; kristal yapıları, kimyasal özellikleri, optik ve elektron mikroskop özellikleri, morfolojileri, X-ışmları difraksiyon (XRD) verileri, yüksek sıcaklık XRD çalışmaları, termal özellikleri (DTA, TG), infrared (İR), nükleer magnetik rezonans (NMR) verileri. Zeolitlerin oluşum ortamları; diyajenetik alterasyon, hidrotermal alterasyon, gömülme metamorfizması ile oluşan zeolitler, denizel oluşumlar. Fasiyes değişimleri ve bunları etkileyen parametreler. Kimyasal değişimler. Bağlı kayaç tipleri. Kayaç içerisinde zeolit mineral oranı tespiti. Zeolit zenginleştirmesi, Zeolitlerin iyon değişim ve adsorban özellikleri. Zeolitlerin kullanım alanları ve bunlara göre ayırtman, parametreler. Dünya da zeolitler. Türkiye de zeolitler. Türkiye zeolitlerinın jeolojik sınıflaması ve teknolojik özellikleri.

  Uzmanlık Alan Dersi    
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Selected Topics in Economic Geology

  Gelişen teknolojiler çerçevesinde ihtiyaç duyulan maden ve mineral kaynaklarının ekonomideki yeri ve önemi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda gerek klasik, gerekse güncel kullanım alanları çerçevesinde değişik mineral ve maden kaynaklarının ekonomideki yerini örnekleyen güncel çalışmalar tartışmalı olarak değerlendirile

  Principles of Basin Analysis
  Data toplama, Stratigrafik korelasyon, Fasiyes Analizi
  Havza haritalama yöntemleri, Depolanma sistemleri, Gömülme tarihçesi
  Böelgesel ve global stratigrafik korelasyon, Sedimantasyon ve plaka tektoniği

  Selected Topics in Sedimentology (Selected Topics in Sedimentology)
  Derste öğrenci sedimentoloji alanında ilgi duyduğu, özellikle tez çalışmasını yapacağı, bir konuda derinlemsine literatür araştırması yaparak bir dönem ödevini rapor halinde hazırlayacak ve dönem sonunda bunu sözlü olarak sınıf arkadaşlarına ve herkese açık bir seminerde sunacaktır. Dersler her hafta yapılacak ve her hafta değişik konuda en az üç araştırma/derleme makalesi öğrenciler tarafından sunulduktan sonra sınıfta tartışılacaktır.

  Marine Mineral and Hydrocarbon Resources (Denizaltı Mineral ve Hidrokarbon Kaynakları)
  Denizaltı volkanizması ile oluşan volkanik kökenli sülfid cevherleşmeleri
  Volkanik kökenli cevherleşmelere Kızıldeniz ve Doğu Pasifik Sırtından örnekler
  Manganez yumru ve kabukları, Plaserler, Fosforitler, Kavkı çökelleri ve süngerler, Kum ve Çakıl, Denizlerde maden ve hammadde arama yöntemleri,
  Petrol ve doğal gaz, Denizlerde petrol ve doğal gaz arama yöntemleri,
  Denizlerimizin mineral potansiyeli, Denizlerimizin hidrokarbon potansiyeli

  Coastal Sedimentary Processes (Kıyı Sedimantasyon Süreçleri)

  1. Kıyı morfolojileri,Erosyonal ve çökelme yoğunluklu kıyılar, Dalgalar
  Akıntı ve gel-git , Fırtına olayları ve tempestitler, Tsunamiler , Kıyı çökellerinde sıvılaşma, Çökel taşınım mekanizmaları, Çökel taşınımında tane boyu ve akıntı hızının etkisi , Sedimanter yapılar ve bunların analizi, Plajlar ve plaj süreçleri, Haliçler, Lagünler

  Regional Tectonicsa of Asia  (Asyanın Genel Tektoniği)
  Asya kratonları ve büyük kıtasal bloklar. Kraton içi havzalar. Kraton içi havzaların oluşumunu kontrol eden mekanizmalar. Uralidler: magmatik yayın ve kenar denizinin yeniden inşası, çarpışma magmatizması, yay önü havza oluşumu. Altaidler: yığışım prizması ve kenet zonları, yayı kesen ve yaya paralel yanal atımlı faylar. Mancuridler ve Altaidlerin tektonik evrimi. Batı Sibirya tafrojeni. Nipponidler ve Asyanın Arktik bölgeleri. Orta Asyanın orta bölgeleri: Turan ve Skitya platformları. Kuzey Asyanın güney kenarının Geç Paleozoik evrimi. Turan ve Skitya havzaları, Hazar Denizi, Kuzey Asyanın Mesozoik tafrojenleri. Tetisidlerin merkezi: Pamir, Afganistan. Kafkasya ve İran. Tetisidlerin doğu bölümü.

  Petrotektonik Topluluklar    
  Metamorfizma. Metamorfik fasiyesler. Metamorfik kayalarda basınç ve sıcaklık koşullarının saptanması. Metamorfizmanın tektonik ortamları. Magmatizma. Magmatizmanın tektonik ortamları. Metamorfizma-Magmatizma ilişkisi. Dalma-batma zonlarında gözlenen metamorfizma ve magmatizma. Riftlerde metamorfizma ve magmatizma. Gömülme metamorfizması. Metamorfizma-magmatizma-tektonik ilişkisine örnekler: Himalaya, Batı Alpler, Batı Anadolu.

  Minerallerde X-Işınları    
  Giriş, X-ışınlarmın özelliklen; X-ışmlarının eldesi ve absorpsiyonu; kristallerin geometrisi, latisler, krsital sistemleri; Bragg kanunu; Elektronların saçılması,Lorentz faktörü; Çizgi şiddetlerinin ölçülmesi; Difraktometri ölçümleri; Kristallinite ve tane büyüklüğü; Kristal strüktürü tayini; Kalitatif analiz; Direkt mukayese, iç Standard metodu; Fluoresans İle kimyasal analiz yöntemi; Spektroskopı ve spektrometreler.

  İzotop Jeolojisi ve Jeokronoloji
  İzotoplarla ilgili genel kavramlar. Radyoaktivite. Analiz ve ölçüm yöntemleri. Rb/Sr yöntemi. K/Ar yöntemi. Sm/Nd yöntemi.U/Th/Pb yöntemleri. C14 yöntemi. Kozmojenik radyoaktif izotoplara bağlı yöntemler. Radyasyon hasarlarına bağlı yöntemler. Kronostratigrafik yöntemler. Duraylı izotoplara bağlı (H, O, C, S) uygulamalar.

  Radyoaktif Hammaddeler
  Radyoaktif minerallerin keşfi ve işletilen ilk uranyum yatakları, radyoaktif maddelerin jeokimyasal açıdan su ve kayalarda dağılımı, radyoaktif minerallerin magmatik-sedimanter-metamorfik kayaçlarda dağılımı, radyoaktif hammaddelerin snıflandırlması, radyoaktif hammaddelerin araştırılması.

  Tektonik Araştırmanın Tarihi ve Felsefesi  
   
  Kozmolojik dönem: ilk tektonik hipotezler ve onların sonsuz etkileri. İskenderin fetihleri ve bunun jeolojinin gelişimine etkileri. Dağ oluşumlarının tarihinde 4 devir. Rönesanstan Werner ve Hutton'a. Werner ve Hutton. Elie de Beaumont ve Lyell. 20. yy. Fiksizmi. Eduard Seuss. Kober-Stille okulu. Werner-Argand okulu. Levha tektoniğinin keşfi.

  Magmatik ve Metamorfik Kayaçlarda Petrokimyasal İncelemeler
  Giriş, amaç, araç ve tarifler magmatik ve metamorfik kayaçların petrokimyasal yönden yeri ve önemi kayaçların kimyasal açıdan Major, iz ve nadir toprak elementel yönünden dağılımları, kayaçların kimyasal analizi oksit, katyon değerlerinin hesaplanması, miliatom, milimol hesaplamaları miggli, CIPW. Iacroix normatif parametre, Barth-Eskda normatif parametreleri petrokimyasal diyagramlar H dila ROCHE, NOCKOLD, ALLENS, HARKER, PEACOCK MURATA, WİNKLER, YODER-TILLOY PEARCE, ERWİN-BRAGER, Mc DONALD-KATSURA, MIYASHIRO RİNGWOOD, COLEAN, NADRET ve CABRİ, LA MAITRE, MULLEN, SARVAİS SUN ve Mc DONOUGH, HAWKING VD. diyagramlarında magmatik köken ve petrokimyasal ortamların tanımı. Metamorfik kayaçların para ve orto kökenlerine yönelik olarak H. DELA ROCHE, O sANN diyagramı Eskola ve Winkler diyagramlarında gösterimi, yorumu örnekler ve karşılaştırması.

  Cevher Mikroskopisi
  Cevher mikroskobunun elemanları. Parlatılmış yüzeylerde cevher minerallerinin fiziksel özellikleri . Cevher minerallerinin optik özellikleri (Renk, çift yansıma, anizotropi, reflektivite, iç yansıma). Dönme özellikleri (İzotrop ve anizotrop minerallerini polarizasyon şekilleri). Mikrokimyasal teknikler. Mineral tayin sistemleri ve cevher mikroskopisinin uygulandığı alanlar. Cevher minerallerinin dokuları. Mineral parajenezleri. Mineral tayinleri.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Jeoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |