İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ 
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KALA
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE 
   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Targan ÜNAL
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KALA
   
  ·              PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  İstanbul, coğrafi büyüklüğü, nüfusu,üretim ve   tüketim kapasitesi, üç büyük medeniyete başkentlik yapması, Türk kültür ve tarihinin yanında, farklı kültürleri ve tarihi barındırması,dünden bugüne dünya megapolleri arasında yer alması gibi tarihi, iktisadi, idari, kültürel, mimari, hukuki, sosyal   bir çok açıdan farklı özellik arz etmektedir. Programın farklılığı da bura olup, İstanbul örneğinde belirtilen çokdisiplinli konular bir arada ele alınmaktadır. İstanbul üniversitelerinde açılmış ilk programdır.
   
  ·              MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  İstanbul'daki sosyal alanlarla ilgili Üniversiteler, Belediyeler, tüm kamu kurumları, özel şirketler ve kurumlar. İstanbul dışında olup İstanbul ile ilgili araştırmalar, yatırımlar yapan ve planlayan tüm kamu ve özel kurumlar.
   
  ·        2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KONTENJANI
       25 ( yirmibeş )
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. İSTANBUL'DA ESNAF ÜRETİMİ VE SANAYİNİN GELİŞME TARİHİ:1-2
  -Esnaf üretimi
  -Lonca, Gedik, Esnaf Birlikleri, üretim alanları, üretim teknikleri
  -Fabrika Üretimi -19.yy.dan itibaren-
  -Fabrikaların kurulması, işçi, hammadde temini, teknoloji,   gelişmeler-sorunlar
  -Sınai Mülkiyet hakları
   
   1. İSTANBUL'DA MİMARLIK VE SANAT: 1-2
  -Osmanlı öncesi mimarlık ve sanat
  -Osmanlı dönemi mimarlık ve sanat
  -Cumhuriyet dönemi mimarlık ve sanat
   
   1. İSTANBUL'UN KÜLTÜREL VARLIĞININ HUKUKEN KORUNMASI: 1-2
  -Kültürel varlıkları koruma mevzuatı
  -Kültürel varlıkları koruma kurumları
   
  4.İSTANBUL VAKIFLARI TARİHİ: KURUMLAR VE GELİŞMELER: 1-2
  -Vakıfların organizayonu , yönetimi
  -Sosyal kültürel yönüyle vakıflar
  -İktisadi yatırımlar yönüyle vakıflar
  -Şehircilik açışından vakıflar
  -Dünden bugüne vakıf eserler: inşası, onarımı, kullanılması.
   
  5.TÜRK TURİZMİNİN GELİŞİMİNDE İSTANBUL'UN DOĞAL KÜLTÜREL POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  -Kültür turizmi
  -Konaklama
  -Kara ve denizden gezi ve ziyaret güzergahları
  -Turizmin organizasyonu ve hizmetler
   
  6.TÜRK DİLİ VE YAZISININ GELİŞMESİ- İSTANBUL ETKİSİ: 1-2
  Türk dilinin gelişiminde İstanbul etkisi
  Yazının gelişiminde İstanbul etkisi
  Türk yazı tarzının -fontların- oluşması ve gelişmesi: Divani, Siyakat, Rika , el yazısı vb.
  Türk yazı süsleme tarzının oluşması ve gelişmesi: Hat sanatı ve yazı süslemeleri
   
  7. İSTANBUL MERKEZLİ EĞİTİM-BİLİM KURUMLARI: 1-2
  -Medreseden Üniversiteye eğitim kurumları
  -Mektepten okula ilk orta ve lise eğitim kurumları
  -Tekke-zaviyeler, kütüphaneler, halkevleri
  -Teknik okullar, sanat okulları, güzel sanatlar
  -Eğitim-bilim adamları
   
  8. İSTANBUL TİCARET TARİHİ- KURUMLAR VE GELİŞMELER: 1-2
  -İstanbul merkezli ticaret: tüketim ve hammadde ihtiyacının karşılanması
  -Kara ve deniz ticaretinin organizasyonu
  -İthalat, ihracat, Gümrükler
   
  9. OSMANLI COĞRAFYA KAYNAKLARINDA İSTANBUL
  -Osmanlı Döneminde İstanbul'un coğrafi konumu, coğrafya kaynaklarından hareketle ele alınarak anlatılmaktadır.
   
  10. İSTANBUL'DA NÜFUS KONUT YERLEŞİM POLİTİKALARI
  -Nüfus konut ihtiyacı
  -Konut ihtiyacının karşılanması
  -İnşaat müteahhitlik hizmetleri
  -Gecekondu, kaçak yapılar ve mücadele
  Sosyal konutlar
  Konut yapı kooperatifleri
   
  11. İSTANBUL'UN BELEDİ HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ GELİŞMELER ve KURUMLAR: 1-2
  -Kadı, muhtesip , şehremini
  -İlk Belediye ve belediye teşkilatı
  -Beledi hizmetlerin içeriği ve gelişimi
  -Beledi hizmet sunan kurumlar ve geleşimi
  -Cumhuriyet döneminde belediyeler ve belediyecilik
   
  12.   İSTANBUL'UN EKONOMİK YAPISININ KANTİTATİF METOTLA ANALİZİ
  Makro ve mikro bazda matematiksel ve ekonometrik modeller kullanılarak ekonomik yapının analizi, girdi-çıktı tabloları kullanılarak yapısal değişikliklerin sektörel ve genel ekonomi çapında ele alınması ve geleceğe yönelik tahminler yapılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
   
   
  13. İSTANBUL KONULU ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE PRATİK ÇALIŞMALAR VE BELGE DEĞERLENDİRMESİ
  İstanbul konulu arşiv kaynakları arasından seçilen belgeler üzerinde durulmakta, bu belgelerin şeklî, özellikleri, cinsleri, metnin değerlendirilmesi ve metin problemleri ele alınmaktadır.
   
        
  14. İSTANBUL MERKEZLİ PARA SERMAYE FİNANS HAREKETLERİ: 1-2
  Dünden bugüne İstanbul merkezli para, sermaye ve finans hareketleri ele alınarak ilgili kurumlar olarak kredi kurumları, sarraflar, bankerler,   bankalar anlatılmaktadır.
   
   
  15. DENİZ   ULAŞIMI VE DENİZ TİCARET MERKEZİ OLARAK İSTANBUL: 1-2
  Denizcilik Tarihi ile ilgili olarak arşivlerde bulunan Mühime defterleri, Maliye ahkam defterleri, Avarız defterleri, Tersane muhasebe defterleri ve Kuyud -ı mühimmat defterleri gibi ana kaynaklardan elde edilen bilgilerle İstanbul merkezli deniz ulaşımı ve deniz ticareti anlatılmaktadır.  
   
   
  16.İSTANBUL'UN DEMOGRAFİK YAPISI
  -Göç
  -Evlenme, Boşanma, Ölüm
  -Doğurganlık               
   
  17.     SEMİNER
  Programda kredisiz olarak yer alan Seminer dersinde, öğrencilerden ilgilendikleri konular hakkında ya da belli bir konu üzerinde seminer hazırlamaları istenir. Bu konular ilgili öğrenciler ve ilgili öğretim üyeleri ile birlikte tartışılır.

Asya çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |