İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları
  Doktora programında 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders almış olmak. Dersleri en fazla 4 yarıyıl içince tamamlamak ve 8. yarıyılın sonuna kadar tez çalışmasını bitirmek.


  DERS İÇERİKLERİ


  IED 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  IED 703 Ütopya Düşüncesi ve İngiliz Edebiyatında Ütopya
  Ütopya düşüncesinin, Batı düşünce tarihi içindeki yeri, kökenleri ve geçirdiği evreler öncelikle incelenir. Bu bağlamda, Altın Çağ mitosu, Platon'un ütopyası, pastoral idealizm ve Arkadya konuları ile Hıristiyanlıkta ütopya düşünceleri üzerinde durulur. Bu temel çalışmalar çerçevesinde, İngiliz edebiyatında ütopya düşüncesinin Sir Thomas More'dan günümüze kadar geçirdiği evreler ve değişimler incelenir.

  IED 716 Çağdaş Düşünce Akımları
  Bu dersin konusu, öncelikle, günümüzde Batı'da ortaya çıkan ve edebiyat, sanat, dil, kültür, siyaset ve toplumsal değişim üzerinde etkili olan çeşitli düşünce akımlarını incelemek, karşılaştırmak ve tartışmaktır. Bu amaçla, her bir akımı açıklayan ve tanımlayan özgün metinlerin okutulması esastır.

  IED 720 İngiliz Kadın Şairler
  Bu dersin amacı, İngiliz kadın şairlerin eserlerini gerek edebi yönden gerek cinsiyet ve haklar açısından ve sosyal, kültürel, siyasi ve ahlaki bir bağlam içinde, incelemektir. Ayrıca kadın şairlerin eserlerindeki içerik, anlatım özellikleri, biçim ve diğer nitelikler üzerinde durulur. Ders, çeşitli dönemlere veya belli bir döneme, akıma, bölgeye ve toplumsal kesime mensup kadın şairlerin karşılaştırmalı bir incelemesi olarak yapılır.

  IED 721 İngiliz Kadın Oyun Yazarları
  İngiliz kadın oyun yazarlarının 17. yüzyıldaki ilk temsilcileri Margaret Cavendish (Newcastle Düşesi), Mrs. Pix ve Susanna Centlivre'in eserlerine kısaca değinildikten sonra İngiltere'nin ilk profesyonel kadın yazarı Mrs. Aphra Behn ve eserleri incelenir. Bu ders Pam Gems, Ann Jellicoe, Margaretta d'Arcy, Michelene Wandor, Mary O'Malley, Carol Churchill ve Timberlake Wertenbaker gibi yazarların oyunlarının çalışmasıyla sürer. Bu derste zaman içinde kadın söylemi ve kadına özgü konular kadın yazarların oyunlarında incelenir.

  IED 727 Töre Komedyası
  1660-1700 tarihleri arasındaki politik, sosyal ve yazınsal ortam ana hatlarıyla anlatılır; Restorasyon dönemi töre komedyalarının temel özellikleri Etherege, Behn ve Congreve'in eserlerinde örneklendirilir. Aynı türde 18.yüzyılda yazmış olan Farquhar ve Vanbrugh, 19. yüzyılda Wilde, 20. yüzyılda Coward ve Ayckbourn'un oyunları ele alınarak bu türe ait temel teknik ve tematik özelliklerin gelişimi değerlendirilir.

  IED 728 İngiliz Siyasi Tiyatro Oyunları
  Siyasal etkinlik olarak tiyatro eyleminin incelendiği bu derste, Piscator'un belirlediği kavramlar üzerinde durulur. Bu tür içinde yer alan işçi tiyatrosu, devrimci tiyatro, sokak tiyatrosu, belgesel tiyatro, eylem tiyatrosu, uyarma ve propaganda tiyatrosu örneklerle incelenir. Trevor Griffiths, David Hare, Howard Brenton, David Mercer gibi yazarların oyunları çalışılır.

  IED 734 Çağdaş Eleştiri Akımları
  Bu dersin kapsamını, özellikle 1960'lardan sonra Batı'da ortaya çıkan çeşitli eleştiri akımlarının incelenmesi ve tartışılması oluşturur. Derse giriş olarak, 20. yüzyılın ilk yarısında eleştirinin durumu ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen toplum, Kültür, siyaset ve düşünce değişimleri üzerinde durulur. Daha sonra çağdaş eleştiri akımlarının doğuşu ve gelişmesi, özgün metinler kullanılarak, ayrıntılı biçimde açıklanır ve tartışılır.

  IED 739 Hiciv Geleneği
  Bu ders, esas itibariyle, hiciv türünün incelenmesidir. Bu bakımdan, öncelikle, hiciv türünün Klasik Çağ edebiyatındaki kaynakları üzerinde durulur ve Klasik Çağ’dan Rönesans'a kadar geçirdiği evreler ele alınır. Daha sonra, bu türün, Avrupa edebiyatlarındaki, özellikle İngiliz edebiyatı içindeki önemi ve yaygınlığı, çeşitli örneklerle karşılaştırmalı olarak belirtilir.

  IED 743 Karşılaştırmalı Roman
  Bu dersin amacı, çeşitli edebiyatlardan roman örneklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu bakımdan, tür, konu, yapı, imge anlatım, tip ve diğer özellikleri bulunan romanlar ile belli bir dönemi, türü, akımı, sosyal ve kültürel bağlamı ortaya koyan romanlar, çeşitli eleştirel yaklaşımlarla ele alınır.

  IED 744 Karşılaştırmalı Tiyatro
  Değişik dönemlerde veya aynı dönemde ancak benzer türlerde yazmış olan İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol, Rus ve Türk oyun yazarlarının oyunları özellikle belirli bir tür veya tema bağlamında incelenerek karşılaştırılır. Aynı ülkenin değişik dönemlerine mensup oyun yazarlarının birbirlerini ne yönde etkiledikleri üzerinde de durulur.

  IED 753 Ortaçağ İngiliz Edebiyatı I (Chaucer ve Tiyatro Hariç)
  Bu ders, Ortaçağ İngiliz edebiyatının, 14. yüzyıl sonlarına kadar olan dönemini kapsar. Öncelikle, derse giriş olarak, Norman işgali sonucu, bu dönemde İngiltere'de görülen siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve kurumsal değişiklikler üzerinde durulur. Fransızca'nın etkisiyle İngiliz dilinin köklü değişimi ve gelişmesi de bu bağlamda vurgulanır. Daha sonra, bu dönem edebiyatının tür, anlatım, biçim, ve içerik bakımından, gerek Latince ve Hıristiyan kaynaklar gerek Ortaçağ Fransız ve İtalyan edebiyatı ile ilişkileri belirtilir. Bu geniş çerçeve içinde, başta Gower ve Langland'ın eserleri olmak üzere, romans, rüya şiiri, lirik, balad, allegorik münazara ve mitolojik uyarlama türündeki çeşitli anonim eserler ayrıntılı olarak incelenir ve tartışılır.

  IED 756 Chaucer
  Bu derste, öncelikle, Chaucer'ın yaşadığı dönemin önemli sosyal, kültürel, kuramsal ve siyasi gelişmeleri ele alınır. Bu çerçevede, Ortaçağ İngilizcesinin yapı, söz dizimi ve kullanım özellikleri, örnekler verilerek anlatılır ve dilin gelişmesinde Chaucer'ın önemi üzerinde durulur. Daha sonra, Chaucer'ın edebi kişiliği ve eserleri, kronolojik, analitik ve eleştirel bir yaklaşımla, yer yer karşılaştırmalı olarak, dönemin İtalyan ve Fransız edebi etkileri, klasik edebiyat geleneği, kaynak, tür, yapı, anlatım, özellikleri ve içerik bakımından incelenir ve tartışılır.

  IED 757 Ortaçağ İngiliz Tiyatrosu
  Ortaçağ dinsel tiyatronun ilk örnekleri incelenir; gizem, tansık ve ibret oyunlarının özellikleri belirlenerek belli başlı oyun metinleri üzerinde durulur. Ara Oyunları örneklerle incelenir. Ortaçağ oyunlarının sahnelenmesine ilişkin dil, oyuncular, oyun yeri, kostüm, dekor gibi öğeler tartışılır.

  IED 760 Shakespeare'in Komedileri
  Komedinin tanımları, Klasik Çağ komedi türleri ve özellikleri ve bunların Shakespeare üzerindeki etkileri gözden geçirilir. Shakespeare'in komedilerinin özellikleri, farklılıkları, gelişmeleri, önemleri, hayat ve insan öğeleriyle ilişkileri, Shakespeare'in çalışma yöntemleri incelenir.

  IED 762 Shakespeare'in Tarih Oyunları
  Tarih oyunlarının drama uygulanışı ve Shakespeare öncesi tarih oyunları, bunlara hakim olan görüşler açıklandıktan sonra, Shakespeare'in on tarih oyunu teker teker ele alınır. Shakespeare'in bu türü hangi amaçlarla kullandığı ve bunun sonuçları üzerinde durulur. Gerçek tarihle karşılaştırmalarla Shakespeare'in tekniği ve amaçları ortaya çıkarılır.

  IED 764 Shakespeare'in Problem Oyunları
  Aynı zamanda 'trajikomediler' ve 'karanlık komediler' başlıkları altında gösterilen bu üç oyun bütünüyle Shakespeare'e özgü olup (hem tür hem de içerik bakımından), kişisel, toplumsal ve politik sorunları ele almaları ve çok farklı yaklaşımları açısından önemlidirler. Hiciv öğeleri bol olarak kullanıldığından bu açıdan da incelenebilirler. Dram sanatı ve gerçek hayat ilişkileri bakımından da çeşitli yaklaşım ve yorumlara açıktırlar.

  IED 766 Rönesans İngiliz Edebiyatı (Tiyatro Hariç)
  Bu dersin konusu, Rönesans İngiliz edebiyatının Spenser dışındaki temsilcileri olan Sir Philip Sidney ve çağdaşlarıdır. Rönesans hümanizmasının İngiliz edebiyatında en etkili görünümü 1570'lerden sonra olmuş ve Sidney ile çağdaşlarının eserleri bu edebi hümanizmanın en önemli örneklerini oluşturmuştur. Bu bakımdan, derse giriş olarak, hümanizmanın İtalya'da doğuşu ve Avrupa'ya yayılması, Henry VII ve Henry VIII dönemi siyaset, toplum, eğitim ve kültürün nitelikleri ve değerleri, Surrey ve Wyatt'ın edebi kişilikleri, 1570'lere kadar edebiyatın durumu, ve Elizabeth I'in döneminde görülen tüm değişimler anlatılır ve tartışılır. Daha sonra, bu çerçeve içinde, yer yer Spenser'e de atıflar yapılarak, Rönesans İngiliz edebiyatının nitelikleri, biçimleri ve yaklaşımları üzerinde durulur; bu amaçla, Sidney ve çağdaşlarının eserleri (şiir ve düzyazı) ayrıntılı olarak incelenir.

  IED 769 Milton
  Dersin amacı, Milton'un şiirlerini, kronolojik olarak incelemek ve böylece şairin yaşamış olduğu evreleri üslup ve fikir açısından ortaya çıkarmaktır. Dersin kapsamında, çağın dinsel tartışmaları ele alınır ve bu konuda Milton'un eserleri incelenir.

  IED 773 18. Yüzyıl İngiliz Romanı
  Bu derste, İngiltere'de 18. yüzyılda ortaya çıkan roman geleneği, Defoe, Richardson, Fielding, Smollett ve Sterne gibi yazarların yanı sıra, romanın gelişimine katkıda bulunmuş ve 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başında ortaya çıkan kadın yazarlara da değinilerek tartışılır. Bunlar arasında Aphra Behn, Eliza Haywood, Elizabeth Inchbald, Sarah Fielding, Mary Wollstonecraft, Maria Edgeworth, Fanny Burney, Charlotte Smith, Charlotte Lennox ve Amelia Opie ele alınır. Bunların yanında Fransız Devriminden etkilenerek İngiltere'de politik ve sosyoekonomik bir çerçevede ortaya çıkan Jacobin romancılara da değinilir.

  IED 781 Viktorya Çağı Şiiri
  Bu ders, Viktorya Çağı şairlerinin, yaşadıkları dönemle bağlantılı olarak incelenmesini kapsar. Browning, Tennyson ve Arnold gibi dönemin önemli şairlerinin yanı sıra Fitzgerald ile Rossetti ve Swinburne gibi yüzyıl sonu şairleri de bu incelemeye dahil edilir.

  IED 783 20. Yüzyıl İngiliz Şiiri (1960lara Kadar)
  Çevrelerindeki gelişme ve değişimle çok yakından ilgilenen şairler dönemin kültürel bağlamında ele alınabilir. Bu dönem, bir savaş dönemi olup, çelişkili politik görüşler ve inanılmaz teknolojik gelişmeler ile dolu bir dönemdir ve hayat ile şiir arasındaki etkileşim açısından incelenir. İncelenecek şairler arasında Lawrence, Yeats,Eliot, Owen, Auden ve MacNiece sayılabilir. Bunların biçim ve özellikleri üzerinde de durulacaktır.

  IED 785 İngiliz Savaş Şairleri
  Bu dersin kapsamını, I. Dünya Savaşı Siper Şairleri'nin, özellikle Owen, Sassoon ve Rosenberg'in, şiirleri oluşturmaktadır. Bu şiirler dönemin sosyal yapısıyla ve kahramanlıkları öven savaş şairleriyle ("The Battle of Maldon" ve Tennyson'un "The Charge of the Light Brigade" gibi) kıyaslanılarak incelenir. Dersin daha da yararlı olması amacıyla, Milton'un Paradise Lost'undaki cennette savaş betimlemeleri ve Hardy'nin savaş hakkındaki düşünceleri de dersin kapsamında değerlendirilebilir.

  IED 790 Çağdaş İngiliz Şiiri (1960'lardan Günümüze)
  Bu dönemde incelenecek olan şairlerden bazıları Larkin, Ted Hughes, John Silkin ve Seamus Heaney'dir. Çağdaş şairlerin eserleri, dönemin sosyal ve kültürel bağlamında içerik, biçim, ve teknik özellikler bakımından ele alınır. Özellikle kullanılan imgeleme ve sembolizm üzerinde durulur.

  IED 791 1950'lerden Günümüze İngiliz Tiyatrosu
  Savaş sonrası İngiliz tiyatrosunu etkileyen tarihsel, kültürel, sosyal ve politik olgular incelenir. Bu dönemde İngiltere'de görülen belli başlı tiyatro akımları üzerinde durulur. Beckett, Osborne, Pinter, Wesker, Arden, Shaffer, Bond, Ayckbourn, Frayn, Hare, Griffiths, Churchill gibi oyun yazarlarının eserleri ayrıntılı olarak ele alınır.

  IED 793 Çağdaş İngiliz Romanı (1950'den Günümüze)
  İngiltere'de 1950lerden sonra çıkan kültürel ve edebi akımların roman sanatı üzerindeki etkileri ve bunlara paralel olarak önemli yazarlar olan Graham Greene, Doris Lessing, William Golding, Muriel Spark, John Fowles, A.S. Byatt gibi çağdaş yazarların romanları incelenebilir. Savaş sonrası değişen çağdaş romanı etkileyen kurumlar romanlar ile birlikte ele alınır.

  IED 794 İngiliz Popüler Edebiyatı

İngiliz dili ve edebiyatı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |