Home > Yüksek Lisans Programları > İngilizce > Çankaya > İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans öğretim programına İngiliz Dili Eğitimi Lisans diplomasına sahip olanlar veya eşdeğer bir diplomaya ( İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Mütercim Tercümanlık ) sahip olup, gerek duyulan İngiliz Dili Eğitimi alanındaki temel dersleri lisan düzeyinde almayı kabul edenler girebilirler. Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans düzeyi not ortalamalarının tam notun en az % 60'ı olması gerekmektedir. Yüksek Lisans öğretim programına giriş sınavladır. Sınavlar hem yazılı hem sözlü olarak yapılır.
 • Program tanımları
  Yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla alınan derslerden ve bir yüksek lisans tezi çalışmasından oluşmaktadır. En fazla dört yarıyıl sonunda 2.50 ortalamanın altına düşmeyen öğrenciler tez çalışmalarına devam edebilmektedir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenciler, ilgili çalışmayı savunurlar ve başarılı olan adaylar İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi gereklerini tamamlamış olurlar.

  Öğretim dili İngilizcedir.

  DERS LİSTESİ

  Yüksesk Lisans Dersleri

  İDÖ 600     Özel Konular    
  İDÖ 601     Dil Öğretimi Yöntemleri    
  İDÖ 603     Dil Öğrenimi Psikolojisi    
  İDÖ 604     İngiliz Dili Öğretiminde Sınıf Yönetimi    
  İDÖ 605     Dil Öğretimi Tarihi ve Felsefesi    
  İDÖ 606     Seminer    
  İDÖ 607     Araştırma Yöntemleri    
  İDÖ 609     Yabancı Dil Öğretiminde Toplum Dilbilimi    
  İDÖ 610     Yabancı Dil Öğretiminde Sınav Hazırlama Teknikleri    
  İDÖ 611     İngiliz Dili Öğretiminde Gramer Öğretimi    
  İDÖ 612     Yabancı Dil Öğretimi ve Temel Beceriler    
  İDÖ 614     Dil Eğitiminde Öğretim Teknolojisi    
  İDÖ 618     Dilbilimi ve Dil Öğretimi    
  İDÖ 620     İngiliz Dili Eğitiminde Araştırma Projeleri    


  DERS İÇERİKLERİ

  İDÖ 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  İDÖ 601 Dil Öğretimi Yöntemleri
  Geleneksel ve çağdaş dil öğretim yöntemlerinin irdelenmesi ve diğer ülkelerdeki uygulamaların tartışılması.

  İDÖ 603 Dil Öğrenimi Psikolojisi
  Dil ediniminde bilişsel ve duyuşsal süreçlerin analizi, çeşitli dil edinimi kuramlarının ele alınıp tartışıldığı bu derste uygulamaya yönelik çalışmalar da yapılır. Dil edinimi süreci çeşitli yaş grupları üzerinde araştırılır. Elde edilen bilgiler ve bulgular tartışılır.

  İDÖ 604 İngiliz Dili Öğretiminde Sınıf Yönetimi
  Değişik nitelikteki sınıflarda, özellikle yurdumuz gerçeği göz önünde bulundurularak, kalabalık sınıflarda karşılaşılabilecek durum ve aksaklıkların, dil öğretiminde kullanılan temel yaklaşım, yöntem ve tekniklerin çağdaş gelişmeler ışığı altında incelenmesi.

  İDÖ 605 Dil Öğretimi Tarihi ve Felsefesi
  Dil öğretiminin dünyada ve yurdumuzda tarihsel gelişimini incelemek, geçmişten günümüze değin yapılan çalışmaların eleştirisinden yola çıkıp çıkarımlar yapmak.

  İDÖ 606 Seminer
  Yabancı dil öğretiminin çeşitli konularında araştırmalar yapmak; önceden yapılan araştırma ve çalışmaları karşılaştırmak.

  İDÖ 607 Araştırma Yöntemleri
  Alana yönelik bilimsel amaçlı araştırmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerinin uygulamalı olarak öğretimi. 

  İDÖ 609 Yabancı Dil Öğretiminde Toplum Dilbilimi
  Toplum dilbilimi kavramları, araştırmaları ve bulgularının dil öğretimine katkısını inceleme.

  İDÖ 610 Yabancı Dil Öğretiminde Sınav Hazırlama Teknikleri
  İngiliz Dili Öğretiminde kullanılabilecek değişik yapı ve ölçeklerde testlerin hazırlanması, test maddelerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, istatistik yöntemlerin kullanılması ve madde hazırlama tekniklerinin incelenmesi.

  İDÖ 611 İngiliz Dili Öğretiminde Gramer Öğretimi
  İngiliz Dili Öğretiminde gramer öğretimini değişik yaklaşımlar ışığında incelemek ve öğrencilerin dil yapılarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak için önerilerde bulunmak.

  İDÖ 612 Yabancı Dil Öğretimi ve Temel Beceriler
  Yabancı dil öğretimindeki temel becerilerin öğretim ve geliştirilmesinde kullanılan yöntemler ve tekniklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

  İDÖ 614 Dil Eğitiminde Öğretim Teknolojisi
  Dil eğitiminde ögretim teknolojisi kullanımıyla ilgili gelişmeler ve uygulamalar hakkında adayları bilgilendirmek ve mevcut araç-gereçlerle uygulamalar yaptırmak

  İDÖ 618 Dilbilimi ve Dil Öğretimi
  Dilbilimi çalışma alanının yabancı dil eğitim ve öğretimi üzerine belirleyici ve yön verici özelliklerinin saptanması, dil öğretim ve öğrenim alanındaki çağdaş değişmelerin uygulanma biçimlerinin araştırılıp irdelenmesi

  İDÖ 620 İngiliz Dili Eğitiminde Araştırma Projeleri
  İngilizcenin temel becerileri ve alanlarını ölçmek için kullanılan test tiplerini tanıtmak ve üretilmelerini sağlamak.

İngilizce ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |