Home > Yüksek Lisans Programları > İngilizce > Etimesgut > Amerikan Kültür ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Amerikan Kültür ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Amerikan Kültür ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  2000-2001 öğretim yılında açılan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, Amerikan kültürü, edebiyatı ve tarihine yönelik dersler içermekte ve dersler karşılaştırmalı olarak yürütülmektedir. Bu programı tamamlayan öğrenciler çeşitli akademik alanlarda çalışmalarına devam edebilecekleri gibi, sahip olacakları geniş dil, kültür ve edebiyat anlayışı ile bu nitelikleri gerektiren her türlü ulusal ve uluslararası kurumda çalışarak kültürlerarası köprüler kurulmasına katkıda bulunabileceklerdir. Dört akademik yarıyıldan oluşan program, tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilir.

  TEZLİ

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  AMER 501     Araştırma Teknikleri     3 0 3
  AMER 527     Amerikan Edebiyatına Bakış     3 0 3
  Tarih Çalışmaları Semineri     3 0 3
  Kültür Çalışmaları Semineri     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  AMER 512     Amerikan Kültürüne Bakış     3 0 3
  AMER 551     20. Yüzyılda Edebiyat ve Kültür Kuramları     3 0 3
  Edebiyat Çalışmaları Semineri     3 0 3

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  AMER 591     Kredisiz Seminer      
  AMER 599     Tez      

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  AMER 599     Tez      


  TEZSİZ

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  AMER 501     Araştırma Teknikleri     3 0 3
  AMER 527     Amerikan Edebiyatına Bakış     3 0 3
  Tarih Çalışmaları Semineri     3 0 3
  Kültür Çalışmaları Semineri     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  AMER 512     Amerikan Kültürüne Bakış     3 0 3
  AMER 551     20. Yüzyılda Edebiyat ve Kültür Kuramları     3 0 3
  Edebiyat Çalışmaları Semineri     3 0 3

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  Kültür Çalışmaları Semineri      
  Edebiyat Çalışmaları Semineri      
  Tarih Çalışmaları Semineri      

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  AMER 596     Proje    
   

  Ders Kapsamları


  Temel Dersler


  AMER 501 Araştırma Teknikleri

  Bu dersin amacı, öğrencilerin olası tez alanlarını ve bunlara yönelik kaynakları belirlemelerini, bu alanlar üzerinde yapacakları araştırmanın çerçevesini ve savlarını oluşturmalarını sağlamaktır. Araştırma ve tez yazma teknikleri üzerine yapılacak uygulamalı çalışmaların yanısıra, edebiyat ve kültür çalışmalarına yaklaşımlar kuramsal olarak ele alınacaktır.

  AMER 512 Amerikan Kültürüne Bakış
  Bu ders Amerikan kültürünün, hem Amerikalıların kendileri hem de o kültüre dışarıdan bakanlar tarafından nasıl temsil edildiğini değişik metinlerde inceler. Dersin amacı, öğrencilerin metinleri kültürlerarası iletişim kavramı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelemelerini sağlamaktır.

  AMER 527 Amerikan Edebiyatına Bakış
  Seminer derslerine hazırlık amacıyla planlanan bu derste Amerikan edebiyatının ana hatları tarihsel ve kavramsal açılardan incelenecektir.

  AMER 551 20. Yüzyılda Edebiyat ve Kültür Kuramları
  Çağımızın belli başlı edebiyat ve kültür kuramlarına giriş dersidir. Bu kuramların oluştuğu sosyal ve tarihi ortamın yanısıra yerel ve küresel anlamda uygulanabilirlikleri incelenecektir.

  AMER 591 Kredisiz Seminer
  Üçüncü yarıyılda yer alan ve her hafta öğretim elemanlarının başkanlığında yapılacak olan seminerde her öğrenci tezi üzerine yaptığı araştırma ve çalışmaları diğer öğrencilere sunacaktır.

  AMER 596 Proje
  Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, programın dördüncü yarıyılında açılan bu kredisiz dersi alarak, belirledikleri konu hakkında proje yazarlar.

  AMER 599 Tez
  Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, programın üçüncü ve dördüncü yarıyılları süresince, belirledikleri konu hakkında yüksek lisans tezi yazarlar.

  Kredili Seminer Dersleri

  Lisansüstü programın birinci yılında açılan seminer dersleri Tarih Çalışmaları, Edebiyat Çalışmaları ve Kültür Çalışmaları olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Seminer derslerinde konular kendi tarihsel zamanları ile sınırlanmayıp, kavramsal olarak işlenecektir. Programda belirtilen yarıyılda her seminer konusuyla ilgili olarak aşağıda belirtilen derslerden biri veya birkaçı açılır. Bu derslere öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre eklemeler yapılabilir.
  Tarih Çalışmaları Semineri
  Bu seminerin amacı, bazı tarihsel konuları kültür ve edebiyat metinlerinde inceleyerek, ülkelerin ulusal kimliğinin oluşmasında tarihsel olguların rolünü vurgulamaktır.
  Programda belirtilen yarıyılda aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı ele alınır:
  AMER 529 Efsane olarak Batı
  Bu derste Amerikan 'sınır' kavramının oluşumunda önemli rolü olan Batı'ya göç ve Batı'nın efsaneleştirilmesi süreci incelenecektir. Yazınsal metinlerin yanısıra, bu sürecin kültürel yönlerine ışık tutan tarihsel metinler ve Batı'yı konu alan filmler de ele alınacaktır.

  AMER 587 Püriten Dönemi
  Bu dersin amacı Püritenliğin İngiltere’de ortaya çıkışının ve Amerika’daki gelişiminin Amerikan kültürü, edebiyatı, tarihi ve politik yaşamı çerçevesinde tartışılmasıdır.

  AMER 594 Amerikan İç Savaşı
  Bu derste yazınsal metinlerin tarihsel olayları yorumlama ve yeniden kurgulama süreci, Amerikan İç Savaşı bağlamında tartışılacaktır. Yazınsal metinlerle birlikte bu savaşı konu alan mektup, anı gibi tarihsel metinler de incelenecektir. Dersin amacı, Amerikan tarihinin dönüm noktalarından biri olan İç Savaşın Amerikan kültürü üzerinde günümüze kadar gelen etkilerinin araştırılmasıdır.

  AMER 595 Amerikan Başkaldırı Hareketleri
  Bu ders Amerika’da gelişen başkaldırı, protesto ve isyan geleneklerini inceler. Ele alınan konular arasında koloni döneminde kırsal alanda, köleler arasında ve dini-politik nedenlerle ortaya çıkan başkaldırılar; devrimci, kölelik taraftarı veya karşıtı, işçi kesimi ve oy kullanma hakkı isteyenlerin başlattığı ayaklanmalar; 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında tarımsal, ırkçı, anti-kapitalist hareketler; 20. yüzyılda da anti-emperyalist, çevreci, feminist ve toplumsal haklar hareketleri bulunmaktadır.

  AMER 598 Amerikan Rüyası
  'Amerikan Rüyası' olgusunu tanımlamayı amaçlayan ve kökenlerini araştıran ders, 17. yüzyılda Püriten kolonilerinin kurulmasından 21. yüzyıla kadar geçen sürede bu olgunun ve ona karşı olan tutumların gelişimini ele alır. Derste, Romantizm, İdealizm, Ütopyacılık gibi düşünsel ve yazınsal kavramların ve Batı'ya göç, İç Savaş, her iki Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi tarihsel olayların Amerikan Rüyası olgusunun biçimlenmesine olan etkileri tartışılacaktır.

  Edebiyat Çalışmaları Semineri
  Bu seminerde Amerikan edebiyatı çeşitli yönleriyle incelenecektir. Bu incelemelerde tematik bütünlük sağlanacak, ancak tarihsellikten çok kavramsallık vurgulanacak ve çeşitli tür, dönem ve akımlar, genel olarak Amerikan kültür ve edebiyatına katkıları yönünden incelenecektir.
  Programda belirtilen yarıyılda aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı ele alınır:

  AMER 522 Amerikan Rönesansı
  Amerikan edebiyatının 19. yüzyılın ilk yarısındaki gelişiminin ulusal ve yazınsal kimliğin oluşumuna yaptığı katkılar araştırılacaktır.

  AMER 524 Amerikan Edebiyatında Gerçekçilik
  19. yüzyılın ikinci yarısında gelişen Gerçekçilik akımı, 'Bölgesel Edebiyat' ile bağlantısı ve 'Doğalcılık' akımına öncü olması bağlamında incelenecektir.

  AMER 526 Amerikan Edebiyatında Mizah
  Bu ders Amerikan edebiyatında mizah olgusunun, geleneksel mizahi anlatılardan çağdaş örneklere kadar gelişimini ele alır. Mark Twain, James Thurber, Kurt Vonnegut Jr. gibi tanınmış mizahçıların yanısıra, 'kadın mizahı,' 'etnik mizah,' ‘siyahi mizah' gibi daha az bilinen türlerin de üzerinde durulacaktır.

  AMER 528 Amerikan Kadın Yazarlar
  Bu ders koloni döneminden günümüze kadar Amerikan kadın yazarları konu alır. Çeşitli türlerdeki yazınsal yapıtlar feminist kuramlar çerçevesinde incelenerek, kadın yazarların yazınsal gelenek içindeki yerleri ve kadınların hem yazar hem karakter olarak yazma eylemi ve yazın ile ilişkileri tartışılır.

  AMER 546 Amerikan Tiyatrosu
  Bu derste Amerikan tiyatrosu tarihsel sürece dayalı bir yaklaşımdan çok Gerçekçi Tiyatro, Dışavurumcu Tiyatro, Politik Tiyatro, Absurd Tiyatro ve Postmodern Tiyatro gibi başlıklar altında konusal bir yaklaşımla incelenecektir. Modern Amerikan Tiyatrosunun belli başlı yazarları Eugene O’Neill’den Tony Kushner’e kadar geniş bir yelpaze içinde ele alınacaktır.

  AMER 564 Amerikan Edebiyatında Irk ve Etnik Kimlik
  Dersin kuramsal çerçevesini, azınlık kültürlerinin ortak bir kültür potasında erimesi gereğini savunan düşüncelerle buna karşı çıkan çoğulcu düşüncelerin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Amerika’daki siyahi ve azınlık edebiyatlarının asimilasyon, direniş, bireysel kimlik, azınlık kimliği ve ulusal kimlik gibi konulara yaklaşımları irdelenecektir.

  AMER 568 Güney Edebiyatı
  Bu derste Amerikan Güney edebiyatı yalnızca bir bölge edebiyatı olarak değil, aynı zamanda çeşitli kültürel, tarihi ve psikolojik çelişkileri yansıtan bir kültür alanı olarak incelenecektir.

  AMER 572 20. Yüzyıl Amerikan Şiiri
  Şairlerin kendi oluşturdukları kuramlar ve yazdıkları şiirler arasındaki bağlantılar vurgulanarak Amerikan şiirindeki modern ve postmodern akımların gelişimi ele alınır.

  AMER 581 Çağdaş Kısa Öykü
  Bu derste çağdaş Amerikan kısa öykü sanatının yazın sanatına getirdiği yenilikler tarihsel, kültürel ve yazınsal açılardan incelenir. Derste hem bu tür, hem de kısa roman gibi yakın türler örneklerle ele alınacaktır.

  AMER 584 Modern ve Postmodern Roman
  Bu ders 20. yüzyıl Amerikan romanının modernizmden postmodernizme geçiş sürecindeki gelişimini inceler. Bu iki akım arasındaki benzerlik ve farklılıkları araştırır. Belli başlı yazarlar üzerindeki tartışmalar kuramsal ve eleştirel metinlerle desteklenecektir.

  Kültür Çalışmaları Semineri
  Bu seminerde daha çok çağdaş kültür pratikleri ele alınacak, ancak bunlar geçmişle ilişkilendirilerek incelenecektir.

  Programda belirtilen yarıyılda aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı ele alınır:

  AMER 510 Bilim, Teknoloji ve Amerikan Toplumu
  20. yüzyıldaki gelişmeler temel alınarak planlanan bu dersin içeriğini bilimsel düşünce ve kuramlar ile teknolojik sistem ve ürünlerin bir yandan sosyal ve ekonomik şartlar ve değişimlerle, bir yandan da politik olaylar ve entellektüel akımlarla bağlantısının araştırılması oluşturmaktadır.

  AMER 513 Amerikan Popüler Kültürü
  Bu ders popüler kültür kavramlarını temel alarak, Amerikan popüler kültürü ve kitle kültürünün gelişimini inceler. Müzik, resim, edebiyat, tiyatro ve sinema gibi kültür alanlarından ve bunların çeşitli teknolojik araçlarla yayılmasından yola çıkarak kültürün ne anlama geldiğini sorgular.

  AMER 515 Politika ve Sanat
  Politik içeriğe ya da özelliklere sahip çeşitli yazınsal ve sanatsal yapıtları ya da hareketleri ele alan bu ders, Amerika'da politika ile sanat arasındaki ilişkileri inceler.

  AMER 545 Amerikan Sineması
  Bu ders Amerikan film tarihini ve Amerikan kültürünün filmlerdeki yansımalarını inceleyen çalışmaları temel alarak, bir kültür endüstrisi olarak Hollywood'un rolü, HUAC (House Un-American Activities Committee) ve Hollywood, Amerikan sinemasında ırksal ve etnik grupların rolü gibi konulara odaklanır.

İngilizce ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |