Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (62.5/100) olmalıdır. İnşaat Yüksek Mühendisliği (Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Programı), Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği(İnşaat Mühendisliği) Programı mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Computer Applications in Water Engineering
  Havza Hidrolojisi    
  River Basin Management
  Hydroclimatology
  Uzmanlık Alan Dersi
  Değişken Akımların Hidroliği
  Hydroinformatics
  Soft Computational Methods    
  Uncertainly and Risk Analysis of Water Systems    
  Hillslope Hydrology
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Computer Applications in Water Engineering (Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları )
  Konu Tarihçesi. Genel Akım Karakteristikleri. Nehir Hidroliği, Su Yüzü Hesaplamaları. Kararsız Akım, Taşkınlar, Dalga Kavramları, Örnekler. Froude Ölçekleme Kanunları. Su Yüzü Profil Hesapları, Hidrolojik Öteleme Metodları, HEC-RAS, 1D Öteleme Esasları. Taşkınlar , Açık Şema, Çözüm Örneği, Uygun Yazılımlar. Yağmur Suyu Drenaj Tasarımı: Havzalar, Yağmur Suyu Drenajı Uygulamaları, Uygun Yazılımlar (STORM-CAD). Hidrolojik Modelleme: Hidrolojik Çevrim, Deterministik, Dağılım ve Fiziksel Tabanlı Modelleme, Uygun Yazılımlar (MIKE). Menfez Hidroliği, Giriş Çıkış Kontrolleri, Uygun Yazılımlar (FLOW MASTER). Basınçlı Boru Sistemleri: Pompalar Vanalar, Uygun Yazılım (Water CAD). Taşkın Erken Uyarı Sistemleri: Tasarım ve Işletme. Hidrolik ve Hidrolojik Ölçme, Veri Transferi ve Kontrolu Sistemleri, Veri Tabanları...

  Havza Hidrolojisi    
  Havza Karakteristikleri. Tanımlar, Akarsu Ağı Karakteristikleri. Topoloji ve Akarsu Ağları. Toplu ve Yayılı Modeller (Genel).Nash Modeli vs gibi Toplu ve Yayılı Model Örnekleri. Birim Hidrograf. Taşkın Öteleme. Lineer Kanal, Lineer Hazne. Anlık Birim Hidrograflar. Sentetik Birim Hidrograflar. Jeomorfolojik Birim Hidrograflar. Genelleştirilmiş Rodrigues -Valdes Yaklaşımı.

  River Basin Management (Akarsu Havzası Yönetimi)

  Akarsular, Akarsu Düzenlemesi ve Buna Bağlı Ekonomik Faydalar. Kırsal Yüksek Nem Etkisinin Değerlendirmesi. Büyük Uluslararası Akarsularda Ortak Izleme Değerlendirmenin Rolü. Sürdürülebilir Havza Yönetimi. Baraj ve Haznelerin Etkileri ve Delta ve Deniz Ekosistemleri Üzerine Sonuçları. Akarsuların Yeraltı ve Kıyı Suları Ile Ilişkileri. Sürdürülebilir Nitelik ve Niceliği Sağlıyacak Uzun Süreli Planlama. Gelişmede Havzaların Entegre Modellemesi. Eylem Planlamasına Sürdürülebilir Yaklaşımlar. Sürdürülebilir Nitelik ve Niceliğe Ilişkin Düzenlemelerin Geliştirilmesi, Uygulanması, Izlenmesi ve Yaptırımları. Kaza Kaynaklı Kirlenmeler Için Önleme, Izleme ve Önlem Yaklaşımları. Toprak Kullanımı Etkileri. Ulusal Strateji ve Yönetmeliklerin Uygulanması. Su Yönetmelikleri Uygulamaları Ile Ilgili Deneyimler. Örnekler.

  Hydroclimatology (Hidroklimatoloji)

  Atmosferik Termodinamik, Konveksiyon ve Dinamiği; Genel Atmosferik Sirkülasyon; Genel Atmosferik Sirkülasyon Modelleri (GCM); İklim Değişimi; Avrupa ve Orta Doğu İklimleri; Ekstrem Yağış Sistemleri; Olası Maksimum Yağış; Kuraklıklar; El Nino/Güneyli Salınımı; Kuzey Atlantik Salınımı; Yağış ve Akım Değişkenliği.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Değişken Akımların Hidroliği
  İdeal ve Gerçek Akışkan Hallerinde Salınım Hareketi. Sonlu Farklar Yöntemleriyle Denklemlerin Entegrasyonu. Denge Bacaları. Regülasyon Denklemi. Basınçlı Borularda Zamana Bağlı Hareketler: Su Darbeleri. Denklemlerin Çözümü: Karakteristikler Yöntemi. Allievi Denklemleri; Permanan ve Permanan Olmayan Hallerde Uç Karakteristikleri. Değişken Karakteristikli Borular. Serbest Yüzeylerde Meydana Gelen ve Permanan Olmayan Hareketler : Lineer Teori. Non Lineer Teoriler. Kanallarda Periodik Olmayan Hareketler: De Saint Venant Denklemleri ve çözüm yöntemleri. Taban Eğimi ve Sürtünmelerin Etkisi.. Dalgaların Kırılması: Şok Kavramı. Kanallarda Ani Değişken Hareketler: Pozitif ve Negatif Dalgalar. Taşkın Dalgalarının Bir Gölde ve Akarsu Boyunca Deformasyonlarının Belirlenmesi. Hidrolojik ve Hidrolik Yöntemler.

  Hydroinformatics (Hidroinformatik)
  Yazılım Teknolojisi. Hidroinformatik Sistemleri. Yapılanma, Bileşenler, Arayüzeyler. Nesne Yönlendirmeli Modelleme, WWW Teknolojisi, WWW Tabanlı Benzeşim Sistemleri. WWW Temelli Işbirlikçi Mühendislik. Veri Işleme. Öngörü (Sinir Ağları, Nonlineer Dinamikler, Kaos Teorisi). GIS Topoğrafik Modelleme ve Ağ Oluşturma. Su Mühendisliğinde GIS Uygulamaları. Proje Kapsamı: Temel Diferansiyel Denklemler ve Yaklaşım Metodları. Sayısal Simulasyon. Doymuş Boşluklu Ortamda Akım, Doymamış Bölge Hidroliği. Parametre Tahmini. Kıyı Mühendisliğinde Hidro ve Morfodinamik Simülasyon. Su Mühendisliği Projelerinde Dağılı Model Kavramları. WWW Tabanlı Su Mühendisliği Raporları ve Belge Yönetimi. WWW Tabanlı Proje Platformları.

  Soft Computational Methods (Yapay Zeka Metodları)
  Yapay Sinir Ağları - Çok Tabakalı Algılayıcılar. Yapay Sinir Ağları -Radyal Tabanlı Fonksiyonlar.Yapay Sinir Ağları-Kohonen Sinir Ağları. Yapay Sinir Ağları- Yapay Sinir Ağları'nın Uygulamaları. Yapay Sinir Ağları- Yapay Sinir Ağları Projesi. Genetik Algoritmalar- Genetik Operatörler. Genetik Algoritmalar-Başlatma, Bitirme ve Değerlendirme Fonksiyonları. Genetik Algoritmalar- Genetik Algoritmalar'ın diğer Optimizasyon Metodlarıyla Karşılaştırılması. Genetik Algoritmalar- Genetik Algoritmaların Yapay Sinir Ağları'nın içine Entegre Edilmesi. Genetik Algoritmalar- Genetik Algoritmalar Projesi. Fraktallar- Rastgele Olmayan Fraktallar, Rastgele Fraktallar ve Fraktal Geometrisi. Fraktallar-Fraktal Geometrisinin Uygulamaları. Fraktallar-Fraktallar Projesi.

  Uncertainly and Risk Analysis of Water Systems (Su Yapılarının Belirsizlik ve Risk Analizi)
  Riskin tanımı. Dönüş aralığı analizi. Ekstrem değer dağılımları. Risk analizinde kullanılan dağılımlar. Doğrudan integrasyon yöntemi. Monte-Karlo simülasyon yöntemi. Güvenirlik indeksi yöntemi. Birinci-mertebe ikinci-moment yöntemi. Ortalama değer birinci-mertebe ikinci-moment yöntemi. İleri birinci-mertebe ikinci-moment yöntemi.Lineer işlev fonksiyonları. Temel değişkenlerin dağılım dönüşümleri. Mühendislik problemlerine uygulama.

  Hillslope Hydrology (Yamaç Hidrolojisi)
  Hidrolojik Süreçler. Tutma. Sızma. Yüzey Akışı. Yüzey Akışında Kinematik Dalga Teorisinin Kullanımı. Yüzeyaltı Akışı. Şev Ölçekli Hidrolojik Modelleme. Şev Ölçeğinde Akım Sürecinin Saha Çalışmaları. Fiziksel Tabanlı Yaklaşımlar. Şev Erozyonu. Erozyon Modelleri. Model Parametreleri ve Kalibrasyon. Erozyon Saha ve Laboratuvar Çalışmaları. Besi Maddesi ve Kirletici Taşınımı.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |