Home > Yüksek Lisans Programları > Grafik > Maltepe > Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul

Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

  • Program tanımları
    Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı

    Bu program, grafik tasarımın üretim alanlarından birini seçerek uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır. 4 yarı yıllık öğretim süresi içerisinde, gelişen teknoloji, değişen dünya ve toplum, yeni sanat ve tasarım yaklaşımları bağlamında, grafik tasarımın görsel dili, seçilen konu özelinde ele alınır, analiz edilir, okumalar yapılır.

    Öğrencinin tez aşamasında ele aldığı konu çerçevesinde yeni ve yaratıcı öneriler getirerek bir çalışma yapması istenir. Bu çalışma, içeriğine göre teorik olarak tez veya uygulamalı olarak proje şeklinde gerçekleştirilir. Bu bağlamda öğrencinin, çalışmasında yeni bir yaklaşım ortaya koyması veya henüz irdelenmemiş bir alanı inceleyerek sonuca varması beklenir.

    DERSLER ve İÇERİKLERİ

    1. YARIYIL

    GRAFİK TASARIM (SERBEST GRAFİK)
    8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

    Amaç/İçerik: Öğrencilerin kendi eğilimleri doğrultusunda tasarım ve çizgisel anlatım yeteneklerini geliştirmeye yönelik olmak üzere projeler üretmek. Kavramsal bazlı projelerde çok amaçlı medyanın kullanılmasına dikkat edilmektedir.

    Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar :
    KOSCHATZKY, Walter, ” Die Kunst Der Graphik”, Dumont Buch Verlag, 2.Basım, Münih 1985.
    DOHMEN, Walter, “Die Lithographie / Kunst, Geschichte, Technik”, Dumont Buch Verlag, 2.Basım, Köln 1989.
    DOHMEN, Walter, “Der Tiefdruck/ Vom Kupferstich bis Zur Fotoradierung”, Dumont Buch Verlag, Köln 1986.
    “Digital Detournement” Edmar Productions, Chicago 2002.
    FRIELING, Rudolph, DANIELS Dieter, “Medienkunst im überblick Media Arts -Net”, Viyana: Springer Verlag, Viyana 2004.
    Seçilen konunun içeriğine göre farklı kaynaklar da önerilmektedir.

    Dersi Veren : Prof. T. Melih GÖRGÜN

    GRAFİK TASARIM (KURUMSAL KİMLİK ve BİLGİLENDİRME TASARIMI)
    8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

    Amaç/İçerik: Ürün ya da hizmet üreten özel, resmi, sanayi ve ticaret şirketleri, bankalar, devlet kuruluşları, yerel yönetimler, vakıflar, eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının ya da benzeri organizasyonların görsel kimliklerinin programlanmasına ve tasarlanmasına kurumsal kimlik tasarımı denir. Bilgilendirme tasarımı, insanlara bilgi vermek için, yazı, çizgi, resim, renk, flaş, hareket, mekan, ses, interaktivite gibi grafik tasarım elemanların, inşa edilmiş ya da doğal çevre içinde, baskı, taban veya dijital ortamda planlamak, tasarlamak, yerleştirmek ve göstermek edimidir. Kurumsal Kimlik ve Bilgilendirme Tasarımı dersi, kurumsal kimlik ve bilgilendirme etkinlikleri
    arasındaki ilişkileri ve etkileşimi inceler.

    Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar :
    OLİNS, Wolf, Corporate Identity, The Design Council, London 1995.
    Dersi Veren: Doç. Sadık KARAMUSTAFA

    GRAFİK TASARIM (REKLAM GRAFİĞİ)
    8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

    Amaç/İçerik : Grafik tasarımın bir iletişim alanında yoğunlaşmak, seçilen proje kapsamında yaratıcı bir görsel dil öneren bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

    Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar : Seçilen konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirleniyor.
    Dersi Veren : Öğr. Gör. Bülent ERKMEN

    TİPOGRAFİ
    4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Canlı uluslararası ilişkiler nedeniyle çok sayıda dilin bir arada yer
    alması, bu dillerin her birinde aynı dengeli görsel etkiyi bırakan yazı karakterlerini
    gerekli kılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yeni yazı karakterlerinin tasarlanması ile
    ilgili çalışmalar yapılır.

    Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar :
    SCHMID, Helmut, Typography Today, Dainippon hormal font Printing, Tokyo : 1980.
    WOOLMA, Matt, Bellantonı, Jeff ; Moving Type, Rotavisionsa, Sıngapor: 2000
    RUDER, Emil, Typography, Arthur Niggli, 1967.

    Dersi Veren : Yard. Doç.Nilüfer TÖNEL

    BASIM TEKNİKLERİ
    4 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Öğrencinin Grafik Tasarım dersinde üreteceği tasarımları ya da sipariş edilmiş ve matbaa teknolojisi ile çoğaltılacak bir grafik tasarım öğesinin, tasarım sonrası basımı sürecini doğru olarak vermeyi amaçlayan bir derstir. Çeşitli basım tekniklerinin değişik malzemeler üzerinde nasıl uygulanacağına ilişkin bilgiler, baskıya hazırlık süreci, basım aşaması, basım sonrası bıçak, cilt gibi süreçler aktarılır.

    Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar :
    BEACH, M.-KENLY, E., Getting In Printed, North Light Book.
    JOHANSON, K.-LUNBERG, P.-RYBERG, R., A Guide to Graphic Print
    Ofset Baskı Teknikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara,
    CLAIR, Keinth, A Typographic Work Book
    MEGES, Phıllıp B., A History of Graphic Design

    Dersi Veren : Öğr. Gör. Alparslan BALOĞLU

    ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE GRAFİK TASARIM

    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Bu derste 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına kadar üretim ilişkilerinin gelişim evresi, teknoloji ve kültürel dönüşümler ele alınır. Tasarımla ilişkilendirerek özelinde grafik tasarım açısından tartışılır.

    Değerlendirme Yöntemleri :Dönem ödevi değerlendirmesi.

    Önerilen Kaynaklar :
    FRIEDL, F.-OLT, N.- STEIN, B., Typo When Who How, Köneman, France 1998.
    HOLME, Bryan, The Art Of Advertising, Peerage Books, London 1985.
    HOBSBAWN, E.J.,Sanayi ve İmparatorluk (Industry and Empire), Dost Kitabevi
    Yayınları, Ankara 2003.
    BENJAMİN, Walter, Pasajlar (Das Pasagen Werk), YKY, İstanbul 1993.
    BEKTAŞ, Dilek, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, YKY, İstanbul 1992.

    Dersi Veren : Yard. Doç. Canan SUNER

    GRAFİK TASARIMDA DEĞİŞEN GÖRSEL DİL
    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Grafik tasarımda, toplumsal, kültürel, sanatsal modellerin değişmesine paralel olarak ortaya çıkan yeni görsel diller, tasarımcıların çalışmaları üzerinden irdelenir. Değişen koşulların görsel dilin biçimlenmesinde nasıl belirleyici olduğu araştırılır.

    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav

    Önerilen Kaynaklar :
    BEKTAŞ, Dilek, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, YKY İstanbul 1992.
    Diğer kaynaklar seçilen konunun içeriğine göre belirlenir.

    Dersi Veren : Prof. Dilek BEKTAŞ

    YENİ MEDYA
    4 saat / Hafta,T2, U2, 3 Kredi 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Bu derste, tasarım ve sanat ortamları bağlamında, ses, hareket ve görüntü uygulamaları yapılır.

    Değerlendirme Yöntemleri : Proje değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar:
    RUSH, Micheal, “New Media in the Late 20th Century”,Thames and Hudson, Londra 2001, 2. Baskı.
    FRIELING Rudolph, DANIELS Dieter, “Survey of Media Arts Net – 1”, Springer Verlag, Viyana 2004.

    Dersi Veren: Prof. T. Melih GÖRGÜN

    İLLÜSTRASYON
    5 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Yüksek Lisans programında yürütülen İllüstrasyon dersi malzeme bilgisi ile başlatılır.Özellikle grafik tasarım dışındaki bölümlerden (resim, seramik v.b.) gelen öğrencilerin o güne kadar kullanmadıkları malzeme ve teknikleri tanımaları ve bu konudaki eksiklerini gidermeleri sağlanır. Çeşitli teknik denemelerinden sonra, öğrencilerin bireysel olarak en yatkın oldukları tarzı keşfetmelerine yardımcı olmak esastır. Verilen değişik konulu ödevlerin yanı sıra, öğrenciler illüstrasyon konusunda geniş kapsamlı araştırma ve gözlem yapmaya yönlendirilirler.

    Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar: Seçilen Konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirlenir.

    Dersi Veren: Emre SENAN

    TASARIMDA ALGILAMA VE İLETİŞİM
    5 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Dersin amacı, algılamada etken olan uyarı ögelerinin iletişim değerleri açısından psikolojik boyutu ile birlikte ele alınması ve tasarım bağlamında irdelenmesidir. Bireysel çevre, toplumsal çevre ve kamusal çevrede, algı ortamı, mekan ilişkisinin sorgulanması dersin kapsamını içerir.

    Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar : Seçilen konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirlenir.

    Dersi Veren: Doç. Leyla Ersin EKMEKCİLER

    2. YARIYIL

    GRAFİK TASARIM (SERBEST GRAFİK)
    8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

    Amaç/İçerik: Geleneksel baskı yöntemlerinden yeni medyaya öneriler. Öğrencilerden ders kapsamında tasarım kaygısının ön planda olduğu kavramsal bazlı projeler üretmeleri istenir.

    Önerilen Kaynaklar :
    KOSCHATZKY Walter, ” Die Kunst Der Graphik”, Dumont Buch Verlag, 2.Basım, Münih 1985.
    DOHMEN, Walter, “Die Lithographie / Kunst, Geschichte, Technik”, Dumont Buch Verlag, 2.Basım, Köln 1989.
    DOHMEN, Walter, “Der Tiefdruck/ Vom Kupferstich bis Zur Fotoradierung”, Dumont Buch Verlag, Köln 1986.
    “Digital Detournement”, Edmar Productions, Chicago 2002.
    FRIELING Rudolph, DANIELS Dieter, “Medienkunst im überblick Media Arts -Net”, Viyana: Springer Verlag 2004.
    Seçilen konunun içeriğine göre farklı kaynaklar da önerilmektedir.

    Dersi Veren : Prof. T. Melih GÖRGÜN

    GRAFİK TASARIM (KURUMSAL KİMLİK ve BİLGİLENDİRME TASARIMI)
    8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

    Amaç/İçerik: Kurumsal Tasarım ve Bilgilendirme Tasarımı dersinde öğrenciler, proje uygulamaları süreci içinde, kurumların bilgi iletme etkinliklerinde, bilgileri sınıflandırarak görsel mesaja dönüştürme, üç boyutlu elemanlar, tasarım ve grafik tasarımın şehircilik, mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı disiplinleriyle etkinlenmesi konusunda bilgi sahibi olurlar. İcra ettikleri fonksiyon ve kullandıkları araç ve yöntemler bakımından birçok ortak özelliğe sahip olan kurumsal kimlik tasarım ve bilgilendirme tasarımı konuları bu derste ortak aralık oluşturmaktadır.

    Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar :
    OLİNS, Wolf, Corporate Identity, The Desingn Council, London 1995.

    Dersi Veren : Doç. Sadık KARAMUSTAFA

    GRAFİK TASARIM (REKLAM GRAFİĞİ)
    8 Saat/Hafta, T 3, U 4, 5 Kredi, 10 AKTS

    Amaç/İçerik : Grafik tasarımın bir iletişim alanında yoğunlaşılarak, seçilen proje kapsamında yaratıcı bir görsel dil öneren bir çalışma gerçekleştirilir.

    Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi.

    Önerilen Kaynaklar : Seçilen konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirlenir.

    Dersi Veren : Öğr. Gör.Bülent ERKMEN

    TİPOGRAFİ
    4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Görsel hiyerarşinin incelenmesi, her bir parçanın diğerleri ile ve bütünle ilişkilerinin incelenmesi ile ilgili çalışmalar yapılır.

    Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar :
    SCHMID, Helmut, Typography Today, Dainippon Printing, Tokyo 1980.
    RUDER, Emil, Typography, Arthur Niggli, 1967

    Dersi Veren : Yard. Doç.Nilüfer TÖNEL

    SEMİNER
    2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik : Seminer programının ana amacı, sanat ve tasarım disiplinlerinin kuramsal sorunlarını disiplinler arası bir bağlamda ele almaktır. Her dönemde belirlenen bir konunun, müzikten sanat tarihine, çağdaş sanattan mimarlığa uzanan bir çerçevede işlenmesi seminerin ana izleğini belirler. Seminer çalışmaları özellikle metin analizleri üzerinde yoğunlaşır, konuya ilişkin özgün metinler ve bu metinlere ilişkin yorumlar çalışmanın içeriğini oluşturur.

    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı SınavÖnerilen

    Kaynaklar : Seçilen Konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirlenir.

    Dersi Veren : Öğr. Gör. Aykut KÖKSAL

    BASIM TEKNİKLERİ

    4 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Grafik Tasarım dersinde üreteceği tasarımları ya da sipariş edilmiş ve matbaa teknolojisi ile çoğaltılacak bir grafik tasarım öğesinin, tasarım sonrası basımı sürecini doğru olarak vermeyi amaçlayan bir derstir. Çeşitli basım tekniklerinin değişik malzemeler üzerinde nasıl uygulanacağına ilişkin bilgiler, baskıya hazırlık süreci, basım aşaması, basım sonrası bıçak, cilt gibi süreçler aktarılır. Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar :
    BEACH, M.-KENLY, E., Getting In Printed, North Light Book
    JOHANSON, K.-LUNBERG, P.-RYBERG, R., A Guide To Graphic Print
    Ofset Baskı Teknikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
    CLAIR, Keınth, A Typographic Work Book
    MEGES, Phıllıp B., A History of Graphic Design

    Dersi Veren : Öğr. Gör. Alparslan BALOĞLU

    ÜRETİM İLİŞKİLERİ VE GRAFİK TASARIM
    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Bu derste; 20.yüzyıldaki üretim ilişkileri, teknoloji ve kültürel dönüşümler ele alınacak, tasarımla ilişkilendirilerek özelinde grafik tasarım açısından tartışılacaktır.

    Değerlendirme Yöntemleri : Dönem ödevi.

    Önerilen Kaynaklar :
    FRIEDL, F.-OLT, N.- STEIN, B., Typo: When-Who-How, Köneman, France 1998.
    BEKTAŞ, Dilek, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, YKY İstanbul 1992.
    DELLALOĞLU,BESİM; FRANFURT OKULU, Bağlam yayınları İstanbul, 2000.
    BATUR, ENİS; Modernizmin Serüveni, YKM, İstanbul.
    JAMESSON, FREDRİCH; Postmodernizm, YKM.İstanbul

    Dersi Veren : Yard. Doç. Canan SUNER

    GRAFİK TASARIMDA DEĞİŞEN GÖRSEL DİL
    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Grafik tasarımda, toplumsal, kültürel, sanatsal modellerin değişmesine paralel olarak ortaya çıkan yeni görsel diller, tasarımcıların çalışmaları üzerinden irdelenir. Değişen koşulların görsel dilin biçimlenmesinde nasıl belirleyici olduğunun araştırılması.

    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav

    Önerilen Kaynaklar :
    BEKTAŞ, Dilek, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, YKY İstanbul 1992.
    Diğer kaynaklar ise; seçilen konunun içeriğine göre belirlenir.

    Dersi Veren : Prof. Dilek BEKTAŞ

    YENİ MEDYA
    4 saat / Hafta,T2, U2, 3 Kredi 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Bu derste, sanat ve tasarımdaki aynılıklar ve farklılıklarla ilgili, alternatif sanatsal uygulamalar ve ortam birliktelikleri bağlamında projeler üretilir. Teori + Uygulama (1 dönemlik proje uygulaması ve proje çalışmasıyla ilgili rapor da hazırlanacaktır.)

    Değerlendirme Yöntemleri : Proje değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar :
    RUSH, Micheal, “New Media in the Late 20th Century”, Londra: Thames and Hudson,
    2001, 2. Baskı.
    FRIELING Rudolph, DANIELS Dieter, “Survey of Media Arts Net – 1”, Springer
    Verlag, Viyana 2004.

    Dersi Veren: Prof. T. Melih GÖRGÜN

    İLLÜSTRASYON
    5 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Yüksek Lisans programında yürütülen illüstrasyon dersi malzeme bilgisi ile başlatılır. Özellikle Grafik Tasarım dışındaki bölümlerden (resim, seramik v.b.) gelen öğrencilerin o güne kadar kullanmadıkları malzeme ve teknikleri tanımaları ve bu konudaki eksiklerini gidermeleri sağlanır. Çeşitli teknik denemelerinden sonra, öğrencilerin bireysel olarak en yatkın oldukları tarzı
    keşfetmelerine yardımcı olmak esastır. Verilen değişik konulu ödevlerin yanı sıra, öğrenciler illüstrasyon konusunda geniş kapsamlı araştırma ve gözlem yapmaya yönlendirilirler.

    Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar : Seçilen konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirlenir.

    Dersi Veren : Emre SENAN

    TASARIMDA ALGILAMA VE İLETİŞİM
    5 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

    Amaç/İçerik: Dersin amacı, algılamada etken olan uyarı ögelerinin iletişim değerleri açısından psikolojik boyutu ile birlikte ele alınması ve tasarım bağlamında irdelenmesidir.

    Bireysel çevre, toplumsal çevre ve kamusal çevrede, algı ortamı, mekan ilişkisinin sorgulanması dersin kapsamını içerir.

    Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi

    Önerilen Kaynaklar : Seçilen konunun içeriğine göre önerilen kaynaklar belirlenir.

    Dersi Veren: Doç. Leyla Ersin EKMEKCİLER

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |