Geoteknik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Geoteknik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  Geoteknik Yüksek Lisans Programı

  Programlarımızın amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve kaydolduğu bilim dalında uzman olmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından; tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dersler, üzerinde çalışılacak tez konusuna göre, tez danışmanlarınca belirlenir.
   
  Yüksek lisans programlarına, bir lisans derecesine sahip ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan alanlar başvurabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, üç yarıyıla indirilebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.


  DERS PROGRAMI


  Kuvaterner Jeoloji
  Geoteknik Bilgisi
  Zeminlerin ve Kayaların Özelliklerinin Laboratuvarda Ölçümü
  Yüzeysel Temeller ve Dolgular
  Derin Temeller ve Dayanma Yapıları
  Deprem Geoteknik Mühendisliği
  Kaya Mekaniği
  İleri Zemin Mekaniği
  Arazi Çalışmaları ve Deneyleri
  Zemin Dinamiği
  Uygulamalı Kaya Mekaniği
  Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi
  Geoteknikte Risk ve Güvenirlik
  Yamaç ve Şevlerin Duraylılığı
  Dayanma Yapıları
  Jeomorfoloji
  Geoteknikte Sayısal Çözümler
  Çevre Geotekniği
  İleri Temel Mühendisliği
  Yeraltı Yapıları
  Dönem Projesi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tez Çalışması

  DERS İÇERİKLERİ

  FCG001 Kuvaterner Jeoloji 
  Jeolojinin temel kavramları, Jeomorfolojiye giriş, Mühendislik jeolojisi, Kuvaterner jeolojinin geoteknikte önemi ve uygulamaları.
   
  FCG002 Geoteknik Bilgisi  
  Zeminlerin oluşumu, Ana özellikler, Zemin-su ilişkileri, Zemin hidroliği, Efektif gerilme kavramı, Sıkışma ve konsolidasyon, Kayma direnci, Sıkıştırma teorisi, Yamaçların duraylılığı.
   
  FCG003 Zeminlerin ve Kayaların Özelliklerinin Laboratuvarda Ölçülmesi 
  Deney standartlarının tanıtılması, Zeminde laboratuvar deneyleri (likit/plastik limit, elek analizi, pH, geçirimlilik, kesme kutusu, serbest basma, üç eksenli: UU, CIU, konsolidasyon, kompaksiyon), Kayada laboratuvar deneyleri (Birim hacim ağırlık/porozite, suda dağılma, nokta yükleme, tek eksenli basma, üç eksenli basma, çatlak kesme, yarma).
   
  FCG004 Yüzeysel Temeller ve Dolgular 
  Temellerin tanıtılması, Zemin özelliklerinin bulunması, Taban ve kütle basınçlarının dağılımları, Taşıma gücü ve oturma problemleri, Kumda oturan temeller, Kilde oturan temeller, Dolguların mühendisliği, Temel zemininin hazırlanması, Yapım teknikleri, temellerin rehabilitasyonu, Yazılımlar.
   
  FCG005 Derin Temeller ve Dayanma Yapıları 
  Derin temel türlerinin tanıtımı, Kazıklar ve ayak temeller için zemin özelliklerinin bulunması, Taşıma gücü ve kazık kapasitesinin ölçümü, Oturma analizi, Grup etkisi, Boyutlandırma, Yapım teknolojisi, Dayanma yapılarının felsefesi, Dayanma yapılarının türleri (duvarlar, palplanş, donatılı zemin, kazıklı perdeler, diyafram duvar).
   
  FCG006 Deprem Geoteknik Mühendisliği 
  Mühendislik sismolojisi, Kuvvetli yer hareketleri, Azalım ilişkileri, Zeminlerin yenilenmesi, zemin-yapı etkileşimi, Yapının zeminden yalıtımı, Zeminlerin iyileştirilmesi, Yamaçların depremde davranışı.
   
  FCG007 Kaya Mekaniği 
  Kayanın fiziksel minerolojik, Hidrolik özellikleri, Sağlam kayanın mekaniği, Süreksizliklerin ölçümü ve gösterimi, Süreksizlik yüzeylerinin mekanik özellikleri, Kayanın kitlesel davranışı, Sınıflandırma sistemleri, Temeller, Yamaçlar, Tüneller.

  FCG008 İleri Zemin Mekaniği 
  Klasik zemin mekaniği ve temel kavramları, Elastik ve plastik denge yaklaşımları, Konsolidasyon kuramı, Kumların kayma direnci, Killerin kayma direnci, Kritik durum kuramı, Doygun olmayan zeminlerin mekaniği, Kompaksiyon teorisi.
   
  FCG009 Arazi Çalışmaları ve Deneyleri 
  Sondaj ve sondalama yöntemleri, Darbeli delgi, Dönel sondajlar, Numune alma yöntemi, Arazi deneyleri (SPT, CPT, kanatlı kesici, presiyometre, yassı dilatometre, hidrolik çatlatma, jeofizik ölçümler geçirimlilik), Eurocode 7’nin tanıtılması.
   
  FCG010 Zemin Dinamiği 
  Zeminlerin dinamik özellikleri, Dinamik kayma modülü, Sıvılaşma, Büyüklük, Şiddet, Zemin büyümesi mikrobölgeleme, Deneysel yöntemler.     
   
  FCG011 Uygulamalı Kaya Mekaniği 
  Temellerin taşıma gücü, Temel mekaniği, Şevlerin duraylılığı, Ortamın iyileştirilmesi.
   
  FCG012 Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi 
  Yöntemlerin ayırımı, Uygulama alanları, Geçici yöntemler, Gereç eklemeden oluşturulan iyileştirme, Katkı yaparak etkili iyileştirme yöntemleri, Uygulama etkinliğinin değerlendirilmesi.
   
  FCG013 Geoteknikte Risk ve Güvenirlik 
  Giriş; Belirsizlikler; Olasılık dağılımları ve parametrelerin tahmini; Dağılımların özellikleri; Sonuç çıkarma; Bölge karakteristikleri; Zemin değişkenleri; Belirsizliklerin analizi; Uygulamalar.
   
  FCG014 Yamaç ve Şevlerin Duraylılığı 
  Yamaçların oluşumu, Şevlerin oluşturulması, Yamaç analiz yöntemleri, Güvenliğin sağlanması, Heyelan envanteri, Olasılık/güvenirlik kavramları.
   
  FCG015 Dayanma Yapıları 
  Rijit duvarlar, Donatılı zemin, Palplanş perdeleri, Kazıklı perdeler-ankrajlar, Yaşayan duvarlar.

  FCG016 Jeomorfoloji 
  Jeomorfoloji kuramları ve gelişmeler, İklim ve ayrışma, Sedimentoloji, Farklı ortamlar ve yüzey şekilleri, Kentsel jeomorfoloji.
   
  FCG017 Geoteknikte Sayısal Çözümler 
  SAP 2000, PLAXIS, REWARD, REACTIV, W-SLOPE, UDEC yazılımlarının tanıtımı ve kullanımları.
   
  FCG018 Çevre Geotekniği (3+0) 3
  Düzenli atık depolama tesisleri, Temelleri, Tasarımı, Geotekstil ve katı atık depolarının güvenli oluşturulması.
   
  FCG019 İleri Temel Mühendisliği 
  Temel çukurunun desteklenmesi; Yayılı temellerin boyutlandırılması; Kazık teknolojisi; Temellerin projelendirilmesi ve imalatı.
   
  FCG020 Yeraltı Yapıları
  Tarihi süreçte tünelciliğin gelişimi; Jeolojik ortamın yeraltı yapılarına etkisi; Kaya ortamda tünel açma yöntemleri; Yumuşak zeminde tünel açma yöntemleri; Batırma tüp tüneller; Tünel inşaatında zemin iyileştirmesi; Tünel Tasarımı; Kayada tünellerde destek elemanları; Yeni Avusturya Yöntemi.
   
  FCG101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FCG102 Seminer 
   
  FCG103 Yüksek Lisans Tez Çalışması 
  Tezli yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |