Fizikokimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizikokimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları

  FİZİKOKİMYA

  Programın Amacı
  Çok geniş çalışma alanı olan fizikokimya dallarında (termodinamik, elektrokimya, kinetik, polimer kimyası, teorik kimya v.s.) araştırmalar yapmak bu dallarda çalışan endüstri ile bir köprü kurarak uygulamalı alanlara da yardım etmek.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilere fark derslerinin sayısı üçü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saaatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar. Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Polimer Lisans veya Yüksek Lisans mezunları bu programa girebilirler.


  FİZİKOKİMYA DERS İÇERİKLERİ

  ELEKTROANALİTİK KİMYA I

  Elektrod İşlemleri, Pillerin Potansiyelleri ve Termodinamiği, Elektrod Reaksiyonlarının Kinetiği, Migrasyon ve Difüzyonla Kütle Transferi, Çift Tabakanın Yapısı

  TERMAL ANALİZ
  Termal analizin önemi, DTA, TGA, DSC kullanımı ve uygulamaları

  KUANTUM KİMYASI   I
  Elektron ve yük dağılımları, Bağ mertebesi ve bağ uzunluğu, Orbital enerjileri, Oksidasyon ve redüksiyon potansiyelleri, Koopman Teoremi ve iyonizasyon potansiyeli, Aromatiklik, Heteroatomlu moleküller, Reaksiyon indisleri, Moleküler simetri ve simetri elemanları, Orbital simetrisi, Simetrinin korunumu, Woodward- Hoffman yaklaşımları, Elektrosiklik reaksiyonlar, Siklo katılma reaksiyonları, SCF-LCAO-MO yöntemleri, Kısıtlanmış Hatree Fock Yöntemleri, Yarı-Ampirik yöntemler, Giriş bilgilerinin hazırlanması Z-Matris, Spektroskopi Prensipleri, Nükleer Hareketler, Harmonik osilatör, Dönme Spektrumları, Titreşim- Dönme spektrumları, Elektronik Spektrumlar, Elektroniksel Ekzite Haller, Fotofiziksel ve Fotokimyasal prosesler, Sınır orbital teorisi, Partisyon Fonksiyonları ve Kinetik Parametrelerin hesabı.

   
  FİZİKOKİMYADA ÖZEL KONULAR I

  Kimyasal Değişmenin Mertebesi, Konsantrasyona Bağlı Mertebe, Zamana Bağlı Mertebe, Moleküler Spektroskopi, Rotasyonal Spektrumlar, Raman Spektrumu, Moleküler Vibrasyonlar, Vibrasyon-Rotasyon Spektrumları

  ZAYIF ASİT-BAZLARIN TERMODİNAMİK ASİT SABİTLERİNİN TAYİNİ
  Yöntemin teorisi, kullanılacak alet ve diğer teçhizatın tanımı, çalışmalarda kullanılacak çözücü ve tampon sistemlerinin seçimi, çalışacak iyonik şiddet ve sıcaklık koşullarının seçilmesi ve standart çözeltilerin hazırlanması, çalışma çözeltilerinin hazırlanması, kalibrasyon grafiğinin çizilmesi, çalışılacak bileşiğin iyonik ve moleküler türlerine ait spektrumların belirlenmesi, analitik dalga boyunun seçilmesi, asitlik sabitlerinin hesaplanması, termodinamik asitlik sabitinin hesaplanması ve termodinamik fonksiyonların irdelenmesi.

  İLERİ FİZİKOKİMYA II
  Kristalografi, Kristal sistemleri, Kristal yüzeyleri, Retiküler uzaklığın bulunması yöntemleri, Kristal yüzeylerin hesaplanması, Frouier Analizi

  İLERİ ELEKTROKİMYA II
  İyon sçimli elektrotlar, Katı hal iyon seçimli elektrotlar, Heterojen zar elektrotları, Likit iyon değiştirici zar elektrotları, Gaza duyarlı elektrotlar, Enzim elektrotları, Elektrokimya Uygulamaları, Primer piller, sekonder piller, psodo voltaik piller, Bazı endüstriyel uygulamalar.

  ELEKTROANALİTİK KİMYA II
  Kontrollu potansiyel mikroelektrod teknikleri, Potansiyel puls metadları, Kontrollu potansiyel uygulanan mikroelektrod potansiyel tarama metodları, kontrollu akım uygulanan mikroelektrod teknikleri, Empedans teknikleri, Elektroliz metodları.

  İLERİ FAZ DENGESİ
  İkili ve Üçlü faz diyagramlarının incelenmesi ve uygulamaları.

  POLİMER KİMYASI II
  Polimerizasyon yöntemleri, Gaz fazında polimerizasyon, Kütle polimerizasyonu, Çözelti polimerizasyonu, Kopolimerizasyon.

  FİZİKOKİMYADA ÖZEL KONULAR II            
  Öğretim üyesine bağlı olarak en son araştırmaları kapsayan değişken içerikli konular.

  KUANTUM KİMYASI II                            
  Elekromagnetik radyasyon, Siyah cisim radyasyonu, Fotoelektrik olayı, Atomik spektrumlar, DeBroglie Prensibi, Klasik dalga eşitliği, Schrödinger denklemi, Dalga fonksiyonu, Kuantum mekaniğinin postülatları, operatörler, Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi, Serbest Tanecik, Tek ve üç boyutlu kutudaki tanecik, Heisenberg belirsizlik prensibi, İki tanecik problemi, Rigid rotor, Hidrojen atomu, Kuantum sayıları ve orbital şekilleri, Born-Oppenheimer Yaklaşımı, Moleküllerin Schrödinger denklemi, Varyasyon teoremi, LCAO yöntemi, Hückel yaklaşımlarıve HMO yöntemi, Kovalent bağ, p - yaklaşımı

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |