Home > Yüksek Lisans Programları > Farmakoloji > Etimesgut > Farmakoloji Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmakoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  FARMAKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Temel farmakoloji araştırmaları yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunacak; ilaçlarla ilgili bilgi alış-verişinde bulunacak ve doktora için önkoşul olan bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış bilim insanları yetiştirmek.

  Program Ders Listesi
      
  FAR 502   GENEL FARMAKOLOJİ
  FAR 503   NÖROTRANSMİTERLER İLE HÜCRELERARASI İLETİMİN TEMEL FARMAKOLOJİSİ
  FAR 504   OTAKOİDLER İLE HÜCRELERARASI İLETİŞİMİN TEMEL FARMAKOLOJİSİ
  FAR 505   FARMAKOLOJİDE KULLANILAN TEMEL BİYOİSTATİSTİK YÖNTEMLER
  FAR 507   TEMEL ETİK
  FAR 508   DENEYSEL FARMAKOLOJİ I
  FAR 509   DENEYSEL FARMAKOLOJİ II
  FAR 510   LİTERATÜR I
  FAR 511   LİTERATÜR II
  FAR 512   BİLİMSEL SUNU VE YAZIMDA TEMEL TEKNİKLER
  FAR 513   ENDOTELDEN SALINAN FAKTÖRLERİN TEMEL FARMAKOLOJİSİ
  FAR 514   OTONOM SİNİR SİSTEMİ TEMEL FARMAKOLOJİSİ
  FAR 515   HORMONLAR İLE HÜCRELERARASI İLETİŞİMİN TEMEL FARMAKOLOJİSİ
  FAR 516   KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN TEMEL FARMAKOLOJİSİ
  FAR 517   SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TEMEL FARMAKOLOJİSİ
  FAR 518   SEMİNER
  FAR 599   TEZ ÇALIŞMASI
  SABE 601 BİYOİSTATİSTİK
  SABE 602 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ


  DERS  KAPSAMLARI

  ZORUNLU DERSLER

  FAR 502 Genel Farmakoloji :
  İlaç ve tedavi ile ilgili genel tanımlar, ilaçların organizmaya girişi, dağılımı, eliminasyonu.

  FAR 503 Nörotransmiterler ile Hücrelerarası İletimin Temel Farmakolojisi :
  Uyarılabilir hücrelerde membran potansiyeli ve aksiyon potansiyeli, aksonal iletim, sinapsta uyarı-salgı keneti, nörotransmiterler, reseptörleri ve ikinci habercileri, aksonal ve sinaptik iletimdeki ilaç hedefleri, otonom sinir sistemi, santral sinir sistemi.

  FAR 504 Otakoidler ile Hücrelerarası İletişimin Temel Farmakolojisi :
  Otakoidlere giriş, basit moleküler yapıda otakoidler, yağ asidi yapıda otakoidler, amin yapıda otakoidler, sitokinler.

  FAR 505 Farmakolojide Kullanılan Temel Biyoistatistik Yöntemler :
  Tıpta istatistiğin önemi ve kullanım yerleri, örnekleme yöntemleri, grafik şeritleri, teorik dağılımlar, ortalama ve oranlara ait örnekleme dağılımları, iki ve tek taraflı hipotez kontrolü, korelasyon ve regresyon analizi, parametrik ve non-parametrik testler, farmakolojiye özel istatistik yöntemler.

  FAR 506 Temel Etik :

  Etiğe kavramsal giriş ve yaklaşımların tarihsel gelişimi, bilim etiği ve bilimsel yaşamda insan ilişkileri, etik açıdan araştırma tasarımı, araştırma sürecinde Türkiye'deki mevzuat, etik açıdan hayvan denek kullanımı, araştırma kavramı ve çevre, yayın etiği.

  FAR 508 Deneysel Farmakoloji I

  FAR 509 Deneysel Farmakoloji II:
  Temel laboratuar malzemeleri, in-vivo araştırma yöntemleri, in-vitro araştırma yöntemleri, bir araştırma projesinde çalışma ve veri üretme.

  FAR 599 Tez Çalışması:

  SABE 601 Biyoistatistik :
   

  SEÇMELi  DERSLER

  FAR 510 Literatür I :
   
  FAR 511 Literatür II :
  Basılı ve elektronik ortamda veri tarama yöntemleri, en az haftada bir saat yapılan literatür toplantılarına sunucu ve dinleyici olarak katılma.

  FAR 512 Bilimsel Sunu ve Yazımda Temel Teknikler :

  Bilimsel metin yazma, Görsel-işitsel araçlar, sunu teknikleri.

  FAR 513 Endotelden Salınan Faktörlerin Temel Farmakolojisi :

  Endotelin yapısı, fizyolojik önemi, endotelden salınan faktörlerin tanınması, ilaç hedefi olarak endotel, endotelde etkili olan ilaçların temel farmakolojisi

  FAR 514 Otonom Sinir Sistemi Temel Farmakolojisi:
  Otonom sinir sisteminin yapısı, fizyolojik fonksiyonlardaki önemi, sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi, adrenerjik ve kolinerjik olmayan otonom sinir sistemi, bu sistem üzerinde etkili ilaçların temel farmakolojisi

  FAR 515 Hormonlar ile Hücrelerarası İletiiimin Temel Farmakolojisi :  
  Hormonlara giriş, tiroid hormonları, glukokortikoidler, pankreas hormonları, gonadotropinler ve seks hormonları, kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonlar.

  FAR 516 Kardiyovasküler Sistemin Temel Farmakolojisi:  
                   
  Dolaşım sisteminin fizyolojik önemi, dolaşım sisteminde rol oynayan nöromediyatörler, vazoaktif maddeler, bu sistem üzerinde etkili ilaçların temel farmakolojisi

  FAR 517 Santral Sinir Sitemi Temel Farmakolojisi:
  Santral sinir sisteminin yapısı ve fizyolojik önemi, Santral sinir sisteminde rol oynayan mediatörler, bu mediatörlerin hastalık durumdaki değişimleri ve tedavi yaklaşımlarının temel farmakolojisi                                                                                                                                     

  SABE 602  :Araştırma Teknikleri

Farmakoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |