Home > Doktora Programları > Farmakoloji > Etimesgut > Farmakoloji Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Farmakoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmakoloji Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  FARMAKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

  DERS LİSTESİ

  FAR 602  İLAÇ ETKİ MEKANIZMALARI
  FAR 603  FARMAKOKİNETİK
  FAR 604  HÜCRENİN İŞLEVSEL ANATOMİSİ, FARMAKOLOJİSİ VE UYARI İLETİ MEKANIZMALARI
  FAR 605  NÖROTRANSMİTERLER İLE HÜCRELERARASI İLETİMİN İLERİ FARMAKOLOJİSİ
  FAR 606  OTAKOİDLER İLE HÜCRELERARASI İLETİŞİMİN İLERİ FARMAKOLOJİSİ
  FAR 607   FARMAKOLOJİDE İLERİ BİYOİSTATİSTİK YÖNTEMLER
  FAR 610   LİTERATÜR ARAŞTIRMA-DEĞERLENDİRMEDE İLERİ TEKNİKLER I
  FAR 611   LİTERATÜR ARAŞTIRMA-DEĞERLENDİRMEDE İLERİ TEKNİKLER II
  FAR 612   LİTERATÜR ARAŞTIRMA-DEĞERLENDİRMEDE İLERİ TEKNİKLER III
  FAR 613   LİTERATÜR ARAŞTIRMA-DEĞERLENDİRMEDE İLERİ TEKNİKLER IV
  FAR 614   İLERİ DENEYSEL FARMAKOLOJİ I
  FAR 615   İLERİ DENEYSEL FARMAKOLOJİ II
  FAR 616   İLERİ DENEYSEL FARMAKOLOJİ III
  FAR 617   İLERİ DENEYSEL FARMAKOLOJİ IV
  FAR 618   BİLİMSEL SUNU VE YAZIMDA İLERİ TEKNİKLER
  FAR 619   FARMAKOLOJİDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
  FAR 620   ENDOTELDEN SALINAN FAKTÖRLER
  FAR 621   OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
  FAR 622   KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ
  FAR 623   HORMONLAR İLE HÜCRELERARASI İLETİŞİMİN İLERİ FARMAKOLOJİSİ
  FAR 624   SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
  FAR 625   GENOM ORGANİZASYONU VE KALITSAL BİLGİ AKTARIMI
  FAR 626   FARMAKOGENETİK
  FAR 627   FARMAKOEKONOMİ
  FAR 628   BİLİM ETİĞİ
  FAR 699   TEZ ÇALIŞMASI
  SABE 601 BİOİSTATİSTİK
  SABE 602 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
      
  DERS  KAPSAMLARI

  ZORUNLU  DERSLER

  FAR 602 İlaç Etki Mekanizmaları :
  İlaç etki mekanizmaları ve bunların üzerinde etkili faktörler, ilaç hedefi olan makromoleküllerin özellikleri, ilaç reseptörleri, efektör sistemler ve reseptörlerden kaynaklanan sinyal iletimi, efikasi kavramı, agonistler, parsiyel agonistler ve etkilerinin değerlendirilmesi, antagonistler, ilaçların sinerjistik etkileşimleri, ilaç etkisinde duyarlılaşma ve duyarsızlaşma, ilaç etkilerinin seçiciliği

  FAR 603 Farmakokinetik  :
  İlaçlar hakkında genel bilgiler ve canlılarla ilişkileri, ilaçların fiziksel, kimyasal özellikleri, kristal şekiller, enantiyomerler, ön ilaçlar ve dozlama şekilleri ilaçların organizmaya giriş yolları ve kinetik özellikleri, ilaçların organizmada dağılım özellikleri, ilaçların metabolik etkileri, eliminasyonu, tek doz kinetiği, tekrarlanan dozlama kinetiği.

  FAR 604 Hücrenin İşlevsel Anatomisi, Farmakolojisi ve Uyarı İleti Mekanizmaları  :
  Hücrenin işlevsel parçaları ve işleyişi, hücre dışından veya içinden gelen uyarıların hücre tarafından algılanması ve cevap verilmesi, reseptör tipleri ve uyarı ileti sistemleri, siklik nükleotidler, inositol trifosfat, protein kinazlar, protein fosfatazlar, hücrede kalsiyum homeostazisi, hücre zarından iyon ve moleküllerin taşınması, iyon kanallarının sınıflandırılması, potasyum kanalları, kalsiyum kanalları, sodyum ve klor kanalları, ligandla açılan kanallar.

  FAR 605 Nörotransmiterler ile Hücrelerarası İletimin İleri Farmakolojisi :

  Uyarılabilir hücrelerde membran potansiyeli, aksiyon potansiyeli, aksonal iletim, sinapsta uyarı-salgı keneti, nörotransmiterler, reseptörleri ve ikinci habercileri, aksonal ve sinaptik iletimdeki ilaç hedefleri, sinaptik potansiyeller ve sinaptik integrasyon, otonom sinir sistemindeki sinapsların özellikleri, santral sinir sistemindeki sinapsların özellikleri, santral sinir sistemindeki ilaç hedefleri.

  FAR 606 Otakoidler ile Hücrelerarası İletişimin İleri Farmakolojisi:

  Otakoidlere giriş, basit moleküler yapıda otakoidler, yağ asidi yapıda otakoidler, amin yapıda otakoidler, sitokinler.

  FAR 607 Farmakolojide İleri Biyoistatistik Yöntemler :
  Tıpta istatistiğin önemi ve kullanım yerleri, örnekleme yöntemleri, frekans dağılım tabloları, grafik şeritleri, ortalama ölçütleri ve kullanımları, yaygınlık ölçütleri, teorik dağılımlar, ortalama ve oranlara ait örnekleme dağılımları, iki ve tek taraflı hipotez kontrolü, korelasyon ve regresyon analizi, parametrik test varsayımları, parametrik testler, non-parametrik testler, tek yönlü varyans analizi, ki-kara testleri ve uygulama alanları, farmakolojiye özel istatistik yöntemler.

  FAR 610 Literatür Araştırma-Değerlendirmede İleri Teknikler I :

  FAR 611 Literatür Araştırma-Değerlendirmede İleri Teknikler II :


  FAR 612 Literatür Araştırma-Değerlendirmede İleri Teknikler III :

  FAR 613 Literatür Araştırma-Değerlendirmede İleri Teknikler IV :

  Basılı ve elektronik ortamda veri tarama yöntemleri, en az haftada bir saat yapılan literatür toplantılarına sunucu ve dinleyici olarak katılma.

  FAR 614 İleri Deneysel Farmakoloji I :

  FAR 615 İleri Deneysel Farmakoloji II :

  FAR 616 İleri Deneysel Farmakoloji III :

  FAR 617 İleri Deneysel Farmakoloji IV :
  Temel laboratuar malzemeleri ve kullanımları, in-vivo araştırma yöntemleri, in-vitro araştırma yöntemleri, kromatografik yöntemler, elektroforetik yöntemler, immünessey yöntemleri, optik ölçüm yöntemleri, elektrofizyolojik yöntemler.

  FAR 699 Tez Çalışması:

  SABE 601 Biyoistatistik

  SEÇMELİ   DERSLER

  FAR 618 Bilimsel Sunu ve Yazımda İleri Teknikler :

  Bilimsel metin yazma, Görsel-işitsel araçlar, sunu teknikleri, sunu yapma.

  FAR 619 Farmakolojide Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri ve Bilgisayar Uygulamaları   :
  Bilimsel kuramlar ve ölçüm, ölçüm kuramı, olasılık kuramı ve istatistik, uygulamalar.

  FAR 620 Endotelden Salınan Faktörler  :
  Endotel yapısı ve fizyolojik önemi, Prostanoidler, Trombotik faktörler ve endotel ile ilişkileri, Endotelin, Anjiyotensin, Nitrik Oksid, endotelden salınan diğer faktörler, endotelden salınan faktörlerin sentezi ve biyokimyasal önemi, fizyolojik ve patolojik önemi, diğer sistemlerle etkileşimleri

  FAR 621 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi  :
  Otonom sinir sistemine giriş, reseptör tipleri, fizyolojik ve patofizyolojik önemi, sistem üzerinde etkili ilaçlar, etki mekanizmaları ve diğer sistemlerle olan etkileşimleri

  FAR 622 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi:
  Kardiyovasküler sistemin fizyolojisi ve patofizyolojisi, bu sistemde rol oynayan nörotransmiterler ve mediatörler, etki mekanizmaları ve diğer sistemlerle olan etkileşimleri

  FAR 623 Hormonlar ile Hücrelerarası İletişimin İleri Farmakolojisi  :

  Hormonlara giriş, tiroid hormonları, glukokortikoidler, pankreas hormonları, gonadotropinler ve seks hormonları, kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonlar.

  FAR 624 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi :

  Santral sinir sistemine giriş, santral sinir sisteminde rol oynayan mediatörler ve reseptörler, fizyolojik ve patofizyolojik önemleri, santral sinir sisteminde etkili ilaçlar ve etki mekanizmaları diğer sistemlerle etkileşimi

  FAR 625 Genom Organizasyonu ve Kalıtsal Bilgi Aktarımı :
  Farmakolojik yönüyle genom organizasyonu, kalıtsal bilgi aktarımının farmakolojik önemi, ilaçların etki mekanizmasındaki rolleri

  FAR 626 Farmakogenetik :
  Farmakoloji ve genetiğin etkileşimi, ilaç etki mekanizmasında genetiğin rolü, polimorfizm kavramı, ilaç tedavilerinde genetik yaklaşımlar

  FAR 627 Farmakoekonomi  :

  Maliyet yönüyle ilaç, ilaç tedavilerinin ulusal yönü

  FAR 628 Bilim Etiği  :
  Etiğe kavramsal giriş ve yaklaşımların tarihsel gelişimi, bilim etiği ve bilimsel yaşamda insan ilişkileri, etik açıdan araştırma tasarımı, araştırmalarda toplumsal sorumluluk, araştırma ile ilgili uluslar arası duyarlılık ve günümüzdeki durum, araştırma sürecinde Türkiye'deki mevzuat. Bir etik kurul nasıl çalışır? Araştırmalarda neden insan denek kullanırız? Aydınlatılmış onam (rıza). Etik açıdan hayvan denek kullanımı, araştırma kavramı ve çevre, yayın etiği.

  SABE 602 Araştırma Teknikleri :


Farmakoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |