Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  * ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sayısal bölümden en az 55 almış olmak, * Adayın lisans diplomasının mühendislik ve fen bilimleri alanında olması, * Endüstri - Sistem - İşletme Mühendisliği bölümleri dışındaki bölümlerden mezun olanlar Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilecekler ve programı tamamladıktan sonra ana programa geçeceklerdir.
 • Program tanımları
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

  AB sürecindeki ülkemizin Üniversiteleşme stratejileri belli olmuştur. Bir yandan Lizbon protokolündeki hedeflere ulaşabilmek için AR-GE konusunda atılım yapılması gerekmektedir ve her türlü araştırmanın altyapısını Mühendislik Bilimleri oluşturacaktır. Diğer yandan, Bologna süreci ile amaçlanmış olan öğrenci hareketliliğinde, temel bilimler ve özellikle endüstri mühendisliği altyapısının sağlam olması, diğer üniversitelerle etkileşmeyi kolaylaştırıcı bir faktör olacaktır.

  Çağdaş teknolojiyi yakalamaya çalışan ülkemiz, araştırma ve geliştirme süreçlerinin temel unsurlarından olan endüstri mühendisliği alanında yüksek nitelikli mezunlara büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadır.

  Endüstri Mühendisliği yüksek lisansına sahip olan kişiler, kuruluşun kaynaklarının dengeli dağıtımından, etkin kullanımından ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin kurulmasında sorumludur. Bir örgütün kendi özgün uğraşları yanında, farklı alanlardaki uzmanlarla yönetim arasında bir köprü gibi iletişim görevi de yaparlar. Bunun yanında, iş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi, işyeri düzenleme ve malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, maliyet ve bütçe kontrolü, kalite yönetimi, iş bilim ve ergonomi alanlarında çalışırlar.
   
  Ayrıca Endüstri Mühendisliği yüksek lisansına sahip olan kişiler, planlama ve kalite güvencesi birimlerinde de çalışmaktadırlar. Endüstri Mühendisliği günümüzde büyük ölçekli işletmelerde tam anlamıyla tanınmakta ve Endüstri Mühendisliği yüksek lisansına sahip olan mezunların istihdamı her geçen gün artmaktadır. Artık bankacılık, sigortacılık, danışmanlık, turizm ve sağlık sektörlerinde yer alan hizmet işletmelerinde de endüstri mühendisi çalışmaya başlamıştır. Farklı disiplinlerden başarı ile mezun olmuş öğrencilerin Endüstri Mühendisliği yüksek lisansına girmelerine izin vererek ülkenin ekonomik kalkınmasına yarar sağlanır.
   
  Bu perspektiften hareketle, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Endüstri Mühendisliği Bölümümüzle, Haliç Üniversitesi'ni mühendislik bilimleri alanında güçlendirmesi ve aynı zamanda ülkemizin ihtiyacı olan bu alandaki lisansiyerlerin yüksek lisans yapması amaçlanmıştır.

  Yüksek lisans programının eğitim-öğretim dili Türkçe olacaktır.

  DERS LİSTESİ

  Bu programdaki dersler Endüstri Mühendisliği – İşletme Mühendisliği – Sistem Mühendisliği lisans veya  yüksek lisans derecesine sahip olmayan tüm öğrenciler için zorunludur. Bu gruptaki öğrenciler lisans / yüksek lisans programında eşdeğer dersler aldıklarını belgelemeleri halinde, Danışman önerisi ve Anabilim Dalı Başkanı onayıyla aldıkları derslerin bu listedeki karşılığı/eşdeğeri olan derslerden muaf tutulabilirler. Zorunlu hallerde Danışman önerisi ve Anabilim Dalı Başkanı onayıyla bu listedeki derslere eşdeğer dersler, eşdeğerliğini belgelemek koşulu ile öğrenciye verilebilir.

  BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
  a. Endüstri-İşletme-Sistem Mühendisliği Dışındaki Tüm Mühendislik ve Fen Fakültesi Lisans Derecesine Sahip Olup Yüksek Lisans Programına Başvuran Öğrenciler

  GÜZ YARIYILI
  Mühendislik Matematiği
  Üretim Yönetimi
  Endüstri Mühendisliği ve Prensipleri

  BAHAR YARIYILI

  İstatistik ve Olasılık
  Yöneylem Araştırması
  Yönetim ve Organizasyon
  • Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler 3 zorunlu ders (9 kredi) + 4 seçmeli ders (12 kredi) + Seminer (0 kredi) + Tez ile Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamış olurlar.
  • Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler 3 zorunlu ders (9 kredi) + 7 seçmeli ders (21 kredi) + Seminer (0 kredi) + Dönem Projesi ile eğitimlerini tamamlamış olurlar. 

  Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Ders Planı
  Mühendislik Matematiği
  Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
  Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
  Dönem Projesi
  Tez
  Seminer
  Üretim ve Servis Sistemleri Simülasyonu ve Modellemesi
  Üretim Sistemleri Tasarımı ve Analizi
  İleri Yöneylem Araştırması
  Matematiksel Programlama
  Kalite Mühendisliği
  Deney Tasarımı
  Ergonomi
  Üretim Planlama ve Kontrol
  Veri İşleme Sistemleri
  Ağ Teorisi ve Proje Çizelgeleme
  İstatistik Olasılık
  Stokastik Süreçler
  Çizelgeleme Teorisi
  Kalite Planlama ve Mühendisliği
  Bilgisayar Bütünleşik İmalat
  Operasyon Yönetimi
  İstatistiksel Karar Verme
  Finansal Analiz
  Üretim Stratejileri
  Tahmin ve Zaman Serileri Analizi
  Portföy Yönetimi
  Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular
  Yöneylem Araştırmasında Güncel Konular
  Üretim Sistemleri
  Üretim Yönetimi
  Bilgisayar Yardımıyla Tasarım
  Dinamik Programlama
  Esnek Üretim Sistemleri
  Endüstriyel Robotlar
  Tamsayı Programlama
  Envanter Yönetimi
  Güvenilirlik ve Kalite Güvence Sistemleri
  Veri Madenciliği
  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  EM501 Mühendislik Matematiği 
  Kümeler Kuramının matematiksel temelleri, kümelerin sayılabilirliği ve sayıların tanımı, bağıntılar, limit ve süreklilik, Enküçük Üst Sınır ve Enbüyük Alt Sınır ve bu kavramların matematiksel analiz içindeki yeri ve önemi, fonksiyonlar, matrislere giriş, vektörler ve vektör uzayları, çok değişkenli fonksiyonlar, Riemann ve Lebesgue İntegralleri ve bunların matematiksel analizdeki uygulama alanları, Bulanık Kümelere giriş ve Üyelik Fonksiyonları, Bulanık ve Aritmetik ve Genişleme Prensibi, Kombinatorik Hesap ve Olasılık Kuramının esasları.

  EM509 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA 
  Modelleme yaklaşımları doğrusal programlama modelleri ve çözümleri, hassasiyet analizleri, doğrusal olmayan modeller ve çözümleri. Bu dersin amacı öğrencilerin doğrusal programlama, tamsayılı programlama ve ağ akış problemleri ile doğrusal olmayan programlama modellerinin özelliklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda simpleks çözümler de incelenecektir. Öğrenciler derste sözel problemlere GAMS dilinde model kuracak ve çözeceklerdir.

  EM514 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ 
  Genel Amaç ve Tanıtım, Matris Cebri, Çok Değişkenli Normal Dağılım, Temel Bileşenler, Güvenilirlik ve Ölçek Geliştirme, Faktör İncelemesi, Ayrıştırma Çözümlemesi ve Lojistik Regresyon,  Kümelendirme, Çok Boyutlu Ölçeklendirme ve Karşılıklılık İncelemesi.

  EM538 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ  
  Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri; örneklen ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması. Teori Geliştirme ve Metodoloji: Niceliksel ve Niteliksel Araştırmalar, Odak Grup Görüşmeleri, İçerik Analizi, Örnek Olay Araştırmaları, Niteliksel Verilerin Analizi, Geçerliliği ve Güvenilirliği, Nicel Araştırmanın Doğası: Ölçme ve Ölçeklendirme, Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri, Sistematik Yeniden Gözden Geçirme, Multi-trait Multi Method Matriksi, Nedensellik Çalışmaları ve Deneysel Tasarım, Alan Araştırması Tasarımı Örnekleme Süreci-Teorileri-Örnek Sayısı, Veri Seti Hazırlama ve Öncül Analizler, Hipotez Testi1: Parametrik Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Hipotez Testi2: Parametrik Olmayan Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Araştırma Taslaklarının Sunumu ve Tartışılması, Genel Değerlendirme.  

  SEÇMELİ DERSLER

  EM515-S ÜRETİM SİTEMLERİ TASARIMI VE ANALİZİ 
  Analitik, benzetim ve işlemsel, AI ve Petri-nets gibi temel modelleme teknikleri. Üretim sistemlerini modelleme: yerleşim, verimlilik modellemesi, çizelgeleme, alet yönetimi, süreç kontrolü. Bu modelleme tekniklerinden birisi kullanılarak bir örnek sistem modellenmesi ve verimliliğinin temel ölçüm metotlarıyla değerlendirilmesi.

  EM516-S İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 
  Problem formüle etmek, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, gelişmiş eniyi incelemesi, ikilik teorisi, dağıtım problemleri, tamsayısal programlama, tümleşik çözüm yöntemleri, yönetim bilimlerinin gelişimi, psikolojik modeller.

  EM505-S DENEY TASARIMI 
  Temel istatistiksel kavramlar, basit karşılaştırmalı deneyler, sapma analizi (ANOVA), farklı uygulamaları kıyaslamak için deneyler (Tek yönlü sapma analizi), engelleme ve müdahale faktörleri (çift yönlü sapma analizi) faktöriyel ve oransal faktöriyel deneyler, kalite mühendisliğine Taguchi katkısı, gerileme ve kovaryans analizi, tepki alanı kavramları.

  EM506-S ÜRETİM VE SERVİS SİSTEMLERİ SİMÜLASYONU VE  MODELLEMESİ 
  Sürekli ya da kesikli üretim sistemlerinin analiz ve tasarımında benzetim kullanımı; robot kullanımına dayalı bilgisayar destekli üretim planlamada benzetim planlama; esnek ve birleşik üretim sistemleri. Hizmet sistemlerinin analiz ve tasarımı, Üretim sistemi karar desteğinin benzetim analizi ile birleşik bilgisayar çizimlerinin kullanımı.

  EM502-S AĞ TEORİSİ VE PROJE ÇİZELGELEME 
  Ağ teorisi, grafikler ve özellikleri, Taşıma, Tahsis, En Kısa Yol, Daha Çok Akış, En Düşük Maliyetli Ağ Akış problemleri, teori ve çözümleri, Proje çizelgeleme, CPM/PERT, Zaman maliyet değişimi, Zaman kaynak değişim problemleri, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, tümleşik ve buluşsal metodlar.

  EM503-S KALİTE MÜHENDİSLİĞİ  
  Toplam Kalite Yönetimi, kalite kontrol sistemlerinin temelleri, yöntemlerin kapasiteleri, değişkenler için kontrol tabloları, nitelikler için kontrol tabloları, EWMA, CUSUM, örnekleme planlarının kabulü, temel kalite yönetim araçları.

  EM504-S İSTATİSTİK OLASILIK 
  Tanımsal İstatistik, olasılık, olasılık dağılımları, örnekleme dağılımları, güvenilirlik aralığı tahminleri, hipotezin sınanması, değişkenlik analizi, basit doğrusal regresyon.

  EM508-S ERGONOMİ 
  Bu derste ürün alet, iş tanımı ve çevre tasarımında göz önüne alınması gereken insan yapısı incelenir. Bunların yanı sıra öğrencilere kalite, performans ve iş güvenliğini arttırmaya yönelik tasarım prensipleri de anlatılacaktır. Ders tamamlandığında öğrenciler insan çabasını, kazaları, rahatsızlığı ve tatminsizliği minimize etmekte kullanılan tasarım stratejileri, prensipleri ve teknikleri hakkında yeterli bilgi sahibi olacaklardır.

  EM507-S KALİTE PLANLAMA VE MÜHENDİSLİĞİ 
  Toplam Kalite Kontrol, kavram ve araçları, ilişkileri, sistematiği, matrisleri, ok diyagramları, matris veri analizi, KJ metodu ve yöntem kararı. 

  EM510-S STOKASTİK SÜREÇLER 
  Rastsal değişkenler, Stokastik süreçler, doğum ve ölüm süreçleri, Benoulli Süreçleri, Poisson Süreçleri, Sürekli ve kesintili zamanlı, belirli ve belirsiz sayıda durumlu Markov Zincirleri ve bunların güvenilirlik ve kalite kontrol uygulamaları. Markov Süreçleri, yenileme teorisi, iyileştirici süreçler ve Kuyruk Teorisi.

  EM511-S ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL 
  Üretim kavramı ve sistemleri, üretim yönetimi ve üretim planlama kavramı ve hiyerarşisi, Stok kontrol sistemleri, Toplu üretim planlama, Malzeme ihtiyaç planlama, montaj hatlarının dengelenmesi, üretim programlama.

  EM512-S ÇİZELGELEME TEORİSİ  
  Ders çizelgeleme problemlerinin sınıflandırılmasıyla başlar, çizelgelemede başarı özelliği kullanılır, çizelgelerin ayırıcı grafik gösterimi ve eniyilik ile etkinlik tanımları anlatılır. Tek makine problemleri, akış alanları (flow-shops) ve atölyeler ve ilişkili çözümleme ve kanıtlama teknikleri. Yapısal algoritmalar, eniyileme ve ortak çözüm yaklaşımları anlatılır. Ders en yaygın çizelgeleme problemi olan kaynak kısıtlı proje çizelgeleme ile tamamlanır. Zaman maliyet ve zaman süreç değişim problemleri, yenilenebilir kaynak kısıtları ve proje çizelgelemede geçmiş yaklaşımlar anlatılır. 

  EM513-S VERİ İŞLEME SİSTEMLERİ  
   Ana veri işleme sistemlerinin organizasyonu. Veri tabanlı yönetim sistemlerinde kullanılan programlama dilleri (C, Pascal). Alternatif sistemlerin organizasyonu, Sistemlerin performansının değerlendirilmesi için yöntemler.

  EM520-S ÜRETİM YÖNETİMİ 
  Üretim yönetiminin tarihsel gelişimi, üretim fonksiyonları ve maliyetleri, üretim yönetiminde sistem yaklaşımı, üretim sistemi, verimlilik, ürün stratejisi, değer analizi, kuruluş yeri seçimi ve yöntemleri, üretim tiplerinin sınıflandırılması, modern üretim sistemleri, işletme büyüklüğü ve kapasite, kapasite planlama, malzeme yönetimi.

  EM521-S BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT  
  Bilgisayar bütünleşik tasarım ve üretim ile üretim yöntemleri planlanmasına odaklanmış giriş. Ağırlık eşzamanlı mühendislik ilkeleri, üretim yöntem mühendisliği, bilgisayar destekli yöntem planlaması, sayısal kontrollü programlama ve bilgisayar destekli tasarım ve üretimin bütünleştirilmesi üzerindedir. Derste CAD/CAM yazılımları ve Sayısal kontrollü makineler üzerinde de deneyim kazanılacaktır.

  EM522-S BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM 
  Grafik araçları ve işletiminin temelleri. İki ve üç boyutlu çevrimler. İnteraktif grafik teknikler ve uygulamaları. Üç boyutlu çizimler, perspektif çevrimi, arkayüz çizgilerinin gösterimi. Çizimler için veri yapıları ve programlama dilleri. İnteraktif grafik programlama. 

  EM524-S DİNAMİK PROGRAMLAMA 
  Yinelenen eniyileme yöntemleri ve çok aşamalı karar problemlerinin çözümünde kullanımı, farklı problem türlerine uygulanması. Markov problemlerinin çözüm algoritmaları ve uygulamaları.

  EM525-S İSTATİSTİKSEL KARAR VERME 
  Karmaşık karar verme ve geliştirme problemleri genellikle birbirleriyle çelişen, dengelenmesi gerekli birden fazla hedefli ya da birden fazla kısıtlı olabilirler. Karar vericiler bu amaç ya da kısıtları dengelerken olası koşullar ve alternatif hareket planlarına kişisel yargılarını kullanırlar. Bu ders çok hedefli değer ve kullanım modellerini geliştirmek için gerekli olan yüksek kalitede kararları anlatan matematiksel teorileri ve gerçek yaşam deneyimlerini anlatır.

  EM526-S ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ  
  Gelişmiş imalat sistemleri kavramı. Esnek imalat sistemleri, sistemlerin elemanları, CNC tezgahlar- malzeme taşıma sistemleri, paletler, tutucular, diğer tamamlayıcı donanım, bilgisayar kontrolü ve iletişim ağları, Esnek imalat sistemlerinde alet yönetim yapıları; benzetim ve ağ kuyrukları ile sistemlerin modellerinin oluşturulması Gelişmiş imalat sistemlerinin ekonomik yönden analizi. 

  EM527-S FİNANSAL ANALİZ 
  İşletmenin finansal durumunu incelemek için gerekli bilgi ve araçların tanımı amaçlanmıştır. Bu amaç finansal terimler açıklanarak, finansal analizler yapılarak ve kalite kazanımlarının tanımı yapılarak desteklenecektir.

  EM528-S ENDÜSTİRİYEL ROBOTLAR  
  Robot yapıları ve sınıflandırması; hareket ettirme sistem teknolojisi; Robotların programlanması ve programlama dilleri; Robotların donanımları ve punta kaynağı, elektrik kaynağı, montaj, taşıma, paletleme, yüzey kaplama benzeri endüstriyel uygulamaları.

  EM529-S ÜRETİM STRATEJİLERİ 
  Bu dersin amacı öğrencilerin doğrusal, tamsayı programlama ve ağ akış problemleri ile doğrusal olmayan programlama özelliklerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Simpleks metodu anlatılırken matematik prensipleri de gözden geçirilecektir. Öğrenciler sözel problemleri GAMS dili il modelleyecek ve çözecekler.

  EM530-S TAMSAYI PROGRAMLAMA 
  Tamsayı değişkenlerle model kurma, toplam ortak kutupluluk, kesişen düzlem yaklaşımları ve diğer özel problemler.

  EM531-S TAHMİN VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 
  Talep çeşitleri ve filtreleme, Yatay Modeller, Eğilim Modelleri, Kuadratik Modeller, Regresyon, İndirim, Uygulayıcı Düzeltme, Mevsimsel Modeller, Düzenleyici Kontrol Modelleri, Box-Jenkins Modelleri, Tahminlemede Özel Yöntemler.   

  EM532-S ENVANTER YÖNETİMİ 
  Temel stok modellerinin tekrarı, Çok aşamalı üretim ve dağıtımla ilgili problemlerin modellenmesi ve çözümleri yöntemleri, Ana başlıklar: montaj sistemleri, malzeme ihtiyaç planlaması, sıralı üretim planlama, esnek imalat sistemleri,  dağıtım sistemleri. Yöntemler ve uygulamalar üzerine yayınlanan makale ve araştırmalar.

  EM533-S PORTFÖY YÖNETİMİ  
  Yatırım Geçmişi, Portföy Yönetiminin Tanımı ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri, Finansal Varlık Yönetiminin Temel İlkelerine Giriş, Yatırım Hedeflerinin Belirlenmesi, Kısıtlar, Portföy Politikaları, Değerlendirme Prensipleri, Sermaye Pazarları Uygulamaları ve Beklentiler, Beklenti Faktörleri ile Portföy Politikalarının Birleştirilmesi ve Portföy Oluşturma, Sabit Gelirli Portföy Yönetimi ve Tahvil Portföyleri, Gelişmekte Olan Pazarlar.

  EM534-S GÜVENİLİRLİK VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ 
  Toplam Kalite Yönetimi; kavramlar ve uygulamalar, TKY sisteminin tasarımı ve uygulanması. TKY'nin dünya çapında uygulamaları. Kalite güvence sistemleri; kalite el kitabı, tedarikçinin kalite güvencesi, kalite denetimleri, başarı ölçümleri, bilgi sistemleri, kayıt ve belgelendirme. ISO 9000. Kalite Güvence Hizmetleri. Tasarımda kalite; Tasarımın onaylanması, Sözleşmenin gözden geçirilmesi, yardımlaşma, tasarımın değerlendirilmesi. Kalite felsefeleri; Kaizen, sıfır hata, kalite maliyetleri.  

  EM535-S ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL KONULAR  
  Üretim Planlama, Kalite Kontrol, Makine Yerleşimi, Benzetim ve diğer modeller gibi temel Endüstri Mühendisliği problemleri üzerinde  olay araştırmaları ve uygulamaları. 

  EM536-S VERİ MADENCİLİĞİ  
  Veri madenciliği ve veri tabanlarında bilgi keşfi, veri madenciliği teknikleri, Pazar sepeti incelemesi, İlişki incelemesi, Karar ağaçları, Yapay sinir ağları, Genetik algoritmalar, OLAP.

  EM537-S YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA GÜNCEL KONULAR  
  Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama modelleri ile genel araştırma teknikleri üzerinde olay araştırmaları ve uygulamaları. 

  EM539-S ÜRETİM SİSTEMLERİ 
  Genel üretim sistemi, üretim politikası tasarımı, BOM, Rota belirleme, çalışma merkezleri, Üretim ve kaynak planlama, temel çizelgeleme, MRP ve kapasite yönetimi. 

  EM540-S VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 
  Bağlaşık veri tekrarı, Veri tabanlı yönetim sistemi oluşturma, veri bağlaşıklıkları, SQL ve QBE'nin geniş kapsamı, Veri sözlükleri, fiziksel veri tabanı tasarımı, dağınık veri tabanlarına giriş.

Endüstri mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |