Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Maçka Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 86 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (62.50/100) olmalıdır. Mühendislik bölümlerinin mezunları başvurabilir.
 • Program tanımları
  Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Engineering Mathematics    
  Üretimde Sıralama ve Çizelgeleme
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  Mühendislik Matematiği
  Economic and Multi-Attribute Evaluation of Industrial Investments
  Matematiksel Programlama
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler
  Information Systems Management
  Non-Linear Programming Theory and Algorithms
  Üretimde Benzetim
  İnsan - Makine Sistemleri
  Yalın Üretim ve Yönetim
  İleri İstatistiksel Analiz
  Special Topics in Operations Management
  Multiple Criteria Decision Making
  Bilgisayar Destekli Yönetim Sistemleri
  Kalite Yönetimi Modelleri
  Üretim Hatlarında Modelleme
  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

  Ders İçerikleri

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Kümeler Kuramının matematiksel temelleri, kümelerin sayılabilirliği ve sayıların tanımı, bağıntılar, limit ve süreklilik, Enküçük Üst Sınır ve Enbüyük Alt Sınır ve bu kavramların matematiksel analiz içindeki yeri ve önemi, fonksiyonlar, matrislere giriş, vektörler ve vektör uzayları, çok değişkenli fonksiyonlar, Riemann ve Lebesgue İntegralleri ve bunların matematiksel analizdeki uygulama alanları, Bulanık Kümelere giriş ve Üyelik Fonksiyonları, Bulanık ve Aritmetik ve Genişleme Prensibi, Kombinatorik Hesap ve Olasılık Kuramının esasları.

  Üretimde Sıralama ve Çizelgeleme
  Üretim Planlama İşlevleri, İş Rotalama, Tezgah Yükleme, (Gantt Şeması, Doğrusal Programlama İle İş Yükleme, Atama Yöntemi, Gösterge Yöntemi, Dal-Sınır Algoritması), İş Sıralama, (Gantt Şeması, n İş-1 Tezgah Durumu, Paralel Tezgah Kullanımı, Statik Problemler (n İş-2 Tezgah, n İş-3 Tezgah, n İş-m Tezgah Durumları, Dinamik Problemler), İş Programlama (Çizelgeleme)

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Kümeler Kuramının matematiksel temelleri, kümelerin sayılabilirliği ve sayıların tanımı, bağıntılar, limit ve süreklilik, Enküçük Üst Sınır ve Enbüyük Alt Sınır ve bu kavramların matematiksel analiz içindeki yeri ve önemi, fonksiyonlar, matrislere giriş, vektörler ve vektör uzayları, çok değişkenli fonksiyonlar, Riemann ve Lebesgue İntegralleri ve bunların matematiksel analizdeki uygulama alanları, Bulanık Kümelere giriş ve Üyelik Fonksiyonları, Bulanık ve Aritmetik ve Genişleme Prensibi, Kombinatorik Hesap ve Olasılık Kuramının esasları.

  Mühendislik Matematiği
  Kümeler Kuramının matematiksel temelleri, kümelerin sayılabilirliği ve sayıların tanımı, bağıntılar, limit ve süreklilik, Enküçük Üst Sınır ve Enbüyük Alt Sınır ve bu kavramların matematiksel analiz içindeki yeri ve önemi, fonksiyonlar, matrislere giriş, vektörler ve vektör uzayları, çok değişkenli fonksiyonlar, Riemann ve Lebesgue İntegralleri ve bunların matematiksel analizdeki uygulama alanları, Bulanık Kümelere giriş ve Üyelik Fonksiyonları, Bulanık ve Aritmetik ve Genişleme Prensibi, Kombinatorik Hesap ve Olasılık Kuramının esasları.

  Economic and Multi-Attribute Evaluation of Industrial Investments (Endüstriyel Yatırımların Ekonomik ve Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi)
  Muhasebe ve nakit akışları, Faiz ve denklik, Nakit akışı modellemesinde dönüşüm teknikleri, Amortisman, Vergi, Minimum çekici verim oranının belirlenmesi, Yatırım değeri ölçüleri, Çoklu alternatifler arasından seçim için karar kuralları, deterministik sermaye bütçeleme modelleri, fayda teorisi, risk altında yatırım değeri ölçüleri, riskli projelerin karşılaştırılması için yöntemler, risk simülasyonu, karar ağacı analizi, kamu yatırımlarının değerlendirilmesi, kamu kuruluşlarında ekonomik analiz, yenileme analizi prosedürleri, Analitik hiyerarşi prosesi, hedef programlama ile çok ölçütlü karar analizi.

  Matematiksel Programlama
  Doğrusal programlama ve uygulamaları, ağı modelleri, dinamik programlama, tam sayılı programlama, bekleme hattı (kuyruk) modelleri, doğrusal olmayan programlama, ulaştırma modelleri gibi temel matematik programlama tekniklerinin gözden geçirilmesi, bu modellerin uygun endüstriyel problemlere uyarlanması ve bunlara ait modellerin kurulup çözülmesi, işletme problemlerine geniş bir açıdan bakılarak, en iyi matematik tekniklerin seçilmesi, uygulamalardan örnekler verilmesi.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Information Systems Management (Bilişim Sistemleri Yönetimi)

  Bilişim sistemlerinin temel kavramları, bilişim teknolojisinin yapısı, iş hayatındaki problemlerin çözümleri, yönetsel karar destek sistemleri, stratejik avantaj elde etmek için BS kullanımı, diğer BS uygulamaları, işletme içi ve küresel düzeyde BS/BT yönetimi, BS'lerinin kurulması, bu fonksiyonun işletme dışındaki birimlerce yürütülmesi, maddi açıdan değerlendirilmesi, güvenlik ve kontrolunun sağlanması ile bu alandaki ahlaki konular incelenecek, örnek olaylar ile gerçek hayattan uygulamalar verilecektir.

  Non-Linear Programming Theory and Algorithms (Lineer Olmayan Programlama Teori ve Algoritmaları)

  Optimizasyon Modelleri, Optimizasyonun Temelleri, Lineer Kısıtların Temsili, Lineer Programlamanın Özeti, Kısıtsız Optimizasyon, Kısıtlı Problemler için Optimallik Koşulları, Olurlu-Nokta Yöntemleri, Ceza ve Bariyer Yöntemleri, Konveks Programlama, Kuadratik Programlama, Ayrıştırılabilir Programlama, Konveks Olmayan Programlama, Geometrik Programlama.

  Üretimde Benzetim
  Üretim sistemleri, atölye tipi üretim, akış tipi üretim, montaj hatları, esnek imalat sistemleri; üretim sistemlerinin benzetim modellerinde karşılaşılan stratejilerden iş sıralama, parti bölme ve parti paralel işleme, iş yüküne bağlı üretim kontrol, kapasite artırma, grup teknolojisi, montaj hatlarında ürün tipi değişimi. Benzetim yazılımlarından PROMODEL ve TAYLOR II nin genel özellikleri. Benzetim çalışmalarında adımlar: Problemin tanımı, veri toplama, model kurma, benzetim hesapları, çıktının istatistiksel doğru değerlendirmesi. Öğrenci uygulamaları.

  İnsan - Makine Sistemleri
  İnsan-Makine Sistemlerinin temel kavramları, Modern Ergonominin temel konuları, Çalışma yeri tasarımında antropometrinin rolü, Çalışan insanlar yüzdelerine göre Antropometrik verilerin kullanılması. El ile taşımada temel biyomekanik özellikler, İş Fizyolojisi, İş Psikolojisi ve Zihinsel İş yükü. Sıcaklık, titreşim, gürültü, nem, aydınlatma vb. incelenmesi. Hafıza ve algılama yeteneği, İş Sistemlerinde Karar Verme, Motivasyon ve İş Tatmini.

  Yalın Üretim ve Yönetim
  Yalın Düşünce ve Yönetim-Yalın Örgütlenme-Yalın Üretim-İsraf Maliyetlerinin Elde Edilmesi-Tepkisel Üretim- Üretim ve Ofis Hücrelerinin Tasarımı ile Uygulanması- Yalın Donanım Yönetimi- Yalın Mühendislik- Yalın Üretim Projelerinin Yönetimi ve Kaizen- Yalın Olgunluk Düzeyi- Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi.

  İleri İstatistiksel Analiz

  Regresyon ve Korelasyon Analizi: Doğrusal regresyon ve korelasyon, eğrisel regresyon korelasyon, katkı regresyon ve korelasyon, kısmi korelasyon; Zaman Serileri Analizi; Örnekleme ve Esasları; Basit tesadüfi örnekleme, Zümrelere göre Örnekleme, Kademeli Örnekleme, Sistematik Örnekleme, Hipotez testleri, İstatistik test ve karar, İki ve tek taraflı testler, Uygunluk ve bağımsızlık testleri, Varyans analizi ve F testi, Kümeleme Analizleri, Çok Değişkenli Varyans Analizi, Faktör Analizi, Ayırma Analizi,Setlerarası Korelasyon Analizi.

  Special Topics in Operations Management (Operasyonel Yönetimde Özel Konular)
  Operasyonel yönetim, Operasyonel yönetimde planlama, Operasyonel yönetim teknikleri, Lokasyon stratejisi hedefleri, lokasyon alternatiflerini değerlendirme teknikleri, dünya standartlarını yakalamak, yerleşim tipleri, uluslar arası kalite standartları, toplam kalite yönetim araçları, insan kaynakları stratejisi, işgücü planalam, iş tasarımı, iş ölçümü, zaman etüdü, önceden belirlenmiş zaman standartları, iş örnekleme...

  Multiple Criteria Decision Making (Çok Amaçlı Karar Verme)
  Bu ders çok amaçlı karar vermenin temellerini incelemeye yöneliktir: Çok Amaçlı Karar Verme Bilimine Giriş, Karar verme Problemlerinin modellemesi, ELECTRE Yöntemi ,Hedef Programlaması, Etkileşimli Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Geoffrian & Dyer Yöntemi,STEM, Değişen Hedef Yöntemi, Zionts & Wallenius Yöntemi, Daralan Koniler Yöntemi , Etkileşimli Uzlaşık Programlama...

  Bilgisayar Destekli Yönetim Sistemleri
  Bilgisayar destekli yönetim kavramı, bilgisayar destekli yönetim felsefesi, sistem analizi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, ürün geliştirme ve bilgisayar destekli tasarım, satınalma ve tedarik planlaması, bilgisayar destekli envanter yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması ve üretim planlama, proje planlama ve kontrol, maliyet sistemleri, mali planlama ve bütçeleme, personel yönetimi ve insan kaynakları planlamasında bilgisayar desteği,...

  Kalite Yönetimi Modelleri
  Giriş ve Temel Kavramlar, Kalite Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Kontrol, Toplam Kalite Yönetimi ve Bileşenleri, Kalite Standartları: ISO 9000: Revizyon 2000, Sektörel Standartlar: QS 9000, ISM Code, HACCP, Hizmet ve Üretim Sistemlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Dikkat Edilecek Hususlar, Sürekli Gelişim ve Kalite Teknikleri, İstatistiksel Proses Kontrol, İş Mükemmelliği Modeli

  Üretim Hatlarında Modelleme
  Üretim Nedir? Üretim Kavramı ve Sınıflandırılması, Montaj Hattı Kavramı, Hat Dengeleme, Temel Etmenler ve Kısıtlar, Temel Kavramlar, Model Sayısının Etkisi, Dengeleme Yöntemleri, Sezgisel Yöntemler, Analitik Yöntemler, Benzetim Modelleri, Çok Kullanılan Dengeleme Yöntemlerinin Tanıtımı, Hat Dengelemede Yeni Yaklaşımlar, Transfer Hatları: Tanım, Tasarım, Sınıflandırma, Parça Besleme Aygıtları Analiz, Çok İstasyonlu Montaj Makinaları...

  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  Üretim ve Lojistik Kavram ve Fonksiyonları, Lojistik ve Tedarik Zinciri Kavramları, Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu, Lojistikte Performans Yönetimi, Talep Yönetimi, Stok Yönetimi, Stok Maliyetleri, Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli, Dağıtım İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Dağıtım Kaynaklarının Planlanması, Toplu Üretim Planlama Yöntemleri, Üretim Kaynakları Planlaması, Kapasite Planlama Teknikleri, Kurumsal Kaynakların Planlanması, Depo Tasarımı ve Yönetimi, Depo Yeri Seçimi, Nakliye Yönetimi, Filo Yönetimi, Araç Rotası Belirleme, Araç Yükleme ve Çizelgeleme, Satınalma Yönetimi, Üret veya Satın Al Kararları, Tedarikçi Değerlendirme, Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları.

Endüstri mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |