Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Işık Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şile - İstanbul

 • Program tanımları
  Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir.

  Programın tezli seçeneğinin resmi ders yükü kredisiz bir seminer dersi, en az 21 kredi saatlik ders ve bir Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur. Programın tezsiz seçeneğinin resmi ders yükü 30 kredi saatlik ders ve bir Yüksek Lisans Projesi’nden oluşur. Her iki program seçeneğinde öğrenciler  EE 501 ve EE 505 derslerini almak zorundadırlar. Bütün öğrenciler lisansüstü elektronik mühendisliği derslerinden en az 12 kredi saatlik ders yükü tamamlamalıdır. Lisansüstü danışman onayı ile program dışı lisansüstü dersler de programa sayılmak üzere alınabilir. Yine akademik danışmanın onayı ile en çok 6 kredi saatlik ders yükü elektronik mühendisliği ileri düzey lisans derslerinden alınabilir.

  Ders Listesi  

  Lisansüstü Seminer
  Olasılık ve Rassal Süreçler
  Bilgi Kuramı ve Kodlama
  İleri Sayısal İşaret İşleme
  Uyarlamalı İşaret İşleme
  Dizilim İşaret İşleme
  İleri Mikrodalga Devre Tasarımı
  Mikrodalga Kuvvetlendiricileri
  Sayısal İletişim
  Gezgin İletişim Sistemleri
  Telsiz İletişim
  İletişim Ağları
  Telsiz Ağlar
  Dönem Projesi
  Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular
  Yüksek Lisans Tezi
  Kestirim Kuramı
  Doğrusal Sistem Kuramı
  Yüksek Hızlı İletişim Ağları
  Elektronik Mühendisliğinde Yönlendirilmiş Araştırmalar
  Elektronik Mühendisliğinde Özel Çalışmalar

  DERS İÇERİKLERİ

  EE 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0) Kredisiz
  Lisansüstü öğrencilerinin, fakülte üyelerinin ve misafir konuşmacıların verdiği elektronik mühendisliği konularının sunumlarını içeren seminerler.

  EE 501 Olasılık ve Rassal Süreçler   ( Probability & Stochastic Processes )
  (3+0+0) 3
  Ayrık ve sürekli olasılık ve rasgele değişkenler. Ortak dağılım ve yoğunluk işlevleri. Büyük sayılar yasası. Merkezi sınır savı. Durağan ve durağan olmayan rassal süreçler. Gauss, Poisson ve Markov süreçleri. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Doğrusal en küçük ortalama karesel kestirim ve öngörü.

  Bilişim Kuramı ve Kodlama   ( Information Theory and Coding ) (3+0+0) 3
  Bilgi ölçüsü; entropi ve Shannon'un kodlama savı. Gürültülü kodlama savı, bilgi kaynak modellemesi ve gürültüsüz kaynak kodlama; ayrık kanal modelleri ve  kanal sığası; doğrusal öbek kodlama ve kod çözme; çevrimsel kodlar ve kod çözme süreci, BSC ve Reed-Solon kodları, evrişim kodlama ve Viterbi kod çözme; kafes kodlamalı kipleme.   

  İleri Sayısal İşaret İşleme     (Advanced Digital Signal  Processing) (3+0+0) 3
  İşaret işlemede ileri teknikler. Zaman ve sıklık bölgesinde işleme, zamana bağımlı sıklık gösterimleri, spektral kestirim, uyarlanır süzgeçleme ve kestirim. Konuşma işleme, görüntü işleme ve/veya video kodlama, ve  radar işaret işlemenin ayrıntılı incelenmesi.

  Uyarlamalı İşaret İşleme     ( Adaptive Signal Processing ) (3+0+0) 3
  Durağan süreçler. Doğrusal eniyi süzgeçleme. Doğrusal öngörü. Wiener süzgeci. Kalman süzgeci. Doğrusal uyarlanır süzgeçleme. En dik iniş, LMS ve RLS algoritmaları. Doğrusal olmayan uyarlanır süzgeçleme.

  Dizilim İşaret İşleme   ( Array Signal Processing )
  İşaret ve sistemlere giriş. Fourier dönüşümünün gözden geçirilmesi. Sürekli ve ayrık zaman işaretlerinin örneklenmesi. Açıklık ve dizilimler: açıklıktan doğan kırınımlar, yakın-alan ve uzak-alan yaklaşıklamaları, örneklenmiş açıklıklar olarak dizilimler. Hüzme biçimlendirme: hüzme örüntüsü, hüzme uzayı örnekleme, hüzme biçimlendirmenin hesaplama karmaşıklığı, hüzme biçimlendirme mimarileri, uyarlanır hüzme biçimlendirme. Dizilim işaret işlemeden seçilen konular: alt dizilim işleme ve iki boyutlu dizilim işleme.

  EE 560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı (Advanced Microwave Circuit Design)
  Mikrodalga frekanslarındaki doğrusal devrelerin tanımlanması ve analizi: Brune işlevleri, Piloty işlevleri, kayıpsız devreler için gerçeklenebilirlik koşulları. Mikrodalga devrelerin matris gösterimleri. Genelleştirilmiş saçınım parametreleri. Kayıpsız iki-kapılı saçınım tanımı. Richards frekans dönüşümü ve savı. Mikrodalga süzgeç tasarımı. Genişbantlı uyumlama kuramı: analitik ve yarı analitik yaklaşımlar. Toplu ve dağıtık karışık elemanlı devre modellemesi ve tasarımı.

  EE 562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri  (Microwave Amplifiers)
  Mikrodalga frekanslarındaki aktif devreler. Gürültü parametreleri; işaret-gürültü oranı, gürültü kazancı, gürültü ısısı. Mikrodalga transistörlü yükselteç tasarımı ; kazanç kararlılığı, düşük gürültülü yükselteçler, güç yükselteçleri, geniş bantlı yükselteçler. Çok katlı yükselteç tasarımında sayısal yöntemler.

  EE 570  Sayısal İletişim (Digital Communications)
  Örnekleme savı, taban kuşak ve geçirme kuşağı için sayısal iletişim sistemleri. Sayısal kipleme teknikleri; PAM, FSK, PSK, QAM sistemleri. Taban kuşak ve geçirme kuşağı iletişim kanallarının ayırt edici özellikleri. Kanal denkleştirme, eniyi alıcı tasarımı. Çizgisel, evrişimsel ve kafes kodlama. Zamanlama ve taşıyıcı eşzamanlaması.

  EE 571   Gezgin İletişim Sistemleri    (Mobile Communication Systems)
  Hücresel planlama, gezgin radyo yayılımı ve yol kaybı. Çok-yollu sönümlü kanalların ayırt edici özellikleri. Gezgin radyo sistemleri için kipleme ve denkleştirme teknikleri. Kaynak kodlama teknikleri. Çoklu erişim seçenekleri. Kod bölüşümlü çoklu erişim (CDMA) sistem tasarımı. Kapasite hesaplamaları.

  EE 572   Telsiz İletişim (Wireless Communications)
  Telsiz iletişim sistemleri. Hücresel iletişim kavramları. Sayısal iletişimin gözden geçirilmesi. Telsiz kanallarının modellenmesi. Telsiz iletişim sistemleri için benzetim teknikleri. Sönümlü kanallar üzerinden sayısal iletişim. Sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri. Dikgen sıklık bölüşümlü çoğullama (OFDM).  Telsiz iletişiminde çoklu erişim teknikleri: FDMA, TDMA, doğrudan diziyle yayılı görünge, CDMA. Telsiz standartları: birinci nesil hücresel sistemler, ikinci nesil hücresel sistemler.

  EE 575   İletişim Ağları   ( Communication Networks)
  Ağ mimarileri. Sakla ve ilet tipi ağlarda protokoller ve yol atama. Uydu ve paket radyo ağları. Yerel alan ağları. Başarım analizine giriş. İlgili donanım sorunları.

  EE 576   Telsiz Ağlar   (Wireless Networks)
  Birinci ve ikinci nesil telsiz ağlarının tasarımı ve işletimindeki temel teknikler. Hücresel sistemler. Ortam erişim teknikleri. Bir gezgin oturumun ve gezgin çağrının denetlenmesi. Gezgin ağlarda işaretleme. Gezgin işletim teknikleri. Ortak hava protokolleri (AMPS, IS-136, IS-95, GSM). Telsiz veri ağları (CDPD, Mobitex). Internet devingenliği. Kişisel iletişim hizmetleri.

  EE 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
  Bir elektronik mühendisliği konusunun bir öğretim üyesinin gözetiminde tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından ayrıntılı incelenmesi.

  Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I-IX    ( Special Topics in Electronics Engineering )
  Elektronik mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

  Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis) Kredisiz
  Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik  danışmanları gözetiminde bir Yüksek Lisans Tezi’nin hazırlanması.

  Kestirim Kuramı (Estimation Theory)
  Kestiriciler. Kestiricilerin özellikleri. Gerekirci parametrelerin kestirimi için yöntemler. En küçük değişinti kestirimi. En büyük olabilirlik ve momentler yöntemi. Rasgele parametrelerin kestirimi. Genel kayıp işlevlerinin küçültülmesi; en küçük ortalama karesel hata ve en büyük sonsal kestiriciler. En küçük kareler ve Kalman süzgeç yaklaşımı kullanarak sıralı ve özyineli kestirim. Monte-Carlo yöntemleri.

  EE 620  Doğrusal Sistem Kuramı   (Linear System Theory)
  Matematik önbilgileri: doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama. Temel sistem kavramları, durum uzayı ve girdi-çıktı gösterimi. Zamanda değişen ve zamanda değişmeyen doğrusal sistemler. Denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları. Gerçeklenme, en küçük mertebeden gerçeklenme problemi ve yöntemleri. Çıktı ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirmesi. Gözlemci tasarımı.

  EE 672  Yüksek Hızlı İletişim Ağları   (High Speed Communication Networks)
  Betimlemeler, modeller ve ağların tasarım ve işletimi için yaklaşımlar. Optik iletim ve anahtarlama teknolojilerinin gerekirci, rasgele ve benzetim modelleri kullanılarak analizi. FDDI, DQDB, SMDS, Çerçeve Aktarıcı, ATM ağları ve SONET. Yüksek hız iletişim gerektiren uygulamalar.

  EE 680 Elektronik Mühendisliğinde Yönlendirilmiş Araştırmalar ( Guided Research in Electronics Engineering )   Kredisiz
  Elektronik Mühendisliği alanında öğretim üyeleri ile eşgüdümlü yürütülen araştırma; bir araştırma önerisinin hazırlanması ve sunulmasına yönelik doktora öğrencilerinin yönlendirilmesi.

  EE 681-689 Elektronik Mühendisliğinde Özel Çalışmalar ( Special Studies in Electronics Engineering)
  Elektronik mühendisliğindeki güncel araştırma konularının bir fakülte üyesi gözetiminde doktora öğrencilerince incelenmesi ve seçilen konunun sunumu.

Elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |