Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  1. Lisans diplomasına sahip olmak. 2. Bilim sınavında başarılı olmak. 3. ALES sınavında başarılı olmak. 4. Yabancı Dil koşulunu sağlamış olmak
 • Program tanımları
  EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Bilimsel Hazırlık Dersleri


  EBB 573 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  Değerlendirmenin eğitim sistemindeki yeri, değerlendirmenin amaçları, öğeleri. Ölçmenin anlamı, ölçmede ölçek, eğitimde bazı ölçme yaklaşımları, ölçme araçları, ölçme araçlarında aranan nitelikler. Hata ve güvenirlik, güvenirliğin hesaplanması ve yöntemleri. Geçerlik türleri ve hesaplanması. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesi ve karşılaşılan güçlükler. Eğitimde ölçme araçlarının kullanılma amaçları.

  EBB 511 Öğretimin Planlanması ve Değerlendirilmesi
  Öğretim etkinliklerini planlama, öğretim planlarını inceleme, ders kitaplarını seçme, öğretim materyallerini hazırlama, öğretme etkinliğini uygulama, öğrenme yaşantılarını sağlama, teknoloji destekli ortamlarda öğrenme öğretme, sınıf içinde iletişim kurma, sınıfta öğretmenin rolü ve sınıf yönetimi, öğretim etkinliğini ölçme ve değerlendirme.

  EBB 516 Öğretme Yöntem ve Teknikleri
  Eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimde program geliştirme. Eğitimde iletişim ve etkileşim, öğretme ve öğrenme yaklaşımları, öğretme yöntemleri, öğretim teknikleri, öğretimde görsel işitsel araçlar, ölçme ve değerlendirme, sınıfta öğretmenin rolü ve sınıf yönetimi; öğretim etkinliklerini planlama.

  EBB 576 Ölçme Teknikleri
  Yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, kısa cevaplı testler; özellikleri ve kullanılması. Doğru-yanlış testleri, çoktan seçmeli testler ve özellikleri, çoktan seçmeli testlerin geliştirilmesi. Bilişsel alandaki davranışların özellikleri ve ölçülmesi. Bu alanlarla ilgili madde yazma çalışmaları.
   

  DERS İÇERİKLERİ

  EBB 600 Özel Konular
  Anabilim Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  EBB 642 Program Geliştirme ve Değerlendirme I
  Yetişek geliştirme ile ilgili kuramsal çerçeve, çağdaş yetişek geliştirme yaklaşımları. Yetişek geliştirme sürecinde yer alan başlıca aşamalar, öğeler ve bunlar arasındaki ilişkiler.

  EBB 643 Program Geliştirme ve Değerlendirme II
  Çeşitli yetişek geliştirme çalışmalarının incelenmesi. Örnek yetişek taslağının hazırlanması.

  EBB 660 Tez Semineri
  Alanla ilgili yapılan araştırmalar incelenerek, tez konusu seçimine yönelik çalışmaları kapsar.

  EBB 671 Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları
  Veri hazırlama ve veri tabanı oluşturma. Matris işlemlerini yapma. Betimsel istatistikleri hesaplama. Parametrik istatistiksel yöntemleri ve hipotez testlerini uygulama. Nonporametrik istatistiksel yöntemleri ve hipotez testlerini uygulama.

  EBB 672 Varyans Analizi ve Araştırma Desenleri
  F dağılımı, varyansların karşılaştırılması. F dağılımı ve varyans analiziyle ilgili varsayımlar. Bir ve iki boyutlu varyans analizleri, ortak etki, hesaplanması, sonuçların yorumlanması. Varyans analizi sonrası ikili karşılaştırmalar; t, Duncan, Tukey ve Scheffé testleri.

  EBB 673 Eğitimde Ölçme Teknikleri
  Ölçme, değerlendirme ve ilgili temel kavramlar; ölçek ve çeşitleri. Bir ölçme aracında istenen nitelikler; geçerlik ve türleri, güvenirlik ve türleri kullanışlılık. Zekânın, yeteneklerin, istidatların, tutumların ve ilgilerin ölçülmesi, kullanılan araçlar; bunların geçerlik ve güvenirlikleri.

  EBB 676 Test Geliştirme Teknikleri
  Çoktan seçmeli testler; test geliştirme ve ilgili temel kavramlar, adımları. Madde ve test istatistikleri, aralarındaki ilişkiler. Testlerde geçerlik ve güvenirlik, türleri ve hesaplanması. Madde; özellikleri, türleri, yazım esasları ve redaksiyonu. Deneme formu ve deneme uygulaması. Madde analizi; türleri, yöntemleri, madde düzeltme ve madde seçimi. Nihai test; oluşturulması, yönerge, istatistiklerin kestirilmesi.

  EBB 677 Araştırma Teknikleri I
  Temel kavramlar; bilim, kuram, bilimsel yöntem, araştırma, evren, örneklen vb. Araştırma türleri. Araştırma plânı ve önerisi. Araştırma süreci; problem, amaç, sorular ve/veya denenceler, sayıltılar (varsayımlar), sınırlılıklar, tanımlar, ilgili araştırmalar, veriler ve veri toplama teknikleri, yöntem ve istatistiksel teknikler, bulgular, sonuç ve öneriler, rapor. Gözlem, görüşme ve belgesel tarama.

  EBB 679 Eğitim İstatistiği

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |