Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  EBB 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  EBB 709 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları
  Başlıca eğitim sorunlarımızın saptanması, bunlardan bazılarının derinlemesine incelenmesi.

  EBB 744 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri II
  Öğrenme ve Öğretme alanındaki araştırmaların incelenmesi, irdelenmesi ve alandaki gelişmelerin ülkemiz eğitim sistemi açısından tartışılması.

  EBB 745 Program Değerlendirme
  Yapılmış olan program değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yeni program değerlendirme uygulamasının yapılması.

  İST 601 Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme
  Çok değişkenlilik kavramı, özetleyici istatistikler, çok değişkenli normal dağılım, ortalamalara ilişkin vektörel karşılaştırmalar, temel bileşenler ve faktör analizi, çok değişkenli varyans analizi, ayırma analizi, lojistik analiz, kümeleme analizi, kanonik analiz, çok boyutlu tablolar ve bunlara ilişkin uygulamalar.

  EBB 772 Ölçekleme Teknikleri
  Ölçme, ölçek ve türleri, ölçekleme kavramı, ölçeklemenin sayıltıları, sınıflama ve sıralama ölçeklerindeki verileri eşit aralıklı ölçek verilerine dönüştürmede kullanılan ölçekleme yöntemleri, sayıltılar ve bunlara ilişkin uygulamalar.

  EBB 775 Psikometri
  Klâsik test kuramı; madde ve test istatistikleri; madde istatistiklerini test istatistiklerine bağlayan formüller ve ulaşabilecekleri en yükse değerler, gerçek ve hata puanlarının yapısı; klasik modellerin temel denklemleri ve sayıltıları; bileşik testler; geçerlik ve güvenirlik, bunları etkileyen faktörler; bir test parametresi olarak test uzunluğu, test uzunluğunun geçerliğe ve güvenirliğe etkisi; ölçmeyi etkileyen faktörler; klâsik modelin parametrelerinin varyans analizi yoluyla kestirilmesi; şans başarısının madde ve test istatistiklerine etkisi, şans başarısından arıtma yöntemleri.

  EBB 777 Araştırma Teknikleri II
  Eğitim alanındaki araştırmalarda planlama, araştırmanın yürütülmesi, araştırma desenleri ve istatistiksel teknikler, rapor yazma.

  EBB 789 Test Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
  Örtük özellikler kuramı; klâsik test kuramından farklılıkları, temel özellikleri, örtük özellikler kuramına dayalı modeller (normal ogive modeli, lojistik modeller ve Rash modeli). Yeteneğin kestirilmesinde kullanılan en çok olabilirlik ve Bayesian yöntemi ve test ve madde bilgi fonksiyonları, adaptive testler.

  EBB 799 Tez Semineri
  Alanla ilgili yapılan araştırmalar incelenerek, tez konusu seçimine yönelik çalışmaları kapsar.

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |